Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İnşaat Mühendisi TUS Sözleşmesi

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TUS HİZMETLERİNE AİT SÖZLEŞME

Madde 1- Bu sözleşmede taraflar, (İnşaat Mühendisliği proje hizmetini yapacak olan kişi) Projeci ve (proje hizmetini yaptıracak olan gerçek veya tüzel kişi) İşveren’dir.

Projeci İşveren

Adı Soyadı Adı Soyadı

Ünvanı Ünvanı

Oda Sicil No V.H.Hes. No.

Oda Belge No

V.D.Hes. No. Adres

Adres

Madde 2- Aşağıda tapu kayıtları arsada yapılacak olan;

( ) Yeni inşaata ( ) Ek inşaat ( ) Onarım veya tadilata ait statik hesap ve betonarme projelerinin hazırlanması, projenin bağlı olduğu meslek odasına vize ettirilmesi hizmet-lerini kapsar.

Arsanın

Belediyesi :

İlçesi :

Mah. ve Köyü :

Mevkii :

Pafta No :

Ada No :

Parsel No :

İmar Durumu

Tarih No :

Madde 3- Proje ücreti ve ödeme şekli meslek odasının belirlediği asgari ücret ve ödeme şekline göre yapılır (bkz. Ek-5).

Yapının

Kullanma Amacı :

Taşıyıcı Sistem :

Kat Alanları :

Kat Sayısı :

Toplan İnşaat Alanı :

İnşaat Süresi :

Proje Bedeli :

Bu işin proje ücreti ………. yılı asgari ücretlerine göre yalnız (……….) TL’dir.

Madde 4- Yapının inşaatı sırasında uyulması gereken her çeşit kanuni görevlerin yerine getirilmesi ve bunlarla ilgilenilmesi işverenin sorumluluğundadır.

Madde 5- TUS yapının yalnızca kendi mesleği ile ilgili bölümünden sorumludur. Teknik uygulama sorumluları yapı ve tesislerin onaylı projelerine, imar yönetmeliğine, teknik şartname ve kurallara, yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne, Türk Standartlarına uymak zorunludur.

Madde 6- TUS inşaatın proje ve teknik şartlara uygunluğunu, inşaatın her aşama-sında denetleyip, her denetim sonucunu işveren ya da diğer ilgililere yaptığı uyarı ve direktifleri tarih göstererek imzalamak suretiyle TUS defterine işleyecektir. TUS defteri projelerle birlikte inşaatta bulundurulacaktır. Yapılan imalatın kontrolü için işveren TUS görevlisini şantiyeye getirip imalat onayı almak zorundadır. Onay alınamayan imalattan sonraki inşaat aşamasına devam edilemez. İşveren inşaata başlamadan önce TUS’a haber vermek zorundadır.

Madde 7- TUS il sınırları dışına yerleşmesi ve askerlik durumlarını ilgili odaya bildirmek zorundadır. Her iki durumda da teknik uygulama sorumluluğunu bırakması gerekir.

Madde 8- İşin tamamından ya da bir kısmından vazgeçilmesi ya da belirsiz bir za-mana ertelenmesi, bu sözleşme hükümlerine aykırı işlem yapılması, ya da tarafların karşılıklı uyarılarının dikkate alınmaması durumunda feshi doğar.

Madde 9- Sözleşmenin feshinden inşaat bitimine kadar olan sürenin hizmet bedel-leri görev üstlenecek yeni Teknik Uygulama Sorumlusuna aittir.

Madde 10- TUS’cu ve işverenin 1. maddedeki adresleri kanun ikametgahlarıdır. Bu adreslere yapılacak her türlü bildirimin kendilerine yapılmış sayılacağını şimdiden ka-bul etmişlerdir.

Madde 11- Taraflardan birisi sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülük ve şart-lardan her hangi birisine uymazsa, karşı taraf bu davranışlarda bulunan tarafa noter aracılığı ile 15 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen bir uyarı yazısı gönderir. Meslek odasına bilgi verilir. Bu süre içerisinde istenen hususların yerine getirilmemesi halinde fesih hakkı doğar.

Madde 12- Sözleşme tarafları arasındaki anlaşmazlık sulh yoluyla çözülemediği takdirde önce taraflardan birinin isteği üzerine TUS’cunun bağlı olduğu meslek odasının atayacağı bilirkişi tarafından çözülür. Bilirkişi ücreti oda veznesine peşin olarak ödenir. Bilirkişinin çözümünün taraflarca kabul edilmemesi halinde ………. mahkemelerine başvurulur.

Madde 13- Sözleşmenin Doğan Ekleri

a) 3194 sayılı İmar Kanunu,

b) 5846 sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanunu,

c) 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Hakkında Kanun,

d) ………. Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ………. İl Temsilciliği arasında yapılmış olan protokol hükümleri.

Madde 14- Özel Şartlar

Madde 15- Ödeme Planı

Yıl:

Aylar Gün Ödeme Aylar Gün Ödeme

Ocak Temmuz

Şubat Ağustos

Mart Eylül

Nisan Ekim

Mayıs Kasım

Haziran Aralık

Yıl:

Aylar Gün Ödeme Aylar Gün Ödeme

Ocak Temmuz

Şubat Ağustos

Mart Eylül

Nisan Ekim

Mayıs Kasım

Haziran Aralık

15 (on beş) maddeden ibaret olan bu sözleşme 12 tarihinde aşağıda imzaları bulunan taraflarca üç suret olarak imzalanmıştır. Oda onayından sonra örneklerin biri projeci, diğeri işverende kalacaktır.

İŞVEREN PROJECİ ODA ONAYI

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

İmza İmza

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir