Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Dağıtım(Parakende Satış) Sözleşmesi

DAĞITIM SÖZLEŞMESİ
(Perakende Satış)

İşbu Dağıtım Sözleşmesi, …… adresinde mukim …… (aşağıda kısaca …… olarak …… anılacaktır) …… ile …… adresinde mukim veya ticari ikametgah sahibi …… (aşağıda kısaca “DAĞITICI” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlarla tanzim ve imza edilmiştir.

Madde 1- Konu

İşbu Dağıtım Sözleşmesi’nin konusu, …… tarafından üretilen, ithal edilen veya ticareti yapılan gıda maddelerinin (aşağıda kısaca ÜRÜNLER olarak anılacaktır) perakendecilere DAĞITICI aracılığı ile satılması ve/veya dağıtılmasıdır.

DAĞITICI, perakende satış noktalan dışındaki satış noktalarına aktif satış ve/veya dağıtım yapmamakla yükümlüdür.

Madde 2- Bölge

DAĞITICI’nın aktif faaliyet alanı Bölgesi olup DAĞITICI, bu bölge dışında aktif satış ve/veya dağıtım yapmayacaktır. DAĞITICI, ……’nin müstahdemi olmadığı gibi üçüncü kişiler nezdinde ……’yi temsil yetkisine de sahip değildir. İşbu sözleşme ile DAĞITICI’ya tekel hakkı tanınmamış olduğundan……, ÜRÜNLERİ dilediği kuruluş ve kişilere satmakta/sattırmakta ve/veya dağıtmakta/dağıttırmakta, dilediği yerde ve sayıda dağıtıcılık vermekte serbesttir. DAĞITICI bu hususu şimdiden kabul eder.

DAĞITICI’nın bu sözleşmede belirlenen bölge sınırları dışında aktif dağıtım veya satış yaptığının tespiti halinde ……. bu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme yetkisine sahiptir. Bu sözleşmede öngörülen diğer fesih sebepleri saklıdır.

DAĞITICI, münhasıran …… ürünlerinin satışını veya dağıtımını yapmayı, ……’nin yazılı muvafakatini almadan …… dışındaki kaynaklardan ÜRÜNLER” i veya bunlara rakip ya da emsal olabilecek ürünleri temin etmemeyi, bunların dağıtımını yapmamayı, bu tür ürünlerin ticaretini yapan gerçek veya tüzel kişilerin dağıtıcılığını yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

Madde 3- Sirküler, Tamim ve Bildiriler

…… tarafından yayınlanan bütün sirküler, tanımı ve bildiriler bu sözleşmenin ayrılmaz ekidir. Bunlar, bir örneği faks yoluyla DAĞITICI’ya gönderildiği anda DAĞITICI tarafından tebellüğ edilmiş sayılır.

Madde 4- Anne Sütü İkame Ürünleri

DAĞITICI, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Anne Sütü İkame Ürünleri Satış ve Pazarlama Kurallarına Uyma Taahhüdü’ne harfiyen uymayı ve bütün elemanlarının da uymasını sağlamayı gayrikabili rücu olarak taahhüt, aksı takdirde işbu Dağıtım Sözleşmesinin …… tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilmesini gayrikabili rücu olarak kabul eder.

Madde 5- Fiyatlar

……, ÜRÜNLER’in DAĞITICI’ya satışında uyguladığı satış fiyatlarını ve vadelerini, değişen piyasa koşulları gereği her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. DAĞITICI, ……’nin yapacağı bu fiyat ve vade değişikliklerine hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 6- Ürünlerin Muhafazası

DAĞITICI, …… ürünlerini, gerekli temizlik ve sağlık kurallarına uygun olarak muhafaza etmeyi, bu konuda gerek genel ve yerel mevzuata, gerekse ……’nin vereceği talimatlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

DAĞITICI, ÜRÜNLER’in muhafaza edildiği mekanları, bu mekanlarda muhafaza edilen ÜRÜNLER’i, ve DAĞITICI tarafından kullanılan stok kontrol sistemini denetlemek amacıyla, bu mekanlara …… veya temsilcilerinin girmesine her zaman izin verecektir. Söz konusu denetimlerde ……, ÜRÜNLER’in muhafazası konusunda DAĞITICI’nın mevzuata ve/veya …… talimatlarına aykırı davrandığını tespit ederse DAĞITICI, böyle bir aykırılığı on gün içinde düzeltmekle yükümlüdür.

Madde 7- Markalar

Bu sözleşmede yazılı hiçbir şey, ÜRÜNLER ile ilgili olarak kullanılan marka, dizayn, amblem, sembol, slogan, logo ya da diğer işaretler üzerinde DAĞITICI’ya herhangi bir hak ya da menfaat vermemektedir ve DAĞITICI, bunların maliki olduğunu ya da bunları kullanma hakkına sahip olduğunu hiçbir surette beyan etmeyecektir.

Madde 8- Gizlilik

DAĞITICI, bu sözleşmenin süresi boyunca ……, …… Şirketler Grubu, ürünleri, markalan, stratejileri, müşterileri, tüketicileri ve …… ile ilgili olarak öğrenebileceği bütün bilgilerin (kısaca “Gizli Bilgi”‘) gizli olduğunu, bahsi geçen Gizli Bılgi’yi mahrem olarak muhafaza etmeyi ve diğer herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

DAĞITICI, Gizli Bilgiyi, kendi çalışanlarına, bu sözleşme kapsamındaki faaliyet ile ilgili olarak, sadece bilinmesine gerek olduğu sürece ve bilmeleri gerektiği oranda, açıklayacaktır.

DAĞITICI’nın Gizli Bilgi ile ilgili gizliliği muhafaza ve ifşa ememe mükellefiyeti. bu sözleşmenin sona ermesine bakılmaksızın geçerli olmaya devam edecektir.

Madde 9- Dağıtıcı’nın Çalışanları

……. DAĞITICI’nın işverenle ve işveren sıfatıyla sorumlu olduğu kişilerle ilgili akdi. kanuni, sıhhi yükümlülüklerin yerine getirilmesinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu yükümlülüklerin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesinden ötürü ……’nın herhangi bir talep ve/veya takibata maruz kalması ya da ……’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu doğurabilecek bir olayın vuku bulması halinde ……’nın DAĞITICI’ya rücu hakkı saklıdır.

Madde 10- Defter ve Kayıtlar

DAĞITICI, bu sözleşme ile ilgili olarak …… ile arasında doğabilecek ihtilaflarda ……’nin defter ve kayıtlarının esas alınacağını kabul ve beyan eder.

Madde 11- Temlik

DAĞITICI, bu sözleşmedeki hak ve yetkilerini ……’nin yazılı izni olmadıkça kısmen veya tamamen başkasına devir veya tendik edemez.

Ancak ……’nin tüzel kişiliğinin değişmesi veya ……’nin herhangi bir kişi ile ortaklık tesis etmesi veya ……’nin işbu sözleşmeyi bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte üçüncü kişiye devretmesi halinde DAĞITICI, işbu sözleşmenin gerek değişen tüzel kişilik ile gerek kurulan ortaklık ile gerekse işbu sözleşmeyi devralan üçüncü kişi ile devam edeceğini kabul eder.

Madde 12- Değişikliklerin Bildirimi

DAĞITICI, tescilli isim, unvan, kuruluş ve ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri, değişiklikten itibaren en geç 10 gün içinde ……’ye bildirecektir. DAĞITICI’nın bu değişiklik öncesi ……’ye olan yükümlülüklerinin, hesaplarının tasfiyesi gibi hususlar taraflarca imzalanacak bir mutabakat zaptı ile belirlenecek ve işbu sözleşmenin eki kabul edilecektir.

Madde 13- Ödeme Esasları

DAĞITICI, ÜRÜNLER’in bedellerini …… tarafından faturalanacak fiyatlar üzerinden, (doğrudan borçlandırma sistemi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın) …… tarafından zaman zaman bildirilecek suretlerde ve sözleşme, düzenlenen fatura, emre muharrer senet (bono) veya çeklerde gösterilen vadelerinde ödeyecektir. Ödememe veya eksik ya da geç ödeme hallerinde …… bu sözleşmeyi feshedip etmemekte serbesttir. Her üç halde de ……, alacakları için kendi belirleyeceği oranda gecikme faizi talep etmeye, her türlü takipte bulunmaya ve DAĞITICI’nın verdiği teminatları paraya çevirmeye yetkilidir. İşbu sözleşmenin 18. (onsekizinci) maddesi saklıdır.

Madde 14- Teminatlar

DAĞITICI. ……’nin talebi üzerine, cezai şartlar dahil ……’ye doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak, miktarı, metni ve bankası …… tarafından belirlenecek banka teminat mektubu verecektir.

Gerekli gördüğü takdirde ……’nin DAĞITICI’dan, başka teminat türleri talep etme hakkı saklıdır.

Madde 15- İskontolar

ÜRÜNLER’in satışında ……’nin DAĞITICI’ya uygulayacağı iskonto. ……’nın satış fiyatı üzerinden %14 (yüzde ondört)”tür. …… bu iskonto miktarını dilediği zamanda ve dilediği oranda azaltabilir, arttırabilir veya tamamen iptal edebilir.

Madde 16- Dağıtıcı’nın Siparişleri

DAĞITICI, ÜRÜNLER’e ilişkin siparişlerini ……’nin çalışma saatlerine ve diğer çalışma şartlarına uygun olarak ……’ye bildirecektir.

Madde 17- Mücbir Sebep

……, DAĞITICI’nın ÜRÜNLER ile ilgili siparişlerini üretim ve ikmal imkanları nispetinde karşılamak için çaba gösterecektir. Ancak ……, kötüniyeti dışında herhangi bir sebepten dolayı veya hükümet, liman, belediye veya diğer yetkili bir makamca verilecek bir emre uyması yüzünden işbu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmekte gecikir, engele maruz kalır veya alıkonulursa …… hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Yukarıdaki hükmün genelliği saklı kalmak üzere aşağıdaki haller de bu hususa dahildir:

Savaş, yolların kapanması, ulaşımın kesilmesi veya aksaması, grev veya grev ihtimali, lokavt, işin yavaşlatılması, kargaşalık, hükümetin emir ve sınırlamaları, hükümetin el koyması, keza herhangi bir hükümet, belediye. Uman veya diğer bir kamu makamının veya bu makam sıfatı ile hareket eden şahsın emir ve isteklerine uymak, ……’nin ÜRÜNLER’i veya hammaddelerini her ne sebeple olursa olsun temin edememesi veya üretememesi, stokların kalmaması ve buna benzer sebepler ile her türlü ekonomik sebepler.

Madde 18- Fesih

İşbu sözleşme ../../…… tarihinde imzalanmış olup aşağıdaki sebeplerden biriyle feshedilmediği sürece ancak her durumda, imza tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıllık bir süre boyunca geçerli olacaktır:

1- Taraflardan herhangi biri, sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda en az 1 (bir) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın feshetmek hakkına sahip olacaktır.

2- DAĞITICI. bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ettiği takdirde ve söz konusu ihlal, giderilmesi mümkün bir ihlal olup da ……’nin ihlali bildiren ve ihlalin giderilmesi talebini içeren yazılı ihbarından itibaren 5 (beş) gün içinde düzeltilmezse …… bu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahip olacaktır.

3- DAĞITICI’nın (yeniden yapılanma ya da birleşme amacıyla yapılanlar hariç) zorunlu ya da ihtiyari iflası halinde ya da DAGITICI’nın aciz haline düşmesi, alacaklılarıyla konkordatoya girmesi, mallarının tamamı ya da esaslı bir kısmının idaresinin resmi bir görevliye verilmesi durumlarında …… işbu sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak sona erdirmek hakkına sahip olacaktır.

4- Bu sözleşmenin 2.4 ve 13. maddelerinde belirtilen fesih sebepleri saklıdır.

Madde 19- İhbarlar

Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine noter kanalıyla bildirmedikleri sürece işbu sözleşmenin giriş bölümünde belirtilen adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ederler.

Madde 20- İhtilafların Çözümü

Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek veya işbu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda İstanbul (Sultanahmet) mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.

Madde 21- Vergi ve Harçlar

İşbu sözleşme ile ilgili olarak ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harç DAĞITICI tarafından karşılanacaktır.

Madde 22- Önceki Sözleşmeler

İşbu sözleşme, taraflar arasında aynı konuda imzalanmış olabilecek önceki dağıtım sözleşmelerini sona erdirerek onların yerine geçecektir.

22 maddeden ve 1 ekten oluşan işbu sözleşme taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. ../../……

Üretici Firma                                                             Dağıtıcı

Kaşe – İmza                                                                Kaşe – İmza

 

Ek: Anne Sütü İkame Ürünleri Satış ve Pazarlama Kurallarına Uyma Taahhüdü.

 

DAĞITIM SÖZLEŞMESİNE EK

……, emzirmeyi korumayı, özendirmeyi ve desteklemeyi amaçlayan Anne Sütü ikame Ürünleri Pazarlama Kuralları’nı (Dünya Sağlık Örgütü 1981) desteklediğini kamuoyuna açıklamıştır.

Bu kuralların amacı, emzirmeyi koruyarak ve özendirerek ve anne sütü ikame ürünlerinin kullanılması gerektiğinde, yeterli bilgilendirme ve doğru pazarlama ve satış yoluyla bu ürünlerin doğru kullanılmasını sağlayarak bebekler için güvenli ve yeterli bir beslenmenin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Anne sütü ikame ürünleri ifadesi, başlangıç ve devam formül mamalarını kapsar.

Dağıtıcı, Dünya Sağlık Örgütü’nün Anne Sütü İkame Ürünleri Pazarlama Kuralları’na uygunluk konusunda aşağıdaki kurallara ve bunlarla sınırlı olmaksızın ……’nin bu konudaki bütün talimatlarına harfiyen uymayı ve bütün elemanlarının da uymasını sağlamayı gayri kabilirücu olarak taahhüt, aksi takdirde …… ile arasındaki Dağıtım Sözleşmesi’nin …… tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilmesini gayrikabili rücu olarak kabul eder.

Bu cümleden olarak:

1- Dağıtıcı, satış teşvik sistemlerinde anne sütü ikame ürünlerinin satış hacmini, prim hesaplarında kullanamaz; ayrıca bu ürünlerin satışları için belirli kotalar saptayamaz.

2- Dağıtıcı, satış elemanlarına, anne sütü ikame ürünleri satışlarına dayanan prim veya teşvik veremez.

3- Dağıtıcı’nın anne sütü ikame ürünlerinin satışında istihdam ettiği personel, görev ve sorumluluklarının bir parçası olarak hamile kadınlar, bebek ve küçük çocuk anneleri ile bağlantılı eğitim faaliyetinde bulunamaz.

4- Dağıtıcı, perakendecilere, satış noktasında anne sütü ikame ürünlerini özendirmenin önlenmesinin ……’nin politikası olduğunu hatırlatacaktır. Söz konusu özendirme faaliyetlerine örnek olarak:

–     kuponla hediye verme programları,

–     çekiliş veya eşya piyangosu,

–     özel fiyat verme, hediye, özel sergilemeler, sergi yarışmaları

–     dükkan içinde tanıtım görselleri,

gösterilebilir.

5- Dağıtıcı. doğrudan doğruya veya dolaylı olarak hamile kadınlara, annelere veya bunların aile fertlerine anne sütü ikame ürünlerinden eşantiyon veremez.

6- Dağıtıcı. hamile kadınlara veya bebek ve küçük çocuk annelerine, anne sütü ikame ürünlerini veya biberonla beslemeyi özendirecek hediyeler veya araçlar dağıtamaz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir