Şirketin İhyası Davası Dilekçesi

Mar 6, 2018 | İcra Hukuku

Şirketin İhyası Davası Dilekçesi


ADANA  (   )  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALI: Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü

KONU: Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği re’sen terkin ve tasfiye edilen …………… A.Ş. isimli şirketin ihyası talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

  • Müvekkilim ……., terkin edilen ve ihyasını talep ettiğimiz ……………..A.Ş. isimli şirkette pay sahibi ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır (Ek-1)
  • ……………………… A.Ş. isimli şirket Antalya-….. ticaret sicil numarası ile ………… tarihinde tecsil edilmiştir (Ek – 2)
  • Şirketin adresi, ………………….. – Antalya’dır.
  • Söz konusu şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince, (son 5 yıl olağan genel kurul yapılmaması nedeniyle münfesih ………. tarihinde re’sen terkin edilmiştir (Ek- 3)
  • Şirketin tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinme ( terkin ) ile sona erer. Tüzel kişiliğin sona ermesi için de, tasfiye işlemlerinin eksiksiz tamamlanması gerekir. Şayet, tasfiye işlemleri gerektiği gibi tamamlanmamış ve tasfiyesi gereken hususlar eksik bırakılmışsa, tüzel kişilik ticaret sicilinden silinse bile, şirketin tüzel kişiliğinin sona erdiğinin kabulü olanaksızdır. Somut davamızda şirketin tasfiye dışında kalmış gayri menkul satış vaadi sözleşmelerinin varlığı sabit olduğundan usulsüz olarak tasfiye edilmiştir (Ek – 4  Satış Vaadi Sözleşmeleri).

 

  • 6335 sayılı kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici madde 7 hükmü gereğince (Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını )  iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                        : Ticaret Sicil Kayıtları………… tarihli Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan duruyu, …………… tarihli Antalya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından ilanen yapılan ihtarname, şirket defterleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, tanık vs. her tür yasal delil.

NETİCE VE TALEP            : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler ve re’sen göz önüne alınacak sair sebeplere, ………… tarihinde re’sen terkin olunan ……………… A.Ş’nin  ihyası ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                                          Av.

adana avukat saim incekaş

Şirketin İhyası Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYINHAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri gereği resenterkin ve tasfiye edilen … isimli şirketin ihyası talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkil ile sicilden resen terkinedilen şirket arasında üye iş yeri sözleşmesi bulunmaktadır. Şirketin sözleşmeye aykırı davranışı sebebiyle müvekkil bankanın şirketten tahsil edilemeyen üye işyeri alacağı bulunduğuiçin şirketin ihyası gerekmektedir.

2-)Sicilden resen terkin edilen şirkete ait adres yeri İstanbul’dur.

-………………….. isimli şirket………………. Ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup şirketinadresi İstanbul’dur.

3-)Davalı tarafa karşı uyuşmazlık konusu alacağın tahsili amacıyla …İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı ile icra takibi başlatılmıştır.

Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz tamamlanması gerekir. Eğer tasfiye işlemleri gerektiği gibi tamamlanmamış ve tasfiyesi gereken hususlar eksik bırakılmış ise, tüzel kişilik ticaret sicilinden silinse bile, tüzel kişiliğin sona erdiğinin kabulü olanaksızdır.

4-) TTK 547 maddesi’nin 1.fıkrasında “TASFİYENİN KAPANMASINDAN SONRA EK TASFİYE İŞLEMLERİNİN YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU ANLAŞILIRSA, SON TASFİYE MEMURLARI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, PAY SAHİPLERİ VEYA ALACAKLILAR, ŞİRKET MERKEZİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN, BU EK İŞLEMLER SONUÇLANDIRILINCAYA KADAR, ŞİRKETİN YENİDEN TESCİLİNİ İSTEYEBİLİRLER. ” denilmek suretiyle alacaklıların şirketin ihyasını talep edebileceğini düzenlemiştir. Ek tasfiye sadece tasfiyenin kapanmış olmasına rağmen halen alınması zorunlu ek tedbirlere gereksinim duyulması halinde söz konusu olabilir. Zorunluluk yoksa ek tasfiyeye gidilemez. Bu hüküm bağlamında şirketin yeniden sicile kaydedilmesini ve ek tasfiye yapılmasını zorunlu kılabilecek durumlar TTK 547.maddeningerekçesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre; “Şirketin yararına sonuç doğuracak bir davanın açılması, şirketin bir davada davalı olarak bulunması veya aleyhine icra takibi yapılması söz konusu” ise ek tasfiye yoluna gidilebilecektir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12146 K. 2015/11425 T. 2.11.2015 kararında;

“………..ihtilaflı alacakların depo edilmemiş olduğu gerekçesiyle, alacaklıların alacaklarını alabilmesi için TTK 547. maddesi gereği davalı şirketin yeniden ticaret siciline tescili talebi yerinde görülerek, davanın kabulü ile İstanbul l. İcra Müdürlüğü’nün 2014/2564, 2014/2563, 2014/2565, İstanbul 13.İcra Müdürlüğü’nün 2014/5365 ve 2014/2174 Esas sayılı icra takip dosyalarının yürütülüp sonuçlandırılması ve infazı işlemleri ile ilgili ek tasfiye işlemlerini yapmak üzere, İ.. M..’nün 360180 sicil numarasında kayıtlı davalı Tasfiye Halinde …………. Madencilik Nakliyecilik ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin TTK. 547. maddesi uyarınca yeniden ticaret siciline tesciline, ek tasfiye işlemlerinin önceki tasfiye memuru …….. tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı tasfiye memurunun bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, ……….. oybirliğiyle karar verildi.”

Dolayısıyla gerek kanunun lafzında gerekseYargıtay kararlarından görüldüğü üzere tasfiye işlemlerinin eksik olması halinde şirketin ihyasının mahkemeden talep edileceği açık olup somut olayda da sicilden terkin edilen şirketin üye işyeri borçlarının tamamının ödenebilmesi için şirketin ihyası gerekmektedir.

5-)İş bu yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler neticesinde TTK.547/1 maddesi gereğince huzurdaki bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK, TTK, HMK, vs ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Davalı delillerinin tarafımıza tebliği akabinde ek ve mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

1-)Üye İşyeri SözleşmesiSözleşmesi, Başvuru FormuVe Şirket İmza Sirküleri,

2-)-Şirketin Kapanmadığını Gösterir İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Kaydı ve Gümrük Bakanlığı Mersis Kaydı

3-) ……………………………………Yevmiye numaralı ihtarname

4-) İstanbul …….. İcra Dairesi ……….Esas sayılı dosyası( celbini talep ederiz)

5-) Şirket kayıtları ve defterleri , ticaret sicil kayıtları

6-) Bilirkişi incelemesi

7-) Tanık

😎 Yemin,

9-) İsticvap

10-) İçtihat, Yargıtay kararları, Doktrin

11-)Tüm banka kayıtları da dahil olmak üzere ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler ve re’sen gözönüne alınacak nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- 19/10/2015 tarihinde sicil kaydı silinerek sicilden resen terkin olunan ………………………….’nin İHYASINA,

2- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.