Şirketin İflasını İstememek Nedeniyle Suç Duyurusu Dilekçesi

Şirketin İflasını İstememek Nedeniyle Suç Duyurusu Dilekçesi


… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

YAKINAN                           :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

SANIK                                  :

SUÇ                                       : Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememe.

SUÇ TARİHİ                       : …/…/…

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilim …’in, sanık …’in temsilciliği ve yönetim görevini yürüttüğü … İnşaat A.Ş.’den olan …TL. alacağı için başlattığı icra takibi sonucunda, söz konusu borcunun ödenmemesi nedeniyle, şirket mallarına haciz koydurmuş ve malların satışı ile de alacağını tahsil etmeye çalışmıştır. 

2-) Ancak, haciz konulan malların satışı sonunda elde edilen para da şirket borçlarını karşılamaya yetmemiştir. Diğer taraftan borçlu şirket alacakları da müvekkilime olan borcunu karşılamamaktadır. Buna rağmen, sanık … temsilciliği ve yönetim görevini yürüttüğü … İnşaat AŞ.’nin iflasını istememek suretiyle İcra ve İflas Kanunun 179. maddesinde belirtilen suçu işlemiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : 2004 S. K.  m. 179 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : İcra  takip dosyası, haciz talebi ve diğer delililer.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle, temsilcisi ve yönetim görevini yürüttüğü … İnşaat AŞ.’nin iflasını istemeyerek İcra ve İflas Kanunun 179. maddesinde belirtilen suçu işlemiş bulunan sanığın cezalandırılmasını,  saygıyla talep ederiz. …/…/…                                     

                                                                                                              Yakınan Vekili

                                                                                                         Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İflası istememe suçu dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İcra No.:

Müşteki                    :

Vekili                        :

Sanık (Borçlu)         : 

Suç Tarihi                :

Suç:  İ.İ.K. m. 345/a gereğince, Şirket mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME suçu.

Konu:  İ.İ.K. m. 345/a gereğince, Şirket mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEME suçunu işleyen sanığın ÜÇ AYA kadar hapis cezası ile tecziyesini teminen hakkında iddianame ile İcra Ceza mahkemesinde dava açılmasına karar verilmesi talebidir.

Olaylar: Müvekkilime vaki borcundan dolayı sanığın yetkilisi olduğu şirket aleyhine takip  yapılmış ve icra takibi kesinleşmiştir.

Takip neticesi borç ödenmediği gibi, borçlu şirketin bize olan borcundan başka diğer alacaklılara da olan borçlarını ödememişler ve şirketin mevcuduna göre ödenmesi de mümkün görülmemektedir.

Bu durum, borçlu Şirketin İİK. Mad. 179’a göre İFLASININ İSTENMESİ zaruretini açıkça göstermektedir. Şöyle ki;

İİK.mad.179’a göre borçları aktifinden fazla olan sermaye şirketlerinin yetkili temsilcileri Şirketin iflasını istemek zorundadır. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen yetkili kişilerin İİK.m.345/a’ ya göre tecziyesi söz konusudur.

Böylece sanığın mezkûr suçu  işlediği ortaya  çıkmış olup, bu hareketi suç teşkil eden borçlunun,  (31.5.2005 tarih ve 5358 no.lu Kanunla değişen İ.İ.K. nun 345/a. maddesi uyarınca ) 3 AYA kadar  HAPSİ ile tecziyesi için işbu şikayetin yapılmasına zaruret hasıl olmuştur.                                        

Hukuki Sebepler: İ.İ.K.md.345/a ve ilgili mevzuat hükümleri, Borçlu şirkete ait tic.sic. kaydı, ticari defterleri vs. bilcümle deliller.

Netice-i Talep: Yukarıda arz olunan sebepler muvacehesinde; İ.İ.K.nun 179. madde gereğince şirket aktifinin pasifini karşılamamı durumunda, şirket yetkilisinin şirketin iflasını isteme zorunluluğuna rağmen, üzerlerine düşen bu sorumluluğu yerine getirmeyen borçlu şirket yetkilisinin İİK. m. 345/a  hükmü uyarınca 3 AYA KADAR HAPİSLE tecziyesini teminen hakkında iddianame ile İcra Ceza mahkemesinde dava açılmasına karar verilmesi ile avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin kendisine yükletilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

EKİ:  Vekâletname

Müşteki vekili     

Son düzenleme tarihi 16 Ocak 2021 16:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.