Şirket yöneticilerinin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davası

Eyl 26, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Şirket yöneticilerinin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davaları uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu alanda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından davanın nasıl açılacağı, dilekçenin nasıl hazırlanacağı ve hangi vakıalara dayanılacağı açıklanmıştır.

ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                     :

VEKİLLERİ             :

DAVALILAR :

HARCA ESAS DEĞER      : 5.000,00 TL

KONU: Davalıların …………… İnş. San. Ve Tic. Ltd Şti yetkilileri- kusuruyla, “kanundan ve şirket esas sözleşmesinden doğan başta özen yükümlülüğü olmakla beraber tedbirli birer yönetici olarak şirketin menfaatlerini dürüstçe koruma, yanlış beyanlarda bulunulmaması, ödeme yetersizliğinin bilinmesi, şirket alacaklıların korunması ve haksız fiillerinden dolayı” sorumluluklarını yerine getirmeyerek sebep oldukları, şirket alacaklısı olan müvekkilimizin uğramış olduğu zararın tespiti ile tespit edilecek zarar ve alacağın tazminine dair belirsiz alacak davasıdır.

AÇIKLAMALAR     :

1- Davacı müvekkil şirket tarafından, ………………… Mühendislik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 13/06/2016 tarihinde 74.710 TL miktarında bir adet çek için icra takibi başlatılmıştır. (İstanbul. İcra Müdürlüğü …….. Esas sayılı icra dosyası) Bu icra takipleri yıllarca sürmüş icra dosyaları kapsamında yapılan hacizlerin şirketin adresinde bulunmaması sebebiyle sonuçsuz kalması gibi borcun ödenmemesi sebebiyle de icra dosyası sonuçsuz kalmış, şirket yönetim yetkisine sahip davalılar müvekkile şirket borcunu ödememişlerdir.

2-  … Ticaret Odasının kayıtlarından elde edilen bilgilere göre şirketin sermayesinin 300.000 TL olduğu görülmektedir. Şirketi temsil ve yönetim ile görevli davalılar,haricen yaptığımız araştırmaya göre borçlu şirketin uzun bir süredir borca batık olduğunu, şirket yetkililerinin bu duruma rağmen borçlu şirket üzerinden piyasaya aşırı derecede borçlanarak iyi niyetli alacaklıları mağdur ettiği anlaşılmıştır.

3- TTK hükümleri uyarınca, limited şirketlerin idaresi ile görevli şahısların şirket kuruluşundan ve idaresinden doğan hukuki ve cezai sorumlulukları, anonim şirketlerdeki sorumluluk hükümlerine tabi bulunmaktadır. Yargıtay 15. H.D. 2011/1593 E. 2011/7756 K. 21.12.2011 tarihli bir kararında “Kural olarak anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri şirket adına yaptıkları işlemlerden dolayı kişisel olarak sorumlu tutulamaz iseler de TTK.’nın 336. maddesi hükmü uyarınca şirket alacaklıları, yönetim kurulu üyeleri aleyhine, hükmedilecek tazminatın kendilerine verilmesi sureti ile sorumluluk davası açabilirler. Bu halde yönetim kurulu üyeleri ortaklığa ve ortaklık alacaklılarına karşı kusursuz olmadıklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumlu olurlar.” ilgili Yargıtay kararı doğrultusunda şirket yetkililerinin şirket sermayesinin neredeyse 4-5 katı oranında piyasaya borçlanıcı işlem yapması aldatma kastının göstergesidir.

4- Limited şirketlerinde müdürler ve yönetimle vazifeli kişilerin sorumluluklarının en başında özen ve bağlılık yükümlülüğü gelmektedir. Limited şirketlerinde müdürler ve yönetimle vazifeli kişilerin “Tedbirli birer yönetici” olarak “şirket menfaatlerini dürüstçe korumaları” ve bu yönde hareket etmeleri gerekmektedir. İstanbul. İcra Müdürlüğü …… Esas sayılı icra dosyasından 23.05.2017 tarihinde hacze gidilmiş haciz mahallinde yapılan araştırma sonucunda “ takip adresinde başka bir şirketin olduğu, vergi levhalarının farklı olduğu ve 01.02.2016 tarihli kira sözleşmelerini olduğu” tutanağa geçmiştir.

5- TTK hükümleri ışığında icra dosyalarına konu olmuş hadisata bakıldığında, şirket yetkililerinin kanunen emredici olan özen yükümlülüklerini yerine getirmeyerek; şirket alacaklısı müvekkilin yaptığı icra takibinin sonuçsuz kalmasına ve bu sebep ile zarara uğramasına neden oldukları görülmektedir. Ayrıca şirket yetkilileri, görevlerini ifa sırasındaki haksız fiillerden de sorumludurlar. Şirket alacaklılarının uğradıkları zararlar bakımından da yönetim yetkisi bulunan şahısların haksız fiil sorumluluğu söz konusudur.

6- Şirketi idare ile görevli şahısların şirketler hukukunda alacaklıları koruyan hükümleri ihlal etmelerinden dolayı da sorumlulukları bulunmaktadır. Şirket yöneticilerinin mal kaçırma, bu amaçla yapılan şirketin içini boşaltacak işlemler yapılması, şirketin malvarlığının azaltılması, şirketin iflasına neden olmak suretiyle şirket alacaklılarını zarara uğratmaları bu sorumluluğun ihlalleridir. Davalı şirket yetkilileri yaptıkları yönetme görevi kapsamındaki eylemleri ile bu sorumlulukların ihlali hallerini gerçekleştirmişlerdir. Bu durumun en önemli kanıtı yapılan icra takiplerinin dosyalarından anlaşılacağı üzere şirketin merkez olarak ticaret sicilinde belirtilen adresinde bulunmuyor olmasıdır. Şirketin halihazırda faal olduğu ticaret sicilinden anlaşılarak gidilen hacizlerde şirket ticaret sicilinde belirtilen adresinde bulunamamıştır. Şirketin adres değişikliği yaptığına dair herhangi bir kayıt da bulunmamaktadır. Hem yasal mevzuatta hem de ticari örf ve teamüller dikkate alındığında herhangi bir şirketin ticaret siciline adres değişikliği bildiriminde bulunmaması açıkça alacaklılarından mal kaçırma ve alacaklılarını zarara uğratma kastıyla hareket ettiğini göstermektedir.

7- Davalı şirket yetkililerinin yönetim sorumluluklarını ve görevlerini kusurları nedeniyle yerine getirmemesinden dolayı şirket borcunun ödenmemesi sonucunu doğurmuş olan eylemleri sebebiyle müvekkilimiz mağdur olmuş, zarara uğramış ve zararı halen devam etmektedir. Şirket ………. yılında tasfiye sürecine girmiş bulunmaktadır.(Ek-2) 2009 yılında kesinleşen takipler şirket yetkililerinin sorumluluklarını ihlalleri sebebiyle sonuçsuz kalmış bu süreçte uğranılan zarar şirketin 2011 yılında tasfiyeye girmesi ile daha da artmıştır. Bu yüzden davacı taraf olarak; davalı şirket yetkililerinin, yönetim sorumluluklarını ve görevlerini kusurları nedeniyle yerine getirmemelerinden dolayı oluşan zararın tespitini ve tespit edilen zararın tazminini istemek zaruriyeti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:  TTK, BK, İİK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: … İcra Müdürlüğü ./.. Esas sayılı icra dosyası,davalı şirket hesapları ve defterleri, Bilirkişi incelemesi (mahkeme takdir ederse), Tanık vs her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; diğer tüm haklarımız saklı kalmak üzere, mahkemenizce yapılacak tespit ile ortaya çıkacak zarar miktarının tam ve kesin belirlenmesinden sonra arttırılmak üzere zarardan müteselsilen sorumlu olandavalı şirket yetkililerinden alacaklı müvekkilin zararının yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. tarih

Davacı Vekili

İmza

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.