Bir Sayfa Seçin

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası

Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz Davası

Sıra cetveline yapılacak olan itirazlar 2 ayrı şekilde yapılır. Bunlar : Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası’dır.

Sıra Cetveline Karşı Şikayet

 • Sıra cetvelinin İİK’ya aykırı olarak düzenlendiği iddia edilir.
 • Özellikle bir alacaklı kendisine verilen sıraya itiraz etmek isterse, bu yola başvurur.

 • Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, İcra mahkemesine yapılır.
 • Borçlu da bu yola başvurabilir.
 • Sonucundan herkes yararlanır.

Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası

 • Sıra cetveline maddi hukuk bakımından karşı çıkılır.
 • Bir alacaklı; başkasının alacağına veya sırasına karşı çıkarsa bu yola başvurur.
 • Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde genel mahkemelerde açılır.
 • Borçlu bu davayı açamaz.
 • Davada ispat yükü, davalıya düşer.
 • Sonucundan sadece davayı açan alacaklı yararlanır.

Sıra Cetveline İtiraz ve Şikayet Davalarının Sonuçları

Sıra cetveline karşı şikayeti icra mahkemesi kabul ederse, icra müdürü sıra cetvelini buna göre düzelte­cek ve yeniden ilgililere tebliğ edecektir. Bu şekilde düzeltilen sıra cetveline karşı da tekrar şikayet ve itiraz yo­luna başvurulabilecektir. İcra mahkemesinin şikayetin kabul veya reddine ilişkin olarak vermiş olduğu karar­lar temyiz edilebilir.

Sıra cetveline itiraz davasında davacı, sıra cetveline alınmış olan alacaklının alacağına veya sırasına itiraz eden alacaklı; davalı ise alacağına veya sırasına itiraz edilen alacaklıdır.

Sıra Cetveline İtiraz Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Sıra cetveline itiraz davasında yetkili mahkeme icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

Görevli mahkeme ise, dava konusu yapılan alacağın miktarına göre değil, o alacağa sıra cetveline göre dü­şen hissenin miktarına göre belirlenir.

Buna göre, alacağın tamamının mevcut olmadığı iddia ediliyorsa, görev sıra cetveli gereğince bu alacağa isabet eden para miktarına göre tayin edilir.

Ancak bir alacağın sıra cetvelinde yazılı miktarda olmadığı hakkında dava açılıyorsa, görev, davalının da­vayı kazanması halinde alacağı hisse ile davayı kaybetmesi halinde alacağı hisse arasındaki farka göre be­lirlenir.

Davanın konusu, davalı alacaklının sırasının değiştirilmesi ise, görev, davalının dahil edildiği sırada o ala­cağa düşecek hisse ile davacının iddia ettiği sırada o alacağa düşecek hisse arasındaki farka göre belirlenir.

Alacaklı sıra cetveline itiraz etmiş ise, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen bu alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu icra dosyasına ibraz ederek payına düşen miktarı tahsil edebilir.

Sıra cetveline itiraz davası basit yargılama usulüne ile görülür. Bu davada davalı, alacağının varlığını is­pat etmekle yükümlüdür.

İcra dairesi yanlışlıkla alacaklıya fazla para öderse, ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmak­sızın, fazla ödediği parayı alacaklıdan zorla geri alır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Nis 17, 2018 | İcra Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız