Simsarlık Sözleşmesi Örneği

Haz 18, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Simsarlık Sözleşmesi Örneği

  • Simsarlık sözleşmesinin detaylı ve öngörülü bir şekilde hazırlanması elzemdir.
  • Aşağıda Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu tarafından hazırlanmış simsarlık sözleşmesi örneği yer almaktadır.

GENEL SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ

İşbu Genel Simsarlık Sözleşmesi (“Sözleşme”), …… adresinde mukim  (“Alıcı ”) … adresinde mukim(satıcı) …. ve (“Simsarlar”)  T.C.K.No’lu  ve … T.C.K.No’lu   (beraber “Taraflar” olarak anılacaklardır) arasında 09.04.2020 tarihinde akdedilmiştir.

MADDE – 1

TANIMLAR

“Sözleşme”, Satıcı, Alıcı ve Simsarlar arasındaki X tarihli işbu Genel Simsarlık Sözleşmesi ve işbu Sözleşmenin Eklerini ifade eder.

“Ürünler”, işbu Sözleşmenin eki Ek-1’de sayılmış bütün ürünleri ifade eder.

“Alıcı” ile “Satıcı” işbu Sözleşmeye taraf olup Simsarlar tarafından, Alıcı Satıcıya, satıcı alıcıya olmak üzere karşılıklı olarak yazılı şekilde bildirilmiş ve Satıcı ve Alıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmiş ve bu suretle sözleşmeye eklenmişlerdir.

“Ücret ”, Satıcı ile alıcı arasında doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşecek ürün satışının adet başına 0,80USD’ye tekabül eden ve Kazanılan hak edişin simsarlar arasında eşit olarak paylaşılmasını ifade eder.

“İştirak”, bir şirkete ilişkin olarak, o şirketteki oy hakkının en az yüzde ellisine (%50) sahip olan veya  en az yüzde ellisini (%50) kontrol eden tüm şirketleri veya en az yüzde elli (%50) oy hakkı söz konusu şirket veya ilgili şirket tarafından sahip olunan veya kontrol edilen diğer tüm şirketleri ifade eder.

MADDE – 2

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, Satıcının sattığı,  alıcının aldığı ürünler ile ilgili olarak, Simsarların Alıcı ile satıcı arasında gerçekleşmesi muhtemel bir satışın gerçekleşmesine imkan sağlaması ve  Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleştirilecek satışın şartlarının müzakere edilmesi ve doğrudan veya dolaylı olarak Ürünlerin satışının gerçekleşmesi halinde satışı yapılan ….. adlı  ürün adedi  başına 0,80USD Ücretin Simsarlara eşit olacak şekilde ödenmesidir.

MADDE – 3

BEYAN ve TEKEFFÜLLER

3.1. Simsarların Beyan ve Tekeffülleri

Simsarlar, Ek-1 de sayılı ürünlerin satışı amacıyla satıcı ve alıcı arasında temas kurmayı ve Alıcı ile Satıcı arasında akdedilecek sözleşmelerin şartlarını müzakere etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Satıcı ve Alıcı Beyan ve Tekeffülleri

Satıcı ve Alıcı Simsarların Ürünlerinin satımı ile ilgili olarak alıcı ve satıcı arasında bir temas kurmak ve Alıcı ile Satıcı arasında akdedilecek sözleşmelerin şartlarını müzakere etmek de dâhil önemli bir çaba ve emek harcamış ve harcamakta olduğunu kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin devamı süresince ve işbu Sözleşmenin sona ermesinden sonra Satıcı ve Alıcılar aralarında Simsarların bilgisi ve yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak Ürünlerin satımını yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Ayrıca Satıcı ve Alıcı Simsarlara işbu Sözleşmenin 4. maddesine göre hesaplanacak ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE – 4

ÜCRET ve ÖDEME

4.1. Ücret

Simsarlar, Alıcı ile Satıcı arasında doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşecek satışın …. adlı ürün için adet başına 0,80USD tutarında Ücrete hak kazanır. Satışın, Alıcı ve/veya Satıcının iştirakleri arasında gerçekleşmiş olması halinde de bu satış Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleştirilmiş kabul edilir. Ücret ile ilgili doğabilecek KDV dâhil her türlü vergi, resim, harç ve primden tamamen satıcı ve alıcı sorumlu olacaktır.

4.2. Ödeme

Alıcı ile Satıcı arasında doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşecek satışın bedeli, Satıcı tarafından Alıcıdan tahsil edildiğinde; tahsile ilişkin bilgi ve bu Sözleşmenin 4.1 maddesine göre hesaplanacak Ücret Simsarlara bildirilir.

Alıcı ile Satıcı arasında doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşecek satışın bedeli, Satıcı tarafından Alıcıdan tahsil edildiğinde; bu Sözleşmenin 4.1 maddesine göre hesaplanacak Ücret, Simsarlara bildirilir ve tahsilden itibaren 1 iş günü içerisinde Satıcı tarafından aşağıda detayları belirtilmiş banka hesaplarına ödenir:

Hesap Sahibi:

 

Banka Adı:

GARANTİ BANKASI USD HESABI

Şube Adı ve Şube Kodu:

 

Swift Kodu:

 

Hesap Numarası:

 

IBAN Numarası:

 

 

Hesap Sahibi:

 

Banka Adı:

YAPI KREDİ BANKASI

Şube Adı ve Şube Kodu:

 

Swift Kodu:

 

Hesap Numarası:

 

IBAN Numarası:

 

 

MADDE – 5

MÜNHASIRLIK

Satıcı, ile alıcı işbu Sözleşmeye tabi olarak, Ürünlerin satışı ile ilgili olarak Alıcı ile Satıcı arasında temas kurmak ve Alıcı ile Satıcı arasında akdedilecek sözleşmelerin şartlarının müzakere edilmesi konusunda Simsarların münhasıran yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmenin devamı süresince ve işbu Sözleşmenin sona ermesinden sonra Satıcı ve Alıcı Simsarların bilgisi ve yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak Ürünlerin alım satımını yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE – 6

SÜRE ve FESİH

İşbu Sözleşme 1 yıl devam edecektir. Ancak, Taraflardan herhangi biri 6 (altı) ay önce diğer tarafa yazılı bir fesih bildirimi vermek suretiyle işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Ancak işbu Sözleşmenin feshi, fesih sonrası döneme ilişkin yükümlülüklere dair 3.1. ve 5. maddenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

İş bu sözleşme devam ettiği sürece, 1 yıl sonunda süresi dolduğunda ya da süresinden önce taraflarca müştereken sona erdirilse veya herhangi bir sebepten dolayı fesih edilse dahi;  madde 9’da açıklanmış olan Gizlilik yükümlülükleri ve tarafların bu sözleşmede üstlendikleri sorumluluklar, her iki taraf içinde e sınırı olmaksızın ve sonsuza kadar geçerli olmaya devam edecektir. Taraflar bunu aynen kabul, beyan ve taahhüt ederler

Sözleşmenin Satıcı ve Alıcı tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde Satıcı ve Alıcı işbu Sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı Simsarların elde edeceği Ücret oranında tazminat ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tazminat, işbu Sözleşmenin feshinden önceki beş yılda Simsarların hak kazanmış olduğu Ücretlerin toplamının yıllık ortalamasını aşamaz. İşbu Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam ederse bu süreye ilişkin yıllık ortalama dikkate alınır. Ayrıca işbu Sözleşme bir yıldan daha kısa bir süre devam ederse bu süreye ilişkin aylık ortalama dikkate alınır ve bu aylık ortalama 12 ile çarpılır.

MADDE – 7

CEZAİ ŞART

Satıcı ve alıcı işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı hareket ederse, her bir ihlal için Simsarlara net 100.000Amerikan Doları tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ve Alıcı işbu Sözleşmenin 3.2 maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket ederlerse cezai şartın yanı sıra bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmemiş olsalardı Simsarların elde edeceği Ücret oranında tazminat ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE – 8

TARAFLARIN İLİŞKİLERİ

Satıcı, Alıcı ve Simsar birbirlerinden bağımsız taraflardır ve işbu Sözleşme içerisindeki hiçbir hüküm, her ne amaçla olursa olsun taraflardan birini diğerinin acentesi veya kanuni temsilci haline getirmemektedir.

MADDE – 9

TARAFLARIN GİZLİLİK YÜKÜMÜ

9.1-Taraflar, aralarındaki  iş ilişkisi sebebiyle herhangi bir suretle temin ettik­leri birbirlerine ait gizli bilgileri, diğer tarafın özel olarak yazılı şekilde izin ver­mesi hali hariç olmak üzere gizli tutacaklarını, özenle muhafaza edeceklerini, kıs­men veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara açıklamayacaklarını, bu bilgileri sadece sözleşme amaçları doğrultu­sunda kullanacaklarını, sözleşmenin sona ermesinden sonra da bu koşula uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

 9.2-Taraflar, ancak zorunlu hallerde, işi gereği GİZLİ BİLGİLERİ öğrenmesi gereken ve bünyeleri altında çalışan personeline bilmesi gerektirdiği ölçülerde verebilirler. Ancak Taraflar, Gizli Bilgilerin korunması ve açıklanmaması hususunda bilgileri verdikleri kişileri uyararak ve yazılı gizlilik taahhütnamesi alarak bu sözleşmenin tüm yükümlülüklerine ve sorumluluklarına uymalarını sağlayacaklardır. Taraflar, Gizli Bilgileri verdikleri ve bünyelerinde yer alan bu üçüncü kişilerin de iş bu sözleşme de belirtilen tüm yükümlülüklere ve sorumluluklara aykırı davranmayacaklarını ve aksi davranmaları halinde bu kişilerden doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

9.3-Taraflardan  hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın ticaret kanunlarında açıkça belirtilen kanuni zorunlu haller dışında, maske çalışmaları esnasında edinilen bu GİZLİ BİLGİLERİ, üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir yolla sözlü ya da yazılı olarak dağıtamaz, ifşa edemez, telefon, basın, yayın, organları ve medya kuruluşları, internet vasıtasıyla veya internette sosyal medya siteleriyle açıklayamaz ve reklâm amacıyla kullanamaz.

9.4-Taraflardan her biri, GİZLİ BİLGİLERİ yalnızca maskelerin ithalat, ihracat, tedarik ve pazarlama & satış çalışmaları için kullanacaktır. Taraflar, Gizli Bilgileri başka herhangi bir amaçla, işbirliği dışındaki kendi özel çalışmaları için veya herhangi bir şekilde, bir diğer Taraf aleyhine ya da işbirliğine doğrudan veya dolaylı zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Taraflar bunu peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.

9.5- Medikal maskelerin aracılık hizmetleri çalışmaları esnasında taraflar arasında paylaşılan ve GİZLİ BİLGİLERİ içeren her türlü materyaller veya evraklar taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve bu aracılık işbirliği sözleşmesinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, derhal bu bilgiler ve materyaller ait olduğu tarafa iade edilecektir. Taraflar bunu aynen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.6-sözleşmenin imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir ve bu işbirliği sözleşmesi devam ettiği sürece, 1 yıl sonunda süresi dolduğunda yada süresinden önce taraflarca müştereken sona erdirilse veya herhangi bir sebepten dolayı fesih edilse dahi; iş bu Gizlilik  yükümlülükleri ve tarafların bu sözleşmede üstlendikleri sorumluluklar, her iki taraf içinde süre sınırı olmaksızın ve sonsuza kadar geçerli olmaya devam edecektir. Taraflar bunu aynen kabul, beyan ve taahhüt ederler

MADDE – 10

TEBLİGAT ADRESLERİ

Taraflar, işbu Sözleşmede yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği noter kanalı ile yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını haiz olacağını beyan ve kabul etmektedirler.

MADDE – 11

UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin yapısı, geçerliliği ve ifası Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacak olup, işbu Sözleşmenin tarafları, ihtilafların halli için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

MADDE – 12

DİĞER HÜKÜMLER

  1. İşbu Sözleşme toplam on bir (12) madde 6 sayfadan oluşmaktadır.
  2. Maddelerden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, diğer maddelerinin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
  3. İşbu Sözleşme ancak tarafların yazılı şekilde kararlaştırmaları halinde tadil edilebilir.
  4. İşbu Sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiş ve bu nüsha Simsarda kalacaktır. İşbu Sözleşmenin imzalanması sebebi ile doğacak damga vergisi, Satıcı ve alıcı tarafından eşit olacak şekilde karşılanacaktır.
  5. İşbu Sözleşme 04.2020 tarihinde imzalanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

 

Ek-1 Ürünlere İlişkin Liste

500.000 ADET X

[*]

[*]

[*]

Alıcı-Satıcı-Simsarlar

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.