Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunda Savunma ve Dilekçesi

Tem 6, 2020 | Ceza Hukuku

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunda Savunma ve Dilekçesi

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunda Savunma

  • Müvekkil sözde örgütün hiyerarşik yapısına dahil değildir. Sanık müvekkilin dosyada yer alan beyanlarında, kaçmak veya herhangi bir muhalif davranışı neticesinde kafasının kesilmesi suretiyle ölümle tehdit edilerek zorla dahil edildiği örgütün faaliyetlerine ilişkin bilgileri samimi olarak aktarması sanığın örgüte kasten bilerek ve isteyerek üye olmadığını gösterir niteliktedir.
  • Silahlı terör örgütüne üyelik suçu devlete karşı işlenen son derece hassas irdelenmesi gereken bir suç türüdür. Delillerin incelenmesi sürecinde yorumun niteliği ve dozu özellikle iyi bir ceza avukatı tarafından denetlenmeli ve objektif unsurlar kriter olarak alınmalıdır.

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunda Savunma Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO               :

 

SANIK                       :

MÜDAFİİ                  :

SUÇ                            : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak

KONU                        : Gerekçeli istinaf dilekçemizin sunumudur.

AÇIKLAMALAR 

Müvekkil x’İN Sayın Mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde  Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan X Ay hapis cezası almıştır.  Müvekkil aleyhinde kurulan hüküm hukuka aykırı olup BERAAT kararı verilmesi gerekmektedir.

Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. 5237 Sayılı Kanun’un 314/2 Maddesinde düzenlen Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçunun maddi unsuru silahlı bir terör örgütüne üye olmaktır. Ceza Hukuku bağlamında suç örgütü; örgütün güç kaynağı olmasından yararlanarak baskı, korkutma, sindirme gibi yöntemler kullanmak sureti ile amaç suçları işleyen yasadışı bir organizasyon olarak tanımlanmaktadır. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, örgüte hâkim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüte üye olmak kişinin  rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dâhil olmasıdır. Örgütle organik bağ kurup faaliyetlere katılmalıdır. Organik bağ canlı, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan  ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin  yerleşik uygulamasında; Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır…’’ Kurulan örgütün suç sayılabilmesi için örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı, araç ve gereçler bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu suçun oluşabilmesi için oluşturulmuş bir örgütün varlığı gerekmektedir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 03/07/1986 tarihli kararında, örgüt suçunun yasal unsurları: sürekli olması, düzenli ve planlı ortaklık bulunması, yönetim ve hiyerarşik bir yapının bulunması, eylemsellik, önceden anlaşma, üyeler arasında iş bölümü tesis etmek, belirlenmemiş sayıda suç işleme amaçlı etrafında birleşme, Üyeler arasında dayanışma bulunması, disiplin içinde hareket etme olarak saymıştır.

Silahlı örgüte üyelik suçu, kasten işlenebilen bir suçtur.  Silahlı örgüte üye olan kişi bilerek ve isteyerek bu yasadışı organizasyona katılmalıdır. Silahlı örgüte üye olan kişinin bu eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi de yeterli olmayacak devlete karşı suç işleme dürtüsü de aranacaktır.

Dosya kapsamı dikkatli bir şekilde incelenecek olursa müvekkil sanık x’in terör örgütü üyesi olduğuna yönelik suçlamaların nedeni DAEŞ silahlı terör örgütünün sözde bayrağını taşıyan ve silahlı faaliyet gösteren, örgüt üyelerine ait fotoğrafların cep telefonunda yer almasıdır. Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir.(Evik, Cürüm işlemek için örgütlenme, Syf 383 vd.) Bu bağlamda sanık müvekkilin örgüte ait birtakım fotoğrafların örgüt içerisinde bilerek ve isteyerek faaliyette bulunduğunu doğruladığı yönünde bir sonuca varılması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

Müvekkil sözde örgütün hiyerarşik yapısına dahil değildir. Sanık müvekkilin dosyada yer alan beyanlarında, kaçmak veya herhangi bir muhalif davranışı neticesinde kafasının kesilmesi suretiyle ölümle tehdit edilerek zorla dahil edildiği örgütün faaliyetlerine ilişkin bilgileri samimi olarak aktarması sanığın örgüte kasten bilerek ve isteyerek üye olmadığını gösterir niteliktedir.

İlk derece mahkemesi tarafından hakkında oybirliği ile mahkûmiyet hükmü kurulan müvekkil sanık  x’in eylemleri ile  5237 Sayılı TCK madde 314/2’deki suçun maddi ve manevi unsurlarının uymadığı açıktır. Müvekkilin üzerine atılı suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda arz ve izah edilen hususlar ve resen gözetilecek nedenlerle yapılacak istinaf incelemesi neticesinde istinaf taleplerimizin kabulüne;

A) Hükmün bozularak dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

B) Bozma kararı yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görülmesine karar verilmesi halinde; ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak duruşmalı yapılacak istinaf duruşması neticesinde yeniden hüküm kurulmak sureti ile müvekkil hakkında beraat kararı verilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                       Sanık Müdafii

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.