Sigorta Tahkime Başvuru Dilekçesi

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

DAVACI         :

VEKİLİ                                Adana Avukat SAİM İNCEKAŞ

                                                          

DAVALI SİGORTA                 : SİGORTA

UYUŞMAZLIK MİKTARI          : …….-TL

TEMERRÜT TARİHİ                 :

KONU                                    : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ……-TL değer kaybı bedelinin avans faizi ile birlikte temerrüt tarihinden itibaren tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR               :

  • Sigorta A.Ş.’ne sigortalı …. malik olduğu ……. plakalı araç …… tarihinde şahsıma ait ……. Plakalı  araca çarparak hasarlanmasına sebebiyet vermiştir. Davalıya sigortalı araç sürücüsü kazanın oluşumunda %100 kusurludur.
  • Şahsıma ait araçta kaza sonucu oluşan hasar sigorta şirketince karşılanmış ancak araçta meydana gelen değer kaybı için herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2009/9892 K. 2010/3124 T. 5.4.2010 Kararında;

Dava, trafik kazası sebebiyle araçta meydana gelen değer kaybı ve kazanç kaybı istemine ilişkindir. Trafik sigortacısı, karşı araçta meydana gelen gerçek zararı limit dahilinde teminat altına almıştır. Dava konusu trafik kazası sonucunda, davacıya ait aracın tamir süresince çalışamaması sebebiyle oluşan kazanç kaybı trafik sigortası teminatı dışında ise de, araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmaktadır.

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2010/8927 K. 2011/10635 T. 17.10.2011 Kararında;

Dava, haksız eylem sebebiyle davacıya ait araçta oluşan hasar bedeliyle değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkindir, yerel mahkemece istem reddedilmiştir. Yerel mahkemece benimsenen ve karara esas alınan bilirkişi raporunda ise, sadece araçta oluşan hasarın onarım bedeli belirlenmiş; ancak, bu hasar sebebiyle araçta değer kaybı olup olmayacağı yönünde herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.

Davacı, hasar onarım bedeli isteğinin yanı sıra hasar ve onarım sebebiyle aracının değerinin düştüğünü ileri sürerek değer kaybı zararını da istemektedir. Sigorta şirketi tarafından davacıya hasar bedeli için tazminat ödendiği, değer kaybı sebebiyle ise herhangi bir ödeme yapılmadığı da anlaşılmaktadır. Mahkemece, yukarda açıklanan olgular gözetilerek araçta değer kaybı olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması ve varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Yüksek Mahkeme kararları uyarınca da değer kaybı ZMM poliçesi kapsamında olup poliçe limitleri dahilinde ödenmesi gerekmektedir.

Muhatap sigorta şirketine ……. tarihinde değer kaybının ödenmesi için İHTARDA bulunulmuş ancak yasal süre olan 15 gün içinde herhangi bir cevap verilmemiş ve ödeme yapılmamıştır.

Davalının söz konusu hasar bedelini kabul etmemesi üzerine, hasar bedelinin tespiti için bu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

İSTEM SONUCU            Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle taraflar arasında ki değer kaybı bedeline ilişkin uyuşmazlık sebebi ile talep edebileceğimiz miktarın bilirkişi marifeti ile tespit edilmesinden sonra 6100 Sayılı HMK 107 Md. uyarınca iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmadan alacak miktarını  belirlenecek miktar kadar arttıracağımızı, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik ;

  1. …… TL değer kaybı hasar bedelinin poliçe limitleri dahilinde muhatap şirketin temerrüt tarihi olan …… tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline,
  2. Her türlü başvuru, yargılama gideri bilirkişi ücreti ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.                                                                              

Davacı
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Ekleri:

1- Kaza tutanağı

2- Araç ruhsat fotokopisi

3- ……… plakalı araca ait poliçe fotokopisi

4- ……….. plakalı araca ait poliçe fotokopisi

5- Kaza ve Hasar onarım fotoğrafları

6- …… Tarihli İhtarname

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.