Sigorta Şirketi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                  :      ………..Sigorta  A.Ş.

VEKİLLERİ             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALILAR           : 1-

                                           2-

HARCA ESAS DEĞER   : 130.410,13 TL

KONU                    : İtirazın iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR       :

 1. Müvekkil sigorta şirketi nezdinde Bireysel Kasko sigorta poliçesi ile sigortalı ALİ P……….’ın  maliki  olduğu  34 ……… plakalı aracın üstüne, 18.04.2012 tarihinde davalılara ait binadan kiremit ve eternit parçası düşmesi neticesinde maddi hasar meydana gelmiştir.
 1. Müvekkil şirketçe yaptırılan Kasko Ekspertiz Raporuna istinaden 19.04.2012 tarihinde 120.824,00 -TL sigortalıya ödenmiştir. Yapılan ödeme ile müvekkil şirket sigortalısının haklarına halef olmuştur
 1. Binanın bakımı, onarımı ve muhafazası davalı kat maliklerinin sorumluluğunda olup Kanun ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre meydana gelen zarardan davalı kat malikleri sorumludur.
 1. Rücu alacağımızın tahsili amacıyla davalı kat malikleri aleyhine İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/231 Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibine girişilmiştir.
 1. Davalı kat malikleri takibe, borca ve ferilerine itiraz etmiştir.
 1. Davalı kat maliklerinin itirazı haksız ve dayanaksızdır.

 1. Bu nedenle davalı kat maliklerinin itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmek üzere iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ                     : Açıklanan  nedenlerle,  fazlaya ve sair hususlara ilişkin

talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

120.824,00 TL asıl alacağa, ödeme tarihinden, takip tarihine kadar işlemiş …..,15 TL faize ve borcun ferilerine yapılan itirazının iptali ile takibin devamına,

                                     Asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine,

     

Davalıların  % 20 ‘den  aşağı olmamak üzere icra inkar

tazminatına  mahkum edilmesine,

                                Ücreti  vekalet  ve yargılama  giderlerinin karşı tarafa

tahmiline,

                              Karar  verilmesi vekaleten saygıyla arz ve talep olunur.

                             Av.

DELİL LİSTESİ       :

 1. İstanbul 8.İcra Müdürlüğü’nün 2012/231 E. sayılı dosyası

(Celbi gerekmektedir .)

 1. Sigorta poliçesi ( Ek-1)
 1. Ekspertiz Raporu ( Ek-2)
 1. Yangın Raporu (Ek-3)
 1. Tazminat tediye makbuzu ( Ek-4)
 1. İbraname ( Ek-5)

 1. Fotoğraflar ( Ek-6)

 1. Defter, kayıt ve belgeler,

 1. Gerekirse keşif ve bilirkişi incelemesi

 1. Delillerimizi hasretmiş  sayılmamak  ve  davacıların  delillerine  karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair her türlü yasal delil.

SONUÇ                     : Açıklanan  nedenlerle, delillerimiz toplanarak davanın kabulüne karar verilmesi vekaleten saygıyla arz ve talep olunur.

                    Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.