Sigorta Şirketi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                  

DAVACI                  :      ………..Sigorta  A.Ş.

                                    

VEKİLLERİ             :     Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALILAR           :       1-

                                             2-

HARCA ESAS DEĞER   :        130.410,13 TL

KONU                    :      İtirazın iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR       :

 1. Müvekkil sigorta şirketi nezdinde Bireysel Kasko sigorta poliçesi ile sigortalı ALİ P……….’ın  maliki  olduğu  34 ……… plakalı aracın üstüne, 18.04.2012 tarihinde davalılara ait binadan kiremit ve eternit parçası düşmesi neticesinde maddi hasar meydana gelmiştir.
 1. Müvekkil şirketçe yaptırılan Kasko Ekspertiz Raporuna istinaden 19.04.2012 tarihinde 120.824,00 -TL sigortalıya ödenmiştir. Yapılan ödeme ile müvekkil şirket sigortalısının haklarına halef olmuştur
 1. Binanın bakımı, onarımı ve muhafazası davalı kat maliklerinin sorumluluğunda olup Kanun ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre meydana gelen zarardan davalı kat malikleri sorumludur.
 1. Rücu alacağımızın tahsili amacıyla davalı kat malikleri aleyhine İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/231 Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibine girişilmiştir.
 1. Davalı kat malikleri takibe, borca ve ferilerine itiraz etmiştir.
 1. Davalı kat maliklerinin itirazı haksız ve dayanaksızdır.

 

 1. Bu nedenle davalı kat maliklerinin itirazının iptali ile takibin devamına karar verilmek üzere iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

SONUÇ                        :       Açıklanan  nedenlerle,  fazlaya ve sair hususlara ilişkin 

talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

                                              

                                         120.824,00 TL asıl alacağa, ödeme tarihinden, takip tarihine kadar işlemiş …..,15 TL faize ve borcun ferilerine yapılan itirazının iptali ile takibin devamına,

                                              

                                       Asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine,

                              

                                   Davalıların  % 20 ‘den  aşağı olmamak üzere icra inkar

                                   tazminatına  mahkum edilmesine,

                                              

                                  Ücreti  vekalet  ve yargılama  giderlerinin karşı tarafa

                                               tahmiline,

                                  

                                Karar  verilmesi vekaleten saygıyla arz ve talep olunur.

                                                

 

                                                                            Av.

 

DELİL LİSTESİ       :

 

 1. İstanbul 8.İcra Müdürlüğü’nün 2012/231 E. sayılı dosyası  

(Celbi gerekmektedir .)

 

 1. Sigorta poliçesi ( Ek-1)
 1. Ekspertiz Raporu ( Ek-2)
 1. Yangın Raporu (Ek-3)
 1. Tazminat tediye makbuzu ( Ek-4)
 1. İbraname ( Ek-5)

 

 1. Fotoğraflar ( Ek-6)

 

 1. Defter, kayıt ve belgeler,

 

 1. Gerekirse keşif ve bilirkişi incelemesi

 

 1. Delillerimizi hasretmiş  sayılmamak  ve  davacıların  delillerine  karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ                     :        Açıklanan  nedenlerle, delillerimiz toplanarak davanın kabulüne karar verilmesi vekaleten saygıyla arz ve talep olunur.

                                                                   Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.