Sigorta rücu istinaf dilekçesi

Oca 16, 2021 | Sigorta Hukuku

… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NE

“Gönderilmek Üzere”

… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

“TEDBİR TALEPLİDİR.”

DAVACI                          : ……..

VEKİLİ                            : Av. …….

DAVALI                          :

VEKİLİ                            :

KONU                              : Müvekkilimin takip dayanağı trafik kazasından dolayı borçlu bulunmadığının tespitine ve icra takibinin dava sonuçlanıncaya kadar tedbir yoluyla durdurulması talebimizdir.

DAVA DEĞERİ              : 18.000,0 – TL (Kapak Hesabı)

AÇIKLAMALAR

İdaremiz aleyhine ………. 7. İcra Müdürlüğünün …… E. sayılı dosya numarası ile Genel Haciz yolu ile ilamsız takip başlatmıştır. Başlatılan iş bu takip hukuka aykırı olup, takibin iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Davalı sigorta şirketi icra takip ödeme emrinde, ………… nolu kasko sigorta poliçesiyle sigortalanan araç sürücüsü … sevk ve idaresinde bulunan … plaka sayılı araç ile … İli … ilçesi yolunda … İlçesi … Köyü istikametine doğru seyir halindeyken sola tehlikeli virajlı yol kesimine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek 02/04/2016 tarihinde yolun sağındaki korkuluksuz uçurumda çalılara çarpıp aşağıda bulunan su kanalı içerisinde sol yanına devrilmesi sebebiyle yaramalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş olduğunu, kazanın meydana gelmesinde yolun bakım, onarım ve işaretlemesinden sorumlu olan borçlu idarenin sorumlu olduğunu iddia etmiştir.

Davalı sigorta şirketi tarafından başlatılan icra takibi usul ve yasaya aykırıdır.

ŞÖYLE Kİ;

Davaya konu icra ödeme emri …… İl Özel İdaresi evrak kayıt bölümüne … tarihinde tebliğ edilmiştir.

Söz konusu ödeme emri Hukuk Müşavirliğimize 09/06/2017 tarihinde havale edilmiş olup, evrakın Hukuk Müşavirliğine geldiği tarih itibariyle 7 günlük itiraz süresi geçmiş olduğundan takip kesinleşmiştir. Takibin kesinleşmesi konusunda evrak memurlarının sehven hatası bulunmaktadır. Yoksa takibe itiraz edilmemesinin takip konusu alacağı kabul anlamında değildir. İş bu davayı da müvekkil idarenin gerçekten borçlu/kusurlu olmamasından kaynaklı açmış bulunmaktayız.

Davalı sigorta şirketi vekili tarafından 01/08/2017 tarihli müvekkil kuruma gönderdiği dilekçesi ile kesinleşen takibe ilişkin olarak ödeme yapılması talep edilmiştir. İş bu yazıya istinaden temerrüt durumu düşmemesi açısından iş bu davanın açılması zorunluluk haline gelmiştir.

Hukuk Müşavirliğimizce ………. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne EK-1 de sunulan yazı ile icra takip konusu olayla ilgili tüm belge ve bilgiler sorulmuş olup, EK 2 de sunulan cevapla, “İlimiz ….. İlçesi …….. Köyü yolunda 02/04/2016 tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasıyla ilgili yerinde yapılan incelemede kurumun görev alanı içerisindeki yollarda trafik güvenliği açısından gerekli istikamet ve yön levhaları ile diğer işaret levhalarının temini ve montajına yönelik bir faaliyet içerisinde bulunduğu, bahse konu kaza ile ilgili yerlerde DSİ’ne ait sulama kanallarının bulunduğunu, kanalların açık olduğu, korkulukların bulunmadığı, ayrıca sulama kanallarının bulunduğu yerlerde her türlü iş ve işlemleri tesis etmeye yetkili kurumun DSİ olduğu, kazanın meydana geldiği yerde trafik işaret levhalarının yapıldığı, ancak kimliği belirsiz kişilerce yerinden alındığı, köy yolları ağında virajlarda hız sınırının 30 km/sa olduğu, trafik akışının serbest olduğu yerlerde 50 km/sa ile hız sınırının kazazede araç şoför tarafından aşıldığı” belirtilmiştir.

Trafik kazalarında “kusur” ögesi temel ölçüdür ve bu genellikle sürücü veya yardımcı kişilerin kusurudur. 2918 sayılı KTK’nun 85/Son maddesine göre “İşleten, sürücünün veya yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu” olduğundan ve bu sorumluluk Yasa’nın 91 ve devamı maddelerine göre belli bir sınıra kadar sigortacı tarafından üstlenilmiş bulunduğundan, tümü için sorumluluğun ölçüsü “kusur oranı”dır.

6098 sayılı TBK.74.maddesi (önceki 818/BK.m.53) uyarınca, hukuk mahkemesinde açılan tazminat davasında “kusurun varlığını” araştırmada yetkileri sınırlı olan hukuk hakimi, “kusurun derecesini ve zarar tutarını belirlemede” tam bağımsız kılınmıştır.

Kusur, tazminatın miktarını ve kapsamını belirlemede ilk ve en etkin unsur olmasına karşın, çoğu tazminat davalarında kusur incelemesine gereken önemin verilmediğini, yeterince araştırma yapılmadığını ve değerlendirmelerde yanılgıya düşülmektedir. Davacıların haksız eylem sonucu uğradıkları “zarar”ın ne kadarını davalılardan isteyebilecekleri, başka bir deyişle, “tazminat”ın miktarı kusurla belli olacaktır. Zararın miktarı ve kapsamı ne olursa olsun, kusur varsa ödenmesi gerekli bir tazminat olacak, kusur yoksa dava reddedilecektir. Öte yandan kusur fazlaysa tazminat yüksek çıkacak, kusur azsa tazminat düşük olacaktır.

İş bu dosya kapsamında idarenin sorumluluğu kusur oranındadır. Araç sürücüsünün müterafik kusuru tazminat miktarının belirlenmesi açısından önemlidir. Sigortalının kusurunun tazminat miktarından indirilmesi gerekmektedir.

Kusur incelemesi için gerekli belgeler ve bilgiler, dilekçe ve ilk itiraz aşamaları geçildikten ve ön inceleme aşaması tamamlanıp, taraflar tüm delillerini sunduktan sonra, tarafların istemesi ve yargıcın da gerekli görmesi durumlarında, KUSUR BELİRLEME YÖNÜNDEN BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİNİ TALEP EDERİZ.

 Aşağıda belirtilen İncelenecek ve değerlendirilecek belgelerin temin edilmesini talep ederiz.

a) Kaza tutanakları; Öncelikle kazanın oluş biçimiyle ilgili tutanaklar incelenmek gerekecektir. Bunlar Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve eki olay yeri krokisi, sürücülerin ve görgü tanıklarının sıcağı sıcağına alınmış ilk ifadeleri, kaza yerleşim yerlerinden uzak bir yerde olmuşsa Jandarma görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklar ve benzerleridir. Kozluk Jandarma Komutanlığından tutanakların temin edilmesini talep ederiz.

b) C. Savcılığı Soruşturma dosyasındaki belgeler; Kolluk güçlerinin işlemlerinden ayrı olarak C.Savcılığı’nca alınan ifadeler ile yeniden toplanan veya taraflarca sunulan kanıtlar, olay yerinde inceleme yapılmışsa keşif tutanağı ve bilirkişi raporu, ceza davası açılmışsa iddianame ve herhangi bir nedenle dava açılmasına gerek görülmemişse, yani “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilmişse, buna ilişkin varsa takipsizlik dosyasının  Kozluk C.Savcılığından temin edilmesini talep ederiz.

c) Ceza mahkemesi dosyasındaki belgeler ve duruşma tutanakları, Ceza davası açılmışsa, hangi aşamada olduğu saptandıktan sonra, kusur incelemesi için gerekli tüm belgelerin birer sureti ile sanıkların, suçtan zarar görenlerin ve görgü tanıklarının ifadelerini ve yargılama seyrini içeren duruşma tutanakları, ceza mahkemesince keşif yapılmışsa ve bilirkişi görevlendirilmişse keşif tutanağı ile bilirkişi raporunun temin edilmesini talep ederiz.

ç) Taraf tanıkları, öninceleme aşaması tamamlandıktan sonra göstereceğimiz tanıkların dinlenmesini talep ederiz.

Ayrıca davalı sigorta tarafından ödenen bedelin araç hasarı bakımından uygun olup olmadığının araç hasarları konusunda uzman makine mühendisi bilirkişilerce değerlendirilmesi gerekecektir. Aksi halde sebepsiz zenginleşme sonucu ortaya çıkacaktır. Bu açıdan aracın tamiri bakımından yapılan masrafları gösterir tüm fatura vs kayıtlar davalı sigorta tarafından mahkemeye sunulduktan sonra makine mühendisi bilirkişiden rapor aldırılmasını talep ederiz.

Davalı sigorta şirketinden hasar dosyasının ve ödeme evraklarının eksiksiz olarak ve tomar halde mahkemeye gönderilmesini talep ederiz.

Davacı idare genel bütçeye bağlı devlet kurumu olduğu için teminatsız olarak tedbir kararı verilmesini talep ederiz.

Kötüniyetli bir şekilde dava konusu icra takibini haksız şekilde tahsil etmek isteyen davalının %20 kötüniyet tazminatına mahkum edilmesini talep ediyoruz.

H.NEDENLER         : HMK,İİK 72 vd. BK vs. sair mevzuat

DELİLLER              : Bilirkişi incelemesi, Adli Tıp incelemesi, Tanık, Yüksek yargı kararları, yemin v.s.ikamesi mümkün her türlü hukuksal delail.

SONUÇ             : Yukarıda izahına çalıştığımız nedenlerle ve tarafınızca resen dikkate alınacak nedenle;

A-TENSİPLE BİRLİKTE

  • …. Jandarma Komutanlığından trafik kazasına ilişkin tüm kayıtlar,
  • …… C.Başsavcılığından varsa soruşturma dosyasının,
  • Davalı sigorta şirketinden yapılan tüm ödeme evrakları ve hasar dosyasının,
  • Ayrıca takip dosyasının bir suretinin dosyamız arasına alınmasını,
  • Davanın DSİ Genel Müdürlüğü ile ……….. plaka sayılı araç sürücüsü ………’e İHBARINA (Sürücü ……..’in kimlik numarası tespit edilemediğinden sigorta kayıtları geldikten sonra adresi mahkemeye bildirilecektir.)

B-YARGILAMA SONUNDA

 Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle;

-Arz edilen nedenlerle icra takibine konu trafik kazası nedeniyle davalıya 18.909,60- TL BORÇLU OLMADIĞIMIZIN TESPITINE,

-Dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda IHTIYATI TEDBIR KARARI VERILMESINE,

-Davalı kötüniyetli hareket ederek müvekkilimizin mağduriyetine neden olduğundan % 20’tan az olmamak üzere KÖTÜNIYET TAZMINATINA HÜKMEDILMESINE,

-Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.(dilekçenin tarih bilgisini giriniz)

Davacı Vekili

EKLER:

1-Vekâletname

2-Yol ve Ulaşım Hizmetlerine Yazılan yazı

3- Yol ve Ulaşım Hizmetlerine Yazılan yazının cevabı

Müvekkil aleyhine davalı tarafça … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış ve müvekkilimize hukuk dışı borç yüklenmiş ve zorla ödettirilmiştir. Şöyle ki;

Davalı taraf takibin kesinleşmesine müteakip kötü niyetli olarak ve müvekkilimizi ödemeye mecbur bırakmak maksadıyla usulsüz tebligat yaptırarak icra dosyasını kesinleştirip müvekkilin bilgisi dışında araçları üzerine haciz koydurmuştur. Konulan bu haciz neticesinde aracını satma niyetinde olan müvekkil aracını satacağı sırada noterde karşısına çıkmış ve satışı güçleştirmiştir. Müvekkil aracının satışını yapabilmek için haksız başlatılan icra takibindeki borcu istirdat şerhiyle ödemiştir. Müvekkilin davalı taraf ile hiçbir alacak verecek ilişkisi yokken işbu parayı haciz tehdidi altında ödemek zorunda kalmıştır. Bahse konu dosyanın celbini talep ediyoruz.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: