Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Tahkim Cevap Dilekçesi Örneği

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Başvuru No:
Davalı:
Vekili:
Davacı:
Vekili
Konu:Davacının tahkim başvurusuna istinaden cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

A. Ödemeye İlişkin Beyanlarımız

… tarihinde davacılara … TL ödeme yapılmış olup destekten yoksun kalmaya ilişkin tüm talepleri karşılanmıştır. Bu husus tarafınızca yapılacak bilirkişi aktüer incelemesi ile de sabit olacaktır.

Esasa İlişkin İtirazlarımız

1- … tarihli trafik kazasına karıştığı iddia edilen … plakalı araç … poliçe numarası ile müvekkil şirket tarafından Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası kapsamında sigortalanmıştır.

2- Kabul anlamına gelmemek kaydı ile sigorta şirketi olarak sorumluluğumuz, sigortalı araç sürücüsünün kusur oranı ve poliçe limiti ile sınırlıdır. Bu nedenle öncelikle araç sürücülerinin kusur oranının tam olarak belirlenmesi gerekir. Müvekkil sigorta şirketi ile sigortalanan araç sürücüsü tali kusurludur. Haricen Kaza tespit tutanağında müteveffanın kaskını takmamış olduğu ve 2,1 promil alkollü olduğu tespit edilmiş ve tutanağa geçirilmiştir.

Müteveffa açısından müterafik(birlikte) kusur olarak değerlendirilen bu husus bilirkişi raporunda göz ardı edilmemelidir. Hükme esas alınabilecek nitelikte eksiksiz kusur raporunun tanzimi içinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilgili ceza dosyasının akıbeti tespit edilmeli ve ceza yargılamasının nihayete ermesi beklenmelidir.

3- Müteveffanın ölmeden önce yaptığı iş ve gelir durumunu gösterir herhangi belge dosyaya sunulmamış olup kabul anlamına gelmemek kaydı ile bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

4- Davacı yanın avans faizi ve faizin başlangıç tarihi olarak kaza tarihinin esas alınması istemi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Kabul anlamına gelmemek kaydı ile sigortacının ödeme yükümlülüğü zararın kendisine bildirilmesinden itibaren 8 günlük sürenin sonunda başlamaktadır. Faizin nevi tarafların hukuki durumuna göre değil işin niteliğine göre belirlenir. Olayımız haksız fiilden kaynaklı tazminat davasıdır. Bu nedenle kabul anlamına gelmemek kaydı ile müvekkilin sorumluluğu yasal faiz oranı ile sınırlıdır.

“…Dava, niteliği itibariyle haksız eylemden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ancak yasal faiz yürütülebilir. Mahkemece, avans faiz oranı üzerinden faiz yürütülmesi doğru görülmemiştir. Bu nedenle de kararın bozulması gerekmiştir…” (Yargıtay 4. HD. 19.10.2011 Tarih 2010/10450 E. – 2011/10755 Karar)

HUKUKİ NEDENLER:TTK, HMK, KTK, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve sair ilgili mevzuat
HUKUKİ DELİLLER:1-Hasar Dosyası
2-Poliçe
3-Ceza Dosyası
4-Trafik Tutanağı ve Kaza ile ilgili diğer Belgeler
5-Tanık
6- Bilirkişi incelemesi, keşif, yemin vs. her türlü yasal delil
SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenlerle; itirazlarımızın kabulü ile davanın usulden ve esastan reddine, yargılama giderleri ve yasal vekâlet ücretinin başvuran taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Kanunlar

Yargıtay Kararları

  • Yargıtay 4. HD 19.10.2011 Tarih 2010/10450 E. – 2011/10755 K.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir