SGK’nın Maluliyet Raporuna İtiraz Dilekçesi

X İŞ MAHKEMESİNE

ESAS NO                   :

BEYANDA BULUNAN

DAVALI                  :

VEKİLLERİ            : Adana İncekaş Hukuk Bürosu Avukatları

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ   :

Davacının dava dilekçesi ile ileri sürdüğü iddialar haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Bu sebeple huzurdaki davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

  • …. 2. İş Mahkemesi …. E. Sayılı Tazminat davası dosyası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunun davacı için belirlediği maluliyet oranı %2,1 dir.
  • Olaya ilişkin dinlenilen tanık beyanları ve olayın oluş şeklinden açıkça anlaşılacağı üzere olayda kusur davacıdadır. Zira davacının üzerine çıkıp düştüğü seyyar iskele müvekkil şirkete ait bir iskele değildir. Müvekkil şirket yetkililerinin hiçbir zaman davacıya müvekkil şirket tarafından kurulan iskele harici bir yerden inmesi hususunda talimat verilmemiştir.

Müvekkil şirket davacının güvenli bir şekilde çalışabilmesi için iş güvenliği kurallarına uygun olarak iskele kurmuştur. Davacıya bu iskelede çalışması yönünde talimat verilmiştir.

İş kazası nedeniyle müvekkil şirketin sorumlu tutulabilmesi için kazanın oluşumunda kusuru bulunması gerekir.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışanların Yükümlülükleri” başlıklı 19. maddesine göre;

“(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

  1. a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
  2. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
  3. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.”

Davacıya alması gereken her türlü önlemi alarak; gerekli eğitimleri veren, uyarılarda bulunan, çalışması için gerekli araçları temin eden, nezaret ve denetim görevlerini yerine getiren müvekkil şirkete izafe edilebilecek hiçbir kusur bulunmamaktadır.

Anılan kanun hükmünden de anlaşılacağı gibi davacı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. İşyeri yetkililerinin bilgisi ve talimatı dışında çalışma yapmıştır.

2) Davacının yaşı, akli durumu ve yaptığı iş göz önüne alındığında aşağı inmek için sabit iskeleyi kullanmak yerine hareketli olduğunu bildiği uzak konumdaki iskeleyi kullanmak suretiyle kendini tehlikeye attığı açıkça ortada olup Sosyal Sigorta İşlemleri Yöntmeliği’nin 44. Maddesinde yer alan “tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapmıştır.”

3) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25. Maddesinde malul’ün tanımı yapılmaktadır. Buna göre; Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere Sigorta Kurumu maluliyet oranı belirlerken yeterli belge ve raporların incelemesini yaptıktan sonra bu oranı belirlemektedir. Davacının yukarıda anılan kanun hükmüne göre malul sayılabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple sigorta kurumunun belirlemiş olduğu maluliyet oranı orantılı ve hakkaniyetli olup, bu oranın yeniden tespiti yersizdir ve yargı sürecini uzatmaktadır.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda izah edilen nedenlerle işbu haksız davanın ve davacının tüm taleplerinin reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                   Cevap Veren Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana İş Kazası Avukatı

Maluliyet Raporuna İtiraz ile İlgili Bilinmesi Gereken Detaylar

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]Üyeliğiniz henüz aktifleştirilmemiştir.[/ihc-hide-content]

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 14:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.