Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

SGK Yersiz Ödeme Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

                    -İhtiyati Haciz Taleplidir-

DAVACI                                  :

VEKİLİ                                    : Avukat Saim İNCEKAŞ, Adana

DAVALI                                  :

D.KONUSU                             : Alacak davasıdır.( 88.82 TL )

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkil Kurum tarafından T.C. kimlik numarası, …………. olan XYZ  ………..  ES-SSK-Bağ Kur  numarası ile sigorta kapsamına alınmıştır.. Müvekkil Kurumumuz Sosyal Güvenlik Denetmeni Tuğçe Özmen  tarafından düzenlenen 09/10/2018 tarih, 2018/T.Ö/80 sayılı rapora istinaden kurumumuzda …………………………… iş yeri sicili numaralı dosyada AK DENTAL MEDİKAL TIBBİ CİHAZ BİLGİ İŞLEM HİZMETİ LTD.ŞTİ adına işlem gören iş yerinden kurumumuza bildirilen çalışmaları fiili olmadığı tespit edilmiş olup sahte sigortalılık sebebiyle sigortası iptal edilmiştir. Denetmen raporuna göre AK DENTAL MEDİKAL TIBBİ CİHAZ BİLGİ İŞLEM HİZMETİ LTD.ŞTİ işyerindeki sahte sigortalılığın iptali sebebiyle davalı adına yersiz ödenen 88.82 TL sağlık giderinin iadesi için borç tablosu oluşturulmuştur. Gerekli bütün başvurulara rağmen kurumumuz sigortalı adına oluşturulmuş olan yersiz ödenen sağlık gideri borcu  bugüne kadar idari yönden tahsil edilememiştir.

Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından anılan borcun ödenmesi için gönderilen 15483853 sayılı borç bildirim belgesi 16.11.2018 tarihinde oluşturulmuştur. Yukarıda adı geçen davalıya borç bildirim belgesi 21/11/2018 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen kurumumuza şu zamana kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

5510 sayılı Kanunun “Yersiz ödemelerin geri alınması” başlıklı 96.maddesi ;

“Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler;

  1. a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden,
  2. b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmidört sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.” hükmünü içermektedir

………….  ES-SSK-Bağ Kur numarası ile XYZ adına ödenen 88.82 TL yersiz ödenen sağlık giderinin tahsilini teminen 5510 sayılı yasanın 96.  Maddesi  gereğince ve fazlaya ilişkin tüm haklarımızın saklı kalması kaydıyla iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       :5510 sayılı yasanın 96, 101.maddesi, 6100 sayılı yasanın 6.ve105.mad ve ilgili mevzuat hükümleri

                       

HUKUKİ DELİLLER        :

1-Davalıya ait Sigorta sicil dosyası

2-Borç tebligatları ve tebliğ belgeleri

3- 09/10/2018 tarih, 2018/T.Ö/80 sayılı SGK Denetmen Raporu

4- Ve sair kanuni deliller

SONUÇ VE İSTEM             :

Miktar bakımından fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkil Kurum alacağının tahsilinin imkansız hale gelmesi ihtimaline binaen 5502 sayılı Yasanın 35.maddesi uyarınca teminatsız olarak, davalılar adına tespit edilecek kayıtlı gayrimenkuller ve motorlu araçlar üzerine ihtiyati haciz konulmasına,

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 88.82 TL yersiz ödenen sağlık harcamalarının tahsilini. Kurum zararının davalıya ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı yasanın 96. Maddesinin “a” bendine göre yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline , yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

            DAVACI  S.G.K. VEKİLİ 

                        AV.

  1. Deliller bölümünde belirtilen belgeler
5502 SAYILI KANUNUN 36. MADDESİ GEREĞİNCE HARÇTAN MUAFTIR

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 20:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.