Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi

Şub 20, 2018 | İcra Hukuku

İdareden Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi -1-


 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

ADANA  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

BAŞVURUDA BULUNAN            :

VEKİLİ                                              : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

BAŞVURU KONUSU                     : Adana  … Mahkemesi’nin … tarih,… Esas, … Karar sayılı ilamına istinaden müdürlüğünüz aleyhine hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim … tarihinde  dava açmıştır.
 2. Yargılama neticesinde davanın kabulü ile ayrıca … TL vekalet ücreti ile … TL yargılama giderlerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
 3. Mahkeme kararı Yargıtay … Dairesi’ nin … tarihli, … Esas, ….Karar sayılı ilamı ile kesinleşmiştir.

NETİCE-İ TALEP                            : İcra kabiliyeti bulunan, … .Mahkemesi’nin … tarih, … Esas, …. Karar sayılı ilamı gereğince;

Yapılan Yargılama Gideri (…. -TL) ile Vekalet Ücreti (… -TL) alacağımız toplamı olan … -TL’ nin aşağıda bilgileri verilen hesaba yatırılmasını talep eder, gereğinin yapılmasını arz ederiz. tarih                        

                                                                                                                           Saygılarımızla,

                                                                                                                          Başvuran Vekili

EK                                                       :

 • ….Mahkemesi’nin …tarih, …Esas, …Karar sayılı ilamı
 • Vekaletname

HESAP BİLGİLERİ                                    :

HESAP SAHİBİ: ….

….. BANKA …. ŞUBESİ

IBAN TR : ….

Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi -2-


X VALİLİĞİ’NE

BAŞVURUDA BULUNAN        :

VEKİLİ                                     :

TALEP KONUSU                      : …. 1.İdare Mahkemesi’nin …..tarih, 2019… E, 2019/… K sayılı ilamının yerine getirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                       :

Müvekkilin …. başvurusunun reddi işlemi haksız ve hukuka aykırı olması sebebiyle …. 1.İdare Mahkemesine başvurumuzu yaparak söz konusu işlemin iptalini talep ettik.

…. 1.İdare Mahkemesi’nin ….tarih, 2019/…E, 2019/…. K sayılı ilamının ile idari işlemin iptaline, tarafımız lehine vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmiştir. Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz mahkeme ilamı doğrultusunda karar tarihi itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte;

 • 273,450 TL tutarındaki yargılama gideri ve
 • A.Ü.T. duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00 TL tutarındaki vekalet ücretinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerle, …1.İdare Mahkemesi’nin  tarih, 2019/ E, 2019/ K sayılı ilamının ile hükmedilen, yargılama gideri ve vekalet ücretinin yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte …… hesaba ödeme yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)

Başvurucu Vekili

Av.

EKLER :

 • ….1.İdare Mahkemesi’nin … tarih, 2019/ E, 2019/ K sayılı ilamı.
 • Onanmış vekaletname sureti.

Vekalet Ücreti İçin İdareye Başvuru Dilekçesi

İdareden Vekalet Ücreti Talep Dilekçesi -3-


ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NA

Müvekkilimiz aleyhine 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının Değişik 10. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın İdareniz adına tescili istemi ile X 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2018/2.. Esas sayılı dava açılmıştır.  Dava sonucunda İdarenizin kamulaştırmadan vazgeçmesi nedeniyle konusuz kalan dava hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı’na ve A.A.Ü.T., uyarınca belirlenen 2.725,00-TL vekalet ücretinin İdarenizden alınarak tarafımıza verilmesine karar verilmiştir.

Dilekçemiz ekinde ibraz ettiğimiz Mahkeme kararı uyarınca müvekkil adına ödemeniz gereken 2.725,00-TL vekalet ücretinin aşağıda belirtilen hesaba 2577 LİYUK 28. Maddesii uyarınca kararın idareye tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde alacağın 2577 İYUK’nun 28. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı, icra takibine sebebiyet vermenizden dolayı anılan mahkeme kararı ile aleyhinize hükmedilen vekalet ücreti tutarının yanı sıra icra vekalet ücreti ve masraflarının da tarafınızca ödenmesi gerekeceğini bildirerek gereğinin yapılmasını talep ederim. tarih

EKLER:

1-X 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/2.. Esas sayılı ilamı

2-Onanmış vekaletname ve yetki belgesi

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Sgk vekalet ücreti talep dilekçesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

ADANA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

KONU                        : Ekte sunulan … İdare Mahkemesi tarafından verilen … tarih ve … Karar sayılı kararı gereğince müvekkil lehine hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin istemine ilişkindir.

AÇIKLAMA

Adana… İdare Mahkemesi tarafından verilen … karar sayılı kararı gereğince müvekkil lehine … TL vekalet ücreti ve … TL yargılama giderine hükmedilmiştir.

İ.Y.U.K.m. 28/2 “Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.” Hükmü gereğince ilk önce davalı idareye başvurmak gerektiğinden karar gereğince toplam … TL. alacağımızın karar tarihinden ödeme tarihine kadar işletilecek yasal faizi ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. banka hesap numaramıza yatırılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. (buraya dilekçe tarihini giriniz)

Davacı Vekili

KİMLİK VE HESAP BİLGİLERİ :

Hesap Sahibi :

İban No          :

Adres              :

Telefon           : 

Eki                  :

 • Kesin nitelikli Mahkeme Kararı
 • Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

 1. Günçe ÇETİN

  Serbest Meslek Makbuzu da eklenmeli.

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.