Senede Dayalı İhtiyati Haciz Talebi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN………….:…………………………………. -TC Kimlik No:…………..

                                     

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA                                  

 

ALEYHİNE İHTİYATİ

HACİZ İSTENEN

BORÇLU………….:……………………………………. -TC Kimlik No:…………………

                       

 

 

KONU.…………….: İHTİYATİ HACİZ

AÇIKLAMALAR …………:İhtiyati haciz isteyen ……………………. esnaf olması nedeniyle borçludan alacağına karşılık olarak 16.05.201… tanzim, 16.06.20…. vade günlü, …………..TL  tutarlı senet  düzenlenerek alınmıştır.

                                     Alacaklı tarafından, senede konu alacağın ödenmesini istemesine karşın, aleyhine ihtiyati haciz istenen borçlu bu borcunu ödemekten kaçınmakta ve alacaklıyı sürekli oyalamaktadırlar.

                                      Alacağın güvence altına alınmamış olması ve borçlu borcunu ödemekten kaçınması ve alacaklıdan mal kaçırma ihtimali olması nedeniyle   İ.İ.K. 257 maddesi uyarınca borçlunun taşınır ve taşınmazları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına zaruret hasıl olmuştur.

DELİLLER………………..: 16.05.20… tanzim, 16.06.20…. vadeli ………… TL tutarlı alacaklısı …………………., borçlusu ………………………………olan senet ve her türlü yasal delil.     

HUKUKİ SEBEPLER.: İ.İ.K. nun 257. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat.

NETİCE-İ TALEP.……: Arz ve izah olunan nedenlerle borçlunun ………………… TL tutarlı toplam borcuna karşılık olarak menkul ve gayri menkulleri, resmi kurumlardaki maaş ve istihkakları ile üçüncü kişilerdeki mal ve alacakları üzerine borca yetecek kadar ihtiyati haciz konulmasına, harç, masraf ve vekalet ücretinin borçlu üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz.

.

 EKİ: Vekaletname.   

            Senet fotokopisi                 

                                                                                        İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

                                                                                               ALACAKLI VEKİLİ

                                                                                            AV………………………..  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın