Sendikal Nedenle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Dava Dilekçesi

Şub 29, 2020 | İşe İade

Sendikal Nedenle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Dava Dilekçesi

X İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI             :

                         

VEKİLİ                :

 

DAVALI              :

 

KONU                : Feshin geçersizliğine, Müvekkilin işe iadesine,  boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı ile  sendikal tazminatın tahsiline karar verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR  :

 1. Müvekkilim, davalı şirkette 14.07.2012 tarihinde “boyahane ustası” olarak ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmaya başlamıştır. Davacı Müvekkil, iş akdinin feshedildiği tarihe kadar aralıksız çalışmıştır. Müvekkilin iş sözleşmesi 24.10.2019 tarihinde “ekonomik nedenler” gerekçe gösterilerek feshedilmiştir.

 2. Fesih bildirimi gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkil, sendika üyesi olması nedeniyle işten çıkarılmıştır.

 3. Müvekkil TEKSİF’e (Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası) üye olmuştur. Bu dönemde Müvekkile açıkça üyeliğini sildirmesi, aksi takdirde işten çıkarılacağı, sendika üyeliğinden çıkarsa işine devam edebileceği sözlü olarak ifade edilmiştir. Davacı Müvekkil üyelikten çıkmayı kabul etmemiş, bunun sonucunda da iş sözleşmesi feshedilmiştir.

 4. Davalı firmada sendika üyesi olan bütün işçilerin işten çıkarılacağı ilan edilmiştir. Sendika üyesi olan birçok işçinin sözleşmesi feshedilmiş, bir kısmının yasal yollara başvurması ile uygulamaya son verilmiştir. SGK ve ilgili sendika kayıtlarının incelenmesinde yakın dönemde işten çıkarılan işçilerin tamamının sendika üyesi olan işçiler olduğu görülecektir.

 5. Kaldı ki fesih geçerli bir nedene de dayanmamaktadır. Davalı işverenin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu hususunu ispatı gerekmektedir. İspat külfeti Davalı İşveren üzerindedir. Bütün işçilerin 12 saatlik iki vardiya usulüyle haftada 70 saati aşkın süreyle çalıştırıldığı bilinmektedir. Bu nedenle Davalı işyerinin ekonomik sebeplerle işçi çıkarması fiili gerçekliğe ve hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur.

 6. Davalı şirketçe feshin son çare olması ilkesi hiçbir şekilde değerlendirilmemiş olup, davacı müvekkile mesailerin azaltılması, ücretsiz izin, herhangi bir başka pozisyonda ya da işveren kuruma bağlı başka bir işletmede çalışması teklif dahi edilmemiştir.

 7. Ekonomik sebeplere dayanan Davalı işverenin aynı dönemde işçi alımı yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Yargılama aşamasında celbedilecek belgelerde bu hususun da araştırmasını talep ediyoruz.

 8. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun yerleşik içtihatları çerçevesinde “… işletmesel karar ile istihdam fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı (tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı (keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı (ölçülülük denetimi – feshin son çare olması ilkesi) açıklığa kavuşturulmalıdır.
 9. Davacı Müvekkilin işe iadesi için başvurduğumuz arabuluculuk kanun yolundan da bir sonuç alınamadığından, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   : 

 • 6356 S. Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • 4857 S. İş K. m. 20, 21;
 • 5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu;
 • 6100 S. HMK;
 • 7036 S. İş Mahkemeleri Kanunu

HUKUKİ DELİLLER   : 

 • Davacıya ait SGK kayıtları,
 • Davalı İşverene ait SGK kayıtları
 • Davalı işyerinden 2019 yılı 8, 9 ve 10. Aylarda çıkarılan işçilerin listesi
 • TEKSİF Kayıtları
 • Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair tutanaklar
 • Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
 • Tanık (Tanıklarımız isim ve adresleri ile daha sonra bildirilecektir)
 • Yemin ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM        :  Yukarıda açıkladığımız ve re’sen gözetilecek nedenlerle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 1. Davacı Müvekkilin iş sözleşmesinin feshi işleminin geçersizliğinin tespitiyle işe iadesine,
 2. İşverenin sendika üyeliği nedeniyle iş sözleşmesini feshi göz önüne alınarak bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere ve Yargıtay uygulamalarında istikrar kazanmış olan Davacı Müvekkilin davalı işyerinde çalışma süresine uygun sendikal tazminatın ödenmesine,
 3. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için Davacı Müvekkile 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine,
 4. Tüm yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. tarih

                                                                   Av. 

Davacı Vekili

EKLER           :

 1. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanak sureti
 2. Vekâletname sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sendikal Nedenle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.