Bir Sayfa Seçin

Sendikal Faaliyetten Dolayı Tahliye Davası Dilekçesi


 ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI               :

VEKİLİ                : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI               : 

KONU                  : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 24.Maddesi Gereği Mesken Olarak Kayıtlı Gayrimenkulün Sendikal faaliyetle Kullanılması Nedeni ile Tahliye Talebimizden İbarettir

AÇIKLAMALAR   :

  1. ………. apartmanında bulunan tüm daireler, tapu kayıtlarına göre mesken olarak kayıtlı bulunmaktadır.

 

  1. Müvekkilimiz olan apartman yönetimi davalı tarafın sendikal faaliyetlerde bulunduklarını tespit etmiştir. Bu tespit üzerine müvekkilimiz, Ankara …… Noterliğinin ………. tarih ve ……… yevmiye numaralı ihtarnamesini göndermiştir. Gönderilen ihtarname ile sendikal faaliyette bulunamayacakları, dairenin tahliye edilmesi, aksi taktirde yasal yollara başvurulacağı ihtar edilmiştir.

 

 

  1. Kat mülkiyeti kanunu 24. Maddesi gereğince tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan gayrimenkullerde sendikal faaliyetlerde bulunulması yasak işler arasında sayılmıştır. Davalı tarafın kanunen yasak işler arasında sayılmış olan meskende sendikal faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

 

Yargıtay’ın 1978/1602esas- 1978/3319 karar ve 25.04.1978 tarihli kararında “Dava konusu bağımsız bölümler tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Bunları satın alan kat maliki sendika olsa dahi 634 sayılı kanunun 24/2. maddesi gereğince bütün kat maliklerinin muvafakatini almadan bağımsız bölümleri Sendika merkezi ve işyeri olarak kullanamaz.”  Ve,

 

 

 

 

Yargıtayın  1979/7454 esas-1979/8773karar ve 26.11.1979 tarihli kararında “Dava konusu, bağımsız bölüm tapuda mesken olarak kayıtlıdır. Bu yerin davalılardan sendikatarafından işyeri olarak kiralandığı da aşikardır. Zira, sendika ve dernek gibi kuruluşların yönetimyerlerinin büro olarak kabulü mümkün değildir. Bilirkişinin aksi şekilde mütalaası da kabul edilemez” demektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının tahliyesini talep etmek zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER    : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER     : Tarafların birbirlerine göndermiş olduğu ihtarnameler, apartman kayıtları, tapu kayıtları, Ankara …….  Noterliğinin …….. tarih ve ……….. yevmiye numaralı ihtarnamesi, Davalı Sendikaya ilişkin tüm kayıtlar ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile Kat Mülkiyeti Kanunu 24.maddesi gereği yasak olmasına rağmen Sendika olarak kullanılan  “……… Cad. ……… Apart. No:… K:…. ……../ANKARA” adresinde bulunan gayrımenkulden davalının tahliyesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                            Davacı Vekili

                                                                      Av. 

 

Ekler:

Vekaletname Örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi