Sendika Fesih Nedeniyle İşe İade Dava Dilekçesi

Eki 20, 2018 | İşe İade

Sendika Fesih Nedeniyle İşe İade Dava Dilekçesi


İZMİR NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI           :

VEKİLLERİ        : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                       

DAVALI            :

KONU              : İşe iade davası

AÇIKLAMALAR

            Davacı işçi (T.C. No: ……………) davalı işverene ait yukarıda belirtilen adreste bulunan işyerinde ………. tarihinde metal işleri bölümünde operatör olarak çalışmaya başlamıştır. Davacı işçi, …………… Sendikası’na …………. tarihinde üye olmuştur.  (EK 1 – Sendika Üyelik Belgesi)

            Davacı işçinin iş akdi, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ………. tarihinde feshedilmiştir. Yapılan fesih işlemi usul yönünden geçersiz olduğu gibi aynı zamanda yasada belirtilen geçerli veya haklı nedenlere de dayanmamaktadır.

            Belirtilen nedenle davacı işçinin işe iadesi için 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3 uyarınca ………. tarihinde arabulucuya başvurulmuşsa da ………. tarihinde arabuluculuk görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. (EK 2 – Arabuluculuk Son Tutanağı)

            Aşağıda yer verilen hukuki gerekçelere dayanılarak, davacının işine iadesi istemiyle bu davanın açılması yoluna gidilmiştir.

  1. Fesih işlemi usul yönünden geçersizdir.

           

            4857 Sayılı İş Kanunu m.19 uyarınca iş akdini feshetmek isteyen işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Bu maddede öngörülen şekil şartına uymamak feshi geçersiz kılar. (Yargıtay 22. HD 19.04.2012 gün, 2011/14422 E. 2012/7815 K.)

            Davalı işveren tarafından fesih bildirimi yazılı olarak yapılmadığı için davacının iş akdini fesih işlemi  bu nedenle geçersizdir.

  1. Fesih işlemi geçerli veya haklı nedenlere dayanmamaktadır.

            Davalı işverenin, davacı işçinin iş akdini feshedebilmesi için 4857 sayılı İş Kanununda öngörülmüş olan geçerli veya haklı nedenlere dayanması gerekmektedir. Ancak davacı işçinin iş akdi, davalı işveren tarafından sözlü olarak kendisiyle artık çalışmayacakları beyan edilerek herhangi bir geçerli veya haklı neden gösterilmeksizin feshedilmiştir. Bu nedenle de fesih işlemi yasal değildir.

  1. Fesih işlemi sendikal nedenlerle yapılmıştır.

           

            İşyerinde işçiler arasında müvekkil ………. Sendikasına üyeliklerin başladığını haber alan davalı işveren, sendikal örgütlenmenin önüne geçebilmek ve diğer işçilere de sendikaya üye olmamaları için gözdağı vermek amacıyla alelacele işten çıkarmalara girişmiştir. İlk etapta sendika üyesi olduklarını, işyerinde sendikanın örgütlenmesi ve yetki alabilmesi amacıyla işçilerle toplantılar yapıldığını, sendika konusunda işçileri bilgilendirdiklerini ve sendikal örgütlenme için liderlik yaptıklarını öğrendiği işçilerin iş akitleri davalı işveren tarafından feshedilmiştir. 2018 yılı Şubat ayında başlayan işten çıkarmalar, bugüne kadar devam etmiş olup,  sendikaya üye olan davacı işçi ile birlikte oldukça fazla sayıda işçi işten çıkarılmıştır.

            İşçilerin işten çıkarılmalarının ardında yatan asıl amaç, sendikal örgütlenmenin önünü kesmektir. Ancak bunlara rağmen müvekkil sendikanın  ………. tarihi itibariyle davalı şirket işyerinde yetkili işçi sendikası olduğu Bakanlık tarafından tespit edilmiştir.

           

            Davalı işveren ise müvekkil sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma sürecini baltalamak, uzun dava süreçleri ile işçileri bezdirmek ve çalışma barışını engellemek amacıyla, Bakanlığın olumlu yetki tespitine karşı itirazda bulunmuş olup, açılan dava ………. İş Mahkemesinin ……….  Esas sayılı dosyası ile görülmektedir. Bu nedenle de sendikanın yetkisi kesinleşmediğinden, yapılmış bir toplu iş sözleşmesi de bulunmamaktadır.   

            Davalı şirket, hali hazırda adeta sendika üyesi olan işçileri cezalandırmak ve diğer işçilere de göz dağı vermek, böylece sendika üyeliklerinden istifa etmelerini sağlayarak, ileride dava sonuçlanıp da sendikanın yetkisi kesinleştiğinde toplu iş sözleşmesi yapılmasına engel olmak için geçerli olmayan çeşitli nedenlerle sendika üyesi işçileri işten çıkarmaya devam etmektedir. Bu durum ve işyerinde yaşananlar yargılama sırasında dinleteceğimiz tanık anlatımları ile de tarafımızca kanıtlanacaktır.

            Belirtilen durum karşısında, iş akdi geçerli nedenlere dayanılmaksızın sendikal nedenle feshedilen davacı işçinin, İş Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, işine iadesi istemiyle bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

            Diğer yandan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m. 25 f. 5’deki düzenleme uyarınca; “…iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir…”  Bu nedenle davacı işçinin işe iadesi talebiyle birlikte, işe başlatılıp başlatılmadığına bakılmaksızın, 12 aylık ücreti tutarında sendikal tazminatın da hüküm altına alınmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER   : 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu

                                      İş Sözleşmesi Kanunu, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER      :

Davacı işçiye ait işyeri özlük dosyası

Davacı işçinin Sendika Üyelik Belgesi (EK 1)

Arabuluculuk Son Tutanağı (EK 2)

Davacı işçinin dava açılması için sendikaya başvuru dilekçesi (EK 3)

Davalı şirket işyeri ile ilgili olarak, 1 Şubat 2018 tarihinden önceki son altı aylık dönem ile bu dava tarihine kadar olan dönemde işe yeni alınan ve işten çıkarılan işçilerin isimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sorulması.

Aydın 2. İş Mahkemesinin 2018/79 Esas sayılı dosyası tensip tutanağı (EK 4)

İş akitleri feshedilen ve davaları süren diğer sendikalı işçilerin isim listesi (EK 5)

Türk Metal Sendikasına müzekkere yazılarak davalı işyerinde istihdam edilen ve sendikaya üye olan veya üyelikten istifa eden işçilerin isim listesi ile üyelik tarihleri ve varsa üyelikten ayrılanların istifa tarihlerini gösterir çizelgenin gönderilmesinin istenilmesi.

Sendikal nedenle iş akdinin feshedildiğine ilişkin iddiamızı ispatlamak için işyerinde yaşananlar konusunda dinleteceğimiz tanıkların beyanları

Gerektiğinde bilirkişi incelemesi

Davalı yanın bildireceği delillere karşı bildirilecek her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Sunulan nedenlerle;

Davacı işçinin iş akdinin feshi işleminin geçersizliğine ve işine iadesine,

İş Kanunun 21/3. maddesi uyarınca Sayın Mahkemenin vereceği kararın kesinleşmesine kadar geçen süre için doğacak olan, davacının dört aya kadarki ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsiline,

Davacı işçinin işe başlatılıp başlatılmadığına bakılmaksızın, 12 aylık ücreti tutarında sendikal tazminatın da davalı işverenden tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve  talep ederiz. Saygılarımızla.   00.00.0000

DAVACI VEKİLİ

Av.

EKİ:  

1.Davacı işçinin Sendika Üyelik Belgesi

  1. Arabuluculuk Son Tutanağı
  2. Davacı işçinin dava açılması için sendikaya başvuru dilekçesi
  3. ………. İş Mahkemesinin ………. Esas sayılı dosyası tensip tutanağı
  4. İş akitleri feshedilen ve davaları süren diğer sendikalı işçilerin isim listesi
  5. Onaylı vekâletname örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.