Sehven İade Edilen Teminatın Geri İstenilmesi Talebi

ADANA ANADOLU 7.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                         :  2017/14 E.

DAVALI                               :  Adana Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası

VEKİLİ                                :   Av.

DAVACI                              : 

VEKİLİ                                :  Av. 

 

KONU                                  : Sehven davacıya  iade edilen teminatın geri istenilmesinin talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

Davacı, İstanbul Tavuk Satıcıları Esnaf Odasının üyesi iken söz konusu odanın mahkemece feshine karar verilmiş ve buradaki esnaf üyelerin nakil işlemleri Sanatkar Sicil Müdürlüğü tarafından re’sen İstanbul Perakendeci Kasaplar Odasına yapılmıştır. Davacı nakli yapılan odanın aidatlarını ödememiş, hakkında İst. And. 25.İcra Müd. 2015/14955 E. sayılı dosya ile icra takibi başlatılmıştır.

Davacı böyle bir borcu olmadığını iddia ederek işbu karara çıkmış menfi tespit davasını açmıştır. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası gereğince borçlu icra veznesine borcun tamamını yatırmış ve %15 teminatı da mahkemeniz veznesine depo etmiştir.

Menfi tespit davası 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 72. Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre “…Borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır.

İşbu davanın Menfi tespit davası olması sebebiyle dava açılırken Davacı İdris TAŞTAN tarafından mahkeme veznesine dava değeri üzerinden hesaplanan teminat depo edilmiştir. Kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere menfi tespit davasının amacı gereği, borçlu borcunu tespit ettirme maksatlı dava açıp davası reddedildiğinde yani borçlu olduğu mahkemece tespit edilip kesinleştiğinde davacı, alacaklıyı alacağından haksız yere mahrum bırakmış olacağından, başta mahkeme veznesine depo ettiği teminatın alacaklıya verilmesi gerekecektir.

Sayın Mahkemenizde görülmüş olan işbu Menfi tespit davası reddedilmiş, davacının borçlu olduğu tespit edilmiş, dosya karara çıkmış ve gerekçeli karar mahkemenizce yazılarak taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

Tarafımızca mahkeme kalemine gelip dosyanın fizikisi incelendiğinde, borçlu tarafından mahkeme veznesine yatırılan teminatın dava sonuçlandığında tarafımıza verilmesi lazım gelirken, mahkemeniz tarafından sehven borçlu vekiline iade edildiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak mahkemece sehven yapılan işlemin gene mahkemece düzeltilmesi gerekeceğinden davacı borçlunun vekiline iade edilen teminatın geri istenmesi ve tarafımıza ödenmesi beklenmektedir.

NETİCE-İ TALEP                   : Yukarıda ayrıntısıyla arz ve izah olunduğu üzere mahkemenizce borçlu olduğu tespit edilen davacının davası reddedilmiş, davacı tarafça mahkeme veznesine depo edilen teminat davacı vekiline sehven iade edilmiştir. Sehven iade edilen teminatın davacı vekilinden istenmesi ve tarafımıza gönderilmesini vekaleten talep ederiz.

Av. Saim İNCEKAŞ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.