Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı İtirazın İptali Davası

Sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak açılacak itirazın iptali davası nasıl ilerler? İtirazın iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanır, ne gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekir? Tüm bu sorular Avukat Saim İNCEKAŞ(Adana Avukatı) tarafından yazımızda ele alındı.

Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI(ALACAKLI)     :

VEKİLİ                               :

DAVALI(BORÇLU )         :          

TALEP KONUSU : Davalı borçlunun icra takibine yaptığı itirazın iptali ile sebepsiz zenginleşen davalının uhdesinde kalan paranın iadesine karar verilmesi talebidir

HARCA ESAS DEĞER    50.000,00 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

İZAHI                                  :

Davalı borçlunun Bakırköy ………………….. Esas sayılı icra dosyası ile yapılan icra takibine ilişkin itirazı HAKSIZ KÖTÜNİYETLİ VE YASAL DAYANAKTAN YOKSUN olup iş bu itirazın iptali gerekmektedir.       

1-) Davalı borçlunun yaptığı borca itirazı kabul etmiyoruz. Şöyle ki; müvekkil … ile davalı şirket arasında … PLAKALI … DİNGİLLİ KENDİNDEN SIKIŞTIRMALI YARI RÖMÖRKÜN satımı hususunda … tarihinde bir sözleşme akdedilmiştir. (EK 1)

2-) İş bu sözleşme uyarınca müvekkilin satım bedeli olarak vermiş olduğu … tarihli … TL bedelli … tarihli  … TL bedelli … tarihli … TL bedelli … tarihli … TL bedelli çekler vadesi geldiği zaman davalı tarafından tahsil edilmiştir. YANİ DAVALI TARAF TOPLAMDA 50.000,00 TL ARAÇ SATIM BEDELİNİ UHDESİNE ALMIŞTIR.

3-) Davalı ile yapılan sözleşmenin 3 nolu süre başlıklı maddesinde “Mülkiyetin devri 4 adet çekin … tarafından tamamen tahsilinden sonra yapılacak ve bu işlem ile söz konusu aracın mülkiyeti işletene geçecektir” denilmektedir.

Müvekkil yapılan sözleşmede üzerine düşen edimi yerine getirmiş lakin davalı taraf sözleşmeye aykırı davranarak aracın devrini müvekkile verilmemiştir. Aracın devrini müvekkile vermeyen davalı müvekkilin ödediği bedeli de iadeden kaçınmıştır. Yani müvekkil davalıya 50.000,00 TL bedeli ödemek zorunda kalmış lakin davalı keyfi keder(!) bir şekilde ne aracın devrini vermiş ne de bedeli iade etmiştir.

4-) Müvekkil bu konuyla alakalı olarak davalı tarafa noter vasıtasıyla ihtarname göndermesine rağmen davalı taraf bu zamana değin hiçbir girişimde bulunmamıştır. (EK 2)

Müvekkil bu nedenle ödemiş olduğu bedelin iadesi için davaya konu icra takibini yapmış lakin davalı taraf bu takibe de kötüniyetli olarak itiraz ederek müvekkilin alacağına kavuşmasını engellemiştir.

5-) Önemle belirtmek isteriz ki davalı ile müvekkil arasında yapılan araç satım sözleşmesi hukuken geçersizdir. Hukuken geçersiz sözleşmelerde taraflar aldıklarını sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince iade ile mükelleftir. Bu sebeple aracın devrini isteyebilmemiz mümkün olmadığından; müvekkilde ödemiş olduğu 50.000,00 TL bedelin iadesini istemektedir.

Bu konuda aynı doğrultuda:

**YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Tarih     :03.10.2005

Esas No :2005/10193

Karar No :2005/14374

TARAFLAR ARASINDA HARİCEN DÜZENLENEN ARAÇ SATIM SÖZLEŞMESİ; KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN 20/D MADDESİ GEREĞİNCE RESMİ BİÇİMDE DÜZENLENMEDİĞİNDEN GEÇERSİZDİR. GEÇERSİZ SÖZLEŞME İLE TARAFLAR ALDIKLARINI AYNI ANDA VE KARŞILIKLI OLARAK SEBEPSİZ İKTİSAP KURALLARINA GÖRE BİRBİRLERİNE İADE İLE YÜKÜMLÜDÜRLER. (EK 3)

**YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Tarih     :21.01.2008

Esas No :2007/11240

Karar No :2008/727

ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN 20/D MADDE VE FIKRASI UYARINCA RESMİ ŞEKİLDE YAPILMADIĞINDAN GEÇERSİZ OLUP, TARAFLARIN ALDIKLARINI HAKSIZ İKTİSAP HÜKÜMLERİNE GÖRE AYNI ANDA İADE ETMELERİ GEREKİR. MAHKEMECE SATIŞ BEDELİNİN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİ HALDE, ARACIN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLMEMİŞ OLMASI,AYRICA, ARAÇ DAVALIYA İADE EDİLMEDİĞİNDEN VE TEMERRÜDE DE DÜŞÜRÜLMEDİĞİNDEN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN TEMERRÜT FAİZİNE KARAR VERİLMESİ, KANUN’A AYKIRIDIR. (EK 4)

ÖZETLE: Müvekkilin iş bu çeklerle ödemiş olduğu 50.000,00 TL bedelin iadesi için bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. Müvekkil davacı, icra takibinin durmasıyla alacağına kavuşamayarak haksız yere zor durumda kalmıştır. Bu nedenle itirazın iptaline ve başlatılan ilamsız icra takibinin devamına karar vermek hasıl olacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER         : İ.İ.K,TTK,HMK,BK ve diğer tüm ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : … Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyası, ticari defter kayıtları, bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün her türlü delil.              

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle öncelikle yapılmış olan itirazın iptali ile takibin devamına ve 50.000,00 TL alacağımızın icra takip tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, davalı tarafın %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim. tarih

DAVACI  VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 6 Ekim 2020 20:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.