Sebebsiz Zenginleşme Nedeniyle Dava Dilekçesi Örneği

Sebepsiz zenginleşme davası bir avukatın gizli silahıdır. Hukukumuzda var olduğu kabul edilen borç türlerinden birisidir “sebepsiz zenginleşme”. Bu yazımızda Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından sebepsiz zenginleşme dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, pratikte açılmış ve netice alınmış sebepsiz zenginleşme vakıaları siz değerli hukuk-severlerle paylaşılmıştır.

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi Örneği -1-


NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALI

DAVA: Daire Satış Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti Ve Ödenen 20.000 TL’nin Sözleşme Tarihinden İtibaren İşleyecek En Yüksek Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Ve Geçen Süre İçerisindeki Zararların Tazmini Talebidir.

DAVA DEĞERİ: 20.000,00 TL ve İşleyecek En Yüksek Yasal Faiz Miktarı

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim 18.03.2017 tarihli ………………… ile düzenlenen daire satış sözleşmesi nazarınca, arsa kayıtları Adana İli X ilçesi X Mahallesi mevkiinde tapunun ………………….. parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılan binanın 1(bir) katında güneybatıdaki dairenin kendisine satımı konusunda anlaşmışlardır.

   

 2. Müteahhit yapımcı firmanın daireyi teslim tarihi 30.12.2010 olarak taraflar arasında belirlenmiş olup sözleşmede bu durum belirtilmiştir. Fakat söz konusu tarihte ve bugüne kadar geçen süre içerisinde yüklenici firma edimini ifa etmemiştir. Bundan ötürüdür ki müvekkilim söz konusu firma tarafından mağdur durumda bırakılmıştır. Ne dairesini alabilmiş ne de ödediği meblağ kendisine iade edilmiştir.

   

 3. Müvekkilim … Sözleşmenin düzenleme tarihinde dairenin satış bedeli olarak belirlenen 63.000 tl’nin 20.000 TL’sini 2008 model Doblo 1,3 multijet markalı arabasını vererek ifa etmiştir ve bu sözleşmede açık olarak belirtilmiştir. Kalan 43.000 TL’nin iş yapıldığı sırada ödeneceği yine sözleşmede yer almaktadır. Kastedilen iş olarak; Mutfak dolabı, kapı, doğrama yapılacağı ve Birim Fiyat olarak mutfak mt/tül: 120tl/mtt, kapı:150 tl Adet boyalı, doğrama: kereste maliyetine göre hesaplanacak ve hesaplamadan sonra kalacak bakiye ise daire tesliminde ödenecektir şeklindedir.

   

 4. Söz konusu sözleşme taraflar arasında düzenlenmiş olup adi yazılı sözleşmedir. O dönemin şartlarında taraflar aralarındaki güven ilişkisine dayanarak sözleşmeyi noterde düzenlemek yerine kendi aralarında adi yazılı şekilde imza etmişlerdir. Somut olayda gayrimenkul satım sözleşmesi, resmi şekle uyulmadığından geçersizdir. Şekle aykırılığın hukuki sonucu geçersizliktir; şekli geçersizlik, hukuki işlem tarafı ve ya tarafları hiçbir şekilde geçersiz işlemin yerine getirilmesinde talep imkânı vermez, fakat ifa edilmiş edimlerin geri verilmesini talep hakkı verir. Sözleşmenin geçersizliği, ana işlemin yanı sıra eklentilerini de kapsar. Gayrimenkul satışı hükümsüz olduğu gibi, fer’i nitelikteki dönme/fesih halinde ödenen bedelin iadesine ilişkin düzenleme de hükümsüz olmalıdır. Hal böyle olmakla birlikte Yargıtay, içtihatlarında, MK.m.2 de düzenlenen iyiniyet kuralını, sözleşmenin önemli ölçüde hayata geçirilmiş ve artık geçersizliğinden söz etmenin iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil edecek noktaya ulaşmış olması halindeyse, resmi şekle uyulmamanın, artık geçersizlik nedeni olamayacağını bazı ayrık durumlarda düzenlemiş. Bununla birlikte kural olarak geçersiz bir hukuki işleme dayanarak kendisini borçlu zannedip edimini ifa eden, yerine getirdiği edimin geri verilmesini talep edebilir. Geri isteme talebi sebepsiz zenginleşmeye ilişkin Bk. M. 62’ye dayanmaktadır (condictointebiti) Sebepsiz zenginleşme konusunda önceden sözleşme yaparak özel hükümler koymak adetten değildir. Sebepsiz zenginleşmenin kurallarına göre, alan aldığını faiziyle birlikte hemen geri vermekle yükümlüdür. M. 62’de düzenlenen borç olmayan şeyin ifası ile sebepsiz zenginleşmenin tüm şartları şeklen geçersiz hukuki işlemden doğan borcun yerine getirilmesi ihtimalinde mevcuttur. İfa amacıyla yapılan (causasolvendi) kazandırmanın yapıldığı anda ifanın dayandığı borç ilişkisi ve ifayı yapan kendi özgür iradesiyle kendisini borçlu zannederek geçersiz işlemi ifa etmiştir.

   

 5. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİNE. 2000/2387K. 2000/4695T. 15.5.2000 kararında da belirtildiği üzere sözleşmenin geçersiz olması verilenlerin sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca verilmesine engel değildir. Dolayısı ile somut olayda müvekkilimin ödemiş olduğu 20.000 TL’nin müteahhit firma tarafından iadesi gerekmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E:2008/13-562, K:2008/552 sayılı 24.09.2008 tarihli kararında da belirtildiği üzere geçersiz sözleşme de olsa verilenlerin sebepsiz zenginleşme uyarınca iadesinin gerektiği açık olarak vurgulanmıştır. Benzer bir olay sonrası verilen başka bir Yargıtay kararı da: Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E: 2004/13-420 K: 2004/443 sayılı 06.10.2004 tarihli kararıdır.

   

 6. Hukuken geçersiz sözleşmeler, haksız iktisap kuralları uyarınca tasfiye edilirken, denkleştirici adalet kuralı hiçbir zaman gözardı edilmemelidir. Bu husus hakkaniyetin ve adaletin bir gereğidir. Hukuken geçersiz sözleşmeden kaynaklanan bu nitelikteki bir uyuşmazlığın haksız iktisap kurallarına göre çözümlenip tasfiye edilebilmesi için öncelikle haksız iktisabın kapsamını tespitteki ilke ve esasların açıklanmasında zaruret vardır. Geçerli bir sebebe dayanmaksızın bir kişinin mal varlığından diğerinin mal varlığına kayan değerlerin eksiksiz iadesi denkleştirici adalet düşüncesine dayanır. Denkleştirici adalet ilkesi ise, haklı bir sebep olmaksızın başkasının mal varlığından istifade ederek kendi mal varlığını artıran kişinin elde ettiği bu kazanımı geri verme zorunda olduğunu ve gerçek bir eski hale getirme yükümlülüğü bulunduğunu ifade eder.

  Bilindiği gibi ülkemizde yaşanan enflasyon uzun yıllar boyu yüksek oranlarda seyretmiş ve paramızın değeri ( alım gücü ) de bununla ters orantılı olarak devamlı düşmüştür. Belli bir miktar paranın verildiği tarihteki alım gücü ile aynı miktar paranın aradan geçen zamana bağlı olarak iade günündeki alım gücünün farklı ve çok daha az olduğu bir gerçektir. Dolayısı ile denkleştirici adalet ilkesi de göz önünde bulundurularak müvekkilimin 2009 yılında ödemiş olduğu 20.000 TL’nin günümüz şartlarına uyarlanarak borçlu … temsilen … tarafından ödenmesi gerekmektedir.

   

 7. Müvekkil’in mağduriyetinin giderilmesi için iş bu davanın açılması zaruriyeti doğmuştur. Müvekkil davalı tarafla yapmış olduğu sözleşme sebebiyle davalıya sözleşme içeriğindeki miktarı ödemesiyle davalı sebepsiz zenginleşmiş müvekkilin bu oranda zararı doğmuştur. Bu zararın giderilmesi için çeşitli kere davalı aranmış ama ulaşılamamıştır. Son olarak davalıya ulaşılmaya çalışıldığında ise X İlçesinde Kat Karşılığı İnşaat yaptığı öğrenilmiştir. Yapılan sözleşmenin mahkemece geçersizliğinin tespitini ile davalıya sözleşmeye güven ile ödenen 20.000,00 TL’nin müvekkilime en yüksek yasal faiz uygulanarak ödenmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER: Keşif, ilgili her türlü yasal delil ile davalının muhtemel delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER:  Borçlar Kanunu, medeni kanun, tapu kanunu, İcra İflas Kanunu, ilgili mevzuat ve içtihatlar.

SONUÇ VE İSTEM  :

 1. Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında oluşacak durumlar da göz önünde bulundurularak davanın kabulüne,
 2. Taraflar arasındaki sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ile,
 3. Davalıya ödenen 20.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte … iadesine karar verilmesini

Saygı ile vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

EKİ:

– Onanmış Vekâletname Örneği,

– 18.03.2009 Tarihli Daire Satış Sözleşmesi,

-Yargıtay 13.H.D.,Yar.Huk.Genel Kur. Kararları,

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi Örneği -2-


X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                     (İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI                    :

DAVACI VEKİLİ       :

DAVALI                    : 

DAVA KONUSU        :X TL’nin sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca tahsili talebinden ibarettir.

OLAYLAR                 :

 1. Müvekkil … davalı şirketten X tarihli adi yazılı satış vaadi sözleşmesi ile 55.000.-TL’ye … ili, … ilçesi, … mahallesi 62 pafta, … ada, 7 no’lu parselde kayıtlı zemin+9 katlı inşaatın 1. katı güney, doğu, batı cepheli 3 no’lu dairesini satın almıştır.
 2. Bedelini ise, … tarihinde; 7.250.-TL, … tarihinde; 6.500.-TL’yi davalı şirketin TÜRKİYE HALK BANKASI, … nezdindeki … no’lu hesaba, kalan kısmı da iki taksit halinde elden şirket yetkilisi, ………………..’ya 13.12.2006 tarihinde, 20.750.- ve 26.04.2007 tarihinde ödeyerek, 03.10.2007 tarihinde davalı şirket yetkilisi alacağının tamamını aldığını beyan ederek imzaladığı makbuzu müvekkile vermiştir.
 3. 2007 Aralık ayında ise inşaat bitmiş, mesken ruhsatları alınmış ve müvekkil adına mezkür daire şirket ortaklarından ………………. tarafından ……………………’e kiraya verilmiştir. Kiracı …………….. maaşını Garanti Bankasından aldığı sürece müvekkilin Garanti Bankasındaki hesabına kira parası yatırılmıştır.
 4. O tarihten beri müvekkil dairesinin tapusunu istedikçe, davalılar bugün yarın diyerek oyalamışlar, sonunda müvekkil haricen tapudan araştırdığında, kendisine satılan ve kendisi adına kiraya verilen dairenin 05.10.2006 tarih ve 17773 yevmiye numarası ile … adında birisine satılıp, tapuya tescil edildiğini görmüştür.
 5. Bunun üzerine davalı tarafa … Noterliğinden … tarih ve … yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek edimini yerine getirmesi istenmiş ancak davalılar şu ana kadar ne ihtara cevap vermişler, ne de edimlerini yerine getirmişlerdir.
 6. Bu nedenle fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 55.000.-TL’ sının davalının mezkur gayrimenkulü devrettiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı ile, ihtar tarihinden itibaren işleyecek (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) temerrüd faizi ile birlikte davalıdan tahsili için mezkur davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: Borçlar Kanunu. m.61 ve ilgili diğer maddeleri, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER: … Noterliğinden çekilen … tarih ve … yevmiye nolu ihtarname,  Ödeme Makbuzu, Tapu Kayıtları, Halkbank ………….. Şubesi ………… nolu hesap kayıtları Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi, YEMİN, Tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı  kalma kaydıyla davamızın kabulü ile;

1.) Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 55.000. TL’nin davalıdan, mezkur gayrimenkulü 3. şahsa devrettiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz ile,  ihtar tarihinden itibaren işleyecek TEMERRÜD FAİZİ (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) ile birlikte tahsiline,

2.) Netice-i talep kısmındaki 1. no’lu talebimiz kabul görmediği takdirde, mezkur gayrimenkulün dava tarihindeki değerinin tespit edilerek, bu değerin dava tarihinden itibaren ticari faiz ile (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) tahsiline karar verilmesine,

3.) Dilekçemiz ekinde ibraz ettiğimiz belgelerden da açıkça anlaşılacağı üzere haklı ve mağdur olduğumuz açıkça anlaşılan davamızda teminatsız olarak davalının mal kaçırmasını önlemek amacıyla KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ nezdindeki alacaklarına/hak edişlerine İHTİYATİ TEDBİR  kararı verilmesine,

4.) Eğer bu mümkün olmayacaksa, davalı şirket adına … ve ilçelerinde kayıtlı yeteri kadar gayrimenkul üzerine ihtiyati tedbir konmasına,

5.) Tensiple birlikte Satış Vaadi Sözleşmesi ve Ödeme Makbuzundaki imzaların şirket yetkililerinin olup olmadığı hususunda davalı tarafa isticvap davetiyesi gönderilmesine,

6.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                         Davacı Vekili  

EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği.

2.) … Noterliğinden çekilen X tarih ve 13811 yevmiye nolu ihtarname,

3.) Satış vaadi sözleşmesi fotokopisi

4.) Ödeme Makbuzu

5.) Tapu kayıtları,

6.) Halkbank … Şubesi … nolu hesap kayıtları,

7.) …’ün kira bedelini yatırdığı Garanti Bankası, … Şb. Hesap hareketleri

8.) Apartman yönetiminden davacıya gönderilen işletme projesi

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi(Kat Karşılığı Arsa)


X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA DEĞERİ:

KONU: Davacı müvekkilimiz tarafından yapılan harcamaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Dava dışı müteahhit …, davalı …, ile imzalamış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile kendisine verilen bağımsız bölümlerden, … ada … parselde bulunan bağımsız bölümü, … Noterliği’nin …/ …/ … tarihli taşınmaz satış sözleşmesi (EK-1) ile müvekkilimize satmıştır. … yılında, dava dışı müteahhit, yaşadığı ekonomik kriz nedeni ile inşaatı terk etmiş ve bu yüzden inşaat … ay durmuştur. … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı tespit dosyası ile bu durum tespit edilmiş olup ilamın örneği ektedir. (EK-2) Müvekkilimiz, satın aldığı bağımsız bölümün inşaatını kendi imkanları ile tamamlamıştır. Bu husus, ekte (EK-3) sunulan tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın mahkemeniz huzurunda verecekleri ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.

2-) Davalının, …/ …/ … tarihinde … Hukuk Mahkemesi’nde açmış olduğu dava neticesinde, müvekkilimizin, dava dışı müteahhitten almış olduğu bağımsız bölüme ait tapu iptal edilmiştir. … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K. sayılı kararı da ekte yer almaktadır. (EK-4)

3-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 77. maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır;

“Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.”

4-) Müvekkilimiz, dava dışı müteahhitten almış olduğu ve …… Mahkemesi’nin iptal kararına konu olan bağımsız bölümün inşaatını bitirmek için … TL harcamıştır. Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin yapmış olduğu harcamaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalıdan tahsil edilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6098 S. K. m. 77, 78, 79, 80, 81, 82.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli Taşınmaz Satış Sözleşmesi

2-) . … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı ilamı

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri Konuları gösterir tanık listesi,

4-) … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K. sayılı  ilamı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin … ada … parselde bulunan bağımsız bölümümün inşaatının tamamlanması için yapmış olduğu … TL. masrafın, sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesinde, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:

1-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli Taşınmaz Satış Sözleşmesi

2-) . … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı ilamı

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-) … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K. sayılı ilamı

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili 

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi Örneği

X MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SATIŞA İZİN TALEBİNDE BULUNAN                          : .
VEKİLİ                                :
KONU                                   : Sebepsiz Zenginleşme Nedeni İle Alacak  Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                : TL
AÇIKLAMALAR              :
 1. Müvekkilim, davalıdan …….. plakalı, ….. marka, …. model aracı bundan yaklaşık ….. ay kadar önce … ay vadeli olmak üzere … TL’ye satın almıştır. Kamyonetin pazarlığını yaparken … müvekkilin yanında bulunmuştur. Bu kişi her şeyden haberdardır. Borç bittiğinde aracın noter satışı yoluyla müvekkile devredilmesi hususunda anlaştık.
 2. Müvekkil borcun tamamını ödedikten sonra aracın noter satışını almak için davalıya müracaat ettiğinde davalı aracın ruhsatının kendinde olmadığını belirtmiştir. Müvekkili aracın ruhsat sahibine göndermiştir. Ruhsat sahibi olan … ise, müvekkile aracın maliye borcu yatırıldıktan sonra aracın devrini vereceğini söylemiştir. Müvekkil daha sonradan ruhsat sahibi şahsın işyerini kapatarak gittiğini öğrenmiştir.
 3. Müvekkil ile aralarında sözlü anlaşma yapmış olan davalı …’dan ödenmiş olan araç bedelini alarak, satışa konu aracın davalıya iadesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: … Cumhuriyet Başsavcılığının … soruşturma no.lu dosyası, tanık beyanları, ödemiş olduğum senetler ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER:  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU:  Yukarda kısaca açıklandığı üzere … Türk Lirası alacağımın dava tarihi itibari ile ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine ve yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.                                                       

                                                                                                                      Satışa İzin Talebinde Bulunan Vekili

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONUSU        : Davalıya yapılan toplamda … TL’nin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR

Davalı … ile müvekkilim olan … arasında … metre … kodlu, … metre … kodlu ve … metre … kodlu kumaş alımı konusunda anlaşmışlardır.

Bu anlaşmaya istinaden müvekkilim tarafından söz konusu mallar için ve … TL nakit ve keşidecisi davacı müvekkilim olan … Şubesi’ne ait  vadeli … TL bedelli … seri numaralı çek ile yine keşidecisi davacı müvekkilim olan … vadeli … TL bedelli … seri numaralı çek ödeme olarak verilmiştir.  

Nakit ödemeler … tarihinde … Şubesi’nden müvekkilim şirketin yetkilisinin abisi … aracılığıyla davalı şirket hesabına … TL, yine … tarihinde … Bankası Cepbank uygulaması aracılığıyla davalı şirket hesabına … TL, yine … tarihinde Garanti Bankası Cepbank uygulaması aracılığıyla davalı şirket hesabına … TL olarak yapılmıştır.

Banka havalesi ile yapılan tüm ödemelerin açıklama kısmına ise “… seri numaralı faturaya istinaden cari hesaba yatırılmıştır” yazılarak ticari ilişki kurulmuştur.

Ancak yapılan peşin ödeme ve keşide edilen çeklere rağmen anlaşmaya konu ürünler hiçbir şekilde teslim edilmemiştir. Davalı şirket tarafından müvekkilime … seri numaralı fatura boş olarak gösterilmiş ve mal teslimi ile birlikte doldurulacaktır ve teslim edilecektir denilerek aldatılmıştır.

Davalı tarafından müvekkilim ile yapılan akit gerçekleşmemiştir ve bu ilişki dolayısıyla davalı taraf sebepsiz olarak bahsi geçen iki adet çek ve … TL miktarlı olarak zenginleşmiştir.  

Bahsi geçen çekler için ayrıca ödeme yasağı talebimiz vardır.

Nakit olarak tarafımızca ödenen … TL’nin yasal faizi ile birlikte sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak iadesi talep hakkımız da hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : 

1– Davalıya yapılan ödemeye ilişkin makbuzlar,   

2– … Şubesi’ne ait … vadeli … TL bedelli … seri numaralı çek ve … Şubesi’ne ait … vadeli … TL bedelli … seri numaralı çek görüntüsü

3– Sipariş faturası 

4-Bilirkişi

5– Ve sair her türlü yasal delail.

SONUÇ ve TALEP :

Yukarıda sayılan nedenlerle, davalıya yapılan ödeme tutarı olan … TL’nin kanuni faiziyle birlikte ödemeye mahkum edilmesine, … Şubesi’ne ait … vadeli … TL bedelli … seri numaralı çek ile yine keşidecisi davacı müvekkilim olan … vadeli … TL bedelli … seri numaralı çekler için ödemeden men kararı verilmesine, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.     

DAVACI VEKİLİ

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI               :

VEKİLİ                 :

DAVALILAR      : Kendi adına asaleten küçük Velayeten Babası Velayeten Annesi

DAVA KONUSU: Sebepsiz zenginleşme nedeni ile alacak

DAVA DEĞERİ  :

AÇIKLAMALAR      :

1- …………… vefatı ile  … Merkez adresinde ve … Merkez … Mah…….. Ada …….Parsel’de kayıtlı bulunan  ……….. bankasına İpotekli Gayrimenkul mirasçılarına kalmış 10 Mirasçısından bir olan … mirası ret etmesi ile miras hakkı çocuğu … intikal etmiştir.

2- … Merkez … Mah…………. Ada ……….. Parsel’de kayıtlı bulunan Gayrimenkulü Muris … EMLAK ……………. tarafından imzalama … tarihli  Gayrimenkul Alım Satım ve Komisyon Sözleşmesi ile ……………TL bedelle  müvekkilime satılmıştır.

3- Müvekkilime Bu satış karşılığı olarak …………..TL  bedeli Sözleşeme sırasında murislere elden ödemiş …………….. tarihinde ise Miras Bırakan … Bankası … Şubesine olan … TL  kredi borcunun ödeyerek satışa konu dairenin tapusu üzerindeki İpoteği kaldırmıştır.

4-Müvekkilim tapu kaydını üzerine almaya gittiğinde  …………….. ‘ın 9 murisi  bu satış karşılığı tapu haklarını müvekkilime   devir etmiş fakat davalı mirasçı … müvekkiline tapu hakkını devir etmeyi ret etmiştir.

5- Müvekkilim Gayrimenkul alım ve satım sözleşmesi çerçevesinde … Merkez … Mah … Ada … Parsel’de kayıtlı bulunan gayrimenkulün bedelini ödediği halde tapu devrini vermeyen Asaleten Küçük …‘e Velayaten …………. ve …………… ‘tan hisselerine  düşen ……………TL bedeli  alabilmek için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                 : Gayrimenkul Satış Sözleşmesi,Mirasçılık Belgesi Tapu Kayıtları Müvekkilimin ……………Bankasına  ……………adına …………TL yatırdığına dair Belge.Tanık ve Her Türlü Delil.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK Md. 77

TALEP SONUCU: Yukarıda Açıkladığımız üzere Müvekkilimin  ………… Türk lirası alacağının dava tarihi itibari ile ticari faizi ile birlikte Asaleten Küçük … ve velayetten ……………..ve …………..  alınarak tarafıma ödenmesine yargılama giderlerinin davalıya yüklenilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.   

                                                                                                                                    DAVACI

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi(İnşaat Sözleşmesi Kaynaklı)

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :

 

DAVALI                     :

KONU                        :

Sebepsiz Zenginleşme nedeniyle haksız ödenen paranın iadesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ        :

AÇIKLAMALAR      :

 

 1. Müvekkil şirket ile davalı arasında T.C. … Noterliği’nin … tarih, yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalanmıştır.
 2. Müvekkil şirket inşaat işleriyle uğraşmakta olup söz konusu sözleşme ile … Mah. … ada, … no’lu parselde kayıtlı toplam … m2 arsa üzerindeki binanın yıkılması, gerektiği takdirde yola terklerinin yapılması ve cins tashihinin yapılması ile ortaya çıkacak arsa üzerinde, imar kanun ve yönetmeliklerinin izin verdiği ölçüde ve işbu sözleşmede belirtilen şartlara, sözleşme ekindeki teknik şartnameye ve ilgili belediyelerce onaylanan plan ve projeye uygun olarak kat karşılığı bir apartman inşaatının yapılması işi üzerine anlaşma sağlanmıştır. Buna göre müvekkilim inşaatı tamamlayarak … ait … Kat (zemin) … No’lu bağımsız bölüme karşılık inşa edilen yeni binada …. Kat … No’lu brüt …. m2, emsal …. m2, Net … m2 yüz ölçümlü bağımsız bölümü anlaşma şartlarına uygun olarak kusursuz bir şekilde teslim etmiş, görev ve yükümlülüklerini yerine getirmiştir.
 3. Bahse konu apartmanın 6306 sayılı yasa ile, ve ilgili kanunlar çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılması işini üstelenen müvekkil şirket, apartmanda bulunan diğer arsa sahipleri ile T.C. … Noterliği’nin … tarih … yevmiye numaralı, T.C. … Noterliği’nin … tarih … yevmiye numaralı ve T.C. … Noterliği’nin … tarih … yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” anlaşmıştır.
 4. …. dışındaki arsa sahipleri ile binanın yıkılıp yeniden yapılması işi ile ilgili tüm şartlarda anlaşma sağlanmış, şerefiyeleri hesaplanmış, arsa sahiplerine teslim edilen yeni daireler ile kat maliki sıfatını kazanarak daireleri müvekkil şirket tarafından teslim edilmiştir. İnşaatın başlatılmasından önce müvekkil şirket …. tarihinde ….. başvuru yaparak diğer arsa sahipleri ile sözleşmenin yapıldığını, kendileri ile sözleşme yapılmadığını bildirmiş, inşaatın başlatılabilmesi için tarafları sözleşme yapmaya davet etmiştir. Ancak …., ….. tarihinde …. sayılı “Kat Karşılığı hk” başlığı yazısı ile müvekkil şirketten bir talepte bulunarak arsa payı fark ödemesi adı altında …. TL ‘nin müvekkil şirketçe Hazine hesabına yatırılmasına, ancak bu meblağnın hesaba yatırılmasından sonra kendilerinin hazırlamış oldukları Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’ni imzalayacaklarını belirtmişlerdir. (EK-1)
 5. Müvekkil şirket de … tarihinde bir itiraz dilekçesi sunarak (EK-2) ….’nün bu talebinin yerinde olmadığını, ….. hazırlayıp göndermiş olduğu sözleşmenin 18. Maddesinde arsa payı adı altında fiyat farkı talebinin diğer arsa sahipleri ile yapılan sözleşmelere uygun olmadığını, piyasa şartlarına ve ekonomik menfaatleri ile de bağdaşmadığını belirtmiştir. Müvekkil şirket tüm arsa sahiplerinin kat karşılığı paylaşım oranlarını hesaplayıp yapılan sözleşmeleri buna göre hazırlamıştır. Binanın yıkılmasından önce davalıya ait daire zemin giriş katta bulunmakta iken müvekkil şirketin vermiş olduğu teklife göre yeni yapılacak olan binada davalı 4. Kat’a çıkacaktır. Bu durum davalı lehine olup, davalı tarafça açıkça menfaat oluşturmaktadır. Ancak davalı bu durumu da göz ardı ederek arsa payı fark ödemesi talebinde bulunmuştur.
 6. Binanın yıkılıp yeniden yapılmasından önceki aşamada bahse konu arsanın bitişiğindeki … no’lu parsel ile tevhidi söz konusudur. Bu durum henüz tüm arsa sahipleri ile sözleşme imzalanmadan önce kesinleşmediğinden davalıya … no’lu parsel ile tevhid olduğu takdirde teklif edilen %76’lık paylaşım oranının %77’ye çıkarılacağı da belirtilmiştir. Nitekim inşaat başlamadan önce de tevhid işlemi yapılmış olup paylaşım oranları %77’ye çıkmıştır. Bu durumun da davalı tarafa menfaat sağlayacağı yine aynı dilekçe ile izah edilmiştir.
 7. Tevhid işlemi sağlanamaması durumunda paylaşım oranlarının %76 arsa sahiplerine %24 müvekkil şirkete ait olacak şeklinde, tevhid olması halinde %77 arsa sahiplerine %23 müvekkil şirkete ait olacak şekilde taraflar arasındaki sözleşmeye eklenmiş olup, tevhid işleminden önce müvekkil şirket tarafından davalı muvafakat talep edecek, talebe müteakip ek olarak …. TL ‘lik fark ödenmesi şartı ile de muvafakatın değerlendirileceği maddesi sözleşmeye eklenmiştir(madde 3- yapılacak işin bedeli).
 8. Nitekim müvekkil şirket binanın yıkılması, arsa sahiplerinin yeni yapılacak olan binada bir an önce taşınmaya, oturmaya başlaması ve aralarında yapmış oldukları tüm sözleşme şartlarını yerine getirmek amacıyla davalının bu taleplerini mecburen kabul etmek zorunda kalmış davalı ile yukarda bahsi geçen sözleşmeyi imzalamışlardır. Aksi takdirde inşaatın yapılmasına olanak bulunmamaktadır. İnşaatın başlayamaması hem diğer arsa sahiplerinin bir çok konuda mağdur olmasına yol açacak hem de müvekkil şirketi ciddi bir ekonomik zarara sokacaktır. Zaten durum bir süreliğine de böyle olmuştur. Müvekkil şirket ile davalı arasında süren bu anlaşmazlık süresince müvekkil şirket diğer arsa sahiplerine fazladan kira ödeme borcu altına girmiş, bu ve buna benzer konularda ciddi sıkıntılar yaşamıştır.
 9. Müvekkil şirket tüm arsa sahiplerinin yerlerini binanın yıkılmadan önceki hisselerine göre hesaplayıp, bu hesaplama doğrultusunda noter sözleşmelerinde kat dağılım şemasında açıkça belirtmiştir. Davalının arsa payı farkı adı altında talep etmiş olduğu ve ayrıca tevhid işlemi öncesi ek bir fark talep etmesi haksız ve hukuka aykırıdır. Davalı zaten yeni yapılmış olan binadaki maliki olduğu dairede eski dairesine oranla ciddi bir menfaat elde etmiştir. Ayrıca bu durum diğer tüm arsa sahipleri açısından da hakkaniyet ile bağdaşmamaktadır.
 10. Özetle, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde müvekkil şirket diğer tüm arsa sahipleri ile anlaşma yapmış, davalı ile anlaşmasını yapamamıştır. Davalı bu sözleşmeyi yapmak için (EK-1)’deki isteklerini sıralamıştır. Yapılacak tüm dairelerden haricen kendisine ait olan dairesine şerefiye farkı koymuş arsa payı fark ödemesi adı altında ödeme yapılmasını istemiştir. Davalı tarafından hazırlanan, müvekkil şirkete gönderilen sözleşmede de tevhid olmadan evvel bir ek ödeme daha istemiştir. Müvekkil şirket ilk olarak kabul etmemiş ancak diğer arsa sahipleri ile yapılan sözleşmeler imzalandığı için türlü mağduriyetlerin ve kira kayıpları gibi kayıpların olmaması için imzaya ikna olmuştur. 6036 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’nın ruhuna aykırı bu uygulama kabul edilemez bir tutumdur. Burada esas alınması gereken bu yasaya göre m2 esasına göre değerlendirme yapılmasıdır. Yapılan binadaki dairelerin konumu aynı kalmakta iken m2 değerlendirmesi yapılmalıdır. Kaldı ki davalıya ait olan bağımsız bölüm 1. Katta iken kendisine teklif edilen bağımsız bölüm 4. Kata çıkartılmıştır. Ancak davalı taraf ilgili yasanın ruhuna aykırı bir şerefiye değerlendirmesiyle müvekkil şirketi haksız yere para ödetmeye zorlamıştır. Sözleşmeler arası hakkaniyete aykırılık ve hüsnüniyet kaideleriyle bağdaşmayan bu durum ile arsa payı fark ödemesi adı altında alınan … TL ve tevhidden önce alınan … TL ‘nin davalı tarafa haksız bir kazanç oluşturduğu kanaatindeyiz. İzah ettiğimiz olaylar çerçevesinde oluşan durumda bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        :  TBK. md. 77 vd. ve İlgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : 7-) Tanık 😎 Keşif 9-) Bilirkişi10-) Yasal her türlü delil

TALEP SONUCU    : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile sebepsiz zenginleşme nedeni ile davalıya mücbir sebeple haksız olarak ödenen Türk Lirasının ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi(Kiralanana Yapılan Masraf)

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI:

DAVA KONUSU             : Kiralanana yapılmış olan zaruri ve faydalı masraf alacağının kiralananın maliklerinden sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca tahsili talebi

DAVA DEĞERİ:

OLAYLAR                     

1-) Davacı müvekkil , Davalı ,,,,’dan söz konusu taşınmazı ticarethane olarak işletmek üzere … tarihinden itibaren kiralamıştır. ( EK :1)

2-) Müvekkilimiz kiralanan taşınmazı kiralanmasına müteakip atıl durumundan çıkarıp çok ciddi surette bakım ve masraf yapmış, tadilatı için yaklaşık … TL değerinde harcama yapmak zorunda kalmıştır. Harabe olan söz konusu taşınmazı güzel kullanışlı bir işyeri haline getirmiştir.(EK:2 Renkli Fotoğraflar ve CD)

3-) … tarihinde … Noterliği’nce ,,,,, Yevmiye Numarası ile  müvekkilimize gelen ihtarname ile söz konusu taşınmazın paylı mülkiyete dayalı olduğunu ve diğer paydaşların söz konusu taşınmazın kiralanmasına muvafakatlarının olmadığına dair ihtar tebliğ edilmiş ve müvekkilimiziz çok ciddi surette mağdur olacağı hukuki süreç başlamıştır.(EK:3)

4-) Ardından … Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/ E. Sayılı dosyası ile davalılar El atmanın Önlenmesi davası ikame etmişler ve söz konusu dava tarihinde 2017/K. Numarası  ile  karara çıkarak müvekkilimizin kira sözleşmesi baştan itibaren geçersiz sayılmış ve Söz konusu kiralananda müdahalesinin menine karar verilmiştir.

5-) Söz konusu karar davalılar tarafından takibe konularak … İcra Müdürlüğü … Sayılı dosyasından icra emri düzenlenerek müvekkilim söz konusu taşınmazı tarihinde tahliye etmesi sağlanmıştır.

AÇIKLAMALAR

1-) Söz konusu taşınmaz müvekkilimiz tarafından geçerli bir kira sözleşmesi dayanarak kiralanmıştır. Zira kira sözleşmesi şahsi hak doğuran ve tarafları bağlayan bir akit olup, kiralayanın mutlaka malik olması gerekmemektedir. Olayımızda söz konusu taşınmaz paylı mülkiyete tabi olup müvekkilimiz bu durumdan habersiz olarak paydaşlardan biri olan …’dan söz konusu taşınmazı kiralamıştır ve taraflar arasında ki sözleşmeye güvenerek atıl ve tadilata muhtaç haldeki yapıyı ihya etmek sureti ile zorunlu ve faydalı masraflar yapmıştır.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2004/13-461 E. 2004/532 K. 13.10.2004 T. SAYILI İLAMI

ÖZET : Davacı ile davalılardan M.S arasında taşınmazın kiralanmasına ilişkin 1.7.2000 başlangıç ve yine 25.01.2001 Başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapıldığı tarafların ve mahkemenin kabulündedir. Kiralayanın mutlaka malik olması şart değildir. Kira sözleşmesi şahsi hak doğurur ve tarafları bağlar. Taşınmazda iştirak halinde mülkiyet bulunması nedeniyle pay ve paydaş çoğunluğunun bulunmaması, tarafların şahsi hak doğuran kira sözleşmesinin hukuken yok sayılmasını gerektirmez. Mahkemece davacı ile davalılardan M.S arasındaki kira sözleşmeleri ile tarafların diğer belge ve delilleri gözetilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken, sözleşmeleri geçersiz sayarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2-) Müvekkilimiz kiracı kiralanana yapmış olduğu zorunlu ve faydalı masrafları … Sulh Mahkemesi Hakimliği 2017/,,, D.İŞ sayılı dosyası ile tespit ettirmiş olup söz konusu tadilatların taşınmazdan sökülüp alınması mümkün olmayan, taşınmazın mütemmim cüzi niteliğinde olduğu ve müvekkil tarafından yapılan masrafın tespit tarihi olan itibari ile … TL olduğu tespit edilmiştir.

3-) Müvekkilimizin kiralanan yapmış olduğu yenilik ve değişiklikler kiralayandan tarafından benimsenmiş olup söz konusu taşınmazın tahliyesine ilişkin haciz tutanağında herhangi bir ihtiraz-i kayıt olmaksızın taşınmazın anahtarı 17.05.2017 tarihinde teslim edilmiştir.

4-) Müvekkilimizin kiralanana yapmış olduğu masrafların 2017/,, D.İş dosyası ile tespit edildiği üzere zorunlu ve faydalı olduğu açıklığa kavuşturmuştur. Zira söz konusu taşınmaza yapılan tadilat ve masraflar yer seramikleri, boya, elektrik tesisatı, su tesisatı vb. olmak üzere kiralananın sözleşmede ki amacına uygun olarak kullanılması için yapılması kaçınılmaz masraflardır. Ve söz konusu zorunlu masraflar müvekkilimiz tarafından iş kurma giderlerine ek olarak zorlu ekonomik koşullar altında yapılmak zorunda kalınmıştır.

YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ 21.10.2013 GÜN VE 2013/3645 E. 2013/13986 K. İLAMI

‘’ Mahkemece, davacı kiracı tarafından yaptırıldığı ileri sürülen masraflar faydalı ve zorunlu olup, sökülüp götürülmesi mümkün olmayan ve davalı kiraya veren tarafından benimsenen imalatların nelerden ibaret olduğu ayrıntılı ve tereddüde yer vermeyecek şekilde tek tek tespit edilerek tespit edilerek, bu imalatların imal tarihleri itibari ile değerleri, yıpranma durumları, faydalı zorunlu ya da lüks imalat olup olmadıkları alanında uzman bilirkişi kurulu veya bilirkişi tarafından alınacak rapor ile belirlenerek sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı hüküm kurulması doğru değildir.’’

5-) Kira sözleşmesi nedeni ile malı elinde bulunduran müvekkilimiz, kiralanana yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre isteme zarureti hasıl olmuştur. Zira ortada mülkiyet hakkına sahip olan davalılar tarafından bir zenginleşme, müvekkilimiz açısından ise söz konusu zenginleşme ile orantılı olarak ve sözleşmeye dayalı illiyet bağı ile fakirleşme meydana gelmiştir. Bu noktada zorunlu ve faydalı olarak nitelendirilebilecek harcamaların kiralananın değerinde artışa neden olduğu ve bu değer artışının da iadesi gerekmektedir.

6-) Zenginleşmenin konusunu oluşturan şeyin mülkiyeti, sökülüp alınması mümkün olmayacak şekilde kiralananla birleştiği anda kiralayanın mülkiyetine geçmiştir. Kiracının akdi ilişkinin devamı sırasında kiralanana yönelik değer artırıcı masraf ve harcamaları TBK 77.maddesi gereğince kiralayandan isteyebilmesi için kiralananı tahliye etmiş olması ön koşuldur ve müvekkilimiz söz konusu taşınmazı … tarihinde tahliye ederek ön koşul şartını gerçekleştirmiştir.

7-) Kiracı müvekkilimizin yaptığı zorunlu ve faydalı masraflar nedeniyle taşınmazın maliki zenginleşmiş sayılacağından sözleşmenin tarafı olmayan maliklere karşı da husumet yöneltme zarureti hasıl olmuştur.

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ 12.2.2009 GÜN 2008/10640 E. 2009/1656 K. SAYILI İLAMI

‘’Dava konusu taşınmaz davacı- k. davalı tarafından kiraya verilmemiş ise de, kiracıların taşınmaza yaptıkları faydalı ve zorunlu masraflar nedeniyle taşınmazın maliki olarak davacı-k. davalı sebepsiz zenginleşmiş olacağından, kiracılar yaptıkları bu faydalı ve zorunlu masrafların bedelini , davacı-k. davalı malikten sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edebilirler.’’

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 77. maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır;

Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.”

HUKUKİ NEDENLER                 : 6098 S. K. m. 77, 78, 79, 80, 81, 82.

HUKUKİ DELİLLER                   :

1-) … Asliye Hukuk Mah … Sayılı ilamı

2-) … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1İş sayılı ilamı

3-) … İcra Müdürlüğü 2017/13750 E. Sayılı dosyası

4-) TANIK LİSTESİ :

5-) Bilirkişi incelemesi, keşif,

6-)Yemin ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin kiralamış olduğu taşınmazda yapmış olduğu … TL  Zorunlu ve faydalı masrafın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda davalılardan alınarak müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

EKLER                         :

1-) … ve … tarihli kira kontratları

2-) Tadilatı gösterir Renkli Resimler ve CD

3-) … tarihli … Noterliği’nce … Yevmiye N. İhtarnamesi

4-) … tarihli  tahliye haciz tutanağı

5-) Yargıtay kararları

6-) Onaylı Vekaletname

                                                                                                                   Davacı Vekili

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

CEVABA CEVAP

VEREN DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU : Cevaba cevap dilekçemize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

USULE İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

Davalı tarafın cevapları usul ve yasaya aykırı olup hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

1-) Davalı tarafından iddia edilen zamanaşımı süresinin 2 yıl olduğu ve mevcut alacağın zamanaşımına uğradığı yönündedir. TBK 82.md’sine göre; Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve herhalde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrar.

Somut olayda zamanaşımının başlangıcı hangi tarih olacağı uyuşmazlık konusunu oluşturmaktadır. Mahkemece, tapulu taşınmazın haricen satışının geçersiz olduğu, davacı tarafın kadastrodan önceki sebep olarak dayanılan harici satış senedinin geçersiz bulunduğu, kadastro tutanağının kesinleştiği tarihten davanın açıldığı tarihe kadar 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle tapu iptali ve tescil davasının reddine karar verilmiştir. Davacı, taraf harici satışın yapıldığı ve kendilerinin edinimlerini yerine getirdiği (gerçekten kooperatif borcu iddia edildiği biçimde kapatılmış ise) 9.1.1958 tarihinden beri satın aldıkları taşınmazın tapusunu almak için beklemektedirler. Satışı yapan Tevfik kendi sağlığında edimini yerine getirmediği gibi mirasçıları da davanın açıldığı tarihe kadar bu edinimlerini yerine getirmemişler, tapu vermekten ve ifadan hep kaçınmışlardır. Geçersiz bir sözleşmede tarafların iradeleri, ferağın Tapu Sicil Müdürlüğü önünde yazılmak suretiyle geçerli bir sözleşme yapmak konusunda birleşir. Bu koşulla, alıcının satış parasını satıcıya ödediği kabul edilir. Satıcı geçerli bir sözleşme yapmadığı takdirde aldığı satış parasını geri vermeye mecburdur. Bu halde, alıcı, satıcının ferağı vermesini bekler, bu ümidi kesildiği takdirde, verdiği parayı istemek yönüne gider. İşte satış parasının geri verilmesi davasında zamanaşımının başlangıcı bu ümidin kesildiği veya satışın yapılmasının olanak dahilinde çıktığı tarih olur. Artık ferağ imkanının ortadan kalktığı ve davacıların ferağdan ümitlerinin kesildiği 20.2.2007 tarihinde eldeki tapu iptali ve tescil, olmadığıtakdirde bedelin tahsili davasını kademeli olarak açtıklarına göre, 10 yıllık zamanaşımının başlangıç tarihinin eldeki dava tarihi olduğu kabulü gerekir. 

2-) Davalı tarafın … Noterliğinden … tarihinde göndermiş olduğu ihtarnamede sözleşmenin iptalini isteme talebi ile birlikte davalı tarafından haksız olarak açılmış olan sözleşmenin iptali davası  … tarihinde ret kararıyla birlikte kesinleşmiştir. … tarihinde davalı tarafın göndermiş olduğu ihtarnameden itibaren 2 yıl süreli dava açma hakkımız olduğu kanısı hatalıdır. Müvekkil davacı tarafından … Noterliği … yevmiye numaralı … tarihli ihtarname ile sözleşmenin edimi istenmiş olup aksi takdirde dava açılacağı bildirilmiştir. Bildirime ilişkin olarak TBK 149. Md’sinin 2.fıkrasına göre; Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hallerde zamanaşımı bu bildirimin yapılabileceği günden itibaren başlar. … tarihinde davalı tarafa bildirimde bulunulmuş olup zamanaşımı süresi davalı tarafından tespit edilen … tarihi değildir.

3-)Müvekkilim ile davalı arasında yapılan sözleşme müvekkilimin eğitim düzeyi ve bilgisizliğinden kaynaklı olarak karşı tarafın talebi ve kötü niyeti neticesinde resmi şekilde yapılmamış olup harici taşınmaz satış sözleşmesidir. ”Harici Satış sözleşmelerinde, iade talepleri, 10 yıllık zamanaşımı hükmüne tabidir.”

“Taraflar arasındaki uyuşmazlık; harici araç satış sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/d maddesi uyarınca trafikte tescilli araçların mülkiyetini nakledici nitelikte sözleşmelerin noterde yapılması zorunludur. Bu hükme aykırı olarak yapılan sözleşmeler hukuken geçersizdir. Ancak, geçersiz sözleşmeden kaynaklansa dahi, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda TBK.146.’ıncı maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. Somut olayda; uyuşmazlık sözleşme ilişkisinden doğduğu için olaya sözleşme zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Buna göre; harici satışın yapıldığı ( 07.10.2008 tarihinden ) davanın açıldığı 30.09.2011 tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamıştır.” (YARGITAY 3. H.D. E. 2014/532 K. 2014/6531 T. 29.4.2014)

ESASA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

1-)Davalı tarafın iddia ettiği gibi aralarında herhangi bir alım satım ilişkisi olmadığı yönündedir. Sözleşme eki mahkemenize dava dilekçesiyle birlikte sunulmuştur. Sözleşmenin içeriğinden ve ifade ediliş şeklinden de anlaşıldığı üzere sözleşmeyi hazırlayan ve imzalatan bizzat davalı taraftır. Her iki tarafın da irade beyanı yazılı olarak ortadadır. … tarihli ihtarnamede de bizzat tarafınca imzaladığını ve kardeşi …’yü şahit gösterdikleri ayrıca sözleşme içeriğinde 40.000 TL karşılığında sattığını davalı tarafın bizzat kendisi beyan etmiştir. Üniversite mezunu belirli bilgi ve birikime sahip davalının bir başkasının kendi ağzından ifade edilmiş sözleşmeye imza atması hayatın olağan akışına aykırıdır.

2-)Davalı, baba … den kalan narenciye bahçesinin satışından kalan hissesini almak için böyle bir sözleşmeye imza attığını iddia etmektedir. Müvekkilim diğer kardeşlerine hisselerini verme konusunda bir sıkıntı yaratmayıp yalnızca davalı tarafı tehditle hissesini vereceğini söyleyerek sözleşmeye imza attırması ve her ikisinin de kardeşi olan … ‘nün şahitlik etmesi manidardır

3-)Sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmesi müvekkilim tarafından alınan bedelin geri verilmeyeceği hükmünü kesinlikle taşımamaktadır.

Somut olayda, taraflar arasında düzenlenen harici satım sözleşmesi, taşınmazın devrini sağlamayan geçersiz bir sözleşmedir. Geçersiz sözleşmenin bulunması halinde taraflar aldıklarını birbirlerine geri vermek zorundadır. Davacı, bedelini ödeyerek satın aldığı taşınmazın teslim edilmemesi üzerine fakirleşmiş, davalı bu bedel kadar sebepsiz zenginleşmiştir. Bu nedenle davacı verdiğini ifanın imkansızlığı nedeniyle sebepsiz iktisap hükümlerine göre geri alabilecektir. . YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:2014/13225 Karar: 2014/12493

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve Sayın Mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak hususlar nezdinde;

1-)Davamızın  kabulü ile, her türlü yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi(Harici Devremülk)

 NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

( TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA )

Davacı                 :

Vekili                    :              

Davalı                  :

Konu                     : Müvekkilim ile davalı taraf arasında akdedilen ……….. Nolu ……….. tarihli hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinin (harici devremülk sözleşmesinin) iptali ile fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere ödenen bedelin dava tarihi itibari ile sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tarafımıza iade edilmesi taleplerimizden ibarettir.

Dava Değeri       : Fazlaya Dair Haklarımız Saklı Kalmak Üzere şimdilik …

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim ile davalı şirket arasında dava dilekçemize ek olarak sunulmuş bulunan ………… Nolu ……………….. tarihli( EK NO I ), ……………….. Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi başlıklı ve paylı taşınmaz pay kullanımı hakkında bilgilendirme açıklamaları ve ödeme cetveli de dâhil olmak üzere bir suret olan toplamda 4 sayfadan oluşan bir devre mülk satış vaadi sözleşmesi akdedilmiş bulunmaktadır.

2-) İmzalanmış bulunan sözleşme gereğince müvekkilim toplamda 1 adet hisse için dava dilekçemizin ekinde sunulmuş bulunan ( EK NO II ) dekontlar mukabilinde … TL ile sözleşme esnasında kaporo olarak … TL ödemiş ve sözleşme bakımından kendisine düşen ifa yükümlülüğünün tamamına yakın kısmını yerine getirmiştir. Davalı şirket ise … tarihi itibariyle 1 hisse bedelinin tamamına yakını bir meblağ almasına rağmen harici devre mülk satış vaadi sözleşmesi nezdindeki ifa yükümlülüğünü sözleşmede anılan süreler bakımından yerine getirmemiş, müvekkilime ne bedel iadesi ne de tapu-devre mülk teslimi yasal geçerlilik şartı olan Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde yapılmamıştır.

3-) Aradan geçen onca süreye rağmen müvekkilime ne bir ödeme, nebir durum hakkında bilgilendirme ne de bir gecikme ve olumsuz durumlar hakkında haber verilmemişolup; müvekkilim de bu husus karşısında ……………. tarihinde davalı şirkete sözleşmeyi haklı sebep ile fesh ettiğini belirten PTT aracılığı ile yazılı bildirim yapmış olup bu bildirim karşılığında davalı şirket telefon ile müvekkili arayıp sözleşmede yazılı olmayan hususları gerekçe göstererek ödemek yapılmayacağını bildirmiş, ardından müvekkil ……………….. tarihinde yine PTT aracılığı ile bu sözleşmeden yazılı olmayan sebeplerin ve ödemenin neden iade edilmediğinin sebeplerini yazılı olarak bildirilmesini davalı şirketten istemişse de davalı şirket tarafından herhangi bir yanıt alamamış olup son olarak ………………… tarihinde ………………….. 2. Noterliği ’nden ………….. Yevmiye Nolu bir ihtarname çekerek ödenen taahhüt bedellerinin iadesi yani geri müvekkile ödenmesi için davalı şirkete 10(on) günlük bir süre vermiş; sürenin dolması itibariyle de yasal yollara başvurarak sözleşmenin feshedileceğini ihtar etmiştir. ( EK NO III-IV-V )

4-) Olayların gelişimi yukarıda arz edildiği şekli ile gerçekleşmiş olup; davalı şirket dönemin yürürlükte bulunan 4077 sayılı TKHK hükümlerinin etrafından dolanmak adına böylesine geçersiz bir sözleşme yapmış olup, 1 seneyi aşkın bir süreyi geçmesine rağmen inşa ve teslim edimi yerine getirilmeyen, kendi şirketini sebepsiz şekilde zenginleştiren bir gayrihukuki durum meydana getirmiştir. Ekte sunulan sözleşmenin üzerinde ister gayrimenkul satış sözleşmesi yazsın isterse paylı taşınmaz pay kullanımı yazsın yapılan sözleşme yürürlükte bulunan TKHK ‘ nın 15/2-b maddesine göre geçerlilik şartına uygun olacak şekilde noter nezdinde yapılmamıştır. 

5-) Tapu Kanunu 26. Madde, Türk Medeni Kanunu 634. Ve Türk Borçlar Kanunu’nun 213. Maddelerine göre emredici olarak GAYRİMENKUL SATIŞLARI, DEVİRLERİ RESMİ OLARAK SADECE MAHAL TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAPILARAK GEÇERLİ OLABİLCEKKEN, DEVREMÜLK SATIŞ VAADİ ŞEKLİNDEKİ BİR SÖZLEŞME İSE SADECE NOTER NEZDİNDE YAPILIRSA GEÇERLİLİK ŞARTINI İHTİVA EDER. Dolasıyla davaya konu olayda yapılan sözleşmeler geçerlilik şartlarını ihtiva etmediğinden hukuken geçersiz durumdadırlar. Bu sebeple de taşınmaz satışına ilişkin harici satış sözleşmesi resmi şekilde yapılmadığından geçersiz olup taraflar aldıklarını sebepsiz iktisap hükümlerine göre iade ile yükümlü olacaktır. Davaya konu olayda gayrimenkul yahut devre mülk satımları bakımından yapılan sözleşmelerin gayrimenkul devir talebine ilişkin kısımları geçersiz olup, sözleşmeye ilişkin verilen bedeller ise sözleşmenin bedeli noktasında geçerlilik arz etmektedir. Bazı Yargıtay kararlarında ise bu husus alacağın makbuza, belgeye, sözleşmeye bağlanması şeklinde yorumlanmaktadır. 

6-) Müvekkilin, davalı şirketi ihtar ettiği ve defalarca temerrüde düştüğü 000000.00- TL ‘nin taahhüt tarihinden itibaren denkleştirici adalet ilkeleri gereğince dava tarihine kadar hesaplanması ve temerrüt tarihi olan ihtarname tarihinden bu yana da ticari faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

7-) Taraflar arasındaki sözleşmenin devre mülk satışına yönelik olduğundan bu nitelikteki sözleşmelerin tapuda resmi şekilde yapılması zorunludur. Aksi halde yapılan sözleşme geçersizdir. Devre mülk dahi olsa taşınmaz satışı resmi şekil şartına tabidir. Adi yazılı şekilde yapılan bu sözleşme Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan açık düzenleme uyarınca geçersizdir. O halde geçersiz sözleşme sebebiyle iki taraf aldıklarını iade sorumluluğu altındadır. Davacının sözleşme sebebiyle herhangi bir şey almadığı, mal ve hizmetten yararlanmadığı ortadadır.

Yargıtay uygulamalarına göre geçerli bir sebebe dayanmaksızın bir kişinin mal varlığından diğerinin mal varlığına kayan değerlerin iadesi “denkleştirici adalet” düşüncesine dayanır. Denkleştirici adalet ilkesi ise, haklı bir sebep olmaksızın başkasının mal varlığından istifade ederek kendi mal varlığını artıran kişinin elde ettiği bu kazanımı geri verme zorunda olduğunu ve bu gerçek bir eski hale getirme yükümlülüğü bulunduğunu ifade eder. Hukuken geçersiz sözleşmeler, haksız iktisap kuralları uyarınca tasfiye edilir iken denkleştirici adalet kuralı hiçbir zaman gözardı edilmemelidir. Bu husus hem hakkaniyetin hem de gerçek adaletin bir gereğidir. Bu bakımdan iadeye karar verilirken satış bedeli olarak verilen paranın alım gücünün ilk ödeme tarihindeki alım gücüne ulaştırılması ve o şekilde iadeye karar verilmesi kanaatimizce kanuna uygun olacaktır. Aksi takdirde kısmi iade durumu oluşacak, iade dışındaki zenginleşme, iade borçlusu yedinde haksız zenginleşme olarak kalacak iade borçlularının iadede direnmelerine neden olacaktır.

😎 Bir tarafı tacir olan bir işin diğer taraf için de ticari iş sayılacak olması ve TKHK ve ilgili içtihatlar uygulamalar bakımından da ticari faizin tüketiciler tarafından talep edilebiliyor olması sebebi ile sebepsiz zenginleşme hükümlerince ortaya çıkarılacak olan rakamın ihtarname tarihinden bu yana ticari faiz işletilmek sureti ile tarafımıza ya ödenen bedel üzerinden ya da ödemesi taahhüt edilen bedel üzerinden ödenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

MADDİ DELİLLER: … Termal ile müvekkil arasında akdedilen …………….. Nolu ……………….. tarihlihisseli gayrimenkul satış sözleşmesinin (harici devremülk sözleşmesinin) başlıklı sözleşme nüshaları, ödeme dekontu nüshaları, ……………….. tarihli ……………….. 2. Noterliği ’nin …………………. Yevmiye Nolu bir ihtarnamesi, bilirkişi, keşif, yemin, tanık ve her türlü yasal delil.

( Davalı tarafın yeni delil sunma durumuna göre delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız)

HUKUKİ DELİLLER                            :TMK, BK, TTK, TKHK ve her türlü yasal mevzuat

NETİCE-İ TALEP VE SONUÇ          : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle davalara kabulümüz ilefazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere müvekkil tarafından ödemesi yapılan bedelin yahut sayın mahkemenin takdirine göre ödemesi taahhüt edilen miktarın ödeme tarihlerinden itibaren sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre hesaplanarak ihtarname tarihinden bu yana da ticari faiz ile birlikte ödenmesine, yargılama gideri ile ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla, vekaleten arz ve talep ederim. tarih

DAVACI VEKİLİ

EKLER    :

1- ……………. Nolu …………… tarihli … Termal hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinin (harici devremülk sözleşmesinin)

2- Bankadan yapılan ödemelere ilişkin dekont nüshaları

3- …………………… tarihinde davalı şirkete sözleşmeyi haklı sebep ile fesh ettiğini belirten PTT aracılığı ile yazılı bildirim ve tebliğe ilişkin PTT evrak nüshası

4- ……………….. tarihinde yine PTT aracılığı ile bu sözleşmeden yazılı olmayan sebeplerin ve ödemenin neden iade edilmediğinin sebeplerini yazılı olarak bildirilmesini istediği yazılı bildirim ve PTT tebliğ evrak nüshası

5- ……………. tarihli ………………….. 2. Noterliği ’nin ………………….Yevmiye Nolu bir ihtarnamesi

6- Vekâletname

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi(Yanlış Hesaba Yatırılan Para)

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

-İHTİYATİ TEBDİR TALEPLİDİR. –

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA DEĞERİ

KONU: Davacı müvekkilimiz tarafından gönderilen paranın sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil şirkete ait olan …. Bankası …. şubesi …. Müşteri No …. Hesap numaralı ….. IBAN numaralı banka hesabından ….. uygulaması ile …. tarihinde İBAN numarası yanlış girilerek yanlışlıkla hiç tanımadıkları bir kişiye 130.000,00 TL. Havale yoluyla para gönderilmiştir.

2-) Gene … Bankası …Şubesinde …. Hesap numaralı IBAN numarası …. numaralı hesabı bulunan ……. ‘nin hesabına sebepsiz olarak zenginleşerek …..TL para girişi olmuştur. Müvekkilim ile davalı …… arasında borç doğuran herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

3-) Müvekkil şirket yanlışlıkla havale yoluyla başka bir hesaba para aktarımı gerçekleşmiştir. Müvekkil şirket davalı şahsı tanımamaktadır. Bankadan öğrenebildiğimiz kadarıyla davalı şahıs ….. doğumlu olup hakkında bir çok ceza davaları açılmış bulunmaktadır. Müvekkil şirketimizle herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamakta olup kim olduğunu dair bilmemektedir. Her ne kadar ulaşılmaya çalışılsa da davalı tarafa ulaşılamadığından işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

4-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 77. maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır;

“Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.”

Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin yapmış olduğu harcamaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalıdan tahsil edilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 77, 78, 79, 80, 81, 82.

HUKUKİ DELİLLER : Banka Dekontu , Bilirkişi İncelemesi , Mahkemenizce gerekli görülürse masrafları tarafımızca karşılanmak üzere tanık ifadeleri , ticari defter ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Müvekkilimizle bir bağı bulunmayan davalının hesabına Mahkemenizin belirleyeceği teminat miktarını yatırmak kaydı ile İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZİN KABULÜNE, , dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

                                               DAVACI VEKİLİ

EKLER:

1-) Garanti Bankası Havalenin yapıldığına dair banka dekontu

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Sebepsiz Zenginleşme Dilekçe Şablonu

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI

:

VEKİLİ

:

Adres girilmemiş

DAVALI

:

DAVA KONUSU

:

Davalıya ödenmiş bulunan … .’nin, … tarihinden itibaren işleyecek … faiziyle birlikte sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması hakkında davadır. 

 

AÇIKLAMALAR

:

1-Davalı’nin, davacı müvekkil aleyhine zenginleşmesine neden olan olay şu şekilde gerçekleşmiştir: … .

(EK-1-Fatura)

2- Davalı lehine yapılan kazandırma haklı bir sebebe dayanmamaktadır. Şöyle ki: … .

3- Yapılan yanlış ödeme, davalıya bildirilmiş ve paranın iadesi istenmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır. Bu sebeple iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER

:

BK.md.61 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER

:

1- Fatura

2- Tanıklar

3- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM

:

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile davalıdan haksız olarak ödenen … .’nin, … tarihinden itibaren işleyecek … faiziyle birlikte tahsiline,

2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. tarih

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Sebepsiz Zenginleşme Esasa İlişkin Beyan(Harici Satış)

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO           :

DAVACI                :

VEKİLİ         :

DAVALI                :

VEKİLİ                  :

KONUSU : Davalının bila tarihli dilekçesi ile davanın esası hakkındaki açıklamalarımızdır.

AÇIKLAMA         :

1- Davalının dilekçesi iddia ve taleplerimizi doğrular mahiyette ve esas unsurlarda davalının ikrarlarını içermektedir. Davalının, belediyenin “bilahare” ruhsat vermemesi sebebiyle tapu verilemediğini beyan etmesi taraflar arasında bu dairenin satışını konu alan sözleşmenin kurulduğunun, sözleşme anında belediyeden ruhsat alınması için uğraşıldığının beyan edildiğinin, yine edimlerini yerine getirmediklerinin ikrarı mahiyetindedir.

2- Davalı inşaatı müteahhit sıfatıyla yapmış olup mezkûr daire inşaat devam ederken ve natamam olarak müvekkile teslim edilmiştir. Davalının imzasını taşıyan tahsilat makbuzunda da kat irtifakı kurulmasından sonra tapu verileceği yazılmıştır. Ortada harici bir satışın varlığı ve paranın alındığı artık ihtilaf dışıdır.

3- Yine davalı dilekçesindeki “ortada bir sebepsiz zenginleşme varsa bile” ifadesini kullanmakla davalının sebepsiz zenginleştiğini kabul ve ikrar etmektedir. İadenin nasıl yapılacağı ise Yargıtay uygulamaları ile artık yerleşmiştir. Yargıtay bozma ilamı da bu hususta geniş açıklamalar içermektedir. Buna göre denkleştirici adalet ilkesi gereği iade edilecek miktar dairenin dava tarihindeki değeridir. Davalı, uzun yıllar başlangıçtaki sözleşme gibi kat irtifakı kurulmaya çalışıldığı, yasal eksikler ikmal edilip kat irtifakı kurulduktan sonra tapu verileceği şeklinde müvekkili oyalamış ancak dava açılmasıyla bile edimlerini yerine getirmemiştir. Bu durum karşısında akdin imkansız hale geldiği an davanın açıldığı tarihtir. Bilirkişi heyeti de aynı tespitte bulunmuştur. Bilirkişi raporunda “davacı istirdat yoluyla parasını istemekle haklıdır. Kanaatimizce ödenen ………………..-YTL o tarihte dairenin satış bedeli olduğuna göre, dava tarihi itibarıyla bu paranın karşılığı dairenin bedeli kadardır” ifadesine yer verildikten sonra mezkûr dairenin dava tarihindeki değerinin ………………-YTL olduğu belirtilmiştir.

Zaten davalı vekili de yine dilekçesindeki “dairenin dava tarihindeki bedelinin faiz istemine ve sebepsiz zenginleşme kaidelerine göre hesaplanması yapılması gerekirken” ifadesini içeren beyan ve kabulünden sonra fahiş bir bedel talebi yersiz ve haksızdır iddiasında bulunmuştur. Davalının bu kabulünden sonra miktarın fahişliği yönündeki iddiası dayanaksızdır. Bu husus bilirkişi raporu ile açıklığa kavuşmuştur.

4- Bilirkişi heyetince dosyaya sunulan raporda sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde davanın haklı olduğu, ödenen ………….-YTL’nin satış tarihindeki daire bedeli olduğundan dava tarihi itibarıyla bu paranın karşılığının dairenin bedeli kadar olduğu, dava tarihi olan ……/…../….. tarihi itibarıyla bu değerin ……………-YTL olduğu belirtilmiş olup bu saptama Yargıtay’ca ortaya konulan kriterlere uygun olduğundan bu hususun ayrıca araştırılmasına da gerek bulunmadığı düşüncesindeyiz. Buna göre ……………..-YTL’nin dava tarihi olan ……/…../….. tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsiline karar verilmelidir.

5- Davalı, dilekçesinin sonuç kısmında zamanaşımı iddiasında bulunmaktadır. Zamanaşımı hukuksal nitelikçe bir defi olup cevap süresi içinde ileri sürülmelidir. Karar safhasında ileri sürülen ve süresinde olmayan zamanaşımı, savunmanın genişletilmesi anlamındadır ki, buna da muvafakatımız yoktur. Kaldı ki, zamanaşımı süresi dolmadan dava açılmıştır.

Kısaca izah edilen nedenler, bozma ilamı, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek davamızın ıslah edilen miktar üzerinden kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

Sebepsiz Zenginleşme Esasa İlişkin Beyan

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO           :

DAVACI                :

VEKİLLERİ         :

DAVALI                :

VEKİLİ                  :

KONUSU : Davalının iddia ve savunmaları ile esasa ilişkin açıklamalarımızdır.

AÇIKLAMA

1- Dosyanın davalının gıyabında karara çıkarıldığı, bu nedenle savunma ve delillerin vaktinde getirilemediği iddiaları haksız ve dayanaksızdır. Mahkemece davalıya usulüne uygun tebligat çıkarılmış, dava savunma hakkı ve usul hukuku kurallarına uygun gelişmiştir.

2- Davalı istem sonucunun ıslahına muvafakat etmediğini beyan etmektedir. İstem sonucunun ıslah edilmesi davalının muvafakatına bağlı bir işlem değildir. Islah talebimiz davalı vekilinin de hazır bulunduğu celsede açıklanmış, ıslah dilekçesi de davalı vekiline tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla davalı yanın bu yöndeki beyanının da hukuki değeri yoktur.

3- Yargıtay bozma ilamında harici sözleşme ile davalının iade yükümlülüğü altına girdiği, iadenin kapsamı ve ihtilafın sebepsiz zenginleşme kuralları ve denkleştirici adalet ilkesine göre tasfiyesi gerektiği, sadece ödenen paranın faiziyle tahsiline karar verilmesinin hakkaniyete aykırı olacağı gibi hususlarda geniş açıklamalar yapıldıktan sonra çözüme de işaret edilmiştir. Bozma ilamının son sayfasında “Mahkemece yapılacak iş;…” ifadesiyle devam eden açıklamalarda davalıdan alınması gereken miktarın hesabında hangi kriterlerin esas alınacağı ana hatları ile sıralanmıştır. Yüksek Yargıtay’ca da belirtildiği üzere burada önemli olan denkleştirici adalet ilkesi ve satış bedeli olarak ödenen paranın alım gücünün, ilk ödeme tarihindeki alım gücüne ulaştırılmasıdır.

4- Davalının müteahhit sıfatıyla hareket ettiği dosya kapsamından açıkça anlaşılmaktadır. Dava konusu dairenin rayiç bedeli bilirkişi heyetince belirlenmiştir. Davanın istem sonucu da bu miktara göre ıslah edilmiş olduğundan toplam … YTL’nin dava tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi gerekmektedir.

Kısaca izah edilen nedenler, bilirkişi raporu, tüm dosya kapsamı ve bozma ilamı birlikte değerlendirilerek davanın ıslah edilen miktar üzerinden … YTL’nin dava tarihinden itibaren faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla, tarih

Davacı Vekili

Sebepsiz Zenginleşme(Termal Devremülk)

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Taraflar arasında imzalanan Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin İPTALİ ile davalıya ÖDENEN BEDELİN dava tarihinden itibaren işletilecek avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesi talebimiz hakkındadır.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkil davacı, davalı şirkete ait parseller üzerinde bulunan “………… Termal Köyü Tesisinden” …..000-TL. bedel mukabilinde her yıl dönerli sistemle kullanabileceği 1 Adet 1/34 Hisseli Gayrimenkulü vadeli olarak satın almıştır. (EK1)
 2. Sözleşmedeki taşınmaz satışının “devremülk amacı” ile yapıldığı ve taşınmaz payının her yıl 10’ar gün olmak üzere “dönerli sistemle” kullanılacağı sözleşmede açıkça belirtilmiş olup taraflar arasında imzalanan bu sözleşmenin devremülk hakkına ilişkin bir satış içerdiği ortadadır. Devremülk hakkı satışına konu 1 Adet 1/34 Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin 634 Sayılı KMK.’nın 57 ila 65. maddeleri ve 4721 Sayılı TMK.’nın 780 ve 781. maddelerine uygun olarak resmi şekilde düzenlenmediğinden dolayı geçersiz olduğu da şüphesizdir.
 3. Ayrıca taraflar arasında akdedilen sözleşmede gayrimenkulün vaat edilen özellikleriyle ve sözleşmede yazan şartlarıyla teslim tarihi; … olup ancak mücbir sebeplerin varlığı halinde teslimin en fazla 6 Ay uzayacağı yani en geç … tarihi olacağı açıkça belirtilmiş ise de bu zamana kadar teslim edilmemiştir.
 4. Satın alınan gayrimenkulün 1/34 paylı tapusu da müvekkil davacı adına çıkarılmamış ve kendisine teslim edilmemiştir. Müvekkilin sözleşme bedelinden davalı tarafa her hangi bir borcu kalmamıştır
 5. Yukarıda izah edildiği üzere; hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi resmi şekilde yapılmadığından dolayı geçerli olmadığı ve bu geçersiz sözleşme nedeniyle verilenlerin de “sebepsiz zenginleşme” hükümleri uyarınca iadesi mümkündür.

HUKUKİ SEBEPLER: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmelik, KMK, TBK, HMK ve İlgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

 1. Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
 2. Davacının borcunun olmadığına dair davalı şirket tarafından verilen yazı,
 3. Tapu Kayıtları,
 4. Banka Kayıtları,
 5. Tanık,
 6. Keşif,
 7. Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP        : Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

 1. Davacı ile davalı arasında düzenlenen 1 Adet 1/34 Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin İPTALİ ile bu sözleşme uyarınca davalıya ödenen toplam …..000-TL.’sözleşme bedelinin dava tarihinden itibaren işletilecek avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
 2. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi(Kira Sözleşmesi-Mecurun Yıkılması)

ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Davacı           :

Vekili             :

Davalı            :

Konu                : Alacak

Esas Değer : 20.000,00 TL

Açıklamalar

1-Müvekkil ile 1 numaralı davalı yan arasında … tarihli kira sözleşmesi düzenlenmiştir.

Müvekkil ……………………. Ltd. Şti. ile 1 numaralı davalı yan arasında önce iki yıl süreli ………………tarihli ve aylık ……………… USD bedelli bir kira sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kira sözleşmesinin düzenlenmesinin amacı söz konusu gayrimenkulde müvekkilin cafe-bar ve restaurant işletecek olmasıdır.  

2-Kira sözleşmesine konu edilen 4 katlı bina bir gece vakti sebebi anlaşılmayan bir nedenle yıkılmıştır.

… tarihli kira sözleşmesinin imzalanmasının ardından kira sözleşmesine konu olan … ili, …… ilçesi ……. Mah. ….. Sok. No:.. adresinde bulunan 4 katlı gayrimenkul bir gece vakti sebebinin anlaşılamadığı şekilde yıkılmıştır.  Binanın yıkıldığı hususu ………………………………….. D.İş sayılı dosyası ile 1 numaralı davalı yan tarafından tespit ettirilmiştir.

3-Müvekkil firma ve yetkilisi tarafından tüm giderler kendisine ait olmak üzere  gayrimenkulün yeninden inşa edileceği taahhüt edilmiştir.

Bu husus ile ilgili olarak … Noterliğinin …………. Tarih ve ………….. yevmiye numaralı taahhütnamesi davalı yana verilmiştir.

Daha sonra ise taraflar arasında … tarihli bir inşaat protokolü düzenlenerek yapılacak olan inşaatın organizasyon hizmetlerinin sağlanması müvekkil tarafından üstlenilmiştir.

Bu taahhütler ile söz konusu binanın yeniden yaptırılacağı taahhüt edilmiş ve müvekkil firma tarafından 1.000.000,00 TL üzerinde bir harcama yapılarak gayrimenkulün yeniden inşası sağlanmıştır.

4- 4 katlı binanın müvekkil tarafından yaptırılmış; ancak bu defa 1 numaralı davalı yanın talebi ve gayrimenkulün kazandığı değer de gözetilerek yeni bir sözleşme yapılması talebinde bulunulmuştur.

Söz konusu binanın müvekkil tarafından yapımını müteakip kazandığı değer de göz önünde bulundurularak davalı yanın talebi ile bu defa aylık …………… USD bedelli ve … başlangıç tarihli kira sözleşmesi düzenlenmiştir.

5- 1 numaralı davalı yan tarafından iskan ruhsatı alınmamış ve müvekkil tarafından iskan ruhsatının alınmaması nedeniyle kira sözleşmesine uygun amaç çerçevesinde işletilememiştir.

Davalı yan tarafından, iskan ruhsatının alınmaması nedeniyle müvekkilim tarafından söz konusu gayrimenkul müvekkilimin mecurda yapmayı planladığı restaurant-cafe-bar olarak işletilememiştir.

İskan ruhsatının davalı yanlar tarafından alınmaması (yapılan şifahi görüşmeler ile sağlattırılamamıştır) üzerine … Noterliği’nin ……………….. tarih ve …………. yevmiye numaralı ihtarnamesi tarafımızdan keşide edilmiştir.

Bu vesile ile belirtmek gerekir ki müvekkilim mecurdan davalılar tarafından iskan ruhsatının alınmaması nedeniyle hiçbir şekilde faydalanamamıştır. Yıllarca boş yere kira ödemek zorunda kalmıştır.

6-Müvekkil firma mezkur gayrimenkulde ……………… başlangıç tarihli kira sözleşmesine istinaden kiracı sıfatına haiz iken ………………..tarihinde  1 numaralı davalı yan tarafından 2 numaralı davalı yana satılmıştır.

Bu açıdan bakıldığında taleplerimiz yönünden davalılar arasında müşterek ve müteselsil sorumluluk hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

7-Müvekkil firmanın … K. Sayılı dosyası ile mecurdan tahliyesine karar verilmiştir.

Müvekkilimin iskan ruhsatının alınmaması ve bu arada kira sözleşmesi gereği boş yere kira bedeli ödemesinden de kaynaklı olarak mali sıkıntıya düşmesi nedeniyle kira bedellerini ödeyememiş ve davalı yan tarafından gayrimenkul ayrıca organik bağ içinde bulunduğu 2 numaralı davalı …………………. A.Ş.’ye satılmış ve dava dışı ………………………. A.Ş. tarafından başlatılan … İcra Müdürlüğü’nün 2011/……. E. Sayılı dosyasından haciz ve tahliye talebinde bulunuş ve … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/……. E., 2012/…….. K. Sayılı dosyası ile müvekkilin mecurdan tahliyesine karar verilmiştir.

8- Gayrımenkule müvekkil tarafından yapılan masraf … Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin 2012/…. D. İş sayılı dosyasında da tespit edildiği üzere…………….. TL’dir.

Öncelikle müvekkil tarafından yapılan; ancak davalılar yanca ödenmeyen bu giderlerin davalılardan tahsiline karar verilmelidir. Zira burada müvekkil “vekaletsiz iş görme hükümleri” çerçevesinde binayı inşa etmiş; ancak davalılar tarafından söz konusu inşaat maliyet bedelleri müvekkile ödenmemiştir.

9- Gayrımenkulün müvekkil tarafından yeniden inşası üzerine gayrimenkuldeki değer artışının …………. TL olduğu tespitine yer verilmiştir.

7 numaralı bentte yer alan talebimiz kabul görmediği taktirde ise müvekkil tarafından gayrımenklün yeniden  inşası üzerine, gayrımenkulün önceki değeri ile yeni değeri arasında  oluşan değer artış bedelinin “sebepsiz zenginleşme hükümleri” dairesinde tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.  

… Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin … D. İş sayılı dosyasında eski yapı ile tüm inşası müvekkil tarafından yapılan binanın değer farkının tespiti talep edilmiş; alınan bilirkişi raporunda gayrimenkul değer farkının … TL olduğu tespit edilmiştir.

Yargıtay, söz konusu (sebepsiz zenginleşme) bu yasal düzenlemeden kaynaklı olarak verdiği kararlarında kiracı tarafından yapılan zaruri ve faydalı giderlerin kiralanana yapmış olduğu katkı değerinin saptanarak bu miktara hükmedilmesi gereğini açıkça hüküm altına almıştır.

Yargıtay 13. hukuk Dairesi 2000/7424 E. ve 2000/8904 K. Sayılı ilamında “…davacı şirketi mecura yaptığı ilave ve faydalı masraflar, mecurun tahliyesi sonrasında kiralayan bunu benimsemiş ve kiracı aleyhine sebepsiz zenginleşme meydana gelmiştir. Davacı şirketin bu bedeli istemeye hakkı olduğunu…” hükmetmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise 1996/8541E,1996/9405 K.’nda  “…davacının kiralanana yaptığı faydalı masrafların kiralanana yapmış olduğu katkı değerinin saptanması ve bu miktara hükmedilmesi gerektiği…” şeklinde hüküm kurmuştur.

Yine 13. Dairesi 1996/8541 E., 9405 K. Sayılı ilamında ise “ Davacının kiralanana yaptığı zaruri ve faydalı giderlerin kiralanana yapmış olduğu katkı değerlerinin saptanması ve bu miktara hükmedilmesi gerekir” şeklinde hüküm kurmuştur.

10- Davadaki iş bu talebimiz öncelikle müvekkil tarafından yapılan inşaatın maliyet bedelinin tahsili ; bu talebimiz kabul görmediği taktirde ise eski yapı ile yeni yapı arasındaki iş bu fahiş değer farkının tahsili talebine ilişkindir.

11-Her ne kadar … Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin … D. İş sayılı dosyasından bu konuda bir bilirkişi raporu alınmış ise de; mahkemeniz tarafından da rapor alınabileceği ve arada rakamsal bir fark olabileceği gözetilerek davamızın HMK 107/1 maddesi gereği belirsiz alacak davası şeklinde açılması gereği hasıl olmuştur.

Deliller : BK ,TMK, HMK ve sair tüm yasal mevzuat..

1- … tarihli kira sözleşmesi (ek-1)

2- Müvekkil firma tarafından verilen … Noterliği’nin …… tarih ve ….. yevmiye numaralı taahhütnamesi (ek-2), İş bu taahhütname ile müvekkilin söz konusu inşaatı davalılar adına inşa ettiği ve davalılar tarafından inşaatın yapımı için bir emek ve para harcanmadığı hususu ispat edilecektir.

3- İnşaat protokolü (ek-3) İş bu protokol ile müvekkilin söz konusu inşaatı davalılar adına inşa ettiği ve davalılar tarafından inşaatın yapımı için bir emek ve para harcanmadığı hususu ispat edilecektir.

4- … tarihli kira sözleşmesi (ek-4)

5- … Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin … D.iş sayılı dosyası (celp edilecek) (Kira sözleşmesine konu edilen gayrımenkulün yıkıldığının ispatı bakımından bildirilmiştir)

6- …. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin … D. İş sayılı dosyasın (celp edilecek) (Kira sözleşmesine konu edilen gayrimenkulün eski ve yeni halinin tespiti, müvekkil tarafından yapılan harcamaların tespiti, yeni yapının binaya ne ölçüde değer kattığının tespiti amacıyla bildirilmiştir), Bilirkişi tespit raporu ekte (ek-5) sunulmuş ise de dosyanın celbi talebimiz vardır.

7- … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyası  (celp edilecek) Mecurun tahliye edildiğinin ispatı bakımından bildirilmiştir.

8- … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2011/… E., 2012/…. K. Sayılı dosyası (celp edilecek) Kira akdinin son bulduğunun ispatı bakımından bildirilmiştir.

9- Gerekirse tanık anlatımları (aslında kesin deliller ile ispat edilen sürecin eksik kalacak olan noktaların ispatı bakımından daha sonra isim ve adresleri bildirilecektir)

10- Bilirkişi ve keşif incelemesi (Bina maliyet rakamları ile binadaki değer artışının tespit edilmesi ve gerekirse taraf haklılıkların irdelenmesi bakımından bildirilmiştir)

11- Tapu kayıtları (Husumetin doğru tevcih edildiğinin ispatı bakımından bildirilmiştir.)

12– … Otelcilik ve Tur. A.Ş.’ye ait ticaret sicil kayıtları (Davalılar arasındaki organik bağın ispatı bakımından bildirilmiştir) celp edilecek

13- 1 numaralı davalı yana ait nüfus kayıtları Davalılar arasındaki organik bağın ispatı bakımından bildirilmiştir) celp edilecek

14-Gerekirse müvekkil şirkete ait ticari defter ve kayıtları

15- Kira sözleşmesine konu edilen gayrımenkule ait yapı denetim evrakları (müvekkil burada yapı müteahhidi olarak yer almaktadır ve bu husus bile yapının müvekkil tarafından yapıldığı hususunu ispatlamaktadır) ilgili belediyeden celbi talebimiz vardır.

16-Yemin ve isticvap

17-Sair ilgili her türlü delil

Sonuç ve İstem: Yukarıdaki açıklanan nedenlerle fazlaya dair her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla Taraflar arasındaki kira sözleşmelerine konu edilen … ili, ….ilçesi, ……Mevkii, ….. Mah. Muallim ….Cad. …. Sok. No:..’daki gayrımenkule müvekkil tarafından yapılan harcamaların HMK 107 gereğince tespiti ve dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini,

İş bu talebimiz kabul görmediği taktirde ise kira sözleşmesine konu edilen binanın müvekkil tarafından yeniden yapılması ve bunun sonucunda söz konusu gayrimenkulde oluşan değer artışının HMK’nın 107. Maddesi gereğince tespiti ve dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi,  yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini bilvekale talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Sebepsiz Kalan Çekin İptali Davası

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE(TÜKETİCİ) HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE                    

 

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU           : Gayrimenkul Satış Sözleşmesi feshedildiğinden; fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutularak, davalı tarafa ödenen …. tarih, …,00TL meblağlı ….. numaralı çek bedelinin iadesine, bedelsiz kalan –Tablo 2 ve 3-‘ de belirtilen çeklerin iptaline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkil ile davalı firma arasında akdedilen GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ gereği; davalı firma müvekkile, İki Nisan Caddesinde Yapımı Süren M…… olmak üzere müvekkile toplam 2 adet daireyi satacağını kabul etmiştir. Müvekkil de Gayrimenkul Satış Sözleşmesine göre, 2 daire karşılığında, karşı tarafa TL ödemeyi kabul etmiştir.
 2. Müvekkil ile davalı firma arasında yapılan iş bu sözleşme gereği ödeme planı düzenlenmiştir. İş bu ödeme planı Tablo 1 de gösterilen şekildedir;

Tablo:1

Çek tarihi

Çek tutarı

Çek No

Banka

Çek keşidesi

 • Müvekkil bu ödeme planı dâhilinde …. tarihli …. TL meblağlı …. numaralı çeki vadesi geldiğinde elden ödeyerek çeki almıştır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra, davalı firma; müvekkile satmış olduğu iki daireyi başka şahıslara sattığını ve bu sebepten ötürü müvekkilden almış olduğu ….. tarihli çekin bedelini ve ödeme planında gösterilen çekleri iade edeceği ve mağduriyetinin giderileceği taahhüdünde bulunmuşlardır. Ancak davalı firma söz konusu çekleri iade etmemiş ve müvekkilin mağduriyeti de giderilmemiştir. Yargılama esnasında tapu kayıtlarının, mahkeme tarafından Tapu Sicil Memurluğundan istenmesi halinde taşınmazların 3. şahıslara satıldığı net olarak ortaya çıkacaktır.

   

 • Sözleşmede belirtilen daireler kendisine teslim edilmediğinden dolayı müvekkilin mağduriyetinin önlenmesi için .. Asliye Hukuk Mahkemesinin … E. – … K Sayılı İlamıyla Tablo 3’de gösterilen çeklerin ödenmemesi için TEDBİR KARARI verilmiştir(Ek:1).

Tablo: 2

 • Çeklerin iade edileceğini söyleyen davalı firma, ;Tablo 2’de belirtilen çekleri 3. şahıslara ciro etmiştir. Tablo 3’de ciro edilen iki çek hakkında da keşideci aleyhine takip başlatılmıştır.

Tablo: 3

Ciro edilip icra takibi başlatılan çekler hakkında da takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. Zira bedelsiz kalan çeklerin iadesi gerekirken, Tablo 2’de belirtilen çeklere ilişkin takip başlatılmış ve müvekkil çek bedellerini ödeme ile karşı karşıya kalmıştır.

 • Zararların oluşmasında -tek- kusurlu olan davalı firma, daireleri müvekkile satmış olmasına rağmen mülkiyeti müvekkile geçirmemiş ve daireleri 3. kişi/lere satmıştır. Bundan dolayı müvekkil mağdur olmuş ve BEDELSİZ KALAN -karşılığı olmayan- ÇEKLERİ ödeme riski ile karşı karşıya kalmıştır. Bu bağlamda –haksız olarak- satım sözleşmesinde belirlenen edimini yerine getirmeyen davalı firmanın haksız davranışından dolayı müvekkilin mağduriyeti kat be kat artmıştır.
 • Yine davalı firma ile müvekkil arasında akdedilmiş olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, davalı tarafın temerrüde düştüğünden dolayı, müvekkil tarafından …. tarih, …. yevmiye nolu, … Noter aracılığıyla sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği karşı tarafa ihbar edilmiştir.(Ek:2)
 • YUKARIDA İZAH ETTİĞİMİZ SEBEPLERDEN DOLAYI;

   

 • Müvekkil, .. tarihli, …. TL meblağlı, … numaralı …. Bankasına ait çeki vadesi geldiğinden ötürü ödemiş ve elden alınmıştır. Bu bağlamda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi –davalı firmanın haksız olarak edimini yerine getirmediğinden- dolayı feshedildiğinden çek bedelinin sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde iadesi gerekmektedir. Zira 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 77. md.: “Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Hükmü amirdir. Bu bağlam da söz konusu madde hükmü çerçevesinde müvekkil tarafından ödenmiş olan çek bedelinin -davalı taraf kötü niyetli olduğundan- ödeme tarihinden itibaren en yüksek reeskont faiziyle birlikte tarafımıza ödenmesine karar verilmesi gerekmektedir.
 • Tablo 2’ belirtilen çekler hakkında ilk olarak … Asliye Hukuk mahkemesi tarafından tedbir kararı verilmiştir. Söz konusu çekler temel borç ilişkisinin ifası yerine verilmiştir. Yani temel hukuki ilişki ile senedin verilmesi arasında illi karakterli bir hukuki ilişki söz konusudur. Kambiyo ilişkisinin –senette gözüken alacağın- temelinde ASIL ALACAK var ve asıl borç ortadan kalkmışsa ya da geçerli olarak doğmamışsa veya hiç mevcut değilse senet bedelsiz hale gelecektir. Zira TBK 133.Md: ”…Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça yenileme sayılmaz”. Hükmü amirdir. Bu bağlamda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, davalı firmanın kötü niyetli olarak edimini yerine getirmemesinden dolayı ve firmanın temerrüde düşmesi neticesinde müvekkil tarafından –haklı nedenle- feshedilmiştir. Asıl borç ilişkisi ve temel alacak geçerliliğini yitirmiştir bu sebeple bedelsiz hale gelen çeklerin İPTALİNE karar verilmesi gerekmektedir.
 • Tablo 3 de belirtilen çekler –kötü niyetli- olarak 3. kişiye ciro edilmiş ve keşideci aleyhine takip başlatılmıştır. Söz konusu çekler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi nin taksitleri olarak verilmiş ve nihayetinde sözleşme feshedildiğinden ötürü çekler bedelsiz kalmıştır. Bu bağlamda bedelsiz kalan çeklerin iadesine veya takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

 • Yine söz konusu gayrimenkul, Tüketicini Korunması Hakkında Kanun kapsamındadır. TKHK ’nın Tanımlar Başlıklı 3/1-c Md. MAL: “Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, KONUT ve tatil amaçlı taşınmaz malları …. Denmektedir. Bu sebeple müvekkil alışverişe konu eşyayı, KONUT olarak kullanmak amacıyla satım sözleşmesi akdetmiştir. Bu sebeplerle TKHK hükümlerine tabidir. Yine TKHK 6-A/3 fıkrasına göre: “… Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve SADECE NAMA yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi GEÇERSİZDİR. Hükmü amirdir. Yukarıda izah ettiğimiz gibi mahkeme tarafından senetlerin –bedelsiz- kaldıklarından ötürü iptallerine karar verilmezse senetlerin getirtilerek incelenmesine karar verilmesi ve bilahare nama yazılı değillerse hüküm gereği iptallerine karar verilmesi gerekmektedir.
 • İzah edilen sebeplerden ötürü iş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER   :4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Md: 2, 3/1(c), 6/A–1–2(g) ve sair maddeleri), TBK(Md:133 ve sair maddeleri) TTK, 6100 Sayılı HMK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      :Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, …. Noter ihbarnamesi, çek teslim tutanakları, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM          :Yukarıda izah edilen ve sair nedenlerle;

 • … tarihli, …. meblağlı, …. numaralı … Bankasına ait çek bedelinin ödeme tarihi itibariyle işletilecek en yüksek faiziyle birlikte davalı firmadan alınarak tarafımıza iadesine,
 • Tablo 2’de belirtilen –bedelsiz kalan- senetlerin iptaline karar verilmesine,
 • Tablo 3’de belirtilen ve keşideci aleyhine takibe başlanmış çekler hakkında senetlerine iptaline karar verilmesi, mahkeme aksi kanaatte ise takibin iptaline karar verilmesi ile çeklerin tarafımıza iadesine karar verilmesine,
 • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı firmaya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi(Ağaç Bedelleri)

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Davalının satış sözleşmesinden geri dönmesi nedeniyle taşınmazın değeri ve müvekkil tarafından yetiştirilen ağaç  bedelleri ile birlikte uğradığı zararın faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ : … TL  6100 Sayılı HMK Mad.107 gereğince Belirsiz Alacak davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz ile davalı taraf arasında … tarihli arsa satımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. Davalı sözleme ile … yüzölçümlü 2510 sayılı kanundan yararlanılarak alınan taşınmazı … liraya müvekkile satmış ve satış bedelini peşin ve tam olarak almıştır. Ancak taşınmaz üzerinde 10 yıllık kısıtlama olduğundan taşınmaz devri yapılamamış ve süre sona erdiğinden devredileceği kararlaştırılmıştır. Söz konusu sözleşme muhtar ve azaların huzurunda imzaları tasdik edilerek düzenlenmiştir. (EK-1)

2-) Davalı müvekkile … Noterliğinin ………. tarih ve ……………… yevmiye sayılı Düzenleme şeklinde Vekaletnamesi ile devri için vekaletname düzenlemiş ve müvekkile vermiştir. Müvekkil o dönemde eşinin vefatı ve diğer nedenlerlden dolayı taşınmaz satışını gerçekleştirememiş ve aradan uzun süre geçtiğinden davalı ile yapılan görüşmeler neticesinde devri hususunda görüşme yapılmasına rağmen davalı devriden kaçınmaktadır. Tapu kaydı müvekkilimize devredilememiş olup davalı yan iş bu sözleşme gereği üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiş, davalı taraftan edimleri gerçekleştirmek adına somut bir adım atılmamıştır.(EK-2)

3-)  Davalı müvekkil satış sözleşmesi ile birlikte zilyetliği devredilmiş, sözleşme tarihi olan … tarihinden bu yana  müvekkil tarafından kullanılmakta iken davalı söz konusu taşınmazı başka birisine satarak müvekkilin zarar uğramasına neden olmuştur.

4-) Müvekkil söz konusu taşınmaza bir çok ağaç yetirtirmiş, söz konusu ağaçların tümü müvekkil tarafından ekilip yetiştirilen ağaçlardır. Söz konusu ağaçların değerinin müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

5-) Davalı müvekkile harici sözleşme ile sattığı taşınmazı başkasına devretmesi nedeniyle uğradığı zararın ve yetiştirdiği ağaç bedellerinin tahsili için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 112, 470, 4721 S. K.m. 2

HUKUKİ DELİLLER        : 

1-) Taraflar arasında akdedilen … tarihli sözleşme

2-) … Parsel sayılı taşınmazın tedavüllü kayıtları

3-) Tanık anlatımları ( isim ve adresleri daha sonra bildirilecek)

4-) … Noterliğinin ………… tarih ve ………yevmiye sayılı Düzenleme  şeklinde Vekaletnamesi

5-) Keşif

6-) Bilirkişi İncelemesi

7-) Tahkikat ve ön inceleme aşamasında yeniden delil ve tanık bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle fazlasına dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla ;

1-) Davalının satış sözleşmesinden geri dönmesi nedeniyle taşınmazın değeri ve müvekkil tarafından yetiştirilen ağaç bedelleri ile birlikte 6100 Sayılı HMK Mad.107 gereğince Belirsiz Alacak olarak açılan davada uğradığı zararın tespit edilecek bedelinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik … bedelin faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkile ödemesine,

2-) Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

EKLER:

1-) Taraflar arasında akdedilen … tarihli sözleşme

2-) Tapu senedi örneği

3-) … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye sayılı Düzenleme şeklinde Vekaletnamesi örneği  

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                               Davacı Vekili

Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Tazminat Davası

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ                      :   

DAVALI                     :   

DAVA                          : Sebepsiz zenginleşme nedeniyle tazminat  

KONUSU                     : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile 8.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte tahsili talebidir.

HARCA ESAS DEĞER     : 8.000,00 TL

 

AÇIKLAMALAR: Müvekkiller murisi …….., davalıya ait, … parsel no’lu taşınmaz üzerinde bulunan, alt katında 3 dükkan, üzerinde ev bulunan binanın, … İlköğretim okulu tarafındaki 2 dükkanını haricen satın almıştır.

Bu dükkanlardan bir tanesi … yılında … TL’ye, ikincisi ise … yılında  … TL’ye davalı tarafından, haricen müvekkiller murisi …………’ye satılmıştır. Parasını da almıştır. Müvekkiller murisi davalıdan tapuyu alabilmek için hayatta iken uzun uğraşlar vermiştir. Ancak davalı her seferinde çeşitli bahaneler uydurarak bir türlü kat mülkiyeti tesis edip sattığı dükkanların tapusunu vermemiştir.

Hatta müvekkiller murisi, kat mülkiyeti yaptırabilmek için, davalıyı … Belediye Başkanlığına götürüp dosya açtırmış, … tarihinde notere götürerek kat mülkiyeti yapacağına dair taahhütname düzenletmiştir. Aynı tarihte DASK sigortasını yaptırmıştır. Ancak davalı yine çeşitli bahanelerle kat mülkiyeti tesis edip tapu temlikini yapmamıştır. 

Davalının bu iki dükkanı müvekkiller murisine sattığına ilişkin bir de protokol yapılmıştır. 1. dükkanın … tarihinde, ikinci dükkanın … tarihinde müvekkiller murisine satıldığına ilişkin ‘SENETTİR’ başlıklı bu protokolde tarafımızdadır. … isimli kişi de tanık olarak bu protokolü imzalamıştır. Ancak müvekkiller murisi … tarihinde vefat etmiştir. Protokolde tanık olan … da vefat etmiştir.  Davalı bir süre de müvekkil mirasçıları oyalamıştır. Fakat bir türlü tapuları vermeye yanaşmamaktadır.

Bu depolardan 1.cisi … , 2.si ise … tarihinden beri müvekkiller murisi ve müvekkillerce kullanılmakta, zaman zaman da kiraya verilmektedir. Belediye emlak vergileri müvekkil mirasçıları ve yakınlarınca ödenmektedir. Kira bedelleri tahsil edilmektedir. Yani davalı kullanım hususunda hiçbir hak talep etmemekte, ancak tapu devrini de yapmamaktadır.

Davalının komşuları da bu dükkânların müvekkillere ait olduğunu, yıllardan beri onlar tarafından kullanıldığını ve kiraya verildiğini bilmektedir. Davalı da bu durumu inkar etmemekte fakat ne tapusunu vermeye yanaşmakta ne de bedelini geri ödemektedir.

Şimdi ise bu taşınmazın Milli Eğitim Müdürlüğünce okul bahçesine katılmak üzere kamulaştırılacağı, ya da pazarlık usulü ile devredileceği müvekkillerimce öğrenilmiştir. Davalı müvekkillerime değerinden çok düşük rakamlar teklif etmektedir. Müvekkillerim tapu alma ihtimali kalmadığını anlamışlardır.

Bu dükkanların bu günkü değeri yaklaşık … TL’dir. Davalı dükkanların tapularını vermeye yanaşmadığından dükkanlar için müvekkillerim murisince ödenen bedellerin sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda günümüz değerlerine uyarlanarak tarafımıza ödenmesi için iş bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER: BK 61-66 maddeleri , Yargıtay kararları , YHGK 1939/2 E, 1940/77 K. Sayılı İctihadı birleştirme kararı

DELİLLER: Tapu kayıtları, Belediye Kayıtları,  … Noterliğinin … tarihli evrakı, … tarihli Belediye onaylı 2 adet fotoğraf, … tarihli DASK sigortası, … tarihli protokol, Bilirkişi, Keşif, Yemin, tanık ve sair tüm deliller.

TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 8.000,00 TL tazminatın dava tarihinden işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine, yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                 Davacı Vekili  

Bu yazıyla ilgili makaleler: 

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2021 13:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • SAYIN MESLEKTAŞIM DİLEKÇELERİNDEN KISMEN YARARLANDIM ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. ALLAH RAZI OLSUN

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.