Kategoriler: DİLEKÇELER

Sebebsiz Zenginleşme Nedeniyle Dava Dilekçesi Örneği

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi Örneği -1-


NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:        Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALI:

DAVA: Daire Satış Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti Ve Ödenen 20.000 TL’nin Sözleşme Tarihinden İtibaren İşleyecek En Yüksek Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Ve Geçen Süre İçerisindeki Zararların Tazmini Talebidir.

DAVA DEĞERİ: 20.000,00 TL ve İşleyecek En Yüksek Yasal Faiz Miktarı

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkilim 18.03.2017 tarihli ………………… ile düzenlenen daire satış sözleşmesi nazarınca, arsa kayıtları Adana İli X ilçesi X Mahallesi mevkiinde tapunun ………………….. parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılan binanın 1(bir) katında güneybatıdaki dairenin kendisine satımı konusunda anlaşmışlardır.

 2. Müteahhit yapımcı firmanın daireyi teslim tarihi 30.12.2010 olarak taraflar arasında belirlenmiş olup sözleşmede bu durum belirtilmiştir. Fakat söz konusu tarihte ve bugüne kadar geçen süre içerisinde yüklenici firma edimini ifa etmemiştir. Bundan ötürüdür ki müvekkilim söz konusu firma tarafından mağdur durumda bırakılmıştır. Ne dairesini alabilmiş ne de ödediği meblağ kendisine iade edilmiştir.

 3. Müvekkilim ……………………. Sözleşmenin düzenleme tarihinde dairenin satış bedeli olarak belirlenen 63.000 tl’nin 20.000 TL’sini 2008 model Doblo 1,3 multijet markalı arabasını vererek ifa etmiştir ve bu sözleşmede açık olarak belirtilmiştir. Kalan 43.000 TL’nin iş yapıldığı sırada ödeneceği yine sözleşmede yer almaktadır. Kastedilen iş olarak; Mutfak dolabı, kapı, doğrama yapılacağı ve Birim Fiyat olarak mutfak mt/tül: 120tl/mtt, kapı:150 tl Adet boyalı, doğrama: kereste maliyetine göre hesaplanacak ve hesaplamadan sonra kalacak bakiye ise daire tesliminde ödenecektir şeklindedir.

 4. Söz konusu sözleşme taraflar arasında düzenlenmiş olup adi yazılı sözleşmedir. O dönemin şartlarında taraflar aralarındaki güven ilişkisine dayanarak sözleşmeyi noterde düzenlemek yerine kendi aralarında adi yazılı şekilde imza etmişlerdir. Somut olayda gayrimenkul satım sözleşmesi, resmi şekle uyulmadığından geçersizdir. Şekle aykırılığın hukuki sonucu geçersizliktir; şekli geçersizlik, hukuki işlem tarafı ve ya tarafları hiçbir şekilde geçersiz işlemin yerine getirilmesinde talep imkânı vermez, fakat ifa edilmiş edimlerin geri verilmesini talep hakkı verir. Sözleşmenin geçersizliği, ana işlemin yanı sıra eklentilerini de kapsar. Gayrimenkul satışı hükümsüz olduğu gibi, fer’i nitelikteki dönme/fesih halinde ödenen bedelin iadesine ilişkin düzenleme de hükümsüz olmalıdır. Hal böyle olmakla birlikte Yargıtay, içtihatlarında, MK.m.2 de düzenlenen iyiniyet kuralını, sözleşmenin önemli ölçüde hayata geçirilmiş ve artık geçersizliğinden söz etmenin iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil edecek noktaya ulaşmış olması halindeyse, resmi şekle uyulmamanın, artık geçersizlik nedeni olamayacağını bazı ayrık durumlarda düzenlemiş. Bununla birlikte kural olarak geçersiz bir hukuki işleme dayanarak kendisini borçlu zannedip edimini ifa eden, yerine getirdiği edimin geri verilmesini talep edebilir. Geri isteme talebi sebepsiz zenginleşmeye ilişkin Bk. M. 62’ye dayanmaktadır (condictointebiti) Sebepsiz zenginleşme konusunda önceden sözleşme yaparak özel hükümler koymak adetten değildir. Sebepsiz zenginleşmenin kurallarına göre, alan aldığını faiziyle birlikte hemen geri vermekle yükümlüdür. M. 62’de düzenlenen borç olmayan şeyin ifası ile sebepsiz zenginleşmenin tüm şartları şeklen geçersiz hukuki işlemden doğan borcun yerine getirilmesi ihtimalinde mevcuttur. İfa amacıyla yapılan (causasolvendi) kazandırmanın yapıldığı anda ifanın dayandığı borç ilişkisi ve ifayı yapan kendi özgür iradesiyle kendisini borçlu zannederek geçersiz işlemi ifa etmiştir.

 5. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİNE. 2000/2387K. 2000/4695T. 15.5.2000 kararında da belirtildiği üzere sözleşmenin geçersiz olması verilenlerin sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca verilmesine engel değildir. Dolayısı ile somut olayda müvekkilimin ödemiş olduğu 20.000 TL’nin müteahhit firma tarafından iadesi gerekmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E:2008/13-562, K:2008/552 sayılı 24.09.2008 tarihli kararında da belirtildiği üzere geçersiz sözleşme de olsa verilenlerin sebepsiz zenginleşme uyarınca iadesinin gerektiği açık olarak vurgulanmıştır. Benzer bir olay sonrası verilen başka bir Yargıtay kararı da: Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E: 2004/13-420 K: 2004/443 sayılı 06.10.2004 tarihli kararıdır.

 6. Hukuken geçersiz sözleşmeler, haksız iktisap kuralları uyarınca tasfiye edilirken, denkleştirici adalet kuralı hiçbir zaman gözardı edilmemelidir. Bu husus hakkaniyetin ve adaletin bir gereğidir. Hukuken geçersiz sözleşmeden kaynaklanan bu nitelikteki bir uyuşmazlığın haksız iktisap kurallarına göre çözümlenip tasfiye edilebilmesi için öncelikle haksız iktisabın kapsamını tespitteki ilke ve esasların açıklanmasında zaruret vardır. Geçerli bir sebebe dayanmaksızın bir kişinin mal varlığından diğerinin mal varlığına kayan değerlerin eksiksiz iadesi denkleştirici adalet düşüncesine dayanır. Denkleştirici adalet ilkesi ise, haklı bir sebep olmaksızın başkasının mal varlığından istifade ederek kendi mal varlığını artıran kişinin elde ettiği bu kazanımı geri verme zorunda olduğunu ve gerçek bir eski hale getirme yükümlülüğü bulunduğunu ifade eder.

  Bilindiği gibi ülkemizde yaşanan enflasyon uzun yıllar boyu yüksek oranlarda seyretmiş ve paramızın değeri ( alım gücü ) de bununla ters orantılı olarak devamlı düşmüştür. Belli bir miktar paranın verildiği tarihteki alım gücü ile aynı miktar paranın aradan geçen zamana bağlı olarak iade günündeki alım gücünün farklı ve çok daha az olduğu bir gerçektir. Dolayısı ile denkleştirici adalet ilkesi de göz önünde bulundurularak müvekkilimin 2009 yılında ödemiş olduğu 20.000 TL’nin günümüz şartlarına uyarlanarak borçlu ……………….. temsilen ………………tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 7. Müvekkil’in mağduriyetinin giderilmesi için iş bu davanın açılması zaruriyeti doğmuştur. Müvekkil davalı tarafla yapmış olduğu sözleşme sebebiyle davalıya sözleşme içeriğindeki miktarı ödemesiyle davalı sebepsiz zenginleşmiş müvekkilin bu oranda zararı doğmuştur. Bu zararın giderilmesi için çeşitli kere davalı aranmış ama ulaşılamamıştır. Son olarak davalıya ulaşılmaya çalışıldığında ise X İlçesinde Kat Karşılığı İnşaat yaptığı öğrenilmiştir. Yapılan sözleşmenin mahkemece geçersizliğinin tespitini ile davalıya sözleşmeye güven ile ödenen 20.000,00 TL’nin müvekkilime en yüksek yasal faiz uygulanarak ödenmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER: Keşif, ilgili her türlü yasal delil ile davalının muhtemel delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Borçlar Kanunu, medeni kanun, tapu kanunu, İcra İflas Kanunu, ilgili mevzuat ve içtihatlar.

SONUÇ VE İSTEM  :

 1. Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında oluşacak durumlar da göz önünde bulundurularak davanın kabulüne,
 2. Taraflar arasındaki sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ile
 3. Davalıya ödenen 20.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte ………………….. iadesine karar verilmesini

Saygı ile vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

EKİ:

– Onanmış Vekâletname Örneği,

– 18.03.2009 Tarihli Daire Satış Sözleşmesi,

-Yargıtay 13.H.D.,Yar.Huk.Genel Kur. Kararları,

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi Örneği -2-


X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI                    :

DAVACI VEKİLİ       :

DAVALI                    :

DAVA KONUSU        :X TL’nin sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca tahsili talebinden ibarettir.

OLAYLAR                 :

 1. Müvekkil ………………….. davalı şirketten X tarihli adi yazılı satış vaadi sözleşmesi ile 55.000.-TL’ye ………….. ili, ……….. ilçesi, …………… mahallesi 62 pafta, ………. ada, 7 no’lu parselde kayıtlı zemin+9 katlı inşaatın 1. katı güney, doğu, batı cepheli 3 no’lu dairesini satın almıştır.

 2. Bedelini ise, 18.05.2006 tarihinde; 7.250.-TL, 26.05.2006 tarihinde; 6.500.-TL’yi davalı şirketin TÜRKİYE HALK BANKASI, …………. nezdindeki ……………… no’lu hesaba, kalan kısmı da iki taksit halinde elden şirket yetkilisi, ………………..’ya 13.12.2006 tarihinde, 20.750.- ve 26.04.2007 tarihinde ödeyerek, 03.10.2007 tarihinde davalı şirket yetkilisi alacağının tamamını aldığını beyan ederek imzaladığı makbuzu müvekkile vermiştir.

 3. 2007 Aralık ayında ise inşaat bitmiş, mesken ruhsatları alınmış ve müvekkil adına mezkür daire şirket ortaklarından ………………. tarafından ……………………’e kiraya verilmiştir. Kiracı …………….. maaşını Garanti Bankasından aldığı sürece müvekkilin Garanti Bankasındaki hesabına kira parası yatırılmıştır.

 4. O tarihten beri müvekkil dairesinin tapusunu istedikçe, davalılar bugün yarın diyerek oyalamışlar, sonunda müvekkil haricen tapudan araştırdığında, kendisine satılan ve kendisi adına kiraya verilen dairenin 05.10.2006 tarih ve 17773 yevmiye numarası ile Sabri Kısa adında birisine satılıp, tapuya tescil edildiğini görmüştür.

 5. Bunun üzerine davalı tarafa ………… 3. Noterliğinden 18 Eylül 2009 tarih ve 13811 yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek edimini yerine getirmesi istenmiş ancak davalılar şu ana kadar ne ihtara cevap vermişler, ne de edimlerini yerine getirmişlerdir.

 6. Bu nedenle fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 55.000.-TL’ sının davalının mezkür gayrimenkulü devrettiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı ile, ihtar tarihinden itibaren işleyecek (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) temerrüd faizi ile birlikte davalıdan tahsili için mezkür davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : Borçlar Kanunu. m.61 ve ilgili diğer maddeleri, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER               : ……………… 3. Noterliğinden çekilen 18 Eylül 2009 tarih ve 13811 yevmiye nolu ihtarname,  Ödeme Makbuzu, Tapu Kayıtları, Halkbank ………….. Şubesi ………… nolu hesap kayıtları Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi, YEMİN, Tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda açıklanan nedenlerle Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız  saklı  kalma kaydıyla davamızın kabulü ile;

1.) Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 55.000. TL’nin davalıdan, mezkür gayrimenkulü 3. şahsa devrettiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz ile,  ihtar tarihinden itibaren işleyecek TEMERRÜD FAİZİ (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) ile birlikte tahsiline,

2.) Netice-i talep kısmındaki 1. no’lu talebimiz kabul görmediği takdirde, mezkür gayrimenkulün dava tarihindeki değerinin tespit edilerek, bu değerin dava tarihinden itibaren ticari faiz ile (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) tahsiline karar verilmesine,

3.) Dilekçemiz ekinde ibraz ettiğimiz belgelerden da açıkça anlaşılacağı üzere haklı ve mağdur olduğumuz açıkça anlaşılan davamızda teminatsız olarak davalının mal kaçırmasını önlemek amacıyla KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ nezdindeki alacaklarına/ hak edişlerine İHTİYATİ TEDBİR  kararı verilmesine,

4.)Eğer bu mümkün olmayacaksa, davalı şirket adına Kayseri ve ilçelerinde kayıtlı yeteri kadar gayrimenkül üzerine ihtiyati tedbir konmasına,

5.) Tensiple birlikte Satış Vaadi Sözleşmesi ve Ödeme Makbuzundaki imzaların şirket yetkililerinin olup olmadığı hususunda davalı tarafa isticvap davetiyesi gönderilmesine,

6.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. tarih

                                                                                               Davacı Vekili

EK:

1.)      Onanmış vekaletname örneği.

2.)      ………………. 3. Noterliğinden çekilen X tarih ve 13811 yevmiye nolu ihtarname,

3.)      Satış vaadi sözleşmesi fotokopisi

4.)      Ödeme Makbuzu

5.)      Tapu kayıtları,

6.)      Halkbank ………………………. Şubesi …………………….. nolu hesap kayıtları,

7.)      …………………………..’ün kira bedelini yatırdığı Garanti Bankası, ……………. Şb. Hesap hareketleri

8.)      Apartman yönetiminden davacıya gönderilen işletme projesi

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi Örneği -3-


X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

DAVA DEĞERİ                              :

KONU                                               : Davacı müvekkilimiz tarafından yapılan harcamaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Dava dışı müteahhit … …, davalı … …, ile imzalamış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile kendisine verilen bağımsız bölümlerden, … ada … parselde bulunan bağımsız bölümü, … Noterliği’nin …/ …/ … tarihli taşınmaz satış sözleşmesi (EK-1) ile müvekkilimize satmıştır. … yılında, dava dışı müteahhit, yaşadığı ekonomik kriz nedeni ile inşaatı terk etmiş ve bu yüzden inşaat … ay durmuştur. … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı tespit dosyası ile bu durum tespit edilmiş olup ilamın örneği ektedir. (EK-2) Müvekkilimiz, satın aldığı bağımsız bölümün inşaatını kendi imkanları ile tamamlamıştır. Bu husus, ekte (EK-3) sunulan tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın mahkemeniz huzurunda verecekleri ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.

2-) Davalının, …/ …/ … tarihinde … Hukuk Mahkemesi’nde açmış olduğu dava neticesinde, müvekkilimizin, dava dışı müteahhitten almış olduğu bağımsız bölüme ait tapu iptal edilmiştir. … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K. sayılı kararı da ekte yer almaktadır. (EK-4)

3-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 77. maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır;

“Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur.”

4-) Müvekkilimiz, dava dışı müteahhitten almış olduğu ve …… Mahkemesi’nin iptal kararına konu olan bağımsız bölümün inşaatını bitirmek için … TL harcamıştır. Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin yapmış olduğu harcamaların sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre davalıdan tahsil edilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6098 S. K. m. 77, 78, 79, 80, 81, 82.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli Taşınmaz Satış Sözleşmesi

2-) . … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı ilamı

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri Konuları gösterir tanık listesi,

4-) … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K. sayılı  ilamı

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin … ada … parselde bulunan bağımsız bölümümün inşaatının tamamlanması için yapmış olduğu … TL. masrafın, sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesinde, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:

1-)… Noterliği’nin …/ …/ … tarihli Taşınmaz Satış Sözleşmesi

2-) . … Mahkemesi’nin . …/…/… T. ../… D. İş sayılı ilamı

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-) … Mahkemesi’nin …/…/… T. …/ … E. …/ … K. sayılı ilamı

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi Örneği -4-[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,2″ ihc_mb_template=”1″ ]

X MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

SATIŞA İZİN TALEBİNDE BULUNAN                          : .
VEKİLİ                                :
KONU                                   : Sebepsiz Zenginleşme Nedeni İle Alacak  Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                : TL
AÇIKLAMALAR              :
 1. Müvekkilim, davalıdan …….. plakalı, ….. marka, …. model aracı bundan yaklaşık ….. ay kadar önce … ay vadeli olmak üzere………….TL ye satın almıştır. Kamyonetin pazarlığını yaparken….. müvekkilin yanında bulunmuştur. Bu kişi her şeyden haberdardır. Borç bittiğinde aracın noter satışı yoluyla müvekkile devredilmesi hususunda anlaştık.
 2. Müvekkil borcun tamamını ödedikten sonra aracın noter satışını almak için davalıya müracaat ettiğinde davalı aracın ruhsatının kendinde olmadığını belirtmiştir. Müvekkili aracın ruhsat sahibine göndermiştir.Ruhsat sahibi olan ….. ise, müvekkile aracın maliye borcu yatırıldıktan sonra aracın devrini vereceğini söylemiştir. Müvekkil daha sonradan ruhsat sahibi şahsın işyerini kapatarak gittiğini öğrenmiştir.
 3. Müvekkil ile aralarında sözlü anlaşma yapmış olan davalı ….dan ödenmiş olan araç bedelini alarak, satışa konu aracın davalıya iadesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                         :  ………….. Cumhuriyet Başsavcılığının ……./…….. soruşturma no.lu dosyası, tanık beyanları, ödemiş olduğum senetler ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER     :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU              :  Yukarda kısaca açıklandığı üzere ………..Türk Lirası alacağımın dava tarihi itibari ile ticari faiziyle birlikte davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine ve yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.                                                    

Satışa İzin Talebinde Bulunan Vekili

                                                                                                  Av

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 11:51

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Yorumları Göster

 • SAYIN MESLEKTAŞIM DİLEKÇELERİNDEN KISMEN YARARLANDIM ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. ALLAH RAZI OLSUN

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.