SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Türk Hukuku’nda “savunmanın genişletilmesi yasağı” mevcuttur. Bu yasak sayesinde yargılama süreci daha hızlı bir şekilde sona erer. Bu yasağa uyulmadığı zaman ise mahkeme nezdinde bu duruma itiraz edilmesi gerekmektedir. ” Savunmanın genişletilmesi yasağı” dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

Savunmanın Genişletilmesine İtiraz Dilekçesi

…….  MAHKEMESİNE

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                             :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                                            :

KONU                                                : Dava Hakkında Beyanlarımız.

AÇIKLAMALAR

1-)  Davalı, müvekkilim … aleyhine, kendisine yapmış olduğumuz … TL.’lık ödemeye rağmen …TL.’lik ipotek belgesiyle icra takibine girişmesinden dolayı, dava açmış ve borcunun ifası nedeniyle icranın geri bırakılması talebinde bulunmuştuk.

2-) Ancak, davalı, …/…/… tarihli duruşmada olduğumuz …TL.’lık ödemeyi kabul ettiği halde, …/…/… tarihli duruşmada bu borcun ödenmediğini belirtmiştir.

3-)  Davanın esasına girişildikten sonra savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesinin karşı tarafın iznine tabi olduğu tartışılmaz bir hükümdür. Biz de karşı tarafın ‘… TL. ödenmedi’ şeklindeki savunmasını genişletmesine muvafakat etmiyoruz. Nitekim, ödemede bulunduğumuz …TL.’ye ilişkin ödeme makbuzlarını sunmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER                     : 1086 S. K. m. 202, 33 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                       : Ödeme makbuzları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM

                       

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının …/…/… tarihli duruşmada borcun ödenmediğine dair savunmasını genişletmesine muvafakat etmediğimizin göz önünde bulundurularak, alacaklı olan davalıya  yapılan …TL.’lık ödeme nedeniyle İİK. m. 33 hükümleri gereği dava sonuna kadar icranın geri bırakılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın