Bir Sayfa Seçin
    T.C.
………
C U M H U R İ Y E T   B A Ş S A V C I L I Ğ I

SORUŞTURMA NO : …./….   Soruşturma ……/…../…..

BİLİRKİŞİ İÇİN GİDER VE ÜCRET KARARI

 

 

            Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan yukarıda numarası belirtilen soruşturma kapsamında 5271 sayılı CMK 62 ila 72. maddeleri uyarınca BİLİRKİŞİ olarak dinlenilmesine ve rapor sunmasına karar verilen , aşağıda açık kimliği yazılı bilirkişi ; Cumhuriyet Başsavcılığımıza raporunu sunmakla , altta dökümü yapılan gider ve ücretlerin; soruşturma giderleri kaleminden ileride mahkumiyet halinde şüpheli veya şüphelilerden alınmak üzere yaptığı bilirkişilik görevindeki incelemesi ve seyahati ve çalışması ile orantılı olarak bilirkişiye ödenmesine 5271 sayılı CMK 72/1 maddesi uyarınca karar verilmiştir…./…/…

 

 

Zabıt Katibi                                                                          Cumhuriyet Savcısı

 

 

 

BİLİRKİŞİNİN KİMLİK-ADRES BİLGİLERİ

 

 

BİLİRKİŞİYE ÖDENMESİNE KARAR VERİLEN TAZMİNAT VE GİDER KALEMLERİ

İnceleme ve Çalışma Tazminatı :
Yol (Seyahat)Giderleri :
İkamet (Konaklama) Gideri :
Yemek Bedeli :
TOPLAM :

 

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi