Satış Vaadinde Birden Çok Paydaş Davalı Olması Durumunda Hüküm Nasıl Kurulur?

  • Paylı mülkiyetli taşınmazda hükmün kapsamı
  • Her bir davalı adına kayıtlı olan paydan iptali gereken miktarın belirlenmemiş olması nedeniyle hükmün infazında tereddüt oluşur

Yargıtay Kararı

“Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Davalılar, kat mülkiyeti kurulmadığı için tapuda ferağ veremediklerini, kat mülkiyeti kurulması halinde derhal ferağ vereceklerini beyan etmiştir. Mahkemece dava kabul edilmiştir. Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

6100 s. HMK 297/1. maddesinde bir kararın kapsaması gereken hususlar belirtil dikten sonra, 297/2. maddesinde de, hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesinin gerekli olduğu açıklanmıştır.

Somut olayda, 24.4.1978 tarih ve 3/4 s. IBK doğrultusunda 29 ada, 81 parsel sayılı taşınmazdaki binada kat irtifakı kurulacakmış gibi her bir bağımsız bölüme düşen arsa payları belirlenmiş ve mahkemece bu payın davalılar adına kayıtlı olan 1151/7200 paydan iptali ile davacı adına tesciline karar verilmiştir. Dava konusu taşınmazın paylı mülkiyete tabi olduğu kayıtlı olduğundan her bir davalı adına kayıtlı olan paydan iptali gereken miktarın belirlenmemiş olması nedeniyle bu şekilde kurulan hüküm infazda tereddüt yaratacağı gibi, HMK 297/2. maddesi hükmüne de aykırıdır.

O halde mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak her bir davalıdan iptali gereken pay miktarının tespiti ile bu paylar yönünden tapu kaydının iptali ile davacı adına tesci line karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (14. HD. 6.3.2014-15723/3018)

Son düzenleme tarihi 29 Temmuz 2020 17:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.