Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescili Dilekçesi -1-

Satış vaadi sözleşmesi henüz tamamlanmamış bir dairenin önceden satışı hakkındadır. Söz konusu satış vaadi sözleşmesine aykırılık teşkil eden bir durumda bu husus mahkemeler aracılığı ile çözülebilir bir boyut kazanacaktır. Tüketici mahkemesinden söz konusu hukuka aykırılığı gidermesini talep eden ‘satış vaadi sözleşmesinin ihlaline dayalı tapu iptali ve tescil dava dilekçesi’ sunulur.


NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

DAVACI                                : 

VEKİLİ                                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

 

DAVALILAR                        :

KONU                                   :  ili,  İlçesi, Mahallesinde bulunan pafta, ada, nolu parselde kayıtlı Kat numaralı taşınmazın devir, temlik ve tescilini engellemek amacıyla dava sonuçlanıncaya kadar tapu kaydı üzerine HMK 392/1 uyarınca teminatsız olarak tedbir konulmasına, dava konusu taşınmazın Müvekkil adına tesciline, talebin reddi halinde taşınmazın dava tarihindeki rayiç bedelinin davalı … alınarak Müvekkile ödenmesine, bu talebin de reddi halinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca Müvekkilce ödenen  sözleşme bedelinin ve yapılan  masrafın  ödeme günlerinden itibaren işleyecek en yüksek yasal faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline karar verilmesi istemimizdir.

 

DAVA DEĞERİ                   :

AÇIKLAMALAR                 :

 

  • Davalı ile diğer davalılar ve arasında Noterliği’nin Yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, yapılmıştır. Söz konusu sözleşmeler ile davalı şirket diğer davalılar arsası üzerinde 32 dairelik bir bina inşa etmeyi taahhüt etmiştir ve inşa edilecek daireleri aralarında taksim etmişlerdir.
  • Davalı … ile Müvekkil tarihinde Noterliği’nde  yevmiye numaralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlemiştir. Tanzim olunan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile davalı şirket ili, İlçesi, Mahallesi, pafta, ada, nolu parselde kayıtlı Kat bağımsız bölüm numaralı gayrimenkulü  TL bedel ile Müvekkile satmayı vaad etmiştir.

 

  • Davalı şirket ile diğer davalılar … ve … arasında düzenlenen Noterliği’nin Yevmiye Numaralı düzenleme şeklinde ek sözleşmede Müvekkil’e vaad edilen dairenin de içerisinde bulunduğu 16 daire davalı şirkete bırakılmış durumdadır. Temlik hükümleri gereğince Müvekkil davalı şirketin taşınmaz üzerindeki haklarına halef konumundadır

 

  • Müvekkil ile davalı arasında imzalanmış olan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde davalı şirket, gayrimenkulün tapusunu 01.04.2015 tarihinde devretmeyi taahhüt etmiştir. Ancak taahhüt edilen teslim tarihinin üzerinden altı ayı aşkın bir süre geçmiş bulunmasına ve inşaat tamamlanmış olmasına rağmen davalı teslimi gerçekleştirmemiştir.
  • Bugüne kadar kiracı olan Müvekkil daireyi konut ihtiyacını karşılamak için satın almıştır. Müvekkil tapu devrinin gerçekleşeceği inancıyla ve yıllar sonra ev sahibi olacağı hevesiyle gayrimenkul içerisinde birtakım masraflar yapmıştır. Müvekkil dairenin salonuna ve antresine asma tavan yaptırmış, banyonun ölçülerine göre tasarlanmış duş teknesi yaptırmış ve dairenin tüm iç cephe duvarlarını boyatmıştır. Müvekkil’in masrafları 2.090,96 TL asma tavan, 1.500,00 TL duş teknesi ve 1.500,00 TL boya masrafları olmak üzere toplam 5.090,96 TL tutmuştur. Söz konusu masraflara ait fatura örnekleri ektedir. Tüm bu masraflar yapılırken davalı şirket yetkilisi anahtarları Müvekkile teslim ederek, Müvekkilin daire içerisinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, dilediği zaman daireye taşınabileceğini, dairenin oturmaya hazır durumda bulunduğunu fakat tapu devrinin gecikeceğini belirterek Müvekkili oyalamıştır. Söz konusu bina tamamlanmış olup 6 dairede ikamet eden vardır.

 

  • Müvekkil, davalı şirket yetkilisini sözlü olarak defalarca tapuya davet etmiş ve tapunun devrini talep etmiştir. Davalı şirket yetkilisi …… Müvekkil’in her tapuya davetinde dilediği zaman taşınabileceğini fakat tapu devrinin zaman alacağını belirtmiştir. Müvekkil ileride bir zapt tehlikesiyle karşılaşmaktan çekinerek tapu devri olmadan daireye taşınmayacağını belirtmiştir.
  • Nihayet …. 01.10.2015 tarihinde Müvekkilin eşini arayarak dairenin akıbeti hakkında yüz yüze görüşmek istediğini belirtmiştir. Müvekkil ve eşi davalı şirket yetkilisi ile görüşmeye gittiklerinde vaad ettiği taşınmazın tapusunu 3. kişilere devredeceğini belirtmiştir. ‘‘Sizin artık öyle bir daireniz yok, unutun o daireyi şeklinde’’ ifadeler kullanmıştır.

 

  • Müvekkil ile davalı şirket arasında yapılan sözleşme kanuni şekil şartlarına uygun olarak yapılmıştır, resmi bir sözleşmedir ve kesin delil teşkil etmektedir. İş bu sözleşme gereğince davalı şirketin dava konusu taşınmazı Müvekkile devretmesi gerekmektedir. Fakat davalı şirketin taşınmazı 3. kişilere devretme ihtimali mevcuttur hatta bu durum davalı şirket yetkilisi tarafından hatta 3. kişiler tarafından açıkça dile getirilmiştir.
  • Açıklanan sebeplerle dava konusu taşınmazın 3. Kişilere devir, temlik ve tescilini engellemek amacıyla dava sonuçlanıncaya kadar tapu kaydı üzerine tedbir konulmasını, taşınmazın müvekkile tescilini, mümkün olmadığı takdirde taşınmazın dava tarihindeki rayiç bedelini, bunun da mümkün olmaması halinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile Müvekkilce ödenen TL sözleşme bedelinin ve sözleşmeye duyulan güven ile yapılan masrafın ödenme günlerinden itibaren işleyecek en yüksek yasal faizi ile iadesini isteme zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        :  MK, TKHK, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

                                                          

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kaydı,  fatura, tarihli fatura, tarihli fatura, Noterliği’nin yevmiye numaralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, Noterliği’nin Yevmiye numaralı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle ili, İlçesi, Mahallesinde pafta, ada, nolu parselde bulunan  taşınmazın devir, temlik ve tescilini engellemek amacıyla dava sonuçlanıncaya kadar tapu kaydı üzerine HMK 392/1 uyarınca  teminatsız olarak  tedbir konulmasına, dava konusu taşınmazın Müvekkil adına tesciline, talebin reddi halinde taşınmazın dava tarihindeki rayiç bedelinin davalı ŞTİ’den alınarak Müvekkile ödenmesine, bu talebin de reddi halinde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca Müvekkilce ödenen TL sözleşme bedelinin ve yapılan toplam TL masrafın  ödeme günlerinden itibaren işleyecek en yüksek yasal faizi ile birlikte davalı şirketten tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Ekler :

Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescili Dilekçesi -2-

ADANA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACILAR:

VEKİLİ :

DAVALILAR:

KONU : Müvekkillerin murislerinin, davalılar ve murisleri ile şekle ve usule uygun akdetmiş oldukları taşınmaz satış vaadi sözleşmesi sebebi ile ilgili taşınmazın tapusunun iptali ile müvekkiller adına tescil işleminin hükmen yapılması, dava konusu taşınmazın tapu kaydına tedbir konulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR
1- Müvekkillerin murisleri ile bir kısım davalıların ve bir kısım davalıların murislerinin arasında akdedilen Silivri 1. Noterliğinin 16.01.1992 tarih ve ……… yevmiye numaralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile dava konusu İstanbul İli, Silivri İlçesi, … ‘de kayıtlı taşınmazlar müvekkillerin murisine satılmış, murislerinin ölümü üzerine de müvekkiller miras yolu ile hak sahibi olmuşlardır. İş bu sözleşme, kanuna uygun şekil ve usulde yapılmış olup, ekte mevcuttur.

2- Dava konusu sözleşmenin yapılma tarihi 16/01/1992’dir. Sözleşmenin yapıldığı tarihte ilgili taşınmaz üzerinde hukuki ihtilaf mevcut olduğundan taşınmazın tesciline ilişkin mahkeme kararı almak mümkün olmamıştır. TBK madde 153/1’e göre alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece zamanaşımı süresi işlemez. Ayrıca müvekkiller ve ilgili taşınmazın diğer varisleri söz konusu taşınmaz üzerinde elbirliği ile mülkiyet söz konusu olduğundan; beraber hareket etmeleri gerektiğinden ifa imkansızlığı söz konusu olmuş ve bu talebin istenmesi zaman almıştır.

Yüksek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Dairelerinin içtihatları göze alındığında miras sebebi ile elbirliği ile mülkiyet oluşması bir ifa imkansızlığı olarak görülmüş ve zamanaşımı süresini kestiği kabul edilmiştir. Sonuç itibariyle sözleşme halen geçerli olup, resmi şekille usulüne uygun yapılmış taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, mülkiyet hakkının devri için geçerli bir satış sözleşmesi niteliğindedir.

3- Yapılmış geçerli bir sözleşme olmasına rağmen, bir kısım satıcılarca söz konusu mülkiyeti devir işlemi gerçekleştirilmek istenmemektedir. TMK’nın “Tescili isteme hakkı” kenar başlıklı 716. Maddesi, “Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması hâlinde hâkimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir.” demektedir. Kanunun açıkça gösterdiği üzere müvekkiller sayın mahkemeden tescilin hükmen yapılması ve sicilin düzeltilmesini talep etmektedirler.

4- Bir kısım satıcılar ve satıcılardan ölenlerin mirasçılarının bazıları müvekkillere taşınmazın satıldığını, müvekkillerin hak sahibi olduğunu kabul etmektedir. Bir kısmı bu doğrultuda müvekkile belge vermişlerdir. Duruşmaya isticvap edilecek davalılara bu konuda soru sorulduğunda bir çoğu davanın haklılığını ortaya koyacaktır.

Anılan nedenler ile davalılar adına olan taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkiller adına tescil edilmesini talep zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: MK, BK, HMK ve sair mevzuat
HUKUKİ DELİLLER:
1- Müvekkillere ait veraset belgesi,
2- Silivri 1. Noterliğinin 16.01.1992 tarih ve ………….. yevmiye numaralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi(Noterlikten istensin)
3-Tapu Kayıtları(Celbedilsin)
4- Emlak vergisi ile ilgili tüm belge ve resmi kurum kayıtları,
5- Belediyeden taşınmazlara ilişkin kayıtlar,
6- Keşif ve bilirkişi incelemesi,
7- Bir kısım hissedarlardan alınan muvafakatname ve benzeri belgeler,
8- İsticvap, yemin ve sair her tür deliller.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazara alınacak nedenler ile dava konusu taşınmaz ile ilgili hükmen tescil işleminin yapılmasını, davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkiller adına tesciline, dava sonuna kadar tapu kaydına teminatsız olarak tedbir konulmasına, muhakeme masrafları ile ücreti vekaletin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Davacılar Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.