Satış Vaadi Sözleşmesi Feshi İhtarnamesi

……………………… ŞİRKETİNE

Müvekkilin, şirketinizle imzalamış olduğu  01/11/2017 tarih ve  Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Ve Alacağın Temliki Sözleşmesi’den Borçlar Kanunu 269. maddesinden kaynaklanan cayma hakkını kullanmak suretiyle aşağıdaki hususları da belirterek cayma hakkını kullandığını bildirir, ödemiş olduğu peşinat ve imzalamış olduğu belgelerin, tarafımıza teslim edilmesini talep ederiz.

Bağımsız Bölüm Satış Vaadi Ve Alacağın Temliki Sözleşmesi ‘nin Sözleşmenin Feshi Cezai Şart Ve Geri Ödeme başlıklı 12.2. Maddesinde “Alıcının haklı bir nedeni olmaksızın tek taraflı olarak  feshedilmesi halinde Alıcıdan, sözleşme dolayısıyla oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan zararlara ek olarak sözleşme tarihinden itibaren hesaplanmak üzere feshin 3 ay içerisinde olması halinde sözleşme bedelinin % 2’sine 3-6 ay içerisinde olması halinde %4’üne 6-12 ay içerisinde olması halinde %6’sına 12-24 ay içerisinde olması halinde %8 ine kadar tazminat,  ayrıca  da sözleşme bedelinin %5’inden az olmamak üzere  Satıcının sözleşme dolayısıyla yaptığı giderler (kırtasiye, pazarlama ve ağırlama giderleri, satış komisyonu veya primi, finansman giderleri, düşük faizli kredi kullanılması halinde bankaya satıcı tarafından ödenen veya ödenecek olan Faiz desteği ödemesi,  konutun rezerve edilmesi nedeniyle kaçırılan satış fırsatı dolayısıyla uğranılan veya sair  zararlara istinaden)de tazmin edilecektir.” hükmü yer almaktadır. Fakat sözleşme hükmü Borçlar Kanunu’nun 269.maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu Madde 269’a göre “Ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmelerde alıcı, malın devrine kadar her zaman sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden cayma hâlinde alıcı tarafından ödenmesi öngörülen cayma parası, durumun özelliğine ve sözleşmenin kurulması ile cayma arasında geçen süreye bakılarak belirlenir. Ancak, bu miktar satıcının toplam alacağının yüzde ikisinden az ve yüzde beşinden fazla olamaz. Alıcı, yapmış olduğu ödemelerin cayma parasını aşan kısmının, getirileri ile birlikte kendisine geri verilmesini isteyebilir.

Tanzim edilen sözleşmenin ilgili maddesi cayma miktarları yüzdesine riayet edilmemesi nedeniyle Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesine açıkça aykırıdır. Kanun maddesi de göz önüne alınarak hesaplanacak cayma bedeli ve yapılacak kesinti kalemlerinin hesaplanarak tarafımıza bildirilmesini müvekkil adına talep ederiz.

……….FESHEDEN

Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.