Satış Vaadi Şerhinden Sonraki 5 Yıl İçerisinde Taşınmaza Haciz Koyulabilir Mi?

Ağu 20, 2020 | Taşınmaz Satış Vaadi

Satış Vaadi Şerhinden Sonraki 5 Yıl İçerisinde Taşınmaza Haciz Koyulması

Öncelikle başlıktaki sorunun cevabını verelim: Şerhten sonra konulan haciz sonuç doğurmaz. Hukuka aykırı bir şekilde böyle bir haciz söz konusu ise ferağa icbar davası açılır, ardından ise haciz şikayet yolu ile kaldırılır.

Yargıtay Kararı

 💡 “Şikayete konu taşınmazın tapudaki satış vaadi şerhinin 15.8.2002 tarih 5252 yevmiye numara ile tapu kaydına işlendiği, haczin ise 13.2.2004 tarihinde konduğu görülmektedir. Kişisel hak mahiyetinde olan satış vaadine dayalı hak, tapu kaydına işlenmekle, ayni etkinlik ve aleniyet kazanmıştır. Bu hak, TMK 1009 ve Tapu Kanunun m. 26 uyarınca 5 yıl süre ile üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir

Beş yıl geçmeden satış gerçekleştiğinde, satış vaadi şerhinden sonra konulan haciz sonuç doğurmaz. Sonuç doğurmayan bu işleme karşı İİK m. 16/2. hükmüne göre her zaman şikayet olunabilir. 

Somut olayda, satış vaadi tarihinden itibaren beş yıl geçmeden satış vaadi verilen, üçüncü kişiye ferağa icbar davası açabileceğinden bu sürenin sonu beklenmeden eksik inceleme ile tapuda kayıt olmadığından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.” (12. HD, 26.3.20073346/5646)


Yargıtay Kararı

 💡 Yargıtay 12. HD. 25.11.2010-14800/27687 s. ilamı ile; (...Şikayetçi üçüncü kişi takip dosyasında borçlu adına kayıtlı iken 28.11.2007 tarihinde tapu kaydı üzerine haciz konulan taşınmazı, 5.1.2007 tarihinde borçludan noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi ile satın aldıklarını ve 9.1.2007 tarihinde de bu durumun tapu kaydına şerh edildiğini, daha sonra 11.1.2008 tarihinde de Eyüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde tapu iptali ve tescili davasını açtıklarını, davanın kabul edildiğini ve kararın 21.5.2008 tarihinde kesinleştiğini, TMK 1009. maddesi ve Tapu Kanununun 26/6. maddesi gereğince haczin kaldırılmasını talep etmiş; mahkemece, müştekinin Eyüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde haciz şerhi işlenmiş tapu kayıtlarını en g25.3.2008 tarihli duruşmada öğrenmiş olması gerektiğinden bahisle, süresinde olmadığı ve taşınmazın haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olduğundan bahisle şikayetin reddine karar verilmiştir. 

Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi tapu kütüğüne şerh edilmiş olsa dahi, bu kişi adına tescil işlemi gerçekleşmedikçe mülkiyetin intikalini sağlamaz. Tapu Kanunu m. 26 uyarınca sicile şerh verilen satış vaadi sözleşmesi 5 yıl süre ile 3. kişilere karşı ileri sürülebilir. Haczin kaldırılması için, anılan süre içerisinde tescil davası açılması ve 3. kişi adına taşınmazın tescil işleminin tamamlanması zorunludur. 

Somut olayda, tescil davasının 11.1.2008 tarihinde açıldığı, taşınmazın 3. kişi adına tesciline karar verildiği ve bu kararın 21.5.2008 tarihinde kesinleşti görülmektedir. Bu durumda 3. kişinin şikayetinin Tapu Kanunun m. 26/6 uyarinca 5 yılk süreye bağlı olduğu gözetilmeden ve açıklanan yasal koşullar oluştuğundan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi isabetsizdir..) gerekçesiyle bozulup

Dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkeme önceki kararında direnmiştir

HGK: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle tapuya şerh edilmiş satış vaadi alacaklısı olan şikayet eden 3. kişinin İİK m. 16/2 uyarinca süresiz şikayet hakkının bulunduğunun anlaşılmasına göre HGKca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnme verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” (HGK 11.4.201212/130292)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.