Sahte Çek Sebebiyle Resmi Belgede Sahtecilik Şikayet Dilekçesi

May 8, 2019 | Savcılık-Soruşturma

Sahte Çek Sebebiyle Resmi Belgede Sahtecilik Şikayeti  -1-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SORUŞTURMA NO:

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                    :

ŞÜPHELİ                  :1)

SUÇ                          : …………………PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK KUYUMCULUK TAŞIMACILIK OTOMOTİV adına çek keşide etmek ve şüpheli şirket yetkilisi yerine imzayı etmek suretiyle sahte çek yaprağı düzenleyen bu suretle resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ve/veya şahısların cezalandırılması talebidir.

BU ŞİKAYET DİLEKÇEMİZ YUKARIDA SORUŞTURMA NUMARASINI BEYAN ETTİGİMİZ SUÇ DUYURUSUNUN DEVAMI NİTELİĞİNDEDİR. ………..NOLU ÇEKİN İBRAZI NETİCESİNDE  YETKİLİ BANKADA ÇEKİN ARKASI  AŞAĞIDA BEYAN ETTİĞİMİZ GİBİ YAZILMIŞTIR.

AÇIKLAMALAR       :

Müvekkil aleyhinde düzenlenen Kambiyo senedine ilişkin suç duyurusuna binaen açıklamalarımız şu şekildedir:

OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN

Şüpheli……………., ………………………PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK KUYUMCULUK TAŞIMACILIK OTOMOTİV adına , dilekçemiz ekinde bulunan TC. ZİRAAT Bankası A.Ş. 0014  Şubesine ait 30/03/2019 keşide tarihli  çek Nolu. ….000,00.TL (Yetmiş beş bin) TL bedelli çeki müvekkili lehtar göstererek keşideci şirket yetkiliymiş gibi düzenlemiş ve müvekkilimize vermiştir. Bu suretle çeki müvekkilimize vererek aynı zamanda müvekkilimizi dolandırmıştır.

 Çek, öncesinde teminaten sonrasında 02/04/2019 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası ………………………Şubesi ödeme için ibraz edilmiştir. Nitekim çekin ibraz edildiği banka şubesince  “İş bu çek altındaki imza ile bankamız kayıtlarındaki keşideci/keşideci yetkililerine ait imza uyuşmadığından işbu çek işleme alınmamıştır. ” şeklinde çekin arkası yazılmıştır. Çek hakkında keşideci firma tarafından sahte çek işlemi yapılması talimatı verilmiştir. Bu banka kayıtlarıyla sabittir.

Şikâyet konusu çekle ilgili olarak müvekkil ticari olarak sıkıntıya girmiştir. Nitekim şüpheli ammenin itimadı aleyhine resmi evrak olan kambiyo senedi düzenleyerek, müştekiyi zor durumda bırakmış ve keşideci ticari şirketin adını kullanarak müvekkilimizi dolandırmış karşılığında mal alarak ticari menfaatte sağlamıştır.

TCK. 204/1 MADDESİNİN UNSURLARI AÇISINDAN;

Resmî belgede sahtecilik suçu, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunun ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının ” Kamu Güvenine Karşı Suçları” isimli dördüncü bölümün de, diğer sahtecilik suçları ile birlikte, 197-212 arasında düzenlenmiştir. Resmî Belgede Sahtecilik TCK 204 madde de düzenlenmiştir.

Resmî belgede sahtecilik

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Maddenin birinci fıkrasında herhangi bir kişi ( Kamu görevlisi olmayan ) veya yetkisi dışında hareket eden kamu görevlisi, nitekim müşteki müvekkil hakkında düzenlenen resmî belge olan çek kamu görevlisi olmayan şüpheli ……………..tarafından yetkisiz olarak düzenlenmiştir.

Şüpheli suçun basit hali olan TCK 204/1 fıkrasında yer alan resmî belgeyi düzenlemiş, yukarıda bahsettiğimiz ilgili bankaya ibraz ederek, sahte olarak düzenlenen resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde kullanarak suçun basit halinde yer alan seçimlik hareketi, aslında bir resmî belge mevcut değilken mevcutmuş gibi sahte olarak düzenlemiş ve kullanmıştır. Nitekim burada düzenleme fiilinden taklit etmek anlamı çıkarılmalıdır.

Suçun konusuna ilişkin şüpheli, çeki …………………………PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK KUYUMCULUK TAŞIMACILIK OTOMOTİV adına düzenleyerek resmî belgenin, düzenleyicisi olarak gözüken kişi tarafından değil de, başkası tarafından yeni baştan düzenleyerek taklit etmiştir. Buna ilişkin ibraza tarihinde ilgili bankanın çekin arkasında bulunan yazısı taklide ilişkin suçun unsurunun oluştuğunu kanıtlar niteliktedir.

Ayrıca resim belgenin, gerçeği taklit edilerek ( sahte olarak düzenlenen ) işlenen suçun sahtecilik olarak dile getirilebilmesi için, düzenlenen belgenin gerçek bir belge olduğu konusunda, kişiyi yanıltıcı nitelikte olması gerekir. Aldatıcılık özelliği suçun unsuru olup , çek kambiyo vasfı olan resmi bir belge niteliğinde olup kamu güveni olan bir evraktır. Müvekkilin lehtar olarak ve asıl borçlunun …………………….PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK KUYUMCULUK TAŞIMACILIK OTOMOTİV yer aldığı çekin,  hali hazırda toplumda güven ve itibar edici nitelikte olduğu, kambiyo senetlerinin düzenlendiği TTK nun  ilgili maddesinde de yer aldığı gibi illetten mücerret oluşu  suçun unsuru olan aldatıcılık özelliği sağlamıştır.  Müşteki müvekkili ticari olarak zor durumda bıraktığı da ortadadır.  Nitekim sayın savcılığın araştırması neticesinde resmî belge de bulunması gereken başlık, sayı, tarih, imza vb. zorunlu öğeleri incelendiğinde, nesnel olarak aldatma gücü olduğu görülecektir.

Ayrıca ilgili bankaya ibrazı yapılmamış olsaydı, çekin üzerinde bulunun şüpheliye ait olan imzanın asıl borçlu şirket yetkilisine ait olmadığının karşılaştırması da mümkün olmayacaktı.

Bir diğer seçimlik hareket ise sahte resmi belgeyi kullanmak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan sahte belgenin kişinin kendisi veya bir başkası tarafından düzenlenmiş olmasının bir önemi yoktur. Yukarıda izahını yapmış olduğumuz ilgili bankaya şüpheli tarafından yapılan ibraz ile suçun unsuru oluşmuştur.

“Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için o belgenin doğrudan hukuki sonuç doğurucu nitelikte olması gerekir. CGK. 5.11.1990, 6-246/263. 204. maddede düzenlenen suçlar yalnızca kasten işlenebilir, taksirle işlenmesi olanaklı değildir. Doktrinde çoğunlukla, suçun işlenmesi için genel kastın yeterli olduğu, özel kastın aranmayacağı kabul edilmektedir. Suça ilişkin kanuni tanımdaki öğelerin bilinerek ve istenilerek işlenmesi halinde manevi unsur gerçekleşir. Nitekim kambiyo senedi olan çekin düzenleme ve kullanma kastıyla hareket eden şüphelini suçun tüm vasıf ve mahiyetini bilerek ve müvekkil müştekiye zarar verme kastıyla gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’ nun 30.03.1992 gün ve 80/98 Sayılı kararında da belirtildiği üzere, belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında suç kastından söz edilemeyeceği cihetle; somut olayda, sanığın katılanların yetki ve sorumluluğunda bulunan şirkete ait çekleri sahte olarak düzenlediğinin iddia olunması, sanığın ise katılanlara ait iş yerinde çalışıp onların istemi üzerine çekleri keşide ettiğini, seksen civarında çek keşide edip bunların büyük çoğunluğunda sorun çıkmadığını bildirmesi karşısında; sanığın suç kastının tayini, savunmanın doğruluğunun ve gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından, sanık tarafından ticari ilişki sebebiyle daha önceden bu suretle düzenlenmiş ve ödenmiş çeklerin olup olmadığı araştırılıp, sanığın başlangıçtan itibaren sahtecilik kastıyla hareket edip etmediği belirlenerek yine sanığın savunmalarında geçen ve şirketin gayrı resmi ortağı olarak bildirdiği Ç. G. isimli şahsın kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile tanık olarak dinlendikten sonra hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 11. Ceza Dairesi – Karar: 2016/1369).

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.

Uygulamada çoğu zaman fail, resmi evrakta sahtecilik suçu işlemekte, bu suç ile bağlantılı olarak da insanlardan menfaat temin etmektedir. Bu durumda, fiil tek olsa bile, fail hem resmi evrakta sahtecilik suçu ile hem de nitelikli dolandırıcılık suçu ile cezalandırılmalıdır.

OLAYIN MÜVEKKİL YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Resmî belgede sahtecilik suçu hem kamu güvenini bozmaya yönelik hem de müvekkil müştekini haklarını ihlal ederek zarar doğurmuştur.

Şüpheli, yukarıda açıkladığımız nedenlerle zarar verme kastıyla  “gerek karşılıksız çek keşide etmek gerekse çek üzerine sahte imza atmak suretiyle ” ………………………..PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK KUYUMCULUK TAŞIMACILIK OTOMOTİV adına imzayı taklit etmiştir. Ayrıca bu çeki kullanarak parasal menfaat elde etmiştir. Yapılacak araştırmayla imzaların şüpheliye ait olduğu görülecektir .

Şüpheli müvekkilimize farklı zamanlarda birden fazla aynı şekilde sahte imzalı çek vererek birden fazla kez bu suçu işlemiştir. Buna ilişkin çek fotokopileri dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

Müvekkili, Çek üzerine sahte imza atmak ve kullanmak sureti ile zarara uğratan kişilerin cezalandırılması amacıyla savcılığınıza başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TCK , Çek Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : TC. ZİRAAT Bankası A.Ş. ……………Şubesine ait 30/03/2019 keşide tarihli …………..çek Nolu……….000,00.TL (beşbin) TL bedelli çeki,  Bilirkişi incelemesi, Tanık ve Diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle; şüphelilerin, eylemlerine uyan kanun hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını temin için kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. tarih

                                                                                             Müşteki Vekili

EKLER :

1) TC. ZİRAAT Bankası A.Ş. …………….Şubesine ait 28/02/2019 keşide tarihli ……….. çek nolu……..000,00.TL (beşbin) TL bedelli çeki

2)  Vekâletname sureti

Sahte Çek Sebebiyle Resmi Belgede Sahtecilik Şikayeti

Sahte Çek Sebebiyle Resmi Belgede Sahtecilik Şikayeti  -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ            :T.C. Ziraat Bankası A.Ş

VEKİLİ                 :

ŞÜPHELİ              : … şirket yetkilileri ve sayın savcılığınızca tespit edilecek diğer şüpheliler.

KONU                   : Müvekkil T.C. Ziraat Bankası adının kullanılarak sahte çek bastırmak, sahte çeki doldurarak kullanmak ve piyasaya sunulması nedeni ile şikayetimizden ibarettir.

SUÇ                        : Resmi belgede sahtecilik(TCK.204), nitelikli dolandırıcılık(TCK.158) ve re’sen tespit edilecek suçlar.

AÇIKLAMALAR

  1. X tarihli X TL bedelli (ek-1) sahte çek, müvekkil banka X Şubesi müşterisi olan X HİZMETLERİ LTD. ŞTİ tarafından müvekkil banka adı kullanılarak bastırılmış, üzeri X TİC. LTD. ŞTİ  emrine doldurularak işbu şikayete konu çek keşide edilmiştir.
  2. Ardından şikayete konu sahte çek piyasaya sunulmuş, Önce X TİC. LTD.ŞTİ’ne daha sonra X LTD. ŞTİ’ne ciro edilmiştir.
  3. Daha sonra işbu çek, ödeme için X Şubesi’ne X tarafından ibraz edildiğinde, çekin sahte olduğu anlaşılmış ve ödeme yapılmayarak müvekkil banka haberdar edilmiştir.
  4. Yukarıda kısaca anlatıldığı gibi çeki keşide eden X LTD. ŞTİ Türk Ceza Kanunun 158. maddesinin 1. fıkrasının f bendine göre banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu, ayrıca çekin resmi belge niteliğinde olması sebebiyle resmi belgede sahtecilik suçlarını işlemiştir.
  5. İşbu nedenlerle sahte bir şekilde çek düzenleyen X HİZMETLERİ LTD. ŞTİ yetkilileri, çekin sahteliğini bilen / bilmesi ihtimali olan resen araştırılacak diğer şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER ve DELİLLER: TCK ve ilgili mevzuat

  1. Sahte çek sureti (aslı talep halinde ibraz edilecektir.) (EK-1)
  2. Çeki İbraz Eden Şahsın Kimliği (EK-2)
  3. Bilirkişi incelemesi
  4. İkamesi mümkün her türlü sair delil

SONUÇ ve İSTEM              :

Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle; şüpheli(lerin) eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasını için kamu davası açılmasına karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                                             Müşteki Vekili

Sahte Çek Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ         :

VEKİLİ                :

ŞÜPHELİ/LER    :

SUÇ                     : resmi evrakta sahtecilik  ve dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ, YERİ :

DELİLLER          : … keşide  tarihli ( … çek Nolu), Tanık ve diğer yasal deliller

AÇIKLAMALAR :

1-) Şüpheli  …… adına dilekçemiz ekinde bulunan  ….. keşide  tarihli( …. çek Nolu) 94.000.00 Tl (doksandörtbin) Tl bedelli çeki  lehtar göstererek ….  ŞTİ ye  keşideci şirket yetkilisi gibi düzenlemiş,  ….ŞTİ ise çeki,  ….ŞTİ ‘ye ciro etmiştir.    …..ŞTİ ise bu çeki müvekkile vermiştir.

 2-) 03.01.2010 tarihinde müvekkil …. BANKASI …. Şubesi ödeme için ibraz edilmiştir. Neticede çekin ibraz edildiği banka şubesince İşbu çek altındaki imza ile bankamız kayıtlarındaki keşideci yetkililerine ait imza uyuşmadığından iş bu çek işleme alınmamıştır.  Şeklinde çekin arkasına yazılmıştır. Banka kayıtlarıyla sabittir.

3-) Şikayet konusu çekle ilgili olarak müvekkil ticari olarak zor durumda kalmıştır. Şüpheliler resmi evrak olan kambiyo sendi düzenleyerek müştekiyi zor durumda bırakmıştır.                      

Açıkladığımız gerekçelerle şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur. 

NETİCE VE TALEP : Şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin yapılarak, hakkında atılı suçtan kamu davasının   açılması konusunda gereğinin takdir ve ifasını, müvekkil adına vekaleten arz ve talep ederiz.                                                                                                                                                                                        

Müşteki Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.