Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Mahkeme Kararı

-KARAR-

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile, tarafların 1991 yılında evlenmiş olduklarını, müşterek bir çocukları bulunduğunu, davalının evlilik içindeki sorumluluklarını yerine getirmemiş olduğunu, davalının dört sene önce Ş.Ü. adında birisi ile tanışmış olduğunu, bu kişi ile bir birliktelik yaşamış olduğunu, müvekkilinin bu duruma telefonda da olsa birkaç kez şahit olduğunu, bu durumun müvekkilinin moralinin çökerttiğini, bu nedenlerle yapılacak yargılama sonucunda; tarafların boşanmalarına, yapılan yargılama giderleri ve ücreti vekalet giderinin davalı tarafa bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalı vekilinin 25/01/2005 havale tarihli cevap dilekçesinde; dava dilekçesindeki hususların tamamen gerçek dışı olduğunu, müvekkilinin evine, eşine ve çocuklarına bağlı bir eş olduğunu, bu davanın asılsız iddialara dayandırılmış keyfi bir dava olduğunu, bu nedenle yapılacak yargılama sonucunda yersiz ve keyfi olarak açılmış olan davanın reddine, mağdur durumda olan müvekkili ve çocuğu için ayrı ayrı dava sonuna kadar aylık 250,00YTL tedbir nafakasına hükmedilmesine, boşanmaya karar verilmesi halinde müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline bırakılmasına, dava sonunda fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak üzere müvekkili için faizi ile birlikte 20.000,00 YTL maddi ve 2.000,00YTL manevi tazminata hükmedilmesine, ücreti vekalet ve mahkeme masraflarının davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı duruşmadaki beyanlarda;eşinin başka birisi ile birlikte olduğunu söylediğini, çocuğunu yanında bunu tekrar ettiğini, bu nedenle evliliğin devamının mümkün olmadığını, eşi ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve beyan etmişlerdir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanlarında; müvekkilinin boşanmakta ısrarlı olduğunu, davanın esasına geçilmesini, daha önceki beyanlarını aynen tekrar ettiklerini, talepleri gibi karar verilmesini talep ve bayan etmiştir.

Davalı duruşmadaki beyanlarında;dava dilekçesindeki hususların tamamen yersiz olduğunu, iddiaları kabul etmediğini, davanın reddini, boşanma halinde ise çocuğun velayetinin tarafına birakılmasını, tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanlarında; müvekkilinin çalışmadığını, müvekkilinin ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayacak dilekçedeki tedbir nafakasını talep ettiklerini, çocuğun beyanının etki altında verildiğini, okul dolayısıyla çocuğunu babasının yanında yaşadığını ve beyanın bu yönde yönlendirildiğini, o nedenle beyanları kabul etmediklerini, müvekkili hakkında iddia edilen iftiranın ispat edilemediğini, bu nedenle davanın reddini, boşanma halinde çocuğun velayetinin müvekkiline bırakılmasına, maddi ve manevi tazminatlara hükmedilmesine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmaları yapılmış, nüfus kayıtları celbedilmiş, tüm deliller toplanmış,duruşmada dinlenen davacı tanıkları genel olarak beyanlarında; tarafların evlilik birliği içinde son dönemde davalının başka biri ile ilişkisi olduğu şüphesinin bulunduğunu , olayın ailecek görüşüldüğü ortamda davalının aile tarafının kendisinin bir hata yaptığını ancak yuvanın yıkılmasını istemediklerini yine tanıklardan A.E. üç yıl kadar önce davalının başka birisinin aracından indiğini gördüğünü, kendisinin telaşlandığını ve bu konuyu eşine söylememesin rica ettiğini, şahsın İGDAŞ ta çalışan şahıs olduğunu beyan etmiştir.

Davalı tanıkları duruşmadaki genel olarak beyanında; tarafların evlilik birliği içinde son üç dört ay kadar önce problem yaşandığını, davalının eşini aldattığı yönünde iddia ortaya atıldığını fakat bunu inandırıcı bulmadıklarını, davalı tanığı Ş.ablası ile Ş.Ü. arasında doğalgaz tesisatı sırasında tanışmış olduğunu birkaç kez görüşüp telefonlaştıklarını, bir keresinde kendisinin rahatsızlığı sırasında söz konusu şahıs ablası ve kendinin tanıdığı olması nedeni ile hastaneye beraber gittiklerini, şahısla ablasının duygusal ilişkisini bulunmadığını beyan etmiştir.

Tarafların müşterek çocuğu duruşmadaki beyanında; annesi ve babası arasındaki problemler nedeni ile sıkıldığını, babası ile yaşamak istediğini annesi ile yaşamasında da bir sakınca bulunmadığını beyan etmiştir.

Mahkeme bünyesindeki Psikolog ile davalı arasında yapılan görüşme neticesinde sunulan raporda; davalı ile yapılan tek taraflı görüşme neticesinin evlilik birliği ve çocuğun durumu ile ilgili bir yargıya varılamadığı takdirin mahkemeye ait olduğu beyan edilmiştir.

Celp edilen nüfus aile kayıt tablosu, sosyal ekonomik durum araştırması dinlenen tanık beyanları ve tüm delillere göre dava M.Y’nın 166/1 maddesine davalı açılmış boşanma davası olup, evlilik
birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her bir boşanma davası açabilir,Hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının çevre koşullarını dikkate alarak temelinden sarsılma durumunu takdir edecektir.

Medeni Yasa’nın 185. maddesine göre evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.Eşler birlikte yaşamak,birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar, ayrıca eşler evlilik
birliği mutluluğunun el birliği ile sağlamak çocukların bakımı eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Somut olayda; tarafların evlilik birliği içinde , davalının tesadüfen tanıdığı bir şahısla görüşmesi, telefonlaşması, bu şahısla çocuğunun okuluna gitmesi, kardeşi ile birlikte hastaneye gitmesi, hayatın olağan akışı içinde ayrıca Türk örf ve adet, geleneklerine göre akrabası veyahut yakın çevresinden olmayan kişi ile arkadaşlığı, eşinin haberi olmadan evlilik birliği içinde hoş görülebilecek bir davranış olarak kabulü mümkün görülmediğinden ve sadakate aykırı bir eylem olduğundan evlilik birliğinin davalının kusuru ile temelinden sarsıldığı bu şartlarda tarafların evlilik birliğinin devamında kendileri ve çocukları için bir fayda kalmadığından tarafların boşanmalarına karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

Yapılan sosyal ekonomik araştırması , tarafların beyanı, çocuğun beyanı, ve bilirkişi raporu dikkate alındığında tarafların müşterek çocuğunun baba ile yaşama isteği dikkate alınarak velayet görevinin baba tarafından daha iyi yerine getirilebileceği kanaatine varıldığından çocuğun velayetinin davacı babaya bırakılması uygun görülmüştür.

Evlilik birliği içinde geçen ve boşanmaya neden olan olaylarda davalı taraf kusurlu olduğundan kusurlu olan tarafın nafaka , tazminat hakkı bulunmadığından davalı tarafın
yerinde olmayan yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat
taleplerinin reddine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüş-
tür.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1 DAVANIN KABULU ile …İli … ilçesi … Köyü Cilt No 82 Hane No:25’de nüfusa kayıtlı bulunan …ile …’den olma …doğumlu DAVACI…ile aynı yer nüfusuna kayıtlı bulunan eşi … ile …den olma …doğumlu DAVALI…’in 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-  Tarafların müşterek çocukları olan 1992 doğumlu ..An velayetinin davacı babaya bırakılmasına ,velayeti babaya bırakılan çocuk ile annesi arasında her ayın 2.ye 4. Pazar günü sabah saat 09.00’dan akşam 19.00’a kadar, dini bayramların 2. günü saat 09.00’dan akşam 21.00’e, okulların yan yıl tatili ilk hafta Pazar günü saat 09 00 ile Cuma günü saat 19 00 arası ve her yıl Ağustos ayının 1 ‘den 30’una kadar annenin çocuğu yanına almak sureti ile şahsi münasebet tesisine,

3- Evlilik birliği içinde geçen olaylarda davalı taraf kusurlu olduğundan yerinde olmayan nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerini reddine,

4- Bakiye 1.10.YTL harem davalıdan tahsiline,

5-  Aşağıda dökümü yazılı olan mahkeme masraflarının davalıdan tahsili ile ödenmesine,

6-  Avukatlık ücreti olan 350,00YTL’nin davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine

Dair iş bu kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık üzere davacı, davacı vekili, davalı,davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.21.09.2005

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/21752 K. 2016/3258 T. 25.2.2016

… ile … aralarındaki katılma alacağı davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine dair 9. Aile Mahkemesi’nden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: