Rüşvet Suçu Savunma Dilekçesi

Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

ESAS HAKKINDA
SAVUNMA YAPAN SANIK

MÜDAFİ:  

SUÇ: Rüşvet, Resmi Belgeyi Gizlemek

SUÇ TARİHİ: 

TALEP KONUSU: Esas hakkında savunmalarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine, diğer sanıkların mahkûmiyetine karar verilmesi dileğidir.

SAVUNMALARIMIZ :

Öncelikle müvekkilimin beyanlarına iştirak eder, iddianamede aleyhe olan hususları kabul etmediğimizi mahkemenize bildirmek isterim.

 Memnun, kolluktaki ifadesinde Zeynep’in devletin bir miktar vergi karşılığında ikinci evliliğe izin verdiğini söylemiştir. Yani kendisini dolandırdığını ifade etmiştir. Ortada bir hileli hareket var ise bu hilenin kişiyi aldatacak boyutta olması gerekir. Bu tür bir cümle aklı başında bir insanın inanabileceği bir ifade değildir. Kaldı ki ceza kanunlarını bilmemek kişiler açısından mazeret sayılmadığından Memnun’un, Zeynep böyle bir şey söylememiş olsa da  bu doğrultuda hareket etmesi Zeynep’i sorumlu kılmamalıdır.

Zeynep, resmi belgeyi gizleme suçunu Memnun’un ve İsmail’in tehdidinin etkisi altında işlediğini beyan etmiştir. Hatta kolluktaki ifadesinde İsmail ve Memnun’dan şikayetçi olmuştur. Yani icrai hareketleri kendi hür iradesiyle değil, İsmail ve Memnun’un tehdidinin etkisi altında işlemiştir. Dolayısıyla bu suçla ilgili olarak Zeynep’e ceza verilmesi TCK 28 hükmüne ve kamu vicdanına aykırıdır.

Tarafımıza tebliğ edilen iddianamede bir takım telefon konuşması kayıtları ve kamera görüntüleri bulunmaktadır. Bu arama kayıtlar 01.04.2016 tarihinde İsmail’in başka bir suç dolayısıyla telefon dinlenmesi yapılırken tesadüfen ele geçirilmiştir. Bu şekilde tesadüfen ele geçirilen deliller CMK m.138/2 ‘ye göre derhal muhafaza altına alınır. Ve durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu bildirim yapılmadan elde edilen deliller hukuka aykırıdır ve hükme esas alınamaz.

Tüm bu gerekçelerin dışında; Zeynep ve nikah memuru İsmail hakkında daha önce verilmiş bir kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vardır. CMK m.172/2 ye göre yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz bu husus kamu davasının açılmasının bir şartıdır.Bu halde kesin hukuka aykırılık vardır ve CMK m.223/8 de belirtildiği üzere kovuşturma şartının gerçekleşmemesi sebebiyle düşme kararı verilir.

03.03.2019 tarihinde Zeynep hakkında yakalama işlemi yapılmış olup bundan 4 gün sonra 07.03.2019 tarihinde sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.CMK m.91 hükmüne göre gözaltı süresi,yol için geçen süre hariç 24 saattir ve en geç bu süre sonunda kişinin yetkili mercii önüne çıkarılması zorunludur.Söz konusu olayda müvekkilim Zeynep için bu süre hukuka aykırı bir şekilde aşılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve heyetinizin belirleyeceği sebeplerle;

-Kovuşturmaya yer olmadığına dair karardan sonra sulh ceza hakimliğinden karar alınmaması sebebiyle düşme kararı verilmesini aksi takdirde;

-Müvekkilim Zeynep’in  beraatini, Zeynep’in tutuklanmasıyla ilgili CMK 100 deki şartları sağlanmadığı göz önünde bulundurularak tahliyesine;

-Gözaltı süresinin makul görülemeyecek derecede uzun olması ve müvekkilimin kanunda yazan süre içerisinde yetkili mercii önüne çıkarılmadığının tespitine karar verilmesini;

bu talepler uygun bulunmadığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.