Rücu Davası Dilekçe Örneği

Eyl 21, 2018 | DİLEKÇELER

Rücuen Alacak ve Tazminat Dava Dilekçesi

ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı:

Vekili: Av. Saim İNCEKAŞ

Davalı:

Konu                          :  2.669,00. YTL’ lık sigorta rücu tazminatının, ödeme tarihi olan (06/03/2007) tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi  ile birlikte davalılardan tahsili istemini içerir dava dilekçesidir.

Açıklamalar               :

 1. Davalı ……….. KTK uyarınca işleteni olduğu ve adına kayıtlı olan ve müvekkilim sigorta şirketinde ………… sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile sigortalı ……… plakalı araç, diğer davalı ……… sevk ve idaresinde iken, 14.02.2008 tarihinde saat 16:00 sıralarında Yeniköprü yanındaki yanyoldan Şile Devlet Hastanesi istimatine dahil olmak istediği sırada, Şile Devlet Hastanesi istikametinden gelip Yeniköprü yanında yol kenarındaki boş alana dönmek üzere olan ………. plakalı araca sağ arka çamurluk ve far kısmına çarpmış ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.
 2. Mahalinde kaza sonrası yapılan ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında, davalı sigortalı ………. ait aracın sürücüsü diğer davalı ………. ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edilmiştir. Davalı …….. kazanın oluşumunda %100 kusurlu olup, bu husus kaza tesbit tutanağından ve sunduğumuz diğer ek belgelerden anlaşılabilmektedir.
 1. Kaza nedeniyle hasar gören …. plakalı araçta 2.669,00. YTL tutarında hasar tespit edilmiş, aracın tamir masrafları araç sahibince karşılanmış ve bu hasara ilişkin ödeme müvekkilim sigorta şirketi tarafından zarar gören araç sahibi adına hasar ödemelerini vekaleten takip eden Derindere Otomotive  yapılmıştır. (Vekalet örneği dilekçemiz ekindedir. )
 2. Söz konusu trafik kazası sonucunda müvekkilim, ödediği tazminat bedeli tutarı (2.669,00. YTL) kadar zarar gören araç sahibinin sulh ve ibraya yetkili vekili tarafından 06.03.2008 tarihinde gayri kabili rücu olarak tamamen ibra edilmiştir. İbraya ilişkin belgeler dilekçemiz ekinde yer almaktadır.
 1. Karayolları Trafik Kanununun 36. maddesinde “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır ” düzenlemesi yer almaktadır.
 2. Bu hükme ek olarak, davalı firma ile müvekkilim şirket arasındaki akdedilmiş ve bir delil anlaşması niteliğinde olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 4. maddesindeki c bendindeki düzenleme, davalıların sorumluğuna ve müvekkilim sigorta şirketinin rücu hakkına yöneliktir. Buna göre tazminatı gerektiren olay, aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olamayan kimseler tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana gelmiş ise sigorta şirketine sigorta ettirene rücu edilebilme imkanı tanımaktadır. Davaya konu olan olay da bu tanıma uygun bir şekilde meydana gelmiştir. Davalı ……… aracı ehliyetsiz olarak sevk ve idare etttiği, diğer davalı …….. ta KTK uyarınca işleten olarak kabul edildiği için KTK madde 85/1 ve 85/5’te yer alan düzenleme nedeniyle sorumluluk altına girmektedir.
 3. Müvekkilimin rücu hakkı kaynağını halefiyetten ilkesinden almamakta, sözleşme ve yasa gereği sigorta ettirene karşı defi hakkı bulunan müvekkilim, bu hakka dayanarak kendi akidine ve zarar sorumlusuna rücu etmektedir. Yargıtay’ın bu konuya ilişkin yerleşik içtihatları mevcuttur.
 4. Bu rücu hakkını kullanan müvekkilim, davalıya 01/05/2008 tarihinde yazılı olarak tazmin talebinde bulunmuş ancak bu talebimiz yanıtsız ve sonuçsuz kalmıştır.
 5. Ödenen 669,00. YTL tutarındaki hasar tazminatının, davalı sigortalı (işleten) …… ve kaza esnasında aracı kullanan ve kazanın oluşmasından %100 kusurlu bulunan …….. rücuan tahsili için Sayın Mahkemeniz nezdinde işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ

NEDENLER             : HUMK, BK, MK, TTK, KTK, ZMSSGŞ. ve sair yasal mevzuat.

 

DELİLLER               : Sigorta poliçesi, Genel Şartlar, Trafik Kaza Raporu, Ekspertiz Raporu,

  Rücu Yazışmaları, Fotoğraflar, Alkol Raporu, Faturalar, İbraname,

  ruhsat ve ehliyet fotokopileri, Yargıtay Kararları, keşif, bilirkişi

  incelemesi, tanık beyanları, yemin ve diğer her türlü delil.

 

TALEP VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle haklı davamızın kabülüyle;

Müvekkilimin yaptığı 2.669,00. YTL’ tutarındaki ödemenin fazlaya

dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, ödeme arihinden (06/03/2008)

itibaren işleyecek ticari avans faizi, yargılama giderleri, avukatlık

ücreti ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar

verilmesine saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim        

           Davacı

           Vekili

Rücuen Alacak ve Tazminat Dava Dilekçesi(Olumlu Netice)

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Sigortalıya yapılan ödemenin rücuan tahsili istemimizi içerir.

 

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Davalının zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu ve sigortalısı … adına kayıtlı bulunan … plaka numaralı, … marka, … model araç, adı geçen sigortalının sevk ve idaresinde iken, adı geçenin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, müvekkilimizin kasko sigortacısı olduğu ve sigortalısı … adına kayıtlı bulunan … plaka numaralı araçla …/…./…. tarihinde çarpışmış, müvekkilimizin sigortalısına ait aracın pert olmasına neden olmuştur.

2-) Müvekkilimizin sigortalısının kaza nedeniyle uğramış olduğu zarar, müvekkilimizce karşılanmıştır. Böylece, 6102 sayılı yasanın 1472. maddesi gereğince, sigortalının haklarına halef olunmuştur. Zararın karşılanması amacıyla yapılan ödemeye ilişkin dekontun bir örneği, dilekçemiz ekinde (EK 1) mahkemenizin tetkikine sunulmuştur.

3-) Kazanın meydana geldiği yerde ve aynı gün tutulan kaza tespit tutanağından (EK 2) ve kaza sonrasında her ikisi de ciddi şekilde yaralanan sürücülerin sevk edildikleri … Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenmiş bulunan muayene raporundan (EK 3) açıkça anlaşılacağı üzere, davalı tarafın sigortalısı, kaza sırasında 1.85 promil alkollü olup, almış olduğu alkolün etkisiyle uyuklamaya başladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, kazaya neden olmuştur. Bu husus, aynı zamanda, dilekçemiz ekinde isimleri ve adresleri yazılı bulunan tanıklarımızın (EK 4) mahkemeniz huzurunda sunacakları beyanları ile de desteklenecektir.

4-) Müvekkilimizin sigortalısına yaptığı ödemenin davalı taraftan rücuan tahsili istemi ile davalı tarafa …/…/… tarihinde tebliğ edilen iadeli taahhütlü mektuba verilen yanıtta, 2918 sayılı yasanın 48., ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 97. maddesinden söz edilerek, sigortalının kaza sırasında alkollü olması ve bu nedenle direksiyonda uyuklamaya başlaması nedeniyle kazanın meydana geldiğinden bahisle, olayda sigortacı sıfatıyla sorumlulukları bulunmadığı belirtilerek, müvekkilimizin istemi ret edilmiştir.

5-) Durum böyle olmakla birlikte, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1 maddesinde, zorunlu mali sorumluluk sigortacısının, poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı yasaya göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği düzenlenmiştir. Yanı sıra, 2918 sayılı yasanın 95. maddesi uyarınca, zorunlu mali sorumluluk sigortacısı, genel şartların B-4. maddesi gereğince tazminat yükümlülüğünün azaltılması ve kaldırılmasına ilişkin halleri üçüncü kişilere karşı ileri süremeyeceğinden, zarar görene ödeme yaptıktan sonra, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını ve indirilmesini sağlayabileceği oranda kendi sigorta ettirenine rücu edebilecektir (17. HD. 2010/776 E. 2010/5132 K.) (EK 5).

6-) Bu durumda, davalı taraf, 6102 sayılı yasanın 1409. maddesi uyarınca ispat yükü kendisinde olmak üzere, kazanın salt alkolün etkisiyle meydana geldiğini ortaya koyarak, kendi sigortalısına rücu edebilecektir.

7-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, eldeki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2918 S. K. m. 48, 95, Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 97,

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları m. A.1, B.4, 6100 S. K. m. 2, 6, 266, 288, 6102 S. K. m. 1409, 1472.

HUKUKİ DELİLLER          : Müvekkilimizin sigortalısına yapmış olduğu ödemeyi gösterir …/…/… tarihli dekont, …/…/… tarihli kaza tespit tutanağı, … Hastanesi başhekimliği tarafından düzenlenmiş …/…/… tarihli muayene raporu, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin sigortalısına ödemiş olduğu … TL’nin, temerrüt tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte, davalı taraftan rücuan tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim. …/…/…

EKLER          : 1. …/…/… tarihli ödeme dekontu,

 1. …/…/… kaza tespit tutanağı,
 2. …/…/… tarihli muayene raporu,
 3. Tanık listesi,
 4. 17. HD. 2010/776 E. 2010/5132 K. sayılı kararı,
 5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                                                      Davacı Vekili

Sigorta Rücu Dava Dilekçesi(Hırsızlık Nedeniyle)

T.C. X ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

HARCA E.D. : 48.000 TL (fazlaya ilişkin hak ve taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla şimdilik)

KONUSU : … TL’nin … tarihi … TL ‘nin … ödeme tarihinden itibaren başlayacak (Toplam …-TL’nin Fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla )banka reeskont faizi, masraflar, vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR

 • Şirketimiz nezdinde … sayılı sigorta poliçesi ile … adına sigortalı işyerinde … tarihinde hırsızlık vakıası meydana gelmiştir.
 • Davalılardan … eylemi gerçekleştiren, … ise velayeti altındaki küçüğü gerektiği gibi bakıp gözetmeyerek müvekkilimizin zarara uğramasına sebep olmuştur. Şirketimiz ve davalılar aleyhine Sigortalımız … tarafından … Asliye Hukuk Mahkemesinin … E. Sayı ile dava açılmış ve sonuçlanan dava ile ilgili olarak … sayılı dosyasına … tarihinde … -TL yatırılmış ayrıca … tarihinde de … -TL olmak üzere toplam … -TL sigortalımıza ödenmiştir.
 • Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.
 • Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve Mahkeme Kararınagöre meydana gelen olaydandavalıların sorumlu olduğu belirlenmiştir.           Davalılar sigortalımıza ve dolayısı ile onun yerine kaim olan Şirketimize karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :  HMK, TBK, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                  :  Poliçe, … Asliye Hukuk Mahkemesinin … sayılı ilamı ve her türlü kanuni delil.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda belirtildiği gibi Taraflara tebligat yapılmasını ve sübut bulacak davamız sonucunda …-TL’nın …, … TL’nin … ödeme tarihinden (toplam …-TL fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla ) itibaren banka reeskont faizi, masraflar, vekalet ücreti ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

2 Yorumlar

 1. Emrah bozkurt

  2016 10/10 da şahsıma ait aracım trafik kazasına karışmışdır şoför ben değilim karışmış oldugu trafik kazasında aracımı kullanam şahıs alkollüdür yaralamalı olmuştur karşı tarafın hasarını sigortam karşıladı bende sigortaya ödemesini yaptım 2019/02/18 tarihinde bana sigartadan rucü kağıdı geldi karşı tarafa tazminat ödediği bu paranın da benim ödememi istiyolar 7 iş günü içinde nasıl bi yol izlemeliyim bu parayı yatıracak durumum yok abartı bi para

  Yanıtla
  • Avukat Saim İncekaş

   Selamlar, iş günü kaybı tutarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız bu hususu cevap dilekçenizde belirtin. Rücu davası hakkında daha detaylı bilgi için dava dilekçesi ve delillerin incelenmesi gerekmektedir.

   Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.