Riskli Yapı Kararının İptali Davası

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA      

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

Duruşma İstemlidir.

 DAVACI:

DAVALI: … Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

DAVANIN KONUSU:  Davalı idare … adresindeki taşınmaz için verilen 6306 sayılı kanundan kaynaklı riskli yapı kararının iptali ile ;

 • Yine davalı idare tarafından verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olması nedeni ile iptaline ;
 • Taşınmazın tahliyesi ve yıkımı halinde ileride telafisi imkânsız zararlara neden olunabileceği de dikkate alınmak kaydı ile davalı idarenin cevabı beklenmeksizin YÜRÜTMENİN DURDURULMASI taleplerimizi içerir.

İPTALİ İSTENİLEN

İDARİ İŞLEM: İptali istenen işlemin tarih ve sayısı  

TEBLİĞ TARİHİ:

DAVANIN İZAHI:

Vekil edenlerden Hala Mantı isimli işyeri hakkında ;

Vekil eden … tarihinde taşınmazın maliki olan … ile … Tapu müdürlüğüne de 02/03/2012 tarih ve 105 yevmiye nosu ile şerh edilmiş 10 yıllık bir kira akdi ile … adresindeki taşınmazının 10 yıl boyunca kiralanması konusunda bir anlaşma tanzim etmiştir. Bu anlaşma yukarıda izah edildiği üzere … tapu müdürlüğünde de tapu üzerine şerh edilmiştir. Devamında vekil eden bahse konu adreste Restoran işletmeye başlamış ve halen işletmektedir. Bu konuda Davalı … Belediyesinin resmi ruhsatı ile halen çalışan vekil edene mal sahibi tarafından RİSKLİ YAPI  KARARI alacağı sözlü olarak beyan edilmiştir. Bu durum üzerine vekil eden Davalı yana 24/10/2018 tarihinde … sayılı evrak ile başvurarak bahse konu RİSKLİ yapı talebinin hakkın kötüye kullanılması olduğu ve taşınmazda daha önceden alınan … Üniversitesinden 04/12/2008 tarih ve 3487 sayılı raporlar olduğu ve … Mühendislik Tic.LTd.Şti den alınan raporlarda sunulmuştur.

Ancak davalı idare vekil edenin bu beyanlarına “ 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 7. Maddesinin 6 fıkrasında riskli yapı kararına yapı maliki veya kanuni temsilcisi tarafından itiraz edilebileceği ve bunun dışında yapılan itirazların işleme alınmayacağı” şeklinde cevap verilmiştir.

VERİLEN BU CEVAP USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP HUKUKEN VEKİL EDENLERİN KİRA AKİTLERİ OLMASI VE BAHSE KONU TAŞINMAZDA VAR OLAN KİRA AKDİNİN DE TAPU ŞERH EDİLMESİ NEDENİ İLE VEKİL EDENLERİN HAK SAHİBİ OLDUĞU SABİTTİR.

Davalı yanın 05/11/2018 tarihli cevap dilekçesinin devamında da vekil edene 06/11/2018 ve 08/11/2018 tarihlerinde taşınmazın mal sahibi …’dan … Noterliğinin 08734 ve 08674 yevmiye nolu ihtarnameleri ile taşınmazın boşaltılması aksi halde yıkılacağına ilişkin noter ihtarları tebliğ edilmiştir.

Vekil eden … açısından ;

… isimli şirket bahse konu taşınmazı daha önceden kiracı olan … isimli firmadan 2012 yılında devir almış ve … isimli şirkette bahse konu taşınmazda 05/11/2012 tarihli … Noterliğinin 32175 yevmiye nolu kira akdi ile …’dan 10 yıllığına devir ve temlik hakları da kiracıda kalmak üzere kiralamıştır. Vekil eden de bahse konu taşınmazı …’ın da onayı ile … isimli şirketten 05/12/2018 tarihli kira akdi ile 10 yıllığına kebap salonu, kafeterya olarak kullanmak üzere kiralamıştır.

Vekil eden şirkete … tarafından 08/11/2018 tarihli … Noterliğinin 08733 yevmiye nolu ihtarnamesi ile taşınmazın boşaltılması aksi halde yıkılacağına ilişkin noter ihtarı tebliğ edilmiştir.

Diğer vekil eden … açısından;

Vekil eden … bahse konu taşınmazı 01/07/2007 tarihinde cafe, kafeterya vs işyeri için kullanılmak üzere 5 yıllık bir kira akdi ile …’dan kiralamıştır. Vekil edene … tarafından 08/11/2018 tarihli … Noterliğinin 08733 yevmiye nolu ihtarnamesi ile taşınmazın boşaltılması aksi halde yıkılacağına ilişkin noter ihtarı tebliğ edilmiştir.

VEKİL EDENLER GENEL İTİBARİ İLE 2007 YILINDAN İTİBAREN BAHSE KONU RİSKLİ YAPI KARARI ALINAN TAŞINMAZDA CİDDİ YATIRIMLAR YAPMIŞ VE TAŞINMAZI HALEN KULLANMAKTADIR. NE GARİPTİR Kİ DAVALI İDARE TARAFINDAN VEKİL EDELERE VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVCUTTUR. TAKDİR BUYURURULUR Kİ BİR TAŞINMAZIN RİSKLİ YAPI İLANI İÇİN ARANAN ŞARTLAR TAŞINMAZININ DEPREM RİSKİ TAŞIMASI VE KANUNDA BELİRTİLEN AŞAĞIDA SIRALANAN NEDENLERDİR.

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ATANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKMDAKİ KANUNUN 2/D MADDESİNDE RİSKLİ YAPI ŞU ŞEKİLDE TANIMLANMIŞTIR: “RİSKLİ YAPI: RİSKLİ ALAN İÇİNDE VEYA DIŞINDA OLUP EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLAN YA DA YIKILMA VEYA AĞIR HASAR GÖRME RİSKİ TAŞIDIĞI İLMİ VE TEKNİK VERİLERE DAYANILARAK TESPİT EDİLEN YAPI” OLARAK TANIMLANMIŞTIR, DAVA KONUSU GAYRİMENKUL BU TANIMA HİÇBİR ŞEKİLDE UYMAMAKTADIR.

6306 Sayılı kanunun 2/d maddesi gereğinde RİSKLİ YAPI tanımı incelendiğinde ;

Ekonomik ömrünü Tamamlama Kriteri Açısından Değerlendirme:

Müvekkilin kullanmakta olduğu taşınmaz ekonomik ömrünü tamamlamamıştır. Zira söz konusu gayrimenkul üzerinde bulunana taşınmaz işyeri olarak kullanılmakta yine BAKANLIĞIN LİSANSLANDIRDIĞI PROYENİ firmasından alınana raporda da görüldüğü üzere ekonomik ömrünü tamamlamış bir yapı da değildir. Binaleyh taşınmaz 2012 yılından beri HALA mantı isimli vekil eden tarafından kullanılan da bir işletmedir. Ayrıca taşınmazda başka bölümler var olup müvekkil ve başka kiracılara kiralamalar yapılmıştır. Bir yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması İçin kullanılamaz olması gerekmektedir, Ancak riskli yapı olduğu tespit edilen gayrimenkul birden çok firmaya kiralanmış ve bu firmalar tarafından bilfiil kullanılmaktadır. Üstelik malike de gayet yüksek miktarlı kira geliri getirmektedir,

 Yıkılma Veya Ağır Hasar Görme Riski Taşıdığı (ilmi Ve Teknik Verilere Dayanılarak Tespit Edilme Açısından Değerlendirme:

 • Müvekkilin 2012 yılında kira sözleşmesi ile kiralamış ve de kullanmakta olduğu alanlar halen kullanılmakta olup yıkılma veya ağır hasar görme riski bulunmamaktadır. Riskli yapı olduğu tespit edilen gayrimenkulün yıkılma veya ağır hasar görme riski altında olmadığı tam aksine sağlıklı bir yapı olduğu hiçbir teknik rapor olmadan dahi çıplak gözle bite görüldüğünde anlaşılacaktır,
 • Üstelik ilgili Kanun maddesi gereğince yapının yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyıp taşımadığının ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilmesi gerekmektedir. Müvekkil, davalı idare tarafından müvekkilin kiracısı bulunduğu gayrimenkul ün riskli yapı olarak tespit edilmesine dayanak oluşturan RİSKLİ YAPI RAPORUNU görmemiş olup bu rapor hakkında herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır, Dolayısı ile de davalı idarede olan ve tarafımıza  hala tebliğ edilmeyen riskli yapı raporunun ilmi ve teknik verilere göre oluşturulup oluşturmadığı bilinmemektedir.

15.12.2012 Tarih Ve 28498 Resmi Gazete Yayınlanan Ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7 Maddesi uyarınca

MADDE 7(Değişik:RG-27/10/2016-29870)

(1) Riskli yapılar, Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre tespit edilir. Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.

Ek-2 de yer alan 2. Maddesinde Riskli Bina

2.1.Bulunduğu bölge için DBYBHY’de tanımlanan Tasarım Depremi altında yıkılma veya ağır hasar görme riski bulunan bina riskli bina olarak tanımlanır. Riskli binanın tespiti için uygulanacak değerlendirme kuralları bu esaslarda verilmiştir.

2.2.Bu Esaslara göre riskli bulunmayan binalarda DBYBHY 7.7.3’te belirtilen can güvenliği performans düzeyinin sağlandığı sonucu çıkarılamaz.

Yukarıda görüldüğü üzere riskli yapı kararı deprem ve can güvenliği olmayan binalarda kullanılmak üzere hazırlanmış 6306 sayılı kanundan kaynaklanan ancak mal sahiplerinin kanunun verdiği haklarını kötüye kullanması maalesef mağduriyetlere neden olan kararlara da neden olmaktadır.

DAVALI İDARECE VERİLEN İŞYERİ VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN KANUNA AYKIRI OLARAK ALINANA BU RİSKLİ YAPI KARARININ SAYIN BAŞKANLIĞINIZCA KALDIRILMASI YASAL ZORUNDALIKTIR.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN ;

3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun , 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve salahiyet kanunu, 222 sayılı ilk Öğretim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden verilir.

İşyeri açma-çalışma ruhsatı verilmesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; yapılan inceleme ve araştırmalarda işyerinin, insan sağlığına, çevre kirliliğine, yangın patlama, genel güvenlik, işçi sağlığı, trafik, karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı olmama şartı aranmaktadır.( Davalı idarenin resmi internet sayfasından alıntıdır.)

Beyoğlu’nda bir işletme açmadan önce açılacak yerin tapu fotokopisi ile Belediyemize danışmanız lehinize olacaktır…

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Müracaatları Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce yapılır. İlgili işletmenin iş nev’ine göre Ruhsat ve Denetim müdürlüğü tarafından; İstanbul Büyük Şehir İtfaiye Müdürlüğüne (Yangın, patlama v.b yönünden), İlçe Emniyet Müdürlüğü (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), İlçe Tapu Müdürlüğü (kat malikleri ve muvafakat yönünden), Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (imar yönünden), Belediye Zabıta Müdürlüğüne (çevre ve gürültü yönünden), Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), Liman Başkanlığına (liman başkanlığı görüşü yönünden), Gerekli görüldüğünde diğer resmi-özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için müdürlüğümüz tarafından yazı yazılır. Bu kurumlardan uygunluk görüşleri yazılı olarak Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra oluşturulan ruhsat komisyonunca mahallinde tetkikleri yapılır varsa eksikler ve noksanlar giderilmesi için uyarılır. Eksik ve noksan yoksa Ruhsat harçları yatırılarak İşletme Açma ve Çalışma Ruhsatı basımı yapılarak imzaya sunulur. İmza işlemi biten İşletme ruhsatı Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak Çerçevelenerek Çevreye duyarlı kağıt çantası içinde şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir. Verilen Ruhsatların aslı yönetmelik gereği İşletmede herkesin görebileceği bir yere asılır.” .( Davalı idarenin resmi internet sayfasından alıntıdır.)

VEKİL EDENİN KİRACISI OLDUĞU TAŞINMAZDA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK VE VEYA RİSKLİ YAPI KARARININ VERİLMESİ ŞARTLARI ASLA OLUŞMAMIŞTIR. VEKİL EDENLER TARAFINDAN ALINANA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN ALINAN 04/12/2008 TARİH -3487 SAYILI VE YİNE VEKİL EDENLER TARAFINDAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA LİSANSLANDIRILMIŞ OLAN PROYENİ LTDŞTİ YAPTIRILAN YAPISAL PERFORMANS RAPORU DA SÖZ KONUSUDUR. BU RAPORLARA GÖRE BAHSE KONU TAŞINMAZ CAN GÜVENLİĞİ PERFORMANS SEVİYESİNİ SAĞLAMAKTA VE GÜÇLENDİRME DAHİ OLMAKSIZIN KULLANILMASINDA HERHANGİ BİR SAKINCA OLMADIĞI SAYIN BAŞKANLIĞINIZCA DA YAPILACAK İNCELEME İLE BELİRLENEBİLECEK DÜZEYDEDİR.

AÇIKLANAN SEBEPLER İLE DAVALI İDARE TARAFINDAN MÜVEKKİLİN KİRALAMIŞ OLDUĞU TAŞINMAZ HAKKINDA VERİLEN RİSKLİ YAPI TESPİT KARARINA VE BU KARARIN DAYANAĞI OLAN RİSK TESPİT RAPORUNA İTİRAZ ETMEKTEYİZ.

Müvekkilin kiracı sıfatı ile kullandığı taşınmazın can ve mal güvenliğini ihlal edecek bir risk taşımaması sebebi ile 6306 sayılı kanun doğrultusunda riskli yapı olarak tespiti mümkün değildir. Söz konusu taşınmaz hakkında verilen risk tespit raporu yanıltıcı ve yanlış nitelikte olup 6306 sayılı Kanunun amacı ile çelişmektedir. Davalı idarenin yanlış ye yanıltıcı nitelikteki risk tespit raporuna dayanarak taşınmaz hakkında riskli yapı tespit kararı vermesi hukuka aykırı olup bu idari işlemin iptali gerekmektedir.

Çünkü tarafımızca da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği PROYENi firmasından alınana ve İTÜ teknik raporu mevcut olduğu da dikkate alınmak kaydı ile öncelikle raporlar arasında var olan çelişkilerin sayın başkanlığınızca giderilmesi gerekmektedir.

DAVALI İDARENİN ALDIĞI RİSKLİ YAPI KARARINI 6306 SAYILI  AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN AMACINA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR.

6306 sayılı kanunun 1. Maddesinde “  Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.” Şeklindedir.

BU AMACA BAKILDIĞINDA DAVALI İDARECE ALINANA RİSKLİ YAPI KARARININ YASAL DAYANAĞI İLE KANUNUN AMACI BİRBİRİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR.

 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunun 3. maddesinde riskli yapı tespit yetkisinden bahsedilmiştir. Bu madde uyarınca yapı “riskli yapı” olarak tespit edildikten sonra bu durum ayni hak ve şahsi hak sahiplerine bir ‘risk tespit raporu’ sonucu ile bildirilmektedir. Raporun hak sahiplerine tebliği gereklidir.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ İLE BİRLİKTE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SINIRLI SÜRELİ İNTİFA HAKKI KİRACIYA GEÇTİĞİ DE DİKKATE ALINDIĞINDA VEKİL EDENLERE BAHSE KONU RİSKLİ YAPI KARARI8NIN TEBLİĞİ GEREKMEKTEDİR. ANCAK HENÜZ İŞ BU DAVA DAHİ İKAME EDİLİRKEN TARAFIMIZA TEBLİĞ EDİLEN BİR RİSKLİ YAPI RAPORU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE İTİRAZ HAKLARIMIZDA AÇIKÇA ENGELLENMEKTEDİR.

 • DAVALI BELEDİYE’NİN RİSKLİ YAPI TESPİT KARARI DOĞRULTUSUNDA TAŞINMAZIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP BU İDARİ İŞLEMİN DE İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle gayrimenkul hakkında verilen risk tespit raporunun mevcut durumla uyuşmadığı, müvekkillerin kiralamış olduğu gayrimenkullerin can ve mal güvenliği riski taşımadığı, ekonomik ömrünü tamamlamadığı, yıkılma veya ağır hasar görme durumunun mevcut olmadığı sebeplerinden ötürü yanlış/hatalı bir rapor olup , bu raporun ve bu raporun dayanak alınarak davalı yanca verilen riskli yapı kararının iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi halde haksız ve hukuka aykırı bir idari işlemden dolayı müvekkil büyük zarar görecek, İşlerini yapamaz hale gelecektir.

 • DANIŞTAY 14. DAİRESİ 2013/1493 E VE 2013/5670 K SAYILI VE 10.09.2013 TARİHLİ KARARI İLE “ CAN VE MAL KAYBINA SEBEP OLMA UNSURUNUN SOMUT OLARAK ORTAYA KONULMAMASI SEBEBİ İLE İPTAL ETMİŞTİR.

Danıştay 14. Dairesini 2013/1493 E ve 2013/5670 K sayılı kararında;

“ 6306 sayılı Kanunda riskli alan özelliğini taşıdığına dair düzenlenen raporun alanda bulunan yapılarla ilgili olarak üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal güvenliğine yol açma riski altında bulunduğuna dair somut herhangi bir bilgi içermediği sonucuna ulaşıldığını ifade etmiştir. Danıştay söz konusu kararında bir alanın riskli alan olarak, tespit edilmesi için yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına sebep olma unsurunun somut olarak tespit edilmesi gerektiğini aramaktadır.

Davalı idarece alınan riskli yapı kararının dayanağında yer verilen can ve mal kaybına sebep olma unsurunun somut olarak açıklanması da gerekmektedir.

 • BAHSE KONU TAŞINMAZIN BULUNDUĞU KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ SİT ALANI OLARAK YER ALMAKTA OLUP BU ALANLARDA ALINACAK RİSKLİ YAPI KARARLARININ UYGULANMASINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLUDUR.

Belirlenen alanlardaki yapılara ilişkin zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına teknik raporu, alanda daha önce meydana gelen afetlere dair bilgileri, alanın koordinatlı haritası veya uygulama imar planını, kamuya ait taşınmazların listesini, alanın uydu görüntüsü veya ortofoto haritasını, zemin sebebiyle riskli olduğu belirtilmişse zemin etüt raporunu, Bakanlıkça istenebilecek diğer bilgi ve belgeleri içeren dosya hazırlanır ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşleri alınır. Dönüşüm alanı, 2863 ve 5366 sayılı Kanunlar uyarınca sit alanı kapsamındaysa Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da görüş alınır.

SİT ALANINDA OLAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU ALAN İLE İLGİLİ DAVALI YANCA ALININ BİR GÖRÜŞ SÖZKONUSU DEĞİLDİR. ALINAN BU RİSKLİ YAPI KARARI DA BU NEDENLE DE HUKUKA AYKIRIDIR.

 • YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZ VARDIR, GAYRİMENKUL HAKKINDA DAVALI BELEDİYE TARAFINDAN VERİLEN TAHLİYE KARARI İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI İÇİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

İşbu dilekçede açıklamış olduğumuz nedenlerle müvekkillerin kiralamış olduğu gayrimenkul riskli yapı olmayıp bu konuda verilen riskli yapı raporu, riskli yapı tespit kararı ve tahliye kararı hatalıdır. İşbu dava ile talep etmiş olduğumuz üzere yapılacak olan yargılama sonucunda riskli yapı tespit kararının iptal edilebilecek olup eğer ki tahliye kararları durdurulmaz ise iptal davasının hiçbir anlam ve önemi kalmayacaktır. Anayasa’nın 125, maddesine göre yürütmenin durdurulması karan verilebilmesi için “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararın doğması” kriteri aranmaktadır, işbu davada da yürütmenin durdurulması karan verilmez ise telafisi imkânsız zararlar ortaya çıkacaktır. Vekil edenlerin lokanta, kafeterya olması sebebi ile davalı belediye tarafından iş bu dava devam ederken verilen 60 günün sonunda alt yapı hizmetlerinin de durdurulacağı beyanı da dikkate alınmak kaydı ile davalı idarenin cevabı beklenmeksizin yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER        :  İdari Yargılama Usulü Kanunu, vs.  

DELİLLER                          : 20/02/2012 tarihli, 01/07/2007 tarihli ,05/11/2012 tarihli ve 2018 tarihli  kira kontratları, noter ihtarnameleri, Proyeni firmasına ait rapor, İTÜ teknik raporu, bilirkişi incelemesi, keşif her türlü delail,  

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarda açıklanan nedenler  ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile;

 • 6306 Sayılı Kanunun 6/9.fıkrası gereği tensip ile müvekkilin kiracısı bulunduğu binanın can ve mal kaybı için risk taşıyıp taşımadığı, riskli yapı olup olmadığı yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
 • 5393 Saylı Kanunun 73/5.fıkrası gereği kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan davalar mahkemelerde öncelikle görüşülüp karara bağlanacağından davalı belediye tarafından 60 günlük süre içinde tahliye ve yıkım işlemi yapılacağından huzurdaki davanın ivedîyetle karara bağlanmasına,
 • …………………Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün …… tarih ve ……………………………….. sayılı Riskli Yapı Kararının ve tahliye kararı uygulanacağından davalı idarenin cevabı beklenmeksizin yürütmesinin durdurulmasına,
 • İzah edilen ve ayrıca şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı idari işlemlerin ayrı ayrı İPTALİNE,
 • Yargılama giderlerinin davalı yanlara yükletilmesine vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACILAR VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 1 Kasım 2020 13:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.