Repo İşlemleri Sözleşmesi

Kas 10, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

REPO İŞLEMLERİ İÇİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları;

1-….. adresinde bulunan…. Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan böyle…. olarak adlandırılacaktır.)

2- …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………. (bundan böyle müşteri olarak adlandırılacaktır.)

Tarafların bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için kanuni ikametgahları yukarıda belirtilmiştir.

Müşterinin yukarıda yazılı adresine yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. Bu adreste yapılan değişiklikler en kısa zamanda yazılı olarak ve/veya noter aracılığı ile….’a bildirilir. Bildirilmediği takdirde bu adrese gönderilen tebligatlar müşteri tarafından tebellüğ edilmiş sayılır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 2 – İş bu sözleşmenin konusu; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından neşrolunan Seri V No: 7 sayılı “Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ” veya bu tebliğ yerine geçecek diğer düzenlemeler ile Repo ve/Veya Ters Repo İşlemlerine konu olabilecek menkul kıymet olarak kabul edilen kıymetlerin Tebliğ kapsamında alım satımına ilişkin genel esas ve usullerin tayin ve tespitinden ibarettir.

MENKUL KIYMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE AÇILAN HESAPTA OLUŞAN NAKTİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 3- Ancak, Müşterinin Menkul Kıymet Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi gereğince…. nezdinde açılan hesabında nakit oluşması ve bu nakitin müşteri ile imzalanan Menkul Kıymet Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi’nin 12. maddesi uyarınca en az ……… Amerikan Dolarına tekabül eden YTL. olması durumunda,…., müşterinin herhangi bir talimatı olmaksızın Menkul Kıymetleri belirli bir vade ve fiyattan geri alma taahhüdü ile Müşteriye Satması ve bu yolla müşteri parasının nemalandırılması bu sözleşme hükümlerine tabi değildir.

MÜNFERİT İŞLEMLER

Madde 4- …. ile Müşteri arasında gerçekleştirilen münferit işlemlerde Tebliğin 1 no.lu ekinde sözü edilen dekont kapsamı yerine getirilecek olup, tarafların anlaşmasını müteakip iki nüsha olarak düzenlenen dekont bir nüshası işlem sırasında müşteriye teslim edilecektir. Diğer nüsha…. tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde saklanacaktır.

TARAFLARIN TAAHHÜTLERİ

Madde 5- İşlemin niteliğine göre, işlemin yapılması anında, başkaca bir beyana gerek olmaksızın satıcı dekontun içeriğine uygun olarak menkul kıymeti satmayı ve vadesinde geri almayı, alıcı da menkul kıymeti almayı ve vadesinde geri satmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

DEKONT FORMU

Madde 6- Sözleşme kapsamında yapılacak her işlem için…. tarafından dekont formu düzenlenecektir. Ancak Borsa da gerçekleştirilecek işlemleri tevsik edici belgeler, Borsa Yönetim Kurulunca belirlenen esas ve usuller dairesinde yapılır. Düzenlenecek dekont formunda; işlem günü, yapılan işlemin niteliği, işlem yapılan kişi veya kuruluş, alınan/satılan menkul kıymetin türü, menkul kıymete ilişkin bilgiler (nominal değeri, vadesi, birim fiyatı), vade, oran, menkul kıymetin alış/satış fiyatı, vadede ödenecek/alınacak miktar ve valör yer alacaktır.

Vade bitiminde alım bedelinin müşterinin alacağına kaydedilebilmesi için dekont formunun müşteriye verilen nüsha aslının, Müşteri tarafından….’a iade edilmesi gerekmektedir.

Dekont formunun kapsadığı hakların; bölünmesi, devri, temlik ve cirosu mümkün değildir.

İŞLEM NEDENİYLE YAPILACAK NAKİT ÖDEMELERİN ŞEKLİ

Madde 7- İşlemin yapılabilmesi için bedelin, işleme başlamadan önce….’ın kasasına ya da banka hesaplarına yatırılmış olması şarttır. Bedelin….’ın kasasına ya da banka hesabına ödenmemesi durumunda,….”ın bu sözleşme gereğince işlem yapması söz konusu olamayacağı gibi müşterinin işlem yapılmaması nedeniyle….’dan hiç bir şekilde herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

Banka kanalıyla yapılacak ödemelerde, ödemenin….’ın ……………….. A.Ş. nezdindeki 1003-11-1 no.lu ya da … BANKASI Borsa Şubesi nezdindeki ……. no.lu hesabına en geç saat 13.00’e kadar yatırılması gerekmektedir. Belirlenen zamana kadar naktin hesaba geçmemesi halinde, repo işlemi ertesi günkü valörle yapılır.

MENKUL KIYMETLERİN SAKLANMASI

Madde 8- Repo ve ters repo işlemlerine konu olan menkul kıymetler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca yapılacak düzenlemeler çerçevesinde “depo” edilecektir. Repo konusu yapılan menkul kıymetlerin alıcıya fiziki teslimi yapılmaz. İşlemler hesaben gerçekleştirilir.

REPO VE TERS REPO İŞLEMİNİN YAPILACAĞI YER

Madde 9- Repo ve ters repo işlemleri…. tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda yapılabileceği gibi borsa dışında da yapılabilir.

GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN TASFİYESİ

Madde 10- Müşteri parasının satılması durumunda satılan para müşterinin borcuna, vadesinde geri satmak taahhüdü ile alınan menkul kıymet müşterinin alacağına kaydedilir.

Vade bitiminde ise menkul kıymet müşterinin borcuna geri alım bedeli (ana para ve faiz geliri müşterinin alacağına kaydedilir.

CEZAİ ŞART

Madde 11- Taraflardan herhangi biri sözleşme ile belirlenen edimini yerine getirmekte temerrüde düşer ise, temerrüde düşen taraf diğer tarafa sözleşmeye konu işlem tutarının %…. oranında cezai şart öder.

TARAFLARIN TEMSİLİ

Madde 12- Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle,…. nam ve hesabına sözleşme ve sözleşme konu iş ve işlemleri yapmaya Sn. ………………….. yetkilidir. Sözleşmede yazılı yetkilinin değişmesi halinde, işlem yapılacağı gün itibariyle…. nam ve hesabına bu tür işlemleri yapmakla kim yetkili kılınmışsa, iş bu sözleşmede adı yazılı kişinin yetkileri yetkili kılınmış kişi tarafından icra olunur.

Müşteri tüzel kişi ise, müşteri nam ve hesabına hareket edecek kişi ve/veya kişiler aşağıda açıklanmıştır……………………………

Yukarıda simleri yazılı kişiler, taraflarca, sözleşme konusu içinde yer alan tüm işlemleri yapmaya, işlemlerle ilgili tüm belgeleri imzalamaya yetkili kılınmıştır.

SÜRE

Madde 13- Sözleşme süresizdir. Sözleşmenin tarafları karşılıklı ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi diledikleri anda sona erdirebilirler. Sözleşmenin sona ermesi için tarafların 5 (Beş) iş günü öncesinden diğer tarafı yazılı mevzuata uygun olarak haberdar etmesi zorunludur.

SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI

Madde 14- Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra, müşterinin…. nezdindeki hesabında yeterince nakit oluşması (madde 2) halinde sözleşme fiilen başlamış olur. İş bu sözleşmenin tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri….’ın kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Taraflarınca imzalanan iş bu anlaşma hükümleri anlaşmada belirlenen süre içinde taraflar arasında uygulanacak genel esasları oluşturur ve her işlemde tanzim olunan ilgili dekontla birlikte uygulanır.

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 15- …. iş bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir….. bu değişiklikleri müşteriye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri bildirim tarihinden başlayarak 1 (Bir) hafta içerisinde bu değişikliklere herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde değişiklikleri aynen ve kesinlikle kabul etmiş sayılacaktır.

YETKİ

MADDE 16- Taraflar doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduklarını kabul ederler.

16 (Onaltı) maddeden ibaret olan iş bu anlaşma ……../……../………… tarihinde taraflarca okunarak, iki nüsha olarak imzalanmıştır.

ŞİRKET

…. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adres:

Tel.:

MÜŞTERİ

ADI SOYADI:

ÜNVANI:

ADRESİ:

HESAPNO:

İMZA                                                                                            İMZA

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.