Rehinli Borç Sözleşmesi/Rehin Sözleşmesi

Kas 10, 2019 | İcra Hukuku

Rehin Sözleşmesi -1-


REHİNLİ BORÇ SÖZLEŞMESİ

REHİN EDEN (BORÇLU)

Adı Soyadı                                       :

Adresi                                               :

Telefonu                                           :

REHİN ALAN (ALACAKLI)

Adı Soyadı                                       :

Adresi                                               :

Telefonu                                           :

ÖDENECEK BORÇ TUTARI     :

BORCUN VADESİ                       :

REHNEDİLEN MALLARIN

Cinsi…………………………………….

Miktarı………………………………….

Özellikleri……………………………..

Değerleri……………………………….

Ben rehin eden, karış taraf rehin alandan almış bulunduğum borcuma karşılık yukarıda yazılı mallarımı kendisine rehin ettim. Borcun bitiminde mallarımı geri alacağım. Borcumum vadesinde ödemediğimden dolayı karşı tarafın hiçbir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın rehini paraya tahviline muvafakat ederim. Rehinli mallar borcu karşılamadığı taktirde geriye kalanı da ödemeyi taahhüt ederim.

Ben rehin alan ilgilinin beyanında belirttiği gibi, kendisinden olan alacağıma karşılık yukarıda yazılı malları rehin aldım, borcunu vadesinde ödediği taktirde rehin aldığım malları aynen iade edeceğim. …/…/…

REHİN EDEN                                                                             REHİN ALAN

Ad Soyad                                                                                     Ad Soyad

İmza                                                                                               İmza

Rehin Sözleşmesi -2-


REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Rehin veren ….. ŞİRKETİ (metnin içinde rehin veren/kiracı olarak anılacaktır) ile rehin alan ….. (metinde rehin alan/kiralayan olarak anılacaktır), rehin verenin ….. Bank ….. Şubesindeki vadesiz TL/EUR/USD hesabı ile ilgili aşağıda gösterilen alacağını işbu rehin sözleşmesindeki şartlarla rehnedilmesi hulusunda anlaşmışlardır.

2- Rehin veren, kiralayan ile akdetmiş olduğu ….. Noterliğinin .. / .. / …. tarih ve ….. sayılı ….. Sözleşmesi hükümleri uyarınca doğmuş ve doğacak tüm borçları ile, (kira bedelleri, faizler, vergiler, harçlar, fonlar ve diğer her türlü masraflar dahil) Finansal Kiralama Sözleşmesiyle ilgili olmak üzere her ne surette olursa olsun doğmuş ve doğacak diğer tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, rehin verenin ….. Bankası (Metnin içinde banka olarak anılacaktır) ….. Şubesindeki ….. no.lu Vadesiz/Vadeli TL/EUR/USD hesabındaki ….. TL/EUR/USD (yazıyla …..) tüm fer’ileriyle birlikte rehin veren tarafından rehin alan kiralayana 4721 Sayılı Medeni Kanunun ilgili maddeleri ve diğer hükümleri dairesinde rehin edildiğini kabul ve beyan eder.

Rehin veren hesap cüzdanını rehin alana teslim ettiğini, rehin alan da hesap cüzdanını teslim aldığını kabul ve beyan ederler.

3- Rehin veren, rehin konusu hak ve alacakların her türlü teferruat ve fer’ilerinin vadesi gelmiş veya gelecek faizlerinin aynı şartlarla rehin kapsamında olduğunu kabul ve beyan eder.

4- Rehin veren, rehin konusu hak ve alacakların korunması ve idaresi için yapılacak bütün masraflar ile sözleşmeden kaynaklanan kiralayan alacağının muaccel olacağı tarihten itibaren işleyecek temerrüt faizi, gider vergisi ve yasal takip masraflarına, rehin bedelinden kısmen veya tamamen rehin miktarını aşsa da, rehin alanın (kiralayanın) tahsil ve rehinle garanti altına alınan alacağına mahsup yetkisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- Kiracının adı geçen sözleşmeden doğan borcunu kısmen veya tamamen ödememesi durumunda, rehin alanın (kiralayanın) hiçbir yasal merasime, protesto keşidesine ve hüküm istihsaline gerek olmaksızın, dilediği anda rehin sözleşmesini ve hesap cüzdanını Banka’ya sunarak rehnedilen malı (kısmen veya tamamen) fer’ileriyle birlikte tahsil ederek kiracının borcuna mahsup edeceğini taraflar kabul beyan ve taahhüt ederler.

6- Rehin veren, işbu sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin kullanılmasından dolayı kiralayanı ve Banka’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- Taraflar uyuşmazlık halinde, rehin alanın muhasebeye ilişkin defter, kayıt ve belgelerinin ilgili yazışma ve içeriğinin geçerli olacağını, dava halinde kiralayan defterlerinin usulüne uygun tutulduğunun, aynen yeterli delil teşkil edeceğini kabul ve beyan ederler. Rehin veren, defterlerin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından ve defterlere karşı her türlü itirazdan peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

8- Taraflar uyuşmazlık halinde ….. Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

9- Rehin alan, rehinle garanti altına alınan alacak tamamen tasfiye oluncaya kadar rehin konusu hak ve alacakları elinde bulundurmak hak ve yetkisine sahip olup işbu rehin sözleşmesini aynı şartlarla kabul etmiştir.

10- İşbu rehin sözleşmesi ….. Noterliğinin .. / .. / …. tarihli ve ….. sayılı ….. Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

11- Taraflar aşağıda yazılı adreslerin yasal yerleşim yerleri olduğunu kabul ve beyan ederler. Rehin veren işbu adresi değiştirdiği takdirde, değişikliği yazılı olarak rehin alan/kiralayana bildirmediği sürece işbu adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

Rehin verenin adresi        :           …..

Rehin alanın adresi          :           …..

12- İşbu rehin sözleşmesi 12 madde ve … sayfadan ibaret olup, .. / .. / …. tarihinde taraflarca okunup kabul edilerek 3 nüsha halinde birlikte imza olunmuştur.

Rehin Veren                                                 Rehin Alan

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.