Rehin Açığı Belgesi İle Takip

Rehin Açığı Belgesi İle Takip

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, alacağın rehnin satışından elde edilen bedel ile karşılanamaması halinde, icra dairesi tarafından düzenlenerek alacaklıya verilen belgeye rehin açığı belgesi denilir.

Rehin açığı belgesi geçici ve kesin rehin açığı belgesi olmak üzere iki çeşittir.

Geçici rehin açığı belgesi rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ile takip devam ederken, rehnin satışından elde edilen bedelin alacağa yetmeyeceğinin anlaşılması üzerine ve alacaklının talep etmesi halinde verilir.

Geçici rehin açığı belgesi, alacaklıya, aynı takip dosyasında, alacağın rehinle karşılanmayacağı tahmin edilen miktarı için borçlunun diğer mallarına haciz konulmasını isteme yetkisi verir. Ancak rehin satılıp açık ke­sin olarak belli olmadıkça hacizli malların satışı istenemez.

Kesin rehin açığı belgesi ise, takip sonunda alacağın rehinle karşılanmayan miktarı için alacaklıya verilen belgedir.

Kesin rehin açığı belgesine bağlanan sonuçlar şunlardır:

  • Alacaklı, bu belge ile borçluya karşı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ile takip yaptığını fakat alacağını alamadığını ispat ederek, borçluya karşı haciz veya iflas yolu ile takip yapabilir.
  • Alacaklı borçluya karşı 1 yıl içinde takip yaparsa, borçluya yeniden ödeme veya icra emri gönderilmesine gerek olmaz. 1 yıllık sürenin başlangıcı rehinli mal satılmış ise, satışın kesinleştiği tarihten itibaren başlar. An­cak rehinli mal ihalede satılamamışsa, 1 yıllık sürenin başlangıcı ihale (artırma) tarihinden itibarendir.
  • Kesin rehin açığı belgesi İİK m.68 anlamında borç ikrarını içeren belge niteliğindedir. Dolayısıyla alacak­lı bu belge ile itirazın kesin kaldırılmasını talep edebilir.

Kesin rehin açığı belgesi, bir borç ödemeden aciz belgesi niteliğini taşımaz. Çünkü, bu belge borçlunun aczini değil, sadece rehnin alacağı karşılamadığını gösterir. Bu nedenle rehin açığı belgesi ile tasarrufun iptali davası da açılamaz.

bir yorum bırakın