Red Edilen Boşanma Davasından Sonra Fiili Birliktelik Gerçekleştiğinden Red Mahkeme Kararı

Nis 20, 2019 | Fiili Ayrılık

Red Edilen Boşanma Davasından Sonra Fiili Birliktelik Gerçekleştiğinden Red Mahkeme Kararı

-KARAR-

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan BOŞANMA DAVASININ yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREGI DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili boşanma avukatı Saim İncekaş dava dilekçesi ile, müvekkilinin 20/02/1979 tarihinde evlenmiş olduğunu, bu evliliklerinden iki müşterek çocukları bulunduğunu, müvekkili ile davalının

Hısım; birbirleriyle kan veya dünürlük (sıhriyet) nedeniyle yakın olanlar.

“>akraba olduklarını, yapılan fedakarlık ve hoşgörünün evliliği kurtarmaya yetmemiş olduğunu, bu nedenle evliliğin yıllar önce fiilen bitmiş olduğunu, müvekkilinin eşi aleyhine 05/11/1999 tarihinde Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 1999/1241 esas numarası ile

Boşanma davaları kanunda öngörülen belirli sebeplerin varlığı halinde bir hukuki durum olan evliliğin değiştirilmesini, yani evlilik birliğinin sona erdirilmesini ve ayrıca bu sonuçla ilgili yan tedbirlerinde birlikte düzenlenmesini sağlama amacına dayalı yenilik doğuran inşai bir dava türüdür.

“>boşanma davası açmış olduğunu fakat davanın red ile sonuçlanmış olduğunu, müvekkili davanın reddinden sonra gecen 3 yılı aşkın zaman zarfında bir araya gelmemiş, evlilik birliği kurulamamış olduğunu, artık bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını, bu sebeple yapılacak yargılama sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilmesini, yapılan yargılama gederleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmişlerdir.

Davacı vekili duruşmadaki beyanlarında; dava dilekçesini tekrar ettiklerini, 3 yıllık fiili

Evlilik birliğinin, yargıç kararıyla geçici süre kaldırılması; ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar hükmedilebilir, bu süre sonunda ayrılık kendiliğinden ortadan kalkar.

“>ayrılık nedeni ile tarafların bir araya gelmesinin mümkün olmadığını, evliliğin devamının mümkün olmadığını, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanlarmda;boşanma davasını kabul etmediklerini, fiili ayrılığın mevcut olmadığını, müvekkilinin ekonomik talepleri olduğunu, davanın reddine karar verilmesini, dilekçedeki tazminatlara ve tedbir nafakasına hükmedilmesini talep ve beyan etmiştir.

Tarafların nüfus kayıtlan celp edilmiş,tüm deliller toplanmış, duruşmada dinlenen davacı tanıkları genel olarak beyanlarında; taraflann evlilik birliği ile ilgili bilgilerinin bulunmadığını,davacının beyanına göre ayn bir yerde yaşayıp evine gitmediğini bildiklerini bunun dışında bilgileri bulunmadığını beyan etmişlerdir.

Duruşmada dinlenen davalı tanıkları; tarafların evlilik birliği içinde herhangi bir problemleri olmadığını en son 4-5 ay kadar önce ailecek oturup sohbet ettiklerini, davacımn daha önce yaşadığı olaylardan pişmen olduğunu beyan ettiğini boşanma davasından sonra da taraflann

Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişilerle, onların eş ve çocukları; karı, koca ѵb çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birlik. Bu modern ailenin tanımıdır. Bunun yanında, akraba olan birden çok ailenin oluşturduğu büyük aile tipleri vardır. Özellikle geri kalmış toplumlarda rastlanan aile tipleri büyük aile tipleridir. Modern hukukta, aile toplumun temeli sayıldığından, aile anayasalarca korunan bir kurum durumuna gelmiştir.

“>aile yaşamlarının sürdüğünü beyan etmişlerdir.

Celp edilen Küçükçekmece 1 .Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasının yapılan incelemesinde; taraflar arasında geçimsizliğe davalı boşanma davası açıldığı, davanın reddine karar verildiği tedbir nafakası yönünden dosyanın Yargıtay incelemesinden bozma ile döndüğü tekrar yapılan yargılama sonucunda verilen kararın 25.01.2002 tarihinde kesinleştiği yapılan incelemeden anlaşılmıştır.

Celp edilen nüfus

Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişilerle, onların eş ve çocukları; karı, koca ѵb çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birlik. Bu modern ailenin tanımıdır. Bunun yanında, akraba olan birden çok ailenin oluşturduğu büyük aile tipleri vardır. Özellikle geri kalmış toplumlarda rastlanan aile tipleri büyük aile tipleridir. Modern hukukta, aile toplumun temeli sayıldığından, aile anayasalarca korunan bir kurum durumuna gelmiştir.

“>aile kayıt tablosu, dinlenen tanık beyanları ve d illere göre dava M.Y’nin 166/Son maddesine davalı açılmış

Boşanma davaları kanunda öngörülen belirli sebeplerin varlığı halinde bir hukuki durum olan evliliğin değiştirilmesini, yani evlilik birliğinin sona erdirilmesini ve ayrıca bu sonuçla ilgili yan tedbirlerinde birlikte düzenlenmesini sağlama amacına dayalı yenilik doğuran inşai bir dava türüdür.

“>boşanma davası olup, boşanma sebeplerinden her hangi biri ile açıl-
mış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 3 yıl geçmesi halinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamış ise evlilik birliği ten sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilir.

Somut olayda; davacı tanıkları beyanları görgüye dayalı olmayıp davacının anlatımlarına dayandığından bu beyanlara iti

İçkili yer; içki içmek için özel olan işletilen yer.

“>bar edilmemiştir.Davalı tanıkları beyanına göre tarafların daha önceki boşanma davasından sonra

Aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişilerle, onların eş ve çocukları; karı, koca ѵb çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birlik. Bu modern ailenin tanımıdır. Bunun yanında, akraba olan birden çok ailenin oluşturduğu büyük aile tipleri vardır. Özellikle geri kalmış toplumlarda rastlanan aile tipleri büyük aile tipleridir. Modern hukukta, aile toplumun temeli sayıldığından, aile anayasalarca korunan bir kurum durumuna gelmiştir.

“>aile birliğini sürdürdükleri beraber oturup, misafir kabul ettikleri ve önceki olaylardan davacının pişmanlık duyduğu bu şekilde 3 yıllık fiili

Evlilik birliğinin, yargıç kararıyla geçici süre kaldırılması; ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar hükmedilebilir, bu süre sonunda ayrılık kendiliğinden ortadan kalkar.

“>ayrılık süresi oluşmadığından ve yeniden evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ilişkin herhangi bir olay yaşanmadığından yerinde olmayan davanın reddine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Tarafların evlilik birliği içinde red edilen boşanma kararından sonra evlilik birliğinin devam edip fiili

Evlilik birliğinin, yargıç kararıyla geçici süre kaldırılması; ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar hükmedilebilir, bu süre sonunda ayrılık kendiliğinden ortadan kalkar.

“>ayrılık olayının gerçekleşmediği ve yeniden evlilik birliğinin kurulduğu, bunun dışında geçimsizliğe ilişkin herhangi bir delil ortaya konulmadığından ispat edilemeyen DAVANIN REDDİNE

2- Yapılan yargılama giderleri ve

Avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder; yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir, ancak bu tür sözleşmeler dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz; avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.

“>Avukatlık ücreti vekalet giderinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

3- Davalı taraf kendisini

Hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde, her türlü hukuki uyuşmazlık ve sorunların adalet ve hakkaniyete uygun biçimde uygulanması konusunda yargı organları ve hakemlerle, kamusal (resmi) ve özel kurul ve kurumlarda faaliyet gösteren ve yasalar tarafından gerekli koşulları tamamladıktan sonra kamu hizmeti yapan ve serbest çalışan kimse.

“>avukat ile temsil ettirdiğinden 350,00 YIL avukatlık ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,

4- Alınması gereken harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, Dair iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasa yolu açık olmak üzere davacı vekili ve davalı, davalı vekilinin yüzüne karşı, davacının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 04.07.2005

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.