Portföy Yönetim Sözleşmesi

Kas 10, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

PORTFÖY SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme …………….. Anonim Şirketi (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile …………….. sigorta A.Ş. arasında (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır.) aşağıdaki koşullarda anlaşılması üzerine “Müşteri Portföy Yönetimi” sözleşmesi olarak imzalanmıştır.

Tanımlar: Bu sözleşmede geçen;

Kanun: 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı……….kanunu’nu

Kurul:……………. Kurulu’nu

PORTFÖYÜN OLUŞUMU, İŞLETİLMESİ VE DEĞERLEME ESASLARI

Madde 1:

 1. a) Müşteri, portföyün içereceği ……………….. araçlarının niteliğine ilişkin tercihlerini, işbu sözleşme ekinde sunulan. “Portföy Yönetimi İşlem Formu’nda belirtilecektir. Şirket şartların uygun olması durumunda Formda belirtilen limitler dahilinde portföyü oluşturur.
 2. b) Müşteri yukarıda madde 3 (a)’da yer alan şekilde “Portföy Yönetim İşlem Fonu’nu doldurmadığı takdirde, şirketin kendi tespitleri doğrultusunda davranmasını kabul etmiş sayılır.
 3. c) Portföyün likiditesinin sağlamak amacıyla portföy değerinin en çok %2 (yüzde iki)’sine karşılık gelen bir tutar nakit olarak tutulur.
 4. d) Portföy Yöneticisi Portföy hesabına yapılacak işlemlerde Müşteri’den önceden teyit olmaz. Ancak müşteri’nin bu yönde bir isteği varsı, vereceği emir işlem günü ile borsada sadece o seans veya günde geçerlidir. Emrin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde müşteri emrini yeniler. Emrin yenilenmemesi durumunda emir geçersiz sayılır.
 5. e) Müşteri, emirlerini yazılı talimat ile Portföy yöneticisi’ne iletir. Emirlerin faksal, telefonla vb. araçla iletildiği durumlarda müşteri verdiği emirlerin adı geçen araçlarla iletilmesinden doğacak yanlış anlama vb. durumlarda şirket işlemlerinin doğruluğunun şimdiden kabul ve beyan eder.

PORTFÖY DAHİL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İÇERDİĞİ HAKLARIN KULLANILMASI

Madde 2:

 1. a) Müşteri’nin portföydeki sermaye piyasası araçları ile ilgili rüçhan hakkı, bedelsiz hisse alımı, temettü, anapara, faiz ve gelir payı tahsilatı, menkul değer değişim işlemleri Şirket tarafından yerine getirir. Anapara, temettü gelir ayı ve faizleri sözleşme süresince Müşteri’ye ödenmeyecek: yeniden sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yukarıda açıklanan bu işlemler için Müştteri’den herhangi bir talimat alınmasına gerek yoktur.
 2. b) Portföydeki hisse senetlerini ihraç eden şirketlerin genel kurullarına katılma ve oy kullanma hakkı müşteri tarafından şirket’e devredilmiştir. Müşteri genel kurullardan 10 (on) gün öncesine kadar, genel kurulda belirtilmesini istediği görüşlerini ve hangi yönde oy kullanılmasını istediğini Şirket’e bildirmediği takdirde, Şirket müşterinin hak ve çıkarlarını korumak koşulu ile dilediği yönde oy kullanabilir ve bu nedenle sorumlu tutulamaz. Ayrıca Müşteri’nin Şirket’e oy hakkına ilişkin vekalet vermesi hususunda kurulun Seri: IV. 8 no.lu tebliğine uygun hareket edilecektir.

PORTFÖYDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASI VE SİGORTA

Madde 3:

Portföye dahil nakit ve sermaye piyasası araçlarının saklanmasından ve sigorta edilmesinden şirket sorumludur. Şirket………..takas ve……….bankası A.Ş de müşteri adına bir…….hesabı açarak portföy yönetimine konu olun sermaye piyasası araçlarını ve nakdi bu hesapta saklayacaktır.

Müşterinin talep etmesi halinde, portföy yönetimine konu olan sermaye piyasası araçları ve nakit Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada müşteri adına açılan hesapta saklanabilir Bunun için Müşteri’den yazılı bir talimat istenir.

ŞİRKETİN PORTFÖYE DAHİL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ REHİN HAKKI

Madde 4:

 1. a) Şirket, Müşteri’nin başlangıçtaki tercihine göre oluşturulan portföy kompozisyonunun içindeki nakit ve sermaye piyasası araçlarının hareketini, portföyün toplam değerini, performansını ve işlemlere ilişkin ücret ile masrafların ayrıntılı dökümünü içeren belge ve raporları her ay düzenleyerek Müşteri’ye gönderir. Müşteri kendisine gönderilen bu belgeleri aşağıda (c) bendi uyarınca almış sayıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde itiraz etmediği takdirde içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.
 2. b) Şirket, işbu sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerini Müşteri’nin Portföy Yönetim İşlem Formu’nda gösterilen adresine yapar. Adres değişikliği noter aracılığı ile bildirilene kadar eski adrese yapılan bildirimler geçerlidir.
 3. c) Şirket’in yapacağı bildirimlerin postaya verilmesini izleyen 2. işgününün sonunda. Müşteri’ye ulaştıkları kabul edilir.

PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 5:

Şirket, Müşteri’ye ait portföyü yönetirken basiretli bir tüccar ve müşteri’nin hak ve çıkarlarını koruyup, gözeten sağduyulu bir vekil sıfatı ile davranmak zorunluluğunda olup, özellikle:

 1. a) Müşteri’nin yazılı bir emri almadan, portföye rayiç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın almayacağını ve portföyden bu değerin altında sermaye piyasası aracı satmayacağını. (Rayiç değer, borsada işlem gör……….araçları için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyen……………..araçları için ise işlem gününde portföy lehine alımdan en düşük satımda en yüksek fiyattır.)
 2. b) Portföyü oluşturan sermaye piyasası araçları v nakit üzerinde, kendisi veya üçüncü kişiler lehine herhangi bir hukuki tasarrufata bulunmayacağını, Müşteri’nin yazılı talimatı olmadan portföye………………..araçlarını ve nakdi bir başka şahsa devir veya teslim etmeyeceğini.
 3. c) Kendisine herhangi bir çıkar sağlamak üzere portföyde bulunan sermaye piyasası araçlarının gereksiz yere alımını ve satımını yapmayacağını,
 4. d) Objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak müşteri portföylerinden bir veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunmayacağını,
 5. e) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, makul sınırlar içinde doğru ve güvenilir olduğuna inandığı bilgi, belgelere dayandıracağını, müşteri’nin mali durumunu dikkate alacağını ve onun tarafından bildirilen yatırım ilkelerine uygun davranacağını.
 6. f) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi biri ihraççından veya aracı kurumdan lehine komisyon, iskonto vb. menfaat sağlaması durumunda miktarı belirtmek zorunda kalmasızın durumu müşteri’ye açıklayacağını.
 7. g) Müşteri menfaatleriyle şirket menfaatleri arasında bir çatışma olması durumunda müşteri lehine davranmak zorunda olduğunu, kabul ve işbu ilkelere aykırı davranması durumunda: Müşteri’ye doğrudan sorumlu olacağını taahhüt eder.
 8. h) Şirket ve/veya portföy yöneticisi, müşteri’ye önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez.

ı) Müşteri kendi nam ve hesabına yapılan tüm işlemlerden dolayı, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, sermaye piyasası araçlarının değer kaybetmesi nedeniyle uğrayabileceği zarardan şirket’in sorumlu olmadığını, şirket’in portföy yönetim süresi içerisinde müşteri’nin çizdiği çerçeve dahilinde her türlü sermaye piyasası aracını portföye alıp satmakta serbest olduğunu, şirket’in kendisine asla kar garantisi vermediğini, aksine portföy yönetim süresinin sonunda portföy yönetimine verdiği başlangıç tutarının altında bir portföy değerine sahip olabileceğini, özetle, seçilen yatırım türü ve bu nedenle meydana gelebilecek değer kaybından Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul eder.

 1. j) Portföy yönetimi için başvuruda bulunan Müşteri’nin risk geliri tercihleri ekteki “Portföy Yönetim işlem Formunda belirlenen esaslar göre düzenlenecek ve Şirket bireysel portföyleri oluştururken bu esaslara uyacaktır.
 2. k) Şirket, yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştıracak isim ve ifadeleri kullanamayacaktır. Belirli bir yönetim dönemi öngörülerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya müşterileri oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.
 3. l) Müşteri, Portföy Yöneticisinin değiştirilmesi istemini şirket tarafından kabul edilmesi durumunda, sözleşmenin aşağıda madde 11-c uyarınca tek taraflı olarak feshini ve portföyün tasfiyesini talep edebilir.

SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERMESİ

Madde 6:

 1. a) İşbu sözleşme süresizdir.
 2. b) Taraflardan her biri işbu sözleşmeyi yazılı adreslere noter marifetiyle gönderecekleri fesih ihbarı ile feshetmek hakkına sahiptirler. Sözleşme fesih ihbarının karşı tarafa tebliğ tarihinden sonra 7 (yedi) işgünü içerisinde sona ermiş sayılacaktır.
 3. c) Müşteri’nin madde 10-e uyarınca Portföy Yöneticisinin değiştirilmesi isteminin Şirket tarafından kabul edilmemesi durumunda sözleşme münfesih olur.
 4. d) Müşterinin işbu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda sözleşme şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

PORTFÖYÜN TASFİYESİ VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ MÜŞTERİ TESLİMİ

Madde 7:

 1. a) Müşteri sözleşmenin sona ermesi durumunda portföyde yer alan………………ı araçlarının kendisine teslimi isteyebileceği gibi, Şirket’in bunları Borsa ve Borsa dışı piyasalarda şartlarını yazılı olarak belirtmek koşulu ile nakde dönüştürmesini de talep edebilir. Müşteri bu konuda tercihini en geç sözleşmenin sona ermesi nedenine göre yukarıda madde 11 (a) ve (b)’de belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorunluluğunda olup, aksi halde Şirket’in tasfiyesi kendi takdirine göre yapabileceğini ve bu konuda herhangi bir itirazla bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. b) Müşteri’nin portföyde yer alan…………………. araçlarının teslimi istemesi durumunda, fiziki, imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla, Şirket bunları en geç talebi izleyen 5. (beşinci) işgününün sonunda geri vermekle yükümlüdür.
 3. c) Şirket Müşteri’ye portföyde yer alan ……………. araçlarının mislen benzerlerini teslim etmekte yükümlü olup, Müşteri’nin kupür ve seri numarası vb. taleplerini göz önüne almak zorunluluğunda değildir.
 4. d) Müşterinin portföyde yer alan …………… araçlarının nakde dönüştürülmesini istemesi halinde, Şirket bu araçları en geç talebi izleyen 5 (beşinci) işgününün sonunda Borsa veya borsa dışı piyasalarda satmaya çalışmak zorundadır. Araçlara alıcı çıkmaması veya rayiç değerin müşteriyi zarara uğratabilecek derecede düşük olması durumunda Şirket, Müşteri’den alacağı teminat çerçevesinde işlem yapar.

ŞİRKET ÜCRET VE GİDER ALACAKLARI

Madde 8:

 1. a) Portföy Yönetim Komisyonu: Şirket, işbu sözleşmenin devamı süresince ve portföyün ay sonu itibariyle Yeni Türk Lirası olarak ulaştığı toplam değer üzerinden aylık %0.1 (bindebir) hesabıyla Portföy Yönetim Komisyonu tahsile hak kazanır.
 2. b) Müşteri, portföyün yönetimi ile ilgili olarak portföy yönetim ücreti dışında değişken getirili menkul kıymetlerde alım-satım işlemleri üzerinden değişken getirilerde %0.25 (bindeikibuçuk), sabit getirili menkul kıymetlerde %0.015 (onbindebir buçuk) oranındaki kurtaj ücretini ödeyecektir. (Bu kurtaj oranları, şirketimizce alınan komisyon iadeleri de dahil olmak üzere maximum iadeleri de dahil olmak üzere maximum değerlidir.)
 3. c) Müşteri, sözleşmenin madde 5 (a) ve (b) benteleri uyarınca portföy yönetimine ilişkin olarak şirketin yeni pay alma, temettü tahsil vb. işlemleri ile ilgili hizmet bedeli ve komisyonlarını ödemekle yükümlüdür.
 4. d) Müşteri portföy yönetim komisyonu ve alım-satım işlemleri üzerinden ödeyeceği kürtaj ücreti dışında ayrıca “Portföy Başarı Primi” ödeyecektir.

Başarı primi portföy yönetiminin başladığı tarihteki 1 yıl vadeli Devlet Tahvilli faiz oranına endekslenmiştir. Bu faiz oranın üzerinden gerçekleşecek net getirinin %25’i Şirket tarafından portföy başarı primi olarak aylık dönemleri sonunda tahsil edilecektir. (Ek 1)

Portföy yönetim sözleşme süresinin 1 yıldan az olması durumunda baz alınacak faiz oranı, portföy yönetiminin başladığı tarihteki 1 yıl vadeli Devlet Tahvili faiz oranının sözleşme süresine indirgenecek baz alınacak faiz oranı bulunur.

 1. e) Müşteri, portföy yönetim dönemi içerisinde sözleşmede açıkça belirtilmediği hallerde menkul kıymet ve/veya nakit para çektiği ya da madde 11 (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nedenlerden dolayı sözleşmeyi feshettiği takdirde Şirket toplam portföy değeri üzerinden gün hesabına göre hak ettiği başarı primini tahsil eder.
 2. f) Müşteri, yukarıdaki madde 13 (a), (b), (c), (d), (e) bentelirinde belirtilen tüm komisyon, ücret ve giderleri her türlü vergi ve masrafları ile birlikte peşinen, nakden veya hesaben ödemekle yükümlüdür.
 3. g) Müşteri, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, temerrüt tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi ve her türlü yasal takip masrafını şirkete ödemeyi taahhüt eder.

ŞİRKET DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ

Madde 9:

Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanması nedeni ile ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda Şirket defter ve kayıtlarının yegane delil oluşturacağını ve dava halinde şirket kayıt karının usulüne uygun olarak tutulduğu konusunda yemin teklifi etmek hakkında feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

YETKİLİ MADDELER

Madde 10:

İşbu sözleşmenin uygulanması nedeniyle doğabilecek uyuşmazlıklarda ……….. Mahkemeleri………………….Daireleri yetkilidir.

DİGER HÜKÜMLER

Madde 11:

İşbu sözleşmede, hüküm bulunmayan hallerde …………… ve ……….. ilişkin mevzuat ………. Hukuku ve …………. Hukuku mevzuatı uygulanacaktır.

Madde 12:

İşbu sözleşme “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine ilişkin esaslar tebliği” hükümlerine göre tanzim edilmiş olup, bu tebliğde vaki değişiklikler kendiliğinden tarafları bağlar.

Madde 13:

Müşteri portföyüne haciz geldiği veya herhangi bir yasal yatırım ortaya çıktığı takdirde, sözleşme feshedilerek, portföydeki sermaye piyasası araçları nakte çevrilir ve o durumda muhafaza edilir.

Madde 14:

Müteselsil sıra numarası yukarıda belirtilen işbu sözleşme …/…/…. tarihinde bir orijinal nüsha halinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

İşbu sözleşmenin altında imzası bulunan Müşteri, 19.12.1996 tarih ve 22852 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine ilişkin esaslar tebliğini” ve sözleşmeyi okuduğunu, sözleşmenin bir nüshasını teslim aldığını kabul ve taahhüt eder. …/…/…

Şirket Adresi                                                                                       Müşteri Adresi

Ad Soyad                                                                                               Ad Soyad

İmza                                                                                                       İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.