Polis Akademisi İlişik Kesme Kararına İtiraz

Eki 31, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI’NA

KONU:2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi İntibak eğitiminden   tarihli ve        sayılı Başbakanlık oluru ile Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden ilişiğimin kesilmesi işleminin iptaline yönelik beyanlarımı içerir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi 3. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi’ni almaya yapılan sınav neticesinde …… Asil aday olarak kazandım. ……tarihleri arasında intibak eğitimine başladığım süreçte Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin madde 9/1-a/6 bendinde yer alan “PAEM’e başvuru yapacak adaylardan;

Emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin PAEM’den çıkma ve çıkarılma başlıklı md 41/2-ç bendi gereğince “PAEM’e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sırasında anlaşılanların,yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile PAEM’den ilişikleri kesilir.”

Hükümleri gereğince hakkımda adli ve idari soruşturma yapıldığı gerekçesiyle …… tarih ve …… sayılı Başbakanlık oluru ile Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden ilişiğim kesilmiştir.

 İdari Yargılama Usul Kanunu üst makamlara başvurma başlıklı 11. Maddesinde yer alan

1.İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Hükmü gereğince aleyhime icra edilen idari işlemin kaldırılarak eğitimime kaldığım yerden devam edebilmek için başkanlığınıza başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Söz konusu ilişik kesme kararı tarafımca ….tarihinde tebliğ alınmış olup süresi içinde idari işlemin iptalini sağlamak üzere yasal başvuru yapabilmek amacıyla üst makam olan başkanlığınıza başvurumu yapıyorum.

2-) Her ne kadar ilişik kesme gerekçesi olarak hakkımda adli ve idari soruşturma yapılıyor olduğu gerekçe gösterilmişse de söz konusu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Zira ilişiğim kesildikten sonra haricen yapmış olduğum araştırmalar neticesinde hakkımda derdest olarak yürütülen hiçbir adli veya idari soruşturma mevcut değildir. Ancak …. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …Soruşturma … karar numaralı ve …. tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı ile hakkımda yürütülen soruşturma neticelenmiştir. Söz konusu soruşturmaya konu ihbarın hukuki dayanaktan yoksun olduğu ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tespit edilmiş ve bu hakkımda isnat edilen eylemi işlediğime dair hiçbir somut delil olmadığı beyanların sadece soyut beyan aşamasında kaldığı somut delillerle desteklenemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar ….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca onaylanmıştır. Buna ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı da ekte sunuyorum.  Sistemden ilgili araştırma yapıldığında hakkımda derdest olarak yürütülen hiçbir adli ve idari soruşturma olmadığı tespit edilecektir.

3-)Her ne kadar ilişik kesme gerekçesi olarak ilgili yönetmeliğin “Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.” Maddesi gösterilmişse de madde metni incelendiğinde aday hakkında adli veya idari soruşturma yapılıyor olmaması gerekmektedir. Maddenin lafzını açıklayacak olursak derdest olan bir adli veya idari soruşturma olması halinde ilişik kesilecektir. Hakkımda yürütülen tek adli soruşturma olarak … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ….Soruşturması mevcut olup söz konusu soruşturma neticesinde de isnat edilen suçla bir bağlantımın olmadığı ve soruşturmaya konu eylemi gerçekleştirmediğim anlaşılarak …  Cumhuriyet Başsavcılığı’nca …. Soruşturma …. karar numaralı ve …. tarihli kararıyla hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Dolayısıyla ilişiğimin kesilmesine dayanak husus ortadan kalkmış olup söz konusu ilişik kesilme kararı konusuz kalmıştır. Hal böyleyken eğitime devam edebilmem için ilişik kesme kararının kaldırılması ve eğitime devamı edebilmeme dair yeniden karar tesisi zorunlu olmuştur. Aksi takdirde telafisi imkânsız zararlar doğacaktır.

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda açıkladığımı ve re’sen dikkate alınacak diğer nedenlerle gerek maddi gerekse de manevi olarak telafisi imkansız zararlar doğmaması için hukuki dayanaktan yoksun kalan ilişik kesme kararının kaldırılmasını ve eğitime devamıma dair yeniden karar tesisini saygıyla talep ederim, bunun mümkün olmaması halinde gerekli yasal takipleri başlatabilmem için tarafıma yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla talep ederim.

EKLER:

1-) Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Soruşturma karar numaralı tarihli kararı

2-) tarih ve sayılı Başbakanlık oluru ile Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ilişik kesme kararı tebliğ tebellüğ belgesi

 

Talepte Bulunan
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.