Poliçe Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Poliçe Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI:
VEKİLİ:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI:
DAVA KONUSU:… . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek AÇIKLAMALAR:1- Davacı müvekkil, … . alacağından dolayı borçlu … ‘den, … tarihli, … vadeli … bedelli bir poliçe almıştır.

(EK-1-Poliçe)  

2- Sözü edilen, … .’lik poliçe, … ‘ye ciro edilmiştir.

3-Davalı, kanuni süresi içerisinde ödememe protestosu keşide etmediği için davacı müvekkil, kendisine rücu hakkını kaybetmiş ve bu suretle … . zarara uğramıştır: …

Açıklanan nedenlerle … . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek HUKUKİ SEBEPLER

:TTK.md.732 ve ilgili mevzuat 
DELİLLER:1- Poliçe

2-Tanıklar                                                                                                           

3- Keşif

4- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- davanın kabulü ile … . alacağın, … tarihinden itibaren işleyecek 2- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına   

DAVACI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın