Peyzaj Sözleşme Örneği

Kas 10, 2019 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

PEYZAJ SÖZLEŞME

MADDE 1: TARAFLAR

İş bu sözleşme ………………………………….. ve Umut METİN arasında imzalanmıştır. Bu sözleşmede taraflardan …………. kısaca “…… ”, diğer taraf Umut METİN ise kısaca “Yüklenici” olarak anılacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU VE AMACI

……………………… ye ait ……………….’de kurulu bulunan ……………. Fabrikasının, peyzaj düzenleme ve altyapı işlerinin anahtar teslimi olarak tam-eksiksiz ve ……’ın isteği doğrultusunda götürü bedel ile yapımı, böylelikle tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Yukarıda belirtilen durum işbu sözleşmenin konusunu ve amacını oluşturmaktadır.

MADDE 3: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3-1) ……’ın Hak ve Yükümlülükleri       :

3-1-a) ……, işbu sözleşmenin 4’üncü maddesinde belirtilen şekliyle iş yapım bedelini zamanında sözleşme konusu işi yapmakla yükümlü YÜKLENİCİ’ye ödeyecektir.

3-1-b) ……, işbu sözleşme hükümlerine göre fesih halinde, yine işbu sözleşme hükümlerine göre ceza-i şart ve yarım kalan işi 3. şahsa tamamlatarak, 3. şahsa yaptırılan iş bedelini Yüklenici’den tahsil hakkına sahiptir.

3-1-c) Sözleşme konusu işin yönetimi ve koordinasyonu ……………. tarafından gerçekleştirilecektir. YÜKLENİCİ yetkili koordinasyonun sözleşme konusu ile sınırlı olmak üzere talep ve talimatlarını dikkate almak zorundadır.

Proje yönetiminin verdiği talimatlar …… tarafından verilmiş sayılacaktır. Proje Yönetimi, yapılan imalatı ya da uygulanan malzemeyi ve sözleşme ile ilgili her türlü şeyi kabule, düzelttirmeye, tamamlatmaya ya da redde tam yetkilidir. YÜKLENİCİ’nin aksine tavrı sözleşmeye aykırı hareket olarak kabul edilecektir.

3-2) Yüklenicinin Hak ve Yükümlülükleri:

3-2-a) YÜKLENİCİ işe …/…/… tarihinde başlayıp, en geç …/…/… tarihinde işi ……’ın isteği gibi tam ve eksiksiz olarak ……’a teslim etmek zorundadır. …/…/… tarihinde gerçekleştirilmesi lazım gelen işin bitim ve teslimi tarihi, kanuni mücbir sebep halleri dışında hiçbir şekilde ertelenmeyecek, uzatılmayacaktır.

3-2-b) YÜKLENİCİ, herhangi bir sebeple sözleşmenin feshi halinde, yine bu sözleşme hükümlerine göre ceza-i şarta ilaveten, peşin ödenen bedeli iade edeceğini veya yarım kalan işin …… tarafından, bir üçüncü şahsa tamamlattırılarak bedelinin kendisinden tahsilini beyan kabul ve taahhüt eder.

3-2-c) İş bu peyzaj- altyapı bedeli karşılığı kesin olup, YÜKLENİCİ hiçbir sebep ve nam altında ek ücret ve masraf talebinde bulunmayacaktır.

3-2-d) YÜKLENİCİ’nin sorumluluğu sözleşme konusu işi, ……’ın talep ettiği nitelik ve zamanda bitirip teslim etmeden sona ermez.

3-2-e) YÜKLENİCİ işin uygulanması sırasında bizzat kendisine, çalışanlarına, üçüncü şahıslara, hayvanlara, binaya, diğer kurum ve kuruluşlara verilecek zararlardan tamamen sorumludur. Yüklenici tüm riskler için sigorta yaptıracak, sorumluluğunda olan tüm zararlarda, zararı ivedi olarak tazmin edecektir.

YÜKLENİCİ ayrıca yürürlükteki mevzuatın bütününe, özellikle İş Kanunu Hükümlerine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerini harfiyen uymayı ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt eder. Yüklenici sözleşme konusu iş gereği çalıştıracağı tüm elemanların işe başlamadan önce SSK girişlerini mutlaka yaptıracaktır. Sigortasız işçi çalıştırmayacak, SSK ödemelerini ise yine kendisi yapacaktır. Talep halinde SSK belgelerini ……’a tevsik edecektir.

3-2-f) İşin yapımı sırasında kullanılacak her türlü malzeme, işçilik, alet, makine ile bunlara ait nakliye, yatay- düşey taşımalar ve kayıplar yüklenicinin sorumluluğundadır.

MADDE 4: ÖDEME ŞEKLİ ve MÜEYYİDESİ

……, işbu sözleşmeye konu olan işin keşif bedeli ……………-YTL (……….) + KDV’dir. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından avans olarak toplam bedelin %40’ını yani …………………..-YTL (…………………….) YÜKLENİCİ’ye ödeyecektir. Üzerinde anlaşılan toplam bedelin tamamından kalan ise 15 (onbeş) günlük periyotlarla hakediş düzenlenmek suretiyle YÜKLENİCİ’ ye ödenecektir.

MADDE 5: AVANS İADESİ VE GARANTİ SÜRELERİ

YÜKLENİCİ, avans karşılığı …… lehine TTK açık poliçe hükümlerine göre 1 adet çek tanzim ve tevdii edecektir. İş bu çek işin gereği gibi, zamanında, tam ve eksiksiz yapılması ve teslimi sonrasında YÜKLENİCİ’ye iade edilecektir.

YÜKLENİCİ yaptığı işlerden 1 (bir) yıl süreyle en geniş anlamıyla sorumludur.

YÜKLENCİ, yapılan işin tümünün bakımından en geniş anlamıyla işin tesliminden itibaren 6 (altı) ay süreyle sorumludur. İlk bir ay boyunca çimin bakımı ve ilk kesimi, buna ek olarak bozulan ve/veya çıkmayan yerlerin-çimlerin ekimi YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.

MADDE 6: SÖZLEŞMENİN FESHİ

……, işbu sözleşmeyi YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde her zaman ve tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

Yukarıda açıklandığı şekilde bir fesih durumunda ……, YÜKLENİCİ’den ceza-i şartın yanı sıra, bakiye işin bedelini derhal %0,3 faizi ile birlikte talep hakkına sahip olduğu gibi, bakiye işi bir üçüncü şahsa tamamlattırarak, bedelini YÜKLENİCİ’den tahsil hakkına da sahiptir.

Ayrıca …… hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak fesih hakkına da sahiptir.

MADDE 7: CEZA-İ ŞART

YÜKLENİCİ aldığı işi, süresinde yapmak, bitirmek ve teslimi ile sorumlu olduğundan, bu hususta herhangi bir gecikme olması halinde, teslim tarihini geçen beher günlük gecikme için YÜKLENİCİ, ……’a geciken her bir gün için …………………-YTL (…….) ceza-i şart ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. …… bu bedeli ödemelerinden düşme hakkına da sahiptir.

MADDE 8: İHTİLAFLARIN HALLİ ve TEBLİGAT ADRESLERİ

6-a) İşbu sözleşmeden kaynaklanması muhtemel tüm uyuşmazlıklar için İstanbul (Sultanahmet) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

6-b) Tarafların aşağıda belirtilen adresleri kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilmekle, bu adreslere yapılacak tebligatlar, tebellüğ edilip edilmediklerine bakılmaksızın tebliğ ve tebellüğ olunmuş sayılır, usulüne uygun ve geçerli, kanuni tebliğin tüm hukuki ve kanuni sonuçlarını doğurur.

MADDE 9: YÜRÜRLÜK

Taraflarca imzalanan 3 sahifeden ibaret işbu sözleşme 17.11.2004 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilip, taraflara karşılıklı olarak teslim edilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girer. Taraflar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu sözleşmenin hükümlerine uymak mecburiyetindedirler.

 

SÖZLEŞME EKİ              :

Ek-1: Peyzaj düzenlemesi bitki yerleşim projesi

Ek-2: Altyapı sulama ve drenaj projeleri

Ek-3: Keşif ve bilirkişi listesi

Ek-4: Teknik Şartname

 

İŞVEREN                                              YÜKLENİCİ

…………………………………………     ……………………………….

Adres:                                                    Adres:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.