Paylı Mülkiyete Çevirme Davasında Davalı Ölürse Ne Olur?

Paylı Mülkiyete Çevirme Davasında Davalı Ölürse Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası esnasında davalı ölür ise davalının mirasçıları davaya dahil edilerek onlar adına payları belirtir şekilde hüküm kurulmalıdır.

Adana İncekaş Hukuk Bürosu avukatları tarafından bu yönde ele alınan yargıtay kararı şu şekildedir:


💡 ÖZET: Somut olaya gelince, davalılardan Şeniz F. karar tarihinden önce 17.09.2012 tarihinde ölmüş olmasına rağmen payının mirasçıları yerine Ölü Muris Şeniz F. adına tesciline karar verilmiştir. Her bir mirasçının pay oranının ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi gerekir.

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteğine ilişkindir.

Davacı; 69, 279, 280 parsel sayılı taşınmazlarda elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini istemiştir. Taşınmazların ifraz görmesi sonucu 9 adet taşınmaz oluşmuştur.

Bir kısım davalılar davaya bir diyeceklerinin olmadığını belirtmişlerdir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü, davalı Ayşe U. vekili temyiz etmiştir.

TMK’nın 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Mirasçılara gönderilecek davetiyede “belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin” bildirilmesi zorunludur,

Somut olaya gelince, davalılardan Şeniz F. karar tarihinden önce 17.09.2012 tarihinde ölmüş olmasına rağmen payının mirasçıları yerine Ölü Muris Şeniz F. adına tesciline karar verilmiştir. Her bir mirasçının pay oranının ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi gerekir.

Mahkemece muris Şeniz F.’nin muris Halil K.’dan gelen dava konusu taşınmazda ki payının mirasçıları arasında paylı mülkiyete çevrilmesi ve her bir mirasçının payının tapuda infazı kabil olacak şekilde hükümde gösterilmesi gerektiğinden açıklanan husus gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatirana iadesine, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 14. HD., Esas No: 2016/162, Karar No: 2017/9611, Tarih: 20.12.2017).

Son düzenleme tarihi 22 Eylül 2020 20:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.