Bir Sayfa Seçin

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Katkıdan Doğan Hak Talebi Dilekçesi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  

 

Adres girilmemiş

DAVALI :  
DAVA KONUSU : Davacının,  … tarihinde alınmış olan taşınmaza yaptığı … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte  tahsili istemidir.

 

 

AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil ile davalı  … tarihinde evlenmişlerdir.

 

2-Taraflar, … tarihinde …  Mahkemesi’nin …  sayılı kararıyla boşanmışlar ve boşanma kararı … tarihinde kesinleşmiştir.

(EK-1- … sayılı karar)

3- Evlilikleri süresince taraflar arasında geçerli olan mal rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimidir.

4- Davalı eş adına kayıtlıadaparsel sayılı, … adresinde bulunan taşınmazın alımında davacı müvekkilin katkısı bulunmaktadır. Şöyle ki: …

(EK-2- Tapu kaydı)

5-Davacının,  … tarihinde alınmış olan taşınmaza yaptığı … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte  tahsilinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md.214, 249 ve ilgili mevzuat

 

 

DELİLLER : 1- … sayılı boşanma kararı

 

2- Tapu kaydı

3- Tanıklar

4- Keşif

5- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, davanın kabulü ile davacının,  … tarihinde alınmış olan davalıya ait taşınmaza yapmış olduğu … . katkı bedelinin … tarihinden itibaren işleyecek … faizle birlikte davalı’den tahsiline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.08/01/2018
  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi