Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Paydaş-Mirasçı Taşınmazı Bizzat Kendisi Kullanıyorsa Ecrimisil İçin İntifadan Men Gerekir

Paydaş Taşınmazı Bizzat Kendisi Kullanıyorsa Ecrimisil İçin İntifadan Men Gerekir – Yargıtay Kararı

  • Öte yandan, paylı mülkiyet hükümleri gereğince davalıların çekişmeli binadaki marketi bizzat kendileri kullandığından ecrimisil istenebilmesi için intifadan men edilmeleri gerekmektedir. 13/03/2012 tarihli ihtarnamenin davalılara 15/03/2012 tarihinde tebliğ edildiği ve tebliğ tarihinde davalıların intifadan men edildikleri anlaşıldığından ancak men tarihinden sonrası için ecrimisil istenebileceği açıktır.
Taraflar arasında görülen ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne dair olarak verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, şahsi hakka dayalı ecrimisil istemine ilişkindir.
Davacı, … Mahallesi … Caddesi No:2 adresinde kain binanın 18/20 oranında maliki olduğunu, davalıların ise 2/20 oranında malik olmalarına karşın paylarından fazla yer kullanarak payına tecavüz ettiğini, daha önce Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/825 E 2011/34 K sayılı dosyasında görülen ecrimisil davasının kabul edilerek kesinleştiğini, davalıların paylarına karşılık fazladan 9.189,84 TL gelir elde ettiğini ileri sürerek 27/06/2007 – 26/04/2012 tarihleri arasındaki dönem için toplam 9.184,84 TL ecrimisilin yasal faizi ile birlikte davalılardan alınmasını istemiştir.
Davalılar, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/825 E 2011/34 K sayılı dosyasında verilen kararın temyizi kabil kararlardan olmadığı için kesinleştiğini, aynı dosyada çekişmeli taşınmazın ½ payının zilyetliğinin muris Halis tarafından davacıya devredildiği kabul olunduğundan 1/10 payın zilyedi olduklarını, taşınmazda kullandıkları marketin 11/100 paya tekabül ettiğini, fazladan 1/100 pay kullandıklarını, istenilen ecrimisilin fahiş olduğunu bildirip davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın kabulüyle 9.189,84 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu bahçe vasıflı 301,85 m2 alana sahip 182 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dava dışı hazine adına kayıtlı olduğu, anılan taşınmazın tapu kaydının muhdesat bilgileri kısmında ‘’ iş bu taşınmaz bahçe ve üzerindeki 3 katlı bina 2000 yılından beri … evladı … Kazım evladı …, … evladı … ların müştereken fiili kullanımındadır. ‘’ tespitine yer verildiği, …’in 18/01/2002 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak eşi … ile kardeşleri …’in kaldığı, davalılar … ile …’in mirasçı …’in çocukları olduğu kayden sabittir.
Somut olayda, davacının çekişmeli binadaki payı ile ecrimisil döneminin doğru tespit edildiğinden bahsedilemez.
Şöyle ki, çekişmeli taşınmazın tapu kaydındaki muhdesat bilgilerinde …, …’ın bina üzerindeki payı açıkça belirtilmediğinden her bir zilyetlik sahibinin 1/3 paya sahip olduğunun kabulünün gerekeceği, yine muris …’in 09/07/1997 tarihli devir sözleşmesi ile sahip olduğu payın ½ sini davacıya devrettiği, murisin kalan ( 1/6 ) payının da mirasçılarına payları oranında geçtiği, yine mirasçılar … ile hem mirasçı hem de tapuda paya sahip …’nin paylarını farklı tarihlerde davacı ile davalı …’e devrettikleri gözetilerek davacı ile davalıların çekişmeli binadaki pay oranlarının açıkça saptanması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile hatalı pay tespiti yapıldığı anlaşılmıştır.
Öte yandan, paylı mülkiyet hükümleri gereğince davalıların çekişmeli binadaki marketi bizzat kendileri kullandığından ecrimisil istenebilmesi için intifadan men edilmeleri gerekmektedir. 13/03/2012 tarihli ihtarnamenin davalılara 15/03/2012 tarihinde tebliğ edildiği ve tebliğ tarihinde davalıların intifadan men edildikleri anlaşıldığından ancak men tarihinden sonrası için ecrimisil istenebileceği açıktır.
Hal böyle olunca, davalıların kullanımında olan marketin 15/03/2012 tarihinden başlatılmak suretiyle belirlenecek ecrimisile yukarda açıklandığı üzere tespit edilecek davacının payı oranında hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ : Davalılar vekilinin temyiz itirazı açıklanan sebepten ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün ( 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 Sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 09.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12719 K. 2017/797 T. 9.2.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 15 Haziran 2020 18:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.