Parselin Bir Bölümünün İfrazı İçin Tüm Paydaşların İzni Gerekir Mi?

Parselin Bir Bölümünün İfrazı İçin Tüm Paydaşların İzni Gerekir Mi?

Evet, parselin bir lümünün ifraz ile müstakil hale getirilmesi sonucunu içeren sözleşmede, paylı mülkiyet sahibi kişilerin tamamının da sözleşmede yer almaları gerekir. Aksi durumda dava eksik husumet nedeniyle reddedilir.

Yargıtay Kararı

Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Dayanılan 5.2.1975 tarihli satış vaadi sözleşmesine göre 1025 parsel s. taşınmaz maliklerinden Y. A, 4386 metre kare yüz ölçümündeki taşınmazından 862 metre karelik bölümünü alıcıları olan H. T ile Y. K ye bedeli mukabili satmayı vaat etmiş ve taşınmazın kuzey bölümünde yer alan belirli bir miktar yeri de bu amaçla alıcılara teslim etmiştir. Eldeki dava, alıcılardan sadece Y. K tarafından satın alınan yarı paya yönelik olarak açıldığından teslim edilen yerden 431 metre karelik bölüm için davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosya getirilen tapu kaydına göre, 1025 parselin malikleri eşit paylarla Y. A ile M. A dir. Paylı mülkiyet biçiminde tapuya bağlı bulunan bu taşınmazda paydaşların her biri taşınmazın her zerresinde eşit payla maliktirler. Malikler Y ve M arasında herhangi bir bölüşme yapılmadığına göre, taşınmaz üzerinde somuta indirgenen bir bölüm hakkında paydaşlardan birisi tarafından yapılan satışa, diğer paydaşın rızası alınmadığı sürece değer verilemez. Davada satış vaadi sözleşmesi satıcısı Y. A. in mirasçıları yer almakta ise de, diğer paydaş M. A yer almamıştır. 1025 parselin bir bölümünün ana parselden ifrazı ile müstakil hale getirilmesi sonucunu doğuran bir akitte işlemin sıhhat şartı olan resmi şekle uyulması yanında paylı mülkiyet sahibi bulunan kişilerin tamamının da akitte yer almaları gerekir. Dava ise akitte yer almayan paydaşın davayı kabul edebileceği varsayımı da düşünülünce işbu davada 1025 parselin diğer paydaşı M. A yer almadığına göre, eksik husumet nedeni ile davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerek miştir.” (14. HD. 6.2.2006-11325/890)

Son düzenleme tarihi 19 Ağustos 2020 11:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.