Pandemi Nedeniyle Verilmeyen Hizmet Bedellerinin İadesi

Oca 16, 2021 | Borçlar Hukuku

ADANA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

BAŞVURAN                            : …………

ŞİKÂYET EDİLEN                     : …………..

KONU                                     : Pandemi Nedeniyle Sunulmayan Hizmet Bedelinin İadesi Şikayet Edilenden Tahsili Talebimizdir.

ŞİKAYETE ESAS DEĞER          : ….. TL

AÇIKLAMALAR                       :

1- Şikayet edilen …………. Limited Şirketi ile tarafım arasında velisi olduğum ………… ilgili şirkete ait … Koleji’nde 2019 – 2020 döneminde ilköğretim 1. Sınıf eğitim – öğretim yılını kapsayacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Akdedilen işbu sözleşme gereğince verilecek eğitim karşılığında toplam ……………… bedelin tarafımızca ödenmesi hususunda anlaşılmıştır. Sözleşme örneği dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-1)

2- Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 virüsü nedeniyle pandemi ilan edilmesinin akabinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 2019 – 2020 döneminin uzaktan eğitim şeklinde tamamlanmasına karar verilmiş, bahsi geçen uzaktan eğitimin içeriğinin normal okul döneminde uygulanan müfredatın bire bir aynısı olması gerektiği belirtilmiştir. Buna karşın şikâyet edilen şirket tarafından uzaktan eğitimde normal dönem müfredatı uygulanmamış, ders programında yer alan derslerin bir kısmı ise hiç yapılmamıştır. Tarafımızca işbu durumun neden kaynaklandığı ve telafi dersleri ile eksikliklerin giderilip giderilemeyeceği ile ilgili okul yetkililerinden bilgi alınmak istenmişse de bu hususta tarafımıza bilgi verilmemiştir. Normal dönem müfredatı ile haftalık ders programlarını gösterir belgeler dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-2)

3- Covid-19 virüsü nedeniyle eğitime ara verildiği tarihten itibaren yemek ve servis hizmeti ifa edilemediğinden ilgili dönem için ödenen bedelin iade edilmesi, ifa edilemeyen dönem için geçerli olan ancak muaccel olmadığı için ödenmemiş olan kısmın ise aylık olarak ödenmesi gereken bedelden mahsup edilmesine yönelik talebimizi iletmiş olmamıza rağmen herhangi bir neden belirtmeksizin işbu bedellerin iade edilmeyeceği tarafımıza şifahen bildirilmiştir.

Bunun üzerine tarafımızca şikayet edilen şirket muhatap gösterilerek …… Noterliğinin ….. tarihli ve ……. Yevmiye numaralı ihtarnamesi keşide edilmiş ve sunulmayan hizmet için ödemiş olduğumuz bedelin iadesi talep edilmişse de tarafımıza herhangi bir cevap verilmemiştir. İhtarname örneği dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-3)

… İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 09.09.2020 Tarihli kararı ‘Asgari şartları bulunduran şikayet konusu sözleşmede, tüketicinin belirli miktar ödemeyi yapacağı, şikayet edilen özel eğitim kurumunun ise usulüne uygun eğitim yerinde (okulda) tüketicinin belirttiği öğrenciye (yüz yüze) eğitim vereceği ifade edilmiştir. Sözleşme içerisinde, doğa olayları, salgın hastalık, ‘mücbir sebep’ gibi ifa imkansızlığı durumunda tarafların yükümlülükleri konusunda bir madde bulunmamaktadır. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde bir karar verilmesi gerekmektedir.

Özel eğitim kurumunun savunmasında belirttiği uzaktan eğitim yapılması, şikayet konusu sözleşmede özel eğitim kurumunun edimi olarak belirtilmemiştir. Yapılan uzaktan eğitim işlemi, başka bir sözleşmenin konusu olup, şikayet konusu sözleşmedeki edim olarak kabul edilemez. Ayrıca sözleşmenin tarafı olan tüketiciye uzaktan eğitim için gerekli araç ve gereçler sağlanmamış olup, bu haliyle birebir eğitim ile uzaktan eğitimin aynı verimi ve karşılığı sağlayacağı konusunda netlik bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki sözleşmede olağanüstü durumlarda sözleşmenin uyarlanması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Kovid-19 hastalığı nedeniyle ülkemiz genelinde oluşan pandemi nedeniyle örgün eğitim 16.03.2020-19.06.2020 tarihleri arasında yapılamamıştır. Bu nedenle 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince tüketicinin örgün eğitim almadığı döneme ait ücretinin iadesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı tüketicinin talebinin kısmen kabul edilerek okula gidilmeyen süreye tekabül eden 7.579,20 lira bedelin tüketiciye iadesi gerekmiştir.’  şeklindedir.

4- Şikâyet edilen şirket tarafından pandemi döneminde uzaktan eğitim şeklinde verilen hizmet mevzuatta ve sözleşmede kararlaştırılan özelliklere haiz olmadığından ayıplı hizmet niteliğinde olup gereği gibi ifa edilmemiş, yemek ve servis hizmeti ise hiç ifa edilmemiştir. Bu minvalde, sunulmayan hizmet için ödediğimiz bedelin tarafımıza iadesi için işbu başvuruyu ikame etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                   : Ek ve mukabil delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. Sözleşme Örneği (EK-1)
  2. Normal Dönem Müfredatı İle Haftalık Ders Programlarını Gösterir Belgeler (EK-2)
  3. İhtarname Örneği (EK-3)
  4. Banka Kayıtları (EK-4)
  5. Tanık
  6. Keşif
  7. Bilirkişi
  8. Yemin
  9. Sair Yasal Deliller

NETİCE-İ TALEP                      : Yukarıda yapmış olduğum açıklamalar doğrultusunda, sözleşmeye istinaden borçlandırıldığım evrakların tarafıma iadesine , sunulmayan hizmet için ödediğim …… TL tutarındaki bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte şikayet edilen firmadan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin şikayet edilene tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 25.12.2020

Başvuran

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: