Özel Yetki Kuralları Nelerdir?

Hukukta Özel Yetki Kuralları Nelerdir?

Geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki (m. 8)

 • Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahke­mesi de yetkilidir.
 • Uzun süre çalışmalarına devam edecek olmalılar
 • Yalnız alacak ve taşınır davaları açılır. (Taşınmaz davaları, şahısvarlığı ile ilgili davalar bu maddeye dayanılarak açılmaz)

Sözleşmeden doğan davalarda yetki (m.10)

 • Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.
 • Buradaki sözleşme borçlar hukukuna ilişkin sözleşmedir. Aile ve miras hukuku sözleşmeleri buraya girmez. Örneğin; mirastan feragat, nişanlanma.
 • Bu maddeye göre dava açılabilmesi için geçerli bir sözleşmenin varlığı aranır.
 • İfa yeri taraflarca kararlaştırılabilir. Bu durumda o yer mahkemesi yetkilidir. Eğer kararlaştırılmamış ise BK hükümlerine göre ifa yeri belirlenir.
 • Davalı ve vekilinin davanın açıldığı tarihte orada bulunması şartıyla sözleşmenin yapıldığı yerde davanın açılması kuralı HMK’ya alınmamıştır. Ancak İcra ve İflas Kanunu m. 50 ‘ye göre yapıla­cak takiplerde akdin yapıldığı yer icra dairesi hala yetkili icra dairesidir. Çünkü ilgili madde değiş­memiştir.

Haksız fiilden doğan davalarda yetki (m.16).

Haksız fiilden doğan davalarda;

 • haksız fiilin işlendiği veya
 • zararın meydana geldiği yahut
 • gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da
 • zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
 • Haksız fiilin işlendiği yer; haksız fiilin işlendiği veya haksız fiilin tamamlandığı, sonucun meydana gel­diği yer mahkemesidir.
 • Haksız fiilin birden fazla kişi tarafından işlenmiş ise, dava sadece haksız fiilin işlendiği yerde açılır. Bu yetki kesin yetki kuralıdır.
 • Kişilik haklarına tecavüz nedeniyle açılacak davalarda davacı kendi yerleşim yerinde veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde de dava açabilir. Bu durumda hem haksız fiilin işlendiği yer hem de da­vacının yerleşim yeri yetkilidir.

Mirastan doğan davalarda yetki (m.11).

 • Mirastan doğan davalarda hem kesin yetki hem de kesin olmayan yetki söz konusudur.
 • Mirastan doğan davalarda ölenin son yerleşim yerinin yanında aşağıdaki yerler de dava açılabilir. Mi­rastan doğan davalarda kesin olmayan yetki ;
 • Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da açılabilir.
 • Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki (m. 15).

Zarar sigortalarından doğan davalar,

 • Sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra ilişkinse, malın bulunduğu verde:
 • Bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun ger­çekleştiği yerde de açılabilir.

Buradaki yetki kuralları deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.

Şubeler ile ilgili davalarda yetki (m.14)

 • Burada da hem kesin olan yetki hem de kesin olmayan yetki hali düzenlenmiştir.
 • Kesin olmayan yetki şu şekildedir;
 • Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. İflas davası şubede açılmaz. İflas davası borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. (İİK m. 154).

  İş davalarında yetki

İş davaları,

 • davalının yerleşim yeri mahkemesinde
 • işçinin işini gördüğü işyerinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Nesep davalarında yetki

Nesep davları;

 • Taraflardan birinin davanın açıldığı tarihteki veya
 • Doğum esnasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 09:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.