Özel Hastane Doktor Sözleşmesi Örneği

Ağu 22, 2019 | DİLEKÇELER

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİM HİZMET SÖZLEŞMESİİşbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve SÖZLEŞME olarak adlandırılır. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda İşbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

MADDE 1. TARAFLAR

Hastane : Özel T…….G A.Ş

Doktor : ………………………………………………………………………..

İşbu sözleşme, bir taraftan …………………………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren ……………………………………… ( bundan böyle Hastane olarak anılacaktır) ile diğer taraftan …………………………………………………………. adresinde bulunan ……………………………………………… (bundan böyle Doktor olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

MADDE 2. HUKUKİ ÇERÇEVE

İşbu sözleşme yürürlükteki yönetmelik ve mevzuat hükümlerine, özellikle de İş Kanunu, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları hükümlerine uygun olarak akdedilmiştir.

MADDE 3. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Hastane’nin ……………………………… bölümünde “yarı zamanlı” / “tam zamanlı” çalışacak olan Doktor ile Hastane arasındaki hizmet ilişkisini tanımlamak, karşılıklı hak ve yükümlülükleri tespit etmek ve tarafların yükümlülüklerini verilen taahhütler dahilinde yerine getirmelerini güvence altına almak üzere düzenlenmiştir.

MADDE 4. MESLEKİ BAĞIMSIZLIK

Doktor, görevlerinin tamamını II. maddede belirtilen hükümlere uymak kaydıyla, bütünüyle mesleki bağımsızlık içinde ifa eder ve Hastane’ye ancak idari çerçevede kendi iş koşullarının belirlenmesi konusunda bir bağımlılık bağıyla tabii olur. Hastane, Doktora mesleğini sağlık mevzuatı ve hekimlik meslek etiği kuralları hükümleri uyarınca, tıbbi ve vicdani kanaatine uygun olarak yapmasını sağlayacak her türlü önlemi alacağını kabul eder.

MADDE 5. EK MUAYENELER

Doktor, ilgili mevzuata uygun olarak hastanın ek muayenelerinin ve tahlillerinin yaptırılması hususunda tamamen hekimlik bilgisi ve vicdani kanaatine göre hareket eder. Bu hususta baskı uygulanamaz ve emir verilemez.

MADDE 6. SIR SAKLAMA YÜKÜMÜ

Hastane, doktorun sağlık mevzuatı ve meslek etik kuralları ile belirlenen sır saklama yükümünü ihlal edecek her türlü talep, müdahale, baskı vb. bir durumla karşılaşmaması için gerekli önlemleri almayı, ayrıca yazışmaların, tıbbi dosyaların korunmasına yönelik araç gereç ve usuller ile hastaların muayene edildikleri alanların yalıtımı konularında her türlü düzenlemeyi yapmayı kabul eder.

Doktor, işbu sözleşmenin devamı süresince ve sona ermesinden sonra Hastane’nin yazılı iznini almaksızın Hastane’nin hesapları, mali durumları, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü kişilere açıklamamayı kabul eder.

MADDE 7. DOKTORUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Doktor, kendi branşında, ayakta veya yatarak tedavi olmak üzere Hastaneye başvuran hastalarla, kendisinin Hastaneye getireceği hastalara herhangi bir ayırım gözetmeksizin tıbbi/cerrahi hizmet vermekle yükümlüdür.
b. Doktor, uzmanlık alanındaki yenilikleri izlemek, en gelişmiş standartları oluşturmak ve uygulamakla yükümlüdür.
c. Doktor, görev ve faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine tahsisi/teslim/tevdi edilen tesisi, cihaz ve ekipmanları görevi süresince korumak ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak kullanmak ve sözleşmenin sona er(diril)mesi durumunda aynen iade etmekle yükümlüdür. Doktor, kasıt ya da ihmal olmaksızın meydana gelen hasarların tazmininden sorumlu değildir.
d. Doktor, uygulamaya giren en güncel tedavi yöntemlerini öğrenmek üzere Hastane tarafından düzenlenecek eğitim, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlere katılmayı ve gerektiğinde katkıda bulunmayı kabul eder.
e. Doktor, hastaların tıbbi yararı için alınması gereken idari ve tıbbi tedbirlere ilişkin olarak Hastane yönetimine gerekli uyarılarda bulunmayı kabul eder.

MADDE 8. HASTANENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Hastane gerek doktorun hastalara en iyi hizmeti sunabilmesi gerekse dinlenebilmesi için rahat ve teniz çalışma ortamı sunacak, sağlık şartlarına uygun muayene (poliklinik) odaları, hasta bakım ve refakat odaları sağlayacaktır.
b. Hastane, Doktorun çalışacağı bölüm için uygun nitelik ve kapasitede yer, cihaz ve ekipmanı tedarik ve tahsis etmeyi kabul ve taahhüt eder.
c. Hastane, tesisin, cihazların ve ekipmanın bakım ve onarımını yaptırmak, kullanılmayacak duruma gelenleri yenileri ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt eder.
d. Hastane, cihaz ve ekipman konusundaki yenileme ve yatırım kararlarında Doktor’un görüş ve önerilerini dikkate almayı kabul eder.
e. Hastane, 11. maddede düzenlenen sayıda sürekli meslek içi eğitimlerle, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kongrelerin tüm masraflarını karşılar.!!!!!!
f. Hastane, Doktor’un kaliteli sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan kaliteli hemşirelik ve sağlık personeli desteğini sağlamayı kabul eder.
g. Hastane, Doktor’un mesleki bağımsızlığını ihlal edecek her türlü müdahalelerden kaçınmayı kabul eder.
h. Doktorun çalışmaya başlamasından bir gün sonra SSK’ya gerekli bildirimleri yapmayı ve her ay ücret bordrosu düzenleyerek, bir örneğini doktora vermeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9. ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI

Doktorun net ücreti; …..-YTL’den az olmamak koşuluyla, hasta muayene ücretlerinin % ….sı, ameliyat ve diğer girişimsel işlemlerin %….sıdır. VEYA doktorun net ücreti, hastadan hastanenin KDV hariç aldığı muayene ücretinin %…sı, takip, müdahale ve konsültasyon ücretinin % ..dır. Ancak doktora gelirinin aylık net ….YTL’yi aşmaması halinde, doktora her durumda aylık net …YTL ücret ödenir. VEYA doktorun aylık net ücreti …YTL’dir. Buna ek olarak doktorun baktığı hasta sayısının …sayısını aşması halinde doktora ayrıca hasta muayene ücretlerinin …sı, takip, müdahale ve konsültan ücretlerinin % …ödenir.

Ücret, taraflar arasında her yıl yeniden düzenlenir.

Doktora ödenen ücret, her halukarda TTB referans tarifesinden aşağı olamaz.

Ücret, çalışılan ayı takip eden ayın ilk iş günü içinde nakit olarak ödenir.

MADDE 10. ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Doktor, ……………………………………………… günlerinde ve …………….. saatleri arasında çalışır.

MADDE 11. FAZLA ÇALIŞMA

Doktor mesai saatleri dışında, acil durumlarda ve takip ettiği hastanın tedavisinin zorunlu kıldığı durumlarda nöbetçi hekimin çağrısı üzerine gerekli hizmeti vermek zorundadır. Bu hizmet için ayrıca bir ücret ödenmez VEYA bu hizmet için İş kanunu hükümleri gereğince fazla mesai ücreti ödenir.

Doktorun bu sözleşmede belirlenen çalışma saatleri dışında, (acil durumlar hariç) mesaiye çağrılması doktorun yazılı kabulüne bağlıdır. VEYA Doktor bu sözleşmede belirlenen çalışma saatleri dışında, fazla çalışmaya zorlanamaz. Fazla çalışma ancak doktorun yazılı onayı /kabulü ile mümkün olur ve her halukarda İş Kanunu hükümleri gereğince ücretlendirilir.


MADDE 12. SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM

Hastane, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Doktor’un kendini güncel bilgilerle yenilemesine, mesleki patoloji veya medikososyal teknikleri alanlarında bilgilerini arttırmasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak etkinliklere ve kendi uzmanlık alanındaki kongrelere katılmasına kolaylık sağlamayı ve bu doğrultuda Doktor’un makul bir zaman öncesinde haber vermesi koşuluyla, bir yıl içinde toplam 7 iş günü yurt içinde TTB tarafından kredilendirilen veya yurt dışında uluslar arası kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel çalışmalara katılımını
-katılım belgesi sunmak koşuluyla- ve bu sürelerin yıllık izin sürelerinden mahsup edilmeyeceğini kabul eder.

MADDE 13. İZİNLER

Doktor, yılda 30 iş günü yıllık izin kullanır. Yıllık izin bir dönemi 15 günden aşağı olmayacak şekilde iki dönem halinde kullandırılır.

Doktor, izne ayrılmadan önce bakmakta olduğu hastanın tedavisinin aksamaması için diğer doktorlarla işbirliği içinde gerekli önlemleri almadan ve hastaneyi bu konuda bilgilendirmeden izne ayrılamaz. Hastanede aynı branşta görev yapan birden çok doktorun bulunması halinde, yıllık iznin en az bir doktor hastanede kalacak şekilde kullanılması gerekir.

Doktor yıllık izine ayrıldığı zamanlarda hastanede aynı branştan uzman doktor kalmıyorsa, doktorun yerine bakacak uzmanı bulmak hastanenin görevidir. Doktor yerine bakacak uzman bulma konusunda hastaneye yardımcı olacaktır.

MADDE 14. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, 1(bir) yıl süre ile geçerli kalacaktır. Taraflardan herhangi birinin sürenin bitiminden en geç 1(bir) ay öncesine kadar yazılı bildirimde bulunmaması halinde sözleşme aynı koşullarla uzamış kabul edilecektir.

MADDE 15. FESİH KOŞULLARI

Taraflardan herhangi birinin, işbu sözleşmenin esas hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, diğer taraf 1 (bir) aylık yazılı ihtarla bu ihlale son verilmesini talep eder. Bu 1(bir) aylık süre sonunda söz konusu ihlale son verilmemesi halinde, her türlü talep ve tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

MADDE 16. TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak yapılır. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan birinin adresini değiştirse bile, değişikliğin ilişkin olarak karşı tarafa 15 gün içinde yazılı olarak bildirilmemesi halinde, işbu sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilafta ….Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 17. SÖZLEŞMENİN BİLDİRİMİ

İşbu sözleşme, Hastane tarafından yürürlüğe girmesinden önce …. nüsha olarak İstanbul Tabip Odası’na gönderilecektir.

MADDE 18.

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde İş Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 19. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme … ana maddeden ibaret olup, tarafların serbest iradeleri ile … /…/…. tarihinde toplam …. sayfa ve …. nüsha olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmede değişiklik yapılması, tarafların karşılıklı anlaşmalarına bağlı olarak yazılı olmak koşuluyla geçerli olacaktır.


HASTANE İSMİ

Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.