Otopark Bedelinin İptali Dava Dilekçesi

Eyl 8, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

Otopark Bedelinin İptali Dava Dilekçesi

   ADANA … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                 :

VEKİLİ                  : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

DAVALI                  :

KONU                    :

TEBLİĞ TARİHİ        :

AÇIKLAMALAR      :

Müvekkil ……… parselde kayıtlı taşınmazın malikidir. Söz konusu taşınmazda yapılacak inşaata ruhsat verilmesi için müvekkil tarafından müracaatta bulunulmuş, davalı …. Belediyesi de ekte ibraz edilen 2.640,00 TL bedelli ödeme belgesini tahakkuk ettirerek bu belgeyi 16.03.2018 tarihinde müvekkile tebliğ ettirmiştir.

Davalı idare inşaat yapı ruhsatı verebilmek için dava konusu 2.640,00 TL otopark ücreti ödenmesi şartını öngörmektedir. Müvekkil inşaat yapı ruhsatı alabilmek adına davalı belediyenin belirtmiş olduğu otopark bedelini ödemiştir, ödeme yapıldığını gösteren 16.03.2018 tarihli dekont dilekçe ekinde ibraz edilmiştir.

Davalı idare tarafından tahakkuk edilmiş olan 2.640,00 TL bedel son derece fahiştir, Otopark Yönetmeliğinde belirtilen otopark bedelinin konuluş ve tahsil amacına aykırılık teşkil etmektedir, hukuka aykırıdır. Alınan bu bedeller müteahhitlerin inşaat yapmasını engellemektedir, müteahhitler söz konusu bedelleri karşılamaya çalıştıklarında ekonomik olarak büyük ölçüde zarar görmektedirler. …. piyasa şartları göz önüne alındığında belirlenen bedellerin inşaat yapımı işiyle uğraşanları mağdur ettiği, inşaat sektörünü sekteye uğrattığı ortadadır. Müvekkil de tahakkuk ettirilen fahiş otopark bedelinden dolayı mağdur durumdadır ve bu bedeli karşılamakta son derece zorlanmaktadır.  Otopark Yönetmeliğinin amacı, yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının giderilmesi, ulaşım sistemi ve probleminin çözümü esasına dayanır.  Alınan otopark bedelinin amacı mademki trafik sorununu, araçların park sorununu çözmeye yöneliktir, müvekkilden tahakkuk edilen bedel karşılığında söz konusu otoparkın yapılacağı, nereye yapılacağı dahi belirsizdir ve müvekkile hiçbir açıklamada bulunulmamıştır. Otopark Yönetmeliğinin ‘Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili’ başlıklı 10. maddesinde otopark bedelinin hesabında, 4. maddenin d bendinde belirtilen birim park alanları ile 5. maddede belirtilen otopark sayısının esas alınacağı, otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilinin belediye meclisleri veya il genel meclisleri tarafından belirleneceği düzenleme altına alınmıştır. Müvekkilden tahsil edilmesi istenen davaya konu otopark bedeli, Otopark Yönetmeliğinin dayanağı olan İmar kanununun konuluş amacına aykırılık teşkil edecek ölçüde fahiştir ve hukuka aykırılığa neden olmaktadır. İş bu sebepten ötürü davalı belediye tarafından tebliğ olunan 2.640,00 TL otopark bedelinin iptalini isteme gereği hasıl olmuştur.

Davalı belediyenin, İmar Kanununa, Otopark Yönetmeliğine aykırı olarak otopark ücreti adı altında haksız olarak aldığı bedelin müvekkile tahakkuk ettirmesi hukuka aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER      : İYUK, 3194 sayılı Kanun, 2464 sayılı Kanun, Otopark Yönetmeliği, içtihatlar ve sair mevzuat.

DELİLLER                : Yapı ruhsatı, tapu kayıtları, otopark bedelini gösterir tahakkuk belgesi, 16.03.2018 tarihli ödeme yapıldığını gösteren belge, Belediye Meclis Kararları, Danıştay 6. Daire 1998/5571E. 1999/6649K. sayılı kararı, keşif, bilirkişi, isticvap ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP              : Arz edilen nedenlerle; davaya konu 2.640,00 TL otopark bedeli işleminin iptaline ve fazla alınan bedellerin müvekkile iadesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                                              Davacı Vekili

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.